Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

NN 20/2011 (15.2.2011.), Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

427

Na temelju članka 221. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009) na prijedlog Hrvatskih voda, uz suglasnost Hrvatske akreditacijske agencije, ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA

1. PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda, osim vode za piće sukladno propisima o hrani, osobito uvjeti tehničke opremljenosti, brojnosti i stručnosti zaposlenika.

2. ZNAČENJE IZRAZA

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »granica kvantifikacije« je određeni višekratnik granice detekcije pri koncentraciji analita koji je moguće objektivno odrediti s prihvatljivim stupnjem točnosti i preciznosti;

2. »mjerna nesigurnost« određuje raspon vrijednosti unutar kojega očekujemo da se nalazi (prava) vrijednost mjerene veličine;

3. »granica detekcije« je izlazni signal ili vrijednost koncentracije iznad koje se, s određenim stupnjem pouzdanosti, može potvrditi da se uzorak razlikuje od slijepog uzorka koji ne sadrži zadani analit;

4. »certificirani laboratorij« je pravna osoba kojoj je izdano certifikacijsko rješenje iz članka 14. ovoga Pravilnika odnosno posebna organizacijska jedinica unutar te pravne osobe.

3. DJELATNOST UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA

Članak 3.

Djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanje voda obuhvaća:

1. uzorkovanje, čuvanje i transport uzoraka,

2. pripremu, mjerenje i analizu uzoraka i

3. izradu izvješća o provedenom mjerenju i analizi.

Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u:

1. površinskim vodama, i to:

1.1. rijekama i jezerima,

1.2. prijelaznim vodama,

1.3. priobalnim vodama i

1.4. teritorijalnom moru;

2. sedimentu i bioti u površinskim vodama;

3. podzemnim vodama i

4. otpadnim vodama.

Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća i ispitivanje kemikalija koje nakon uporabe dospijevaju u vode.

Članak 4.

Djelatnost iz članka 3. ovoga Pravilnika obavlja se na pokazatelje određene propisima o standardu kakvoće voda, o kakvoći vode za kupanje i o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, razvrstanim u sljedeće skupine:

1. fizikalno-kemijski pokazatelji,

2. kemijski pokazatelji,

3. biološki pokazatelji,

4. mikrobiološki pokazatelji,

5. ekotoksikološki pokazatelji i

6. hidromorfološki pokazatelji.

Ekotoksikološki pokazatelji za ocjenu stanja voda i štetnosti kemikalija koje nakon uporabe dospijevaju u vode na vodne ekosustave su:

1. toksičnost na indikatorske organizme,

2. biološka razgradljivost,

3. bioakumulacija i

4. drugi pokazatelji štetnih učinaka na vodni okoliš.

4. PREDMET CERTIFICIRANJA

Članak 5.

Predmet certificiranja, u smislu ovoga Pravilnika, je:

– uzimanje uzoraka i ispitivanje voda iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, za skupinu ili skupine pokazatelja iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– uzimanje uzoraka i ispitivanje voda iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, za određene pokazatelje unutar skupine pokazatelja iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i

– ispitivanje pokazatelja iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika za ocjenu stanja voda i štetnosti kemikalija koje nakon uporabe dospijevaju u vode na vodne ekosustave.

5. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 6.

Poslove uzimanja uzoraka i ispitivanja voda može obavljati pravna osoba koja ispunjava posebne uvjete:

– pravne, poslovne i financijske sposobnosti i

– uvjet posebne osposobljenosti.

Uvjeti pravne, poslovne i financijske sposobnosti

Članak 7.

Uvjete pravne, poslovne i financijske sposobnosti ispunjava pravna osoba:

1. koja je osnovana na neodređeno vrijeme,

2. koja nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije,

3. koja je u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje certifikacijskog rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta ispunila obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja ili je sklopila nagodbu o podmirenju tih obveza i

4. koja je solventna u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje certifikacijskog rješenja.

Uvjet posebne osposobljenosti

Članak 8.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje certifikacijskog rješenja za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda mora biti prethodno akreditirana kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno Općim zahtjevima za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025).

Uvjet posebne osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća uvjete tehničke opremljenosti, brojnosti i stručnosti zaposlenika, te primjenu odgovarajućih metoda pri obavljanju djelatnosti.

Trajnost posebnih uvjeta

Članak 9.

Posebni uvjeti iz članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika moraju postojati u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje certifikacijskog rješenja, kao i sve vrijeme dok je to rješenje na snazi.

O prestanku postojanja posebnih uvjeta tijekom trajanja certifikacijskog rješenja, certificirani laboratorij dužan je obavijestiti Ministarstvo, pisanim putem, bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od prestanka postojanja posebnog uvjeta.

6. POSTUPAK UTVRĐIVANJA POSEBNIH UVJETA (CERTIFIKACIJSKI POSTUPAK)

Tijelo i postupak

Članak 10.

Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta (certifikacijski postupak) vodi ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) putem povjerenstva, koje imenuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministar).

Certifikacijski postupak je upravni postupak.

Certifikacijski postupak se provodi kao ispitni postupak.

Službene akte u certifikacijskom postupku, osim upravnih akata, potpisuje predsjednik povjerenstva.

Neposredan zahtjev

Članak 11.

Certifikacijsko rješenje po odredbama ovoga Pravilnika izdaje se na neposredan zahtjev stranke.

Zahtjev stranke mora sadržavati naziv stranke, sjedište, OIB i matični broj subjekta, te oznaku predmeta certificiranja iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Prilozi uz zahtjev

Članak 12.

Uz zahtjev za izdavanje certifikacijskog rješenja prilaže se:

1. izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

2. izjava da nad pravnom osobom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije, odnosno da je otvoren stečajni postupak, ali da postoji pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe,

3. potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje certifikacijskog rješenja ili tekst nagodbe o podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

4. isprava izdana od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost stranke, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje certifikacijskog rješenja; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

5. potvrda Hrvatske akreditacijske agencije o ispunjenju uvjeta iz članka 8. ovoga Pravilnika; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici i

6. propisana upravna pristojba.

Dokazni dio certifikacijskog postupka

Članak 13.

Dokazni dio certifikacijskog postupka obvezatno obuhvaća:

– uvid i ocjenu dostavljenih isprava,

– uvid na licu mjesta u dopunske isprave pohranjene kod stranke (osobito izvornike isprava koje su dostavljene uz zahtjev, račune za opremu i pribor, izvatke s poslovnih računa iz kojih je vidljivo da su oprema i pribor plaćeni ili se plaćaju i dr.) i ocjenu istih i

– očevid na licu mjesta kod stranke, odnosno pregled prostorija, opreme i pribora.

Dokazni dio certifikacijskog postupka može obuhvatiti i druga dokazna sredstva, ako postoji dvojba u istinitost ili potpunost onih navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Po dovršenom dokaznom dijelu certifikacijskog postupka Povjerenstvo sastavlja zapisnik s prijedlogom za odbijanje ili prihvaćanje zahtjeva.

Certifikacijsko rješenje

Članak 14.

Svakoj stranci koja ispunjava uvjete iz članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika izdaje se certifikacijsko rješenje.

Certifikacijsko rješenje se izdaje za jedan, više ili sve predmete certificiranja iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Prostorno i predmetno važenje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 15.

Certifikacijsko rješenje važi na području Republike Hrvatske.

Certificirani laboratorij može obavljati samo onu djelatnost i predmet certificiranja iz članka 5. ovoga Pravilnika za koje je ishodio certifikacijsko rješenje.

Certificirani laboratorij koji uzima uzorke i ispituje otpadne vode ne može uzimati uzorke i ispitivati otpadne vode za sebe odnosno pravnu osobu u čijem je sastavu ili za pravnu osobu prema kojoj je on ili pravna osoba u čijem je sastavu – u odnosu povezanoga društva.

Odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na javne isporučitelje vodnih usluga.

Troškovi postupka

Članak 16.

Troškove certifikacijskog postupka u vezi s izdavanjem rješenja snosi stranka.

Trajanje rješenja

Članak 17.

Certifikacijsko rješenje se izdaje na razdoblje od 5 godina.

Sadržaj certifikacijskog rješenja

Članak 18.

Izreka certifikacijskog rješenja sadrži:

1. naziv, sjedište, OIB i matični broj subjekta imatelja rješenja,

2. utvrđenje da imatelj rješenja ispunjava uvjete iz članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika s pozivom na odgovarajuće stavke ovoga Pravilnika,

3. oznaku djelatnosti za koje se certifikacijsko rješenje izdaje i oznaku predmeta certificiranja iz članka 5. ovoga Pravilnika,

4. datum isteka rješenja i

5. utvrđenje o prestanku važnosti rješenja iz članka 27. ovoga Pravilnika, gdje je primjenjivo.

Popis izdanih certifikacijskih rješenja

Članak 19.

Ministarstvo vodi očevidnik certificiranih laboratorija.

Ministarstvo je dužno na svojim internetskim stranicama objaviti ažuran popis svih certifikacijskih rješenja.

Popis iz stavka 1. ovoga članka sadržava, pored datuma izdavanja, i podatke iz članka 18. točaka 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

Ukidanje certifikacijskog rješenja

Članak 20.

Izvršno ili pravomoćno certifikacijsko rješenje može se ukinuti, po službenoj dužnosti i bez pristanka stranke:

1. u slučaju iz članka 221. stavka 5. Zakona o vodama,

2. ako je imatelj rješenja u certifikacijskom postupku podnio neistinitu ili nevjerodostojnu ispravu,

3. ako imatelj certifikacijskog rješenja ne ispunjava obveze iz članka 22. ili 23. ovoga Pravilnika,

4. ako postupa protivno odredbama članka 15. stavka 2. ili 3. ovoga Pravilnika ili

5. ako je imatelju certifikacijskog rješenja prestala važiti Potvrda iz članka 12. stavka 1. točka 5. ovoga Pravilnika.

7. OBVEZE CERTIFICIRANIH LABORATORIJA NAKON IZDAVANJA CERTIFIKACIJSKOG RJEŠENJA

Članak 21.

Certificirani laboratoriji dužni su nakon stupanja na snagu certifikacijskog rješenja izvršavati obveze propisane člancima 22. i 23. ovoga Pravilnika.

Obveze glede metodologije i dodatne opreme

Članak 22.

Pri uzorkovanju i ispitivanju voda i kemikalija koje nakon uporabe dospjevaju u vode certificirani laboratorij mora primijenjivati metode koje su validirane i dokumentirane prema normi na koju upućuje članak 8. ovoga Pravilnika.

Pri uzorkovanju i ispitivanju voda i kemikalija koje nakon uporabe dospjevaju u vode na pokazatelje iz članka 4. ovoga Pravilnika certificirani laboratorij mora koristiti normirane metode (HRN, EN, ISO) ili druge metode za koje je uspješno proveo međulaboratorijska poredbena ispitivanja.

Sve metode za ispitivanje fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja u površinskim i podzemnim vodama moraju ispunjavati minimalne izvedbene zahtjeve, uključujući pravila o mjernoj nesigurnosti i o granici kvantifikacije.

Minimalni izvedbeni zahtjevi za metode iz stavka 3. ovoga članka su: mjerna nesigurnost od 50% ili manja i granica kvantifikacije od 30% ili manja od vrijednosti odgovarajućeg standarda kakvoće vodnog okoliša, propisane propisom o standardu kakvoće voda.

Certificirani laboratorij koji obavlja ispitivanja fizikalno-kemijskih, kemijskih, bioloških i mikrobioloških pokazatelja i ispitivanja sedimenta i biote u površinskim vodama, mora za potrebe uzimanja uzoraka osigurati dodatnu opremu za uzorkovanje i odgovarajuću plovnu jedinicu.

Certificirani laboratorij koji obavlja ispitivanja fizikalno-kemijskih, kemijskih i mikrobioloških pokazatelja u podzemnim vodama mora za potrebe uzimanja uzoraka osigurati dodatnu opremu za uzimanje uzoraka podzemne vode (agregat, pumpa, mjerač razine podzemne vode).

Obveze glede izrade izvješća o mjerenju i analizi

Članak 23.

Kada su rezultati mjerenja pojedinih fizikalno-kemijskih ili kemijskih pokazatelja u određenom uzorku ispod granice kvantifikacije, certificirani laboratorij je u obvezi u izvješću o mjerenju i analizi površinskih i podzemnih voda za ocjenu ekološkog i kemijskog stanja voda, obraditi podatke na način da se za izračun srednjih vrijednosti koncentracija koristi polovina vrijednosti granice kvantifikacije.

Ako je izračunata srednja vrijednost koncentracija iz stavka 1. ovoga članka ispod granice kvantifikacije, označava se izrazom »ispod granice kvantifikacije«.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, izvješće o mjerenju i analizi pokazatelja čija koncentracija predstavlja zbroj koncentracija određenih skupina fizikalno-kemijskih ili kemijskih pokazatelja, koncentracije ispod granica kvantifikacija pojedinačnih pokazatelja izražavaju se kao nula.

8. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 24.

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Pravilnika provodi Ministarstvo putem državne vodopravne inspekcije.

Ako državna vodopravna inspekcija utvrdi prestanak postojanja posebnih uvjeta tijekom važenja certifikacijskog rješenja ili ako utvrdi nepostupanje imatelja certifikacijskog rješenja s odredbama članka 15. stavka 2. ili 3. ili članka 22. ili 23. ovoga Pravilnika ovlaštena je odrediti rok u kojem se ti nedostatci moraju otkloniti. Ako se nedostatci ne otklone ni u ostavljenom roku, državna vodopravna inspekcija predlaže Ministru postupanje po članku 20. ovoga Pravilnika.

9. PRILOZI

Članak 25.

Prilozi ovom Pravilniku su:

1. Prilog 1 – Posebni uvjeti privremenoga certificiranja i

2. Prilog 2 – Uvjeti i postupak privremenoga imenovanja referentnih laboratorija.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Upravni postupci izdavanja rješenja za ovlaštene laboratorije i referentne laboratorije koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika započeti sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05) dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Ovlašteni laboratoriji i referentni laboratoriji kojima su izdana rješenja sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05) moraju se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 28.

Rješenja izdana ovlaštenim laboratorijima sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05) prestaju važiti ranijim od sljedećih datuma:

1. danom izvršnosti rješenja o odbacivanju zahtjeva za izdavanje certifikacijskog rješenja,

2. danom izvršnosti rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje certifikacijskog rješenja i

3. danom izvršnosti certifikacijskog rješenja.

Članak 29.

Na ovlaštene laboratorije kojima važe rješenja izdana sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05) primjenjuju se odredbe članaka 15. stavci 2. i 3., 20., 21., 22., 23. i 24. ovoga Pravilnika koje se odnose na certificirane laboratorije te stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka.

Ovlašteni laboratorij dužan je sudjelovati i uspješno provesti međulaboratorijska poredbena ispitivanja na pokazatelje iz članka 4. ovoga Pravilnika, za koja postoje relevantna međulaboratorijska poredbena ispitivanja.

Obvezu iz stavka 2. ovoga članka ovlašteni laboratorij dužan je provoditi jednom u pet godina, a rezultate dostavljati referentnom laboratoriju radi davanja nalaza i mišljenja.

Ovlašteni laboratorij dužan je odabrati programe međulaboratorijskih poredbenih ispitivanja na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje u koncentracijskim područjima sukladno propisu o standardu kakvoće voda i/ili propisu o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Članak 30.

Referentni laboratorij kojem važi rješenje sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05) pruža stručnu pomoć Ministarstvu u pitanjima u kojima su potrebna stručna znanja kojima Ministarstvo ne raspolaže, i to:

– davanje nalaza i mišljenja u provedbi inspekcijskog nadzora nad primjenom ovoga Pravilnika,

– davanja nalaza i mišljenja o organizaciji i provedbi međulaboratorijskih poredbenih ispitivanja pojedinih pokazatelja iz članka 29. stavci 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika i

– davanje nalaza i mišljenja kojima se ocjenjuju rezultati međulaboratorijskih poredbenih ispitivanja iz članka 29. stavci 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

Ovlasti iz rješenja izdanih referentnom laboratoriju sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05) prestaju važiti u odnosu na svaki pojedini certificirani laboratorij danom izvršnosti certifikacijskog rješenja izdanoga tom certificiranom laboratoriju.

Članak 31.

Za ovlašteni laboratorij kojem tijekom trajanja ovoga Pravilnika prestane važiti rješenje izdano sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05), kao i za ovlašteni laboratorij kojem je prestalo važiti rješenje izdano sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05) prije stupanja na snagu ovoga Pravilnik, a podnijeli su zahtjev za izdavanje novoga rješenja za ovlašteni laboratorij do stupanja na snagu ovoga Pravilnika – provest će se, na njihov zahtjev, certifikacijski postupak po odredbama ovoga Pravilnika, po posebnim uvjetima privremenoga certificiranja iz Priloga 1 ovom Pravilniku i izdati privremeno certifikacijsko rješenje koje istječe na dan isteka roka iz članka 27. ovoga Pravilnika.

Za ovlašteni laboratorij koji u roku do 1 godine po stupanju na snagu ovoga Pravilnika zatraži izmjenu rješenja izdanog sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05) u smislu dopune predmeta certificiranja iz članka 5. ovoga Pravilnika – provest će se na njegov zahtjev postupak iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na novi predmet certificiranja. Privremenim certifikacijskim rješenjem utvrdit će se dopunjeni predmet certificiranja, kao i predmet certificiranja utvrđen rješenjem izdanim sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05), a to će se rješenje ukinuti.

Na osobe iz stavka 1. i 2 ovoga članka koje ishode privremeno certifikacijsko rješenje (privremeni certificirani laboratorij) primjenjuju se odredbe članka 29. ovoga Pravilnika.

Članak 32.

Referentni laboratorij kojem tijekom trajanja ovoga Pravilnika prestane važiti rješenje izdano sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05), kao i referentni laboratorij kojem je prestalo važiti rješenje izdano sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05) prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ali su podnijeli zahtjev za izdavanje novoga rješenja za referentni laboratorij do stupanja na snagu ovoga Pravilnika – provest će se postupak privremenoga imenovanja propisan Prilogom 2. ovom Pravilniku i pod uvjetima propisanim Prilogom 2, te izdati privremeno rješenje o imenovanju referentnim laboratoriNa osobe iz stavka 1. ovoga članka koje u postupku iz stavka 1. ovoga članka ishode privremeno rješenje o imenovanju imenovanju referentnim laboratorijem primjenjuju se odredbe članka 30. ovoga Pravilnika.

Članak 33.

Posebne uvjete za uzorkovanje i ispitivanje hidromorfoloških pokazatelja iz članka 4. ovoga Pravilnika propisat će se dopunom ovoga Pravilnika u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05).

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/00058

Urbroj: 538-10/1-4-97-10/16

Zagreb, 19. siječnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG 1

POSEBNI UVJETI PRIVREMENOGA CERTIFICIRANJA

Točka I.

Ovim se Prilogom propisuju posebni uvjeti privremenoga certificiranja ovlaštenih laboratorija i laboratorija iz članka 31. Pravilnika.

Točka II.

Poslove uzimanja uzoraka i ispitivanja voda može obavljati pravna osoba koja ispunjava posebne uvjete:

– pravne, poslovne i financijske sposobnosti,

– uvjete tehničke opremljenosti i radnog prostora i

– uvjete stručnosti i brojnosti zaposlenika.

Uvjeti pravne, poslovne i financijske sposobnosti

Točka III.

Uvjete pravne, poslovne i financijske sposobnosti ispunjava pravna osoba:

1. koja je osnovana na neodređeno vrijeme,

2. koja nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije,

3. koja je u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta ispunila obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja ili je sklopila nagodbu o podmirenju tih obveza i

4. koja je solventna u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja.

Uvjeti tehničke opremljenosti i radnog prostora

Točka IV.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje privremenog certifikacijskog rješenja za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja fizikalno-kemijskih pokazatelja u vodi mora imati u vlasništvu ili zakupu najmanje četiri odvojene radne prostorije, i to:

– s tekućom vodom, radnim površinama i digestorom,

– za smještaj analitičkih instrumenata,

– za pranje i sušenje laboratorijskog posuđa i

– za obradu rezultata i pripremu izvješća.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje privremenog certifikacijskog rješenja za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja kemijskih pokazatelja u vodi mora imati u vlasništvu ili zakupu odvojene radne prostorije navedene u stavku 1. ove točke i dodatne dvije radne prostorije, i to:

– za pripremu uzoraka i

– instrumentalna analitička ispitivanja, ovisno o ispitivanjima koja obavlja.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje privremenog certifikacijskog rješenja za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja bioloških pokazatelja u vodi mora imati u vlasništvu ili zakupu najmanje tri odvojene radne prostorije, i to:

– za pripremu uzoraka, biološka ispitivanja i mikroskopiranje,

– za pranje i sušenje laboratorijskog posuđa i

– za obradu rezultata i pripremu izvješća.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje privremenog certifikacijskog rješenja za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja mikrobioloških pokazatelja u vodi, mora imati u vlasništvu, zakupu ili najmu najmanje tri odvojene radne prostorije, i to:

– za nacjepljivanje i očitavanje rezultata,

– za pranje i sterilizaciju pribora, opreme i laboratorijskog posuđa i

– za obradu rezultata i pripremu izvješća.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje privremenog certifikacijskog rješenja za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja ekotoksikoloških pokazatelja u vodi ili štetnosti kemikalija koje nakon uporabe dospijevaju u vode na vodne ekosustave, uz prostorije navedene u stavku 1. i 4. ove točke, mora imati u vlasništvu ili zakupu najmanje dvije radne prostorije, i to:

– s mogućnošću podešavanja i održavanja stalne temperature za određivanje biološke razgradnje i

– za određivanje toksičnosti na indikatorske organizme.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje privremenog certifikacijskog rješenja za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda za dvije ili više skupina pokazatelja ili za dva ili više pokazatelja iz različitih skupina pokazatelja iz članka 4. ovoga Pravilnika, može umjesto više prostorija iz stavaka 1, 2, 3 i 4. ove točke imati u vlasništvu ili zakupu jednu zajedničku prostoriju za pranje i sušenje laboratorijskog posuđa i jednu zajedničku prostoriju za obradu rezultata i pripremu izvješća.

Uvjeti tehničke opremljenosti za opremu i pribor

Točka V.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje privremenog certifikacijskog rješenja za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja u vodi, ovisno o pokazatelju za čije se ispitivanje certificira, mora imati u vlasništvu ili leasingu sljedeću opremu i pribor:

– analitičku vagu s ispitnim podjeljkom ljestvice od 0,0001 g,

– tehničku vagu,

– sušionik s podešavanjem temperature do 250 °C,

– električnu peć za žarenje s podešavanjem temperature do 600 °C,

– termostat na 20 °C,

– vodenu kupelj za uparavanje,

– UV/VIS spektrofotometar ili automatski analizator ili ionski kromatograf,

– hladnjak,

– konduktometar,

– pH metar,

– eksikator,

– digestor,

– centrifugu,

– vakuum sisaljku,

– uređaj za pripravu čiste laboratorijske vode,

– termometre s podjelom 0,1 °C,

– uređaj za filtraciju,

– laboratorijski pribor, staklo, kemikalije, plastične i staklene kontejnere i

– opremu za uzimanje uzoraka vode,

– atomski apsorpcijski spektrometar s plamenom, elektrotermičkom i hidridnom tehnikom, i/ili maseni spektrometar s induktivno spregnutom plazmom ili optički emisijski spektrometar s induktivno spregnutom plazmom i/ili analizator žive,

– plinski kromatograf s plameno-ionizacijskim detektorom i detektorom zahvata elektrona,

– vezani sustav plinska kromatografija s 1 ili 2 spektrometra masa,

– analizator organskog ugljika,

– tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti ili vezani sustav tekućinski kromatograf s 1 ili 2 spektrometra masa i

– opremu i/ili uređaje za pripremu uzoraka – mikrovalna pećnica za razaranje ili ekstrakciju uzoraka, i/ili ostali uređaji za ekstrakciju.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje privremenog certifikacijskog rješenja za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja bioloških pokazatelja u vodi, ovisno o pokazatelju za čije se ispitivanje certificira, mora imati u vlasništvu ili leasingu sljedeću opremu i pribor:

– pribor za elektro ribolov,

– bager, grabilo ili drugu odgovarajuću opremu za zahvaćanje uzoraka sedimenta,

– terenski pribor za uzimanje obraštaja,

– planktonske, bentos i ribarske mreže,

– Secchi ploču,

– sustav sita različitih veličina oka, za granulometrijsku separaciju i analizu sedimenta,

– binokularni mikroskop s imerzijom,

– invertni mikroskop,

– lupu,

– uređaj za duboko zamrzavanje,

– hladnjak,

– centrifugu,

– vagu tehničku,

– pribor za mikroskopiranje (komore za brojenje),

– ručni brojač za brojenje algi,

– ostalu opremu i pribor (GPS uređaj, daljinomjer, dubinomjer i dr.) i

– laboratorijsko posuđe.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje privremenog certifikacijskog rješenja za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja mikrobioloških pokazatelja u vodi, ovisno o pokazatelju za čije se ispitivanje certificira, mora imati u vlasništvu ili leasingu sljedeću opremu i pribor:

– uređaj za suhu sterilizaciju,

– autoklave,

– termostate s podešavanjem temperature od 20 °C do 50 °C,

– vodenu kupelj s podešavanjem temperature do 60 °C,

– hladnjak,

– uređaj za duboko zamrzavanje,

– vage (analitička s ispitnim podjeljkom ljestvice od 0,0001 g, i tehnička),

– opremu za membransku filtraciju,

– binokularni mikroskop s imerzijom,

– opremu za uzorkovanje,

– elektromagnetske mješalice s grijačem,

– običnu mikrovalnu pećnicu,

– opremu za homogenizaciju uzoraka,

– aparat za pripremu čiste laboratorijske vode,

– sterilnu komoru,

– uređaj za brojenje kolonija i

– laboratorijsko posuđe i pribor za mikrobiološke analize.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje privremenog certifikacijskog rješenja za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja ekotoksikoloških pokazatelja u vodi ili štetnosti kemikalija koje nakon uporabe dospijevaju u vode na vodne ekosustave mora imati u vlasništvu ili leasingu opremu i pribor navedenu u stavku 3. ove točke, te ovisno o ispitivanom pokazatelju odgovarajuću opremu i pribor, i to:

a) za određivanje toksičnosti na indikatorske organizme

– staklene akvarije za uzgoj i održavanje indikatorskih organizama,

– UV/VIS spektrofotometar,

– liofilizator,

– centrifugu,

– uređaj za doziranje i prozračivanje vode,

– uređaj za osvjetljavanje s podešavanjem intenziteta svjetla,

– opremu za održavanje stalne temperature u prostorijama,

– rotacijsku tresilicu,

– pH metar i

– opremu za određivanje tvrdoće vode.

b) za određivanje biološke razgradnje

– rotacijsku tresilicu s postoljem za tikvice različite veličine s podešavanjem broja okretaja i temperature,

– analizator organskog ugljika,

– uređaj za pripremu, doziranje i mjerenje protoka zraka,

– uređaj za doziranje podloge,

– uređaj za održavanje i kontrolu temperature i

– opremu i pribor za određivanje BPK5.

Stranka koja namjerava obavljati djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanje voda na jednu ili više skupina pokazatelja odnosno na jedan ili više pojedinačnih pokazatelja iz različitih skupina pokazatelja na uzorku iz sedimenta i biote mora dodatno imati u vlasništvu ili leasingu sljedeću opremu i pribor:

– za uzorkovanje sedimenta i biote,

– sustav sita za granulometrijsku separaciju i analizu,

– uređaj za usitnjavanje i homogenizaciju uzoraka,

– peć za žarenje,

– sušionik,

– digestor,

– liofilizator po potrebi,

– mikrovalnu pećnicu za razaranje uzoraka ili termoblok i

– ultrazvučnu kupelj ili mikrovalnu peć za ekstrakciju.

Uređaji s mjernom funkcijom iz ovoga članka moraju udovoljavati zahtjevima posebnih propisa o mjeriteljstvu o sljedivosti etalona, referentnih materijala i rezultata mjerenja.

U uporabi mogu biti samo oni etaloni, koji su umjereni i imaju valjanu umjernicu, odnosno referentni materijali, koji su potvrđeni i koji imaju valjanu potvrdu.

Uvjeti stručnosti i brojnosti zaposlenika

Točka VI.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje privremenog certifikacijskog rješenja za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda mora imati u radnom odnosu na neodređeno i puno radno vrijeme stručno osposobljene zaposlenike, i to:

1. za uzimanje uzoraka i ispitivanje fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja u vodi: najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem: kemijskog, kemijsko inženjerskog, biotehnološkog ili prehrambeno tehnološkog smjera i s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

2. za uzimanje uzoraka ispitivanje bioloških pokazatelja u vodi: najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem biološkog ili ekološkog smjera i s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

3. za uzimanje uzoraka i ispitivanje mikrobioloških pokazatelja u vodi: najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem: biološkog, kemijsko inženjerskog, biotehnološkog ili prehrambeno tehnološkog smjera i s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i

4. za uzimanje uzoraka i ispitivanje ekotoksikoloških pokazatelja u vodi i štetnosti kemikalija koje nakon uporabe dospijevaju u vode na vodne ekosustave: najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem: biološkog ili ekološkog, kemijsko inženjerskog, biotehnološkog ili prehrambeno tehnološkog smjera i s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Pored zaposlenika iz točaka 1., 2., 3. i 4. stavka 1. ove točke stranka mora imati najmanje dva zaposlenika s preddiplomskim sveučilišnim studijem kemijskog ili biološkog smjera ili sa srednjom stručnom spremom kemijskog ili ekološkog smjera i s najmanje tri godina radnog iskustva.

Stranka iz stavka 1. ovoga članka mora imati najmanje jednog zaposlenika odgovarajuće struke iz točaka 1., 2., 3. i 4. stavka 1. ove točke i s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ispitivanja voda za obavljanje poslova voditelja certificiranog labaratorija.

Trajnost posebnih uvjeta

Točka VII.

Posebni uvjeti iz točaka III., IV., V. i VI. ovoga Priloga moraju postojati u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje privremenog certifikacijskog rješenja, kao i sve vrijeme dok je to rješenje na snazi.

O prestanku postojanja posebnih uvjeta tijekom trajanja privremenog certifikacijskog rješenja, privremeni certificirani laboratorij dužan je obavijestiti Ministarstvo, pisanim putem, bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od prestanka postojanja posebnog uvjeta.

Na prestanak ispunjenja posebnih uvjeta iz točaka III., IV., V. i VI. ovoga Priloga primjenjuje se odredba članka 20. ovoga Pravilnika.

Prilozi uz zahtjev

Točka VIII.

Uz zahtjev za izdavanje privremenoga certifikacijskog rješenja prilaže se:

1. izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

2. izjava da nad pravnom osobom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije, odnosno da je otvoren stečajni postupak, ali da postoji pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe,

3. potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ili tekst nagodbe o podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

4. isprava izdana od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost stranke, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

5. ugovori ili zemljišnoknjižni izvaci kao dokaz vlasništva ili zakupa prostorija iz točke IV. ovoga Pravilnika; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

6. popis opreme i pribora s oznakom pravne osnove za posjed na istima uz svaku od navedenih stavki (vlasništvo ili leasing) radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz točke V. ovoga Priloga; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

7. popis zaposlenih u najmanjem propisanom broju iz točke VI. ovoga Priloga sa sljedećim podacima: imenom, prezimenom, datumom i mjestom rođenja, prebivalištem, stručnom spremom, stručnim zvanjem, radnim iskustvom u poslovima koji odgovaraju stručnom zvanju; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

8. radne knjižice za osobe s popisa iz točke 7. ovoga stavka; preslike stranica iz kojih su vidljivi podaci iz točke 1. ovoga stavka,

9. dokazi o provjeri sukladnosti opreme i pribora sa zahtjevima iz propisa o mjeriteljstvu; u izvorniku ili prijepisu i

10. propisana upravna pristojba.

PRILOG 2

UVJETI I POSTUPAK PRIVREMENOGA IMENOVANJA REFERENTNIH LABORATORIJA

Točka I.

Ovim se Prilogom propisuju uvjeti i postupak pod kojim Ministarstvo može privremeno imenovati referentni laboratorij iz članka 32. ovoga Pravilnika radi izvršenja zadaća iz članka 30. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Rješenje o imenovanju referentnim laboratorijem

Točka II.

Referentnim laboratorijem može biti imenovan certificirani laboratorij, ovlašteni laboratorij iz članka 29. ovoga Pravilnika ili privremeno certificirani laboratorij iz članka 31. ovoga Pravilnika:

1. koji ima certifikacijsko rješenje, privremeno certifikacijsko rješenje ili rješenje o ovlaštenom laboratoriju izdano sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05), koje se odnosi na uzimanje uzoraka i ispitivanje voda za jednu ili više skupina pokazatelja,

2. koji ima dodatno najmanje jednog zaposlenika s doktoratom prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti na temu ispitivanja skupina pokazatelja iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i

3. koji je suglasan s privremenim imenovanjem referentnim laboratorijem.

Na imenovanje privremenoga referentnoga laboratorija primjenjuju se pravila o imenovanju vještaka u upravnom postupku, osim gdje je ovim Pravilnikom drukčije određeno.

Ministarstvo nema obvezu prethodnog saslušanja stranaka u certifikacijskom postupku ili postupku privremenoga certificiranja o imenovanju referentnog laboratorija.

Privremeno rješenje o imenovanju referentnim laboratorijem se odnosi na neograničen broj slučajeva u obuhvatu zadaća iz članka 30. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Važenje privremenoga rješenja o imenovanju referentnim laboratorijem

Točka III.

Privremeno rješenje o imenovanju referentnim laboratorijem važi do isteka zadnjega dana roka iz članka 27. ovoga Pravilnika.

Iznimno od stavka 1. ove točke, u odnosu na svaki pojedini certificirani laboratorij privremeno rješenje o imenovanju referentnim laboratorijem prestaje važiti danom izvršnosti certifikacijskog rješenja izdanoga za taj certificirani laboratorij.

Sadržaj privremenoga rješenja o imenovanju referentnim laboratorijem

Točka IV.

Izreka privremenoga rješenja o imenovanju referentnim laboratorijem sadrži:

1. naziv, sjedište, OIB i matični broj subjekta imatelja rješenja,

2. utvrđenje da imatelj rješenja ispunjava uvjete iz točke II. stavka 1. ovoga Priloga,

3. oznaku vrste ispitivanja za koju se laboratorij imenuje referentnim i to: na jednu ili više skupina pokazatelja,

4. datum isteka rješenja sukladno točki III. stavka 1. ovoga Priloga i

5. utvrđenje o prestanku važnosti rješenja o referentnom laboratoriju izdanom sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97 i 65/05) gdje je primjenjivo.

Popis izdanih privremenih rješenja o imenovanju referentnim laboratorijem

Točka V.

Ministarstvo je dužno na svojim internetskim stranicama objaviti ažuran popis svih privremenih rješenja o imenovanju referentnim laboratorijem.

Popis iz stavka 1. ove točke sadržava, pored datuma izdavanja, i podatke iz točke IV. točaka 1., 3. i 4. ovoga Priloga.

Ukidanje rješenja o imenovanju referentnim laboratorijem

Točka VI.

Izvršno ili pravomoćno privremeno rješenje o imenovanju referentnim laboratorijem može se ukinuti, po službenoj dužnosti i bez pristanka stranke:

1. ako se ukine certifikacijsko rješenje ili privremeno certifikacijsko rješenje za certificirani laboratorij koji je ujedno referentni laboratorij ili

2. ako je imatelj rješenja u postupku privremenoga imenovanja referentnim laboratorijem podnio neistinitu ili nevjerodostojnu ispravu ili

3. ako po ocijeni Ministarstva referentni laboratorij ne izvršava profesionalno zadaće iz članka 30. stavka 1. ovoga Pravilnika.