Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 030-02/2010-01/027, urbroj: 580-02-10-76-031, od 16. prosinca 2010.

NN 20/2011 (15.2.2011.), Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 030-02/2010-01/027, urbroj: 580-02-10-76-031, od 16. prosinca 2010.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

429

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 9., 34. i 35. stavka 1. točke 2., te članaka 39. i 57. točke 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03), u postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma, pokrenutom po službenoj dužnosti protiv poduzetnika Europapress Holding d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Koranska 2, zastupanog po opunomoćenici T.S., odvjetnici iz Z. i NCL Media Grupa d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 40, zastupanog po Sanji Konforti, predsjednici Uprave i Idi Šagovac, članici Uprave, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: mr. sc. Olgica Spevec, predsjednica Vijeća, Mladen Cerovac, mag. iur., zamjenik predsjednice Vijeća, Milivoj Maršić, dipl. oec., Vesna Patrlj, dipl. iur., i dr. sc. Mirna Pavletić-Župić, članovi Vijeća, sa 59. sjednice, održane 16. prosinca 2010., donosi

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da su poduzetnici Europapress Holding d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Koranska 2 i NCL Media Grupa d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 40, izričitim dogovorom o prodajnoj cijeni općeinformativnih tjednika od 31. srpnja 2008. sklopili zabranjeni sporazum u smislu članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, koji za cilj ima ograničavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu naklade nacionalnih općeinformativnih tjednika na teritoriju Republike Hrvatske u razdoblju od 31. srpnja 2008. do dana donošenja ovoga rješenja.

II. Sporazum iz točke I. izreke ovoga rješenja ništav je ex lege, u smislu članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

III. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je, na temelju članka 37. točke 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 122/03; dalje: ZZTN), u neupravnom predmetu: Istraživanje tržišta općeinformativnih tjednika u Republici Hrvatskoj klase: 031-02/2010-01/38, a povodom transkripata sms poruka objavljenih na internetskoj stranici http://www.vecernji.hr od 22. ožujka 2010., provela prethodno ispitivanje stanja na tržištu općeinformativnih tjednika, odnosno prikupila je podatke i obavijesti koji su bitni za ispitivanje tržišta i utvrđivanje stanja na tom tržištu.

Naime, na temelju transkripata sms poruka objavljenih u navedenim tiskanim i elektronskim medijima, Agencija je došla do saznanja o postojanju sms poruka između odgovorne osobe poduzetnika NCL Media Grupa d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 40 (dalje: NCL) i odgovorne osobe poduzetnika Europapress Holding d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Koranska 2 (dalje: EPH), iz razdoblja od svibnja do listopada 2008. godine, a čiji sadržaj upućuje na sporazum, izričit dogovor o istovremenom povećanju cijena tjednika »Nacional« i »Globus« u istom nominalnom iznosu od 2,00 kune, odnosno na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma u smislu članka 9. ZZTN.

Sukladno članku 9. stavku 1. točki 1. ZZTN, zabranjeni su sporazumi između poduzetnika, ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prešutni dogovori, usklađeno djelovanje, odluke udruženja poduzetnika koji kao cilj ili posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a naročito su zabranjeni oni sporazumi kojima se izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski uvjeti.

Agencija je u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih ZZTN, sukladno članku 65. ZZTN, dopisom od 8. travnja 2010. zamolila od Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Državnog odvjetništva Republike Hrvatske dostavu prijepisa predmetnih sms poruka. Dopisom od 21. travnja 2010. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Državnog odvjetništva Republike Hrvatske je izvijestio Agenciju da se traženi prijepisi sms poruka nalaze u spisu kaznenog predmeta Županijskog suda u Zagrebu broj K-US-66/09.

Sukladno priopćenju za javnost Županijskog suda u Zagrebu, objavljenom na internetskoj stranici tog suda od 26. ožujka 2010., zapisnik o pretrazi predmetnog iPhone uređaja s ispisom sms poruka uvršten je kao dokaz u navedeni spis.

Stoga je Agencija, dopisima od 29. travnja 2010. i 9. lipnja 2010., zamolila Županijski sud u Zagrebu da dostavi Agenciji prijepis sms poruka, odnosno presliku zapisnika o pretrazi iPhone uređaja odgovorne osobe poduzetnika NCL s ispisom sms poruka koja se nalazi u kaznenom predmetu Županijskog suda u Zagrebu broj: K-US-66/09.

Dana 7. srpnja 2010. Agencija je zaprimila očitovanje Županijskog suda u Zagrebu kojim se utvrđuje postojanje pravnog interesa Agencije za dostavu tražene dokumentacije i kojim se dostavlja preslika dijela zapisnika o pretrazi iPhone uređaja odgovorne osobe poduzetnika NCL koji se odnosi na traženje Agencije.

Uvidom u sadržaj dostavljene predmetne preslike zapisnika o pretrazi iPhone uređaja, Agencija je utvrdila da isti upućuje na izričit dogovor izravnih konkurenata o jedinstvenoj cijeni do kojega je došlo 31. srpnja 2008., te da predstavlja dostatnu indiciju za pokretanje posebnog ispitnog postupka radi utvrđivanja je li u konkretnom slučaju riječ o zabranjenom sporazumu između poduzetnika EPH i NCL, u smislu članka 9. stavka 1. točke 1. ZZTN.

Naime, povećanje cijene oba općeinformativna tjednika i »Nacionala« i »Globusa« dogodilo se u istom tjednu, odnosno u 32. tjednu 2008. godine, s time što je poskupljenje »Nacionala« nakladnika NCL s 12,00 kuna na 14,00 kuna uslijedilo u utorak 5. kolovoza 2008., budući da tiskano izdanje navedenog tjednika izlazi utorkom, dok je cijena tjednika »Globus« nakladnika EPH također povećana s 12,00 kuna na 14,00 kuna od petka 8. kolovoza 2008., budući da tjednik »Globus« izlazi petkom.

2. Primijenjeni propisi

Agencija je u predmetnoj upravnoj stvari primijenila odredbe ZZTN i podzakonske akte kojima se detaljnije uređuju instituti predviđeni odredbama toga zakona, i to: Uredbu o skupnom izuzeću sporazuma između poduzetnika koji djeluju na istoj razini proizvodnje odnosno distribucije (»Narodne novine«, broj 158/04; dalje: Uredba o horizontalnim sporazumima), Uredbu o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine«, broj 51/04; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu), te odredbe Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09; dalje: ZoUP), kojim se uređuju pitanja provedbe upravnog postupka pred Agencijom u dijelu koji nije propisan odredbama ZZTN kao posebnog zakona.

Pored navedenog, Agencija je sukladno odredbi članka 35. stavkom 3. ZZTN, pri ocjeni predmetnog sporazuma podredno i na odgovarajući način primjenjivala kriterije iz poredbenog prava Europske unije. Naime, navedenom odredbom propisano je da Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja u ocjeni svih oblika sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja koji mogu utjecati na trgovinu između Republike Hrvatske i EZ, u skladu s člankom 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EZ i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01; dalje: SSP), na odgovarajući način primjenjuje kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u EU. Naime, člankom 70. stavkom 2. SSP, sklopljenog 29. listopada 2001., koji je stupio na snagu 1. veljače 2005., određuje se da će se svako ponašanje suprotno pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u EU, posebice članaka 81., 82. i 86. Ugovora o osnivanju EZ-a i instrumenata za tumačenje koje su usvojile njezine institucije, a koji su stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona o izmjenama i dopunama Ugovora o funkcioniranju EU postali članci 101., 102. i 106.

Polazeći od spomenutih odredbi SSP-a cjelokupna pravna stečevina EU (acquis communautaire) koju čini primarno i sekundarno zakonodavstvo EU, ali i sudska praksa, prvenstveno Suda pravde EU važan je interpretativni instrument za primjenu hrvatskih propisa u slučaju pravnih praznina ili dvojbi u tumačenju tih propisa.

Stoga je u provedbi ovog postupka Agencija izvršila uvid i u kriterije iz pravne stečevine EU, i to: Obavijest Europske komisije– Upute o primjeni članka 81. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na sporazume o horizontalnoj suradnji, od 6. siječnja 2001. (Službeni list C 003) i Priopćenje Europske komisije – Obavijest – Smjernice za primjenu članka 81. stavka 3. Ugovora o osnivanju EZ, od 27. travnja 2004., a iste su prevedene na hrvatski jezik i nalaze se na internetskim stranicama Agencije (www.aztn.hr, tržišno natjecanje/Uredbe Vlade Republike Hrvatske i pravna stečevina EZ i upute i smjernice Agencije).

U skladu s navedenim, Agencija je izvršila uvid u primjere iz poredbene prakse, i to presude Suda EU u predmetu Marlines SA v Commission, broj T-56/99 iz 2003., Sandoz prodotti farmaceutici v Commission, broj C-277/87 iz 1990., Tréfileurope v Commission, broj T-141/89 iz 1995., Dalmine SpA v Commission, broj C-407/04 P iz 2007. i Archer Daniels Midland Co. v Commission, broj T-59/02 iz 2006. Presude su dostupne na internetskoj stranici http://ec.europa.eu/competition/court/index.html

2.1. Posebni propisi

Agencija je izvršila uvid i u odredbe Zakona o medijima (»Narodne novine« broj 59/04, dalje: ZoM), koji uređuje predmetnu djelatnost.

Člankom 2. ZoM definirani su pojedini pojmovi.

Mediji su novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike.

Nakladnik medija (dalje: nakladnik) je svaka fizička ili pravna osoba koja putem medija objavljuje programske sadržaje i sudjeluje u javnom informiranju, bez obzira na tehnička sredstva preko kojih se njegovi urednički oblikovani programski sadržaji objavljuju, prenose ili su dostupni javnosti, dok je novinski nakladnik definiran kao fizička ili pravna osoba koja objavljuje programske sadržaje putem tiska.

Tisak su novine i druga povremena izdanja koja izlaze u razmacima od najviše šest mjeseci, a u nakladi većoj od 500 primjeraka. Tiskano djelo koje izlazi povremeno, u nakladi manjoj od 500 primjeraka, smatrat će se tiskom ako je namijenjeno raspačavanju.

Općeinformativni tisak je onaj koji skupno objavljuje programske sadržaje namijenjene kontinuiranom informiranju javnosti o aktualnom društvenom, osobito političkom, gospodarskom, socijalnom, kulturnom životu i drugim zbivanjima u Hrvatskoj i svijetu.

3. Stranke u postupku

EUROPAPRESS HOLDING d.o.o.

Europapress holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Koranska 2, osnovan je 3. prosinca 1995. godine i upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS 080091889, te je registriran za izdavačku djelatnost i velik broj ostalih djelatnosti.

Europapress holding d.o.o. nakladnik je općeinformativnog tjednika »Globus«.

Prema podacima preuzetim iz predmeta klase: UP/I 030-02/2008-01/72, EPH je na dan 31. srpnja 2008. bio imatelj većinskog udjela u temeljnom kapitalu Slobodne Dalmacije d.d., izdavača tiskovine »Slobodna Dalmacija«, sa [...] posto udjela. Osim toga, rečeni poduzetnik je na isti dan bio imatelj [...] posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Datapress d.o.o., izdavača dnevnika »Slavonski dom«.

Iz očitovanja EPH od 10. prosinca 2010. isti je na dan 30. srpnja 2008. bio imatelj udjela u temeljnom kapitalu sljedećih 26 poduzetnika: Slobodna Dalmacija d.d. sa [...] posto udjela, Arena d.d. sa [...] posto udjela, Sportske novosti d.d. sa [...] posto udjela, Revije d.o.o. sa [...] posto udjela, Dekaokto d.o.o. sa [...] posto udjela, Distri press d.o.o. sa [...] posto udjela, Audiofon-EPH d.o.o. sa [...] posto udjela, Hand design d.o.o. sa [...] posto udjela, Datapress d.o.o. sa [...] posto udjela, Globus media d.o.o. sa [...] posto udjela, Europapress d.o.o. Beograd sa [...] posto udjela, Metropolis d.o.o. sa [...] posto udjela, DZS Naložbe Ljubljana d.o.o. sa [...] posto udjela, Cropix d.o.o. sa [...] posto udjela, Press-express d.o.o. sa [...] posto udjela, Media nexus d.o.o. sa [...] posto udjela, Adriatica net d.o.o. sa [...] posto udjela, Vau d.o.o. sa [...] posto udjela, EPH TV d.o.o. sa [...] posto udjela, Epeha d.o.o. sa [...] posto udjela, NDB d.o.o. sa [...] posto udjela, EPH Media d.o.o. sa [...] posto udjela, EPH Sutra d.o.o. sa [...] posto udjela, EPH Gloria d.o.o. sa [...] posto udjela, Dotis d.o.o. sa [...] posto udjela i EPH Sport d.o.o. sa [...] posto udjela.

Na dan 7. prosinca 2010. rečeni poduzetnik bio je imatelj udjela u temeljnom kapitalu sljedećih 25 poduzetnika: Slobodna Dalmacija d.d. sa [...] posto udjela, Arena d.d. sa [...] posto udjela, Sportske novosti d.d. sa [...] posto udjela, Revije d.o.o. sa [...] posto udjela, Hand design d.o.o. sa [...] posto udjela, Globus media d.o.o. sa [...] posto udjela, Europapress d.o.o. Beograd sa [...] posto udjela, DZS Naložbe Ljubljana d.o.o. sa [...] posto udjela, Cropix d.o.o. sa [...] posto udjela, Press-express d.o.o. sa [...] posto udjela, Media nexus d.o.o. sa [...] posto udjela, Adriatica net d.o.o. sa [...] posto udjela, 4 Media EPH d.o.o. (Vau d.o.o.) sa [...] posto udjela, EPH TV d.o.o. sa [...] posto udjela, EPEHA d.o.o. u tijeku prijenos vlasništva na Media nexus te pripajanje EPH Mediji, Matija d.o.o. sa [...] posto udjela, Dotis d.o.o. sa [...] posto udjela, Europa digital d.o.o. (EPH Sport d.o.o.) sa [...] posto udjela, Tabula nova d.o.o. u tijeku prijenos vlasništva na Media nexus te pripajanje EPH Mediji, Informatika Media d.o.o. sa [...] posto udjela, EPH Direkt prodaja d.o.o. sa [...] posto udjela, EPH 100Posto sa [...] posto udjela, te posredno putem Media nexus d.o.o. je imatelj udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika EPH Media d.o.o. sa [...] posto udjela, EPH Magazini d.o.o. (EPH Sutra d.o.o.) sa [...] posto udjela i Gloria Grupa d.o.o. sa [...] posto udjela.

Vlasničku strukturu poduzetnika EPH na dan 30. srpnja 2008. i 7. prosinca 2010. čine Com.com. d.o.o. sa [...] posto udjela i Ost holding Gmbh sa [...] posto udjela.

Iz navedenog je razvidno da poduzetnici EPH i NCL na dan 31. srpnja 2008., a od kada i datiraju kompromitirajuće sms poruke između odgovornih osoba rečenih poduzetnika, nisu bili međusobno vlasnički povezani.

NCL Media Grupa d.o.o.

NCL Media Grupa d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 40, osnovan je 31. listopada 1996. i upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS 080106723, te je registriran za izdavačku djelatnost i velik broj ostalih djelatnosti.

NCL Media Grupa d.o.o. nakladnik je općeinformativnog tjednika »Nacional«.

Iz sadržaja očitovanja poduzetnika EPH i NCL dobivenog na usmenoj raspravi održanoj 7. prosinca 2010. razvidno je da navedeni poduzetnici nisu međusobno vlasnički povezani.

Iz očitovanja NCL od 9. prosinca 2010. proizlazi kako je na dan 16. srpnja 2008. i 5. srpnja 2010. imatelj većinskog udjela u temeljnom kapitalu NCL-a Naxos Medien Beteiligungen, sa [...] posto udjela. Na iste dane [...] posto udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika NCL imao je Ekran d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 40, a [...] posto poduzetnik VCP Media Partners B.V. sa sjedištem u Amstelveen Laan, van Kronenburg 8.

U predmetnom postupku istraživana je međusobna povezanost stranaka postupka kako bi Agencija utvrdila mogu li se u konkretnom slučaju primijeniti odredbe članka 9. ZZTN.

Naime, na povezana poduzetnike u smislu članka 5. ZZTN ne može se primijeniti odredba članka 9. ZZTN o zabranjenim sporazumima u smislu kriterija iz pravne stečevine EU, jer je riječ o poduzetnicima koji se smatraju jednim gospodarskim subjektom. Članak 9. ZZTN ne bi se mogao primijeniti u slučaju da su sporazum sklopili samo povezani poduzetnici u smislu članka 5. ZZTN. Međutim, kako su predmetni sporazum sklopili poduzetnici koji nisu međusobno povezani, na konkretni sporazum primjenjuje se odredba članka 9. ZZTN.

4. Pokretanje postupka

4.1. Zaključak o pokretanju postupka

Agencija je zaključkom, klase: UP/I 030-02/2010-01/027, urbroja: 580-02-10-76-2 od 29. srpnja 2010., pokrenula postupak ocjene sukladnosti sporazuma o istovremenom povećanju cijena općeinformativnih tjednika u nominalnom iznosu od 2,00 kune sklopljenog izričitim dogovorom putem sms poruka od 31. srpnja 2008. godine između odgovornih osoba poduzetnika EPH i NCL, s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, odnosno radi utvrđivanja je li riječ o zabranjenom sporazumu iz članka 9. ZZTN.

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. ZZTN, zabranjeni su sporazumi između poduzetnika, ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prešutni dogovori, usklađeno djelovanje, odluke udruženja poduzetnika koji kao cilj ili posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a naročito su zabranjeni oni sporazumi kojima se izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski uvjeti.

Predmetnim zaključkom, Agencija je naložila odgovornoj osobi poduzetnika EPH dostavu očitovanja na sadržaj preslike dijela zapisnika o pretrazi predmetnog iPhone uređaja. Nastavno, istim zaključkom poduzetnicima EPH i NCL je naloženo da dostave sljedeće: očitovanje vezano uz predmetni zaključak Agencije, podatak o prosječnoj tjednoj veličini naklade, odnosno broju tiskanih primjeraka općeinformativnog tjednika »Globus«, odnosno »Nacional« u 2007. i 2008. godini prije donošenja odluke o poskupljenju navedenih općeinformativnih tjednika s 12,00 na 14,00 kuna, podatak o prosječnoj tjednoj prodanoj nakladi, odnosno broju prodanih primjeraka općeinformativnog tjednika »Globus«, odnosno »Nacional« u 2007. i 2008. godini prije donošenja odluke o poskupljenju navedenih općeinformativnih tjednika s 12,00 na 14,00 kuna, podatak o prosječnom ukupnom trošku izdavanja općeinformativnog tjednika »Globus«, odnosno »Nacional« po primjerku u 2007. i 2008. godini prije donošenja odluke o poskupljenju navedenih općeinformativnih tjednika s 12,00 na 14,00 kuna, podatak o ukupnom prihodu od prodaje naklade općeinformativnog tjednika »Globus«, odnosno »Nacional« u 2007. i 2008. godini prije donošenja odluke o poskupljenju navedenih općeinformativnih tjednika s 12,00 na 14,00 kuna.

Agencija je 6. rujna 2010. zaprimila zatražena očitovanja poduzetnika NCL, poduzetnika EPH i odgovorne osobe poduzetnika EPH. Iz navedenih je očitovanja Agencija utvrdila kako slijedi:

NCL je u bitnome naveo kako je odluka o povećanju cijene tjednika »Nacional« donesena na temelju relevantnih pokazatelja o povećanju troškova proizvodnje, tj. cijene tiskanja i distribucije te kao reakciju na pad prodaje tjednika »Nacional«. O predmetnoj cijeni Uprava je raspravljala sredinom srpnja 2008. i tada je donesena odluka o povećanju cijene tjednika »Nacional« s 12,00 na 14,00 kuna.

Tražene podatke o prosječnoj tjednoj veličini naklade, prosječnoj tjednoj prodanoj nakladi, prosječnom ukupnom trošku izdavanja, te ukupnom prihodu od prodaje naklade općeinformativnog tjednika »Nacional« u 2007. i 2008. godini, prije donošenja odluke o poskupljenju navedenog općeinformativnog tjednika s 12,00 na 14,00 kuna, NCL je dostavio Agenciji te su isti prikazani u tablicama 3., 4., 5. i 6., na stranici 12. obrazloženja ovoga rješenja.

Nadalje, NCL se očitovao kako cilj povećanja cijene s 12,00 na 14,00 kuna nije bio ostvarivanje dodatnog profita i stjecanje prednosti pred drugim tržišnim takmacima, što je prema očitovanju rečenog poduzetnika razvidno iz pokazatelja o poslovanju koje je dostavio Agenciji, a koji su prikazani tablicom 7., na stranici 12. obrazloženja ovoga rješenja.

EPH je u bitnome istaknuo prigovor vjerodostojnosti isprave – preslike dijela zapisnika o pretrazi iPhone uređaja, budući da takva isprava nije podobna za korištenje kao dokazno sredstvo jer isti nemaju uvida u izvornost takvog dokumenta, porijeklo istog niti mogu znati je li rečeni dokument pribavljen zakonitim putem. Također, isti je naveo kako je Agencija na temelju transkripata objavljenih u medijima saznala za postojanje prepiske između odgovornih osoba EPH i NCL, iz razdoblja od svibnja do listopada 2008., dok mu se zaključkom o pokretanju postupka u ovoj upravnoj stvari dostavila prepiska iz razdoblja 31. srpnja 2008. i 1. kolovoza 2008., iz čega je rečeni poduzetnik zaključio da je cjelokupni navodni razgovor putem sms poruka u cijelosti izvađen iz konteksta.

Nadalje, EPH je istaknuo da 30-ak sms poruka od 31. srpnja 2008. i 1. kolovoza 2008. jedino može govoriti o neozbiljnosti komunikacije i nedostatku povjerenja između odgovornih osoba EPH i NCL, te da nije bilo ni jasno izražene, ozbiljne volje za zaključenjem zabranjenog sporazuma, tj. dogovora o povećanju cijene općeinformativnih tjednika »Globus« i »Nacional«. Stoga je, prema mišljenju poduzetnika EPH, u konkretnom slučaju riječ o eventualnom paralelnom postupanju jer su odgovorne osobe navedenih poduzetnika mogle razgovarati samo o već donesenoj odluci o povećanju cijene tjednika.

Nastavno, rečeni poduzetnik je istaknuo kako je odluka o cijenama javna i treće osobe za takvu odluku znaju i puno prije njezine primjene, jer neovisno o danu donošenja i danu primjene odluke o povećanju cijene izdanja, a s obzirom na to da se o takvoj odluci nužno raspravlja unutar raznih tijela poduzetnika (odjel prodaje, oglasni odjel itd.), kao i s trećim osobama izvan poduzetnika (najava oglašivačima i agencijama, najava tiskari i distributerima), za takvu odluku nužno znaju i treće osobe, a posebno distributeri, tiskara i agencije odnosno oglašivači.

EPH je naglasio kako je Uprava EPH donijela odluku o povećanju cijene općeinformativnog tjednika »Globus« s obzirom na financijske parametre. Naime, posljednja promjena cijene bila je 1997., a u tih deset godina je dvostruko povećana cijena energenata, prijevoza, distribucije i sirovina (papira i boja). Nadalje je istaknuo kako je predmetna odluka donesena istovremeno s donošenjem odluke o povećanju cijene općeinformativnog dnevnika »Jutarnji list«, s intencijom primjene u ljetnim mjesecima kada se očekuje najmanja negativna reakcija potrošača na takvo povećanje cijene (pad prodane naklade).

U odnosu na zatražene podatke o prosječnoj tjednoj veličini naklade, prosječnoj tjednoj prodanoj nakladi, prosječnom ukupnom trošku izdavanja, te ukupnom prihodu od prodaje naklade općeinformativnog tjednika »Globus« u 2007. i 2008. godini, prije donošenja odluke o poskupljenju navedenog općeinformativnog tjednika s 12,00 na 14,00 kuna, EPH je priložio tablice s prikazom traženih podataka. Ujedno je istaknuo kako dostavljene tablice ne obuhvaćaju sve troškove koji terete izdavanje određene tiskovine, s obzirom na to da postoje drugi indirektni troškovi kao što su troškovi administracije odnosno troškovi zajedničkih službi (financijski, pravni, računovodstveni i dr. poslovi) te drugi slični troškovi, a koji svi troškovi nisu zanemarivi s financijske strane. Navedeni podaci prikazani su u tablicama 8., 9., 10. i 11., na stranici 13. obrazloženja ovoga rješenja.

Nakladnici su se očitovali kako su razlozi za povećanje cijena tjednika objektivno uvjetovane okolnosti (povećani troškovi tiskanja, prijevoza i distribucije, sirovina, energenata) praćene padom prodaje navedenih izdanja.

5. Posebni ispitni postupak

5.1. Prikupljanje očitovanja i dokumentacija od stranaka predmetnog postupka

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. ZZTN, Agencija je od stranaka predmetnog postupka u više navrata tijekom postupka zatražila dostavu očitovanja i dokumentacije kako bi utvrdila sve relevantne činjenice i razjasnila sporne činjenice bitne za donošenje odluke u predmetnoj upravnoj stvari. Stoga je Agencija dopisima od 1. listopada 2010. zatražila od poduzetnika EPH i NCL dostavu odluke njihovih Uprava o povećanju cijene predmetnih općeinformativnih tjednika s 12,00 na 14,00 kuna.

Ujedno je Agencija dopisom od 1. listopada 2010., a u smislu članka 48. stavka 1. točke 3. ZZTN, zatražila očitovanje distributera TISAK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 2 (dalje: Tisak) i DISTRI-PRESS d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 24a (dalje: Distri-press), o tome jesu li nakladnici općeinformativnih tjednika obavijestili iste o povećanju cijene tjednika, koje je stupilo na snagu u kolovozu 2008. godine, te su pozvani da prilože dokaz za svaki općeinformativni tjednik kada i na koji način su nakladnici općeinformativnih tjednika obavijestili rečene distributere o promjeni cijene u 2008. godini.

EPH je podneskom od 14. listopada 2010. dostavio odluke vezane za povećanje cijene općeinformativnog tjednika »Globus« i to:

– Odluka Uprave društva EPH d.o.o. od 19. lipnja 2008.,

– Odluka Uprave društva EPH d.o.o. od 9. srpnja 2008.,

– Odluka Uprave društva EPH d.o.o. od 30. srpnja 2008.

Odluka Uprave rečenog poduzetnika od 19. lipnja 2008. u točki I. sadrži zaduženje za Poslovni segment marketinga, prodaje i promocije – Sektor prodaje i Poslovni segment financija, prava i logistike – Sektor financija da izrade kalkulaciju cijene distribucije sukladno novim općim uvjetima distributera s usporedbom tadašnjih i prijedlogom novih maloprodajnih cijena novina i magazina. Točkom II. navedene Odluke zadužuje se Poslovni segment marketinga, prodaje i promocije – Sektor prodaje da izradi prijedlog postupanja za slučaj promjena maloprodajnih cijena proizvoda, uključivo s naznakom potrebnih radnji i obavijesti partnerima.

Odlukom Uprave EPH od 9. srpnja 2008. zaduženi su Poslovni segment marketing, prodaja i promocija – Sektor prodaje te Poslovni segment financije, pravo i logistika – Sektor financija da izrade dodatnu kalkulaciju cijene distribucije sukladno novim općim uvjetima distributera, između ostalih i za izdanje »Globus« s projekcijom maloprodajne cijene u iznosu od 14,00 kuna i izdanje »Globus« s projekcijom maloprodajne cijene u iznosu od 15,00 i 17,00 kuna (prodaja zajedno s Jutarnjim listom).

Odluka kojom se maloprodajna cijena općeinformativnog tjednika »Globus« povećava s 12,00 na 14,00 kuna, primjenjiva od broja 921 koji izlazi s datumom od 8. kolovoza 2008., donesena je 30. srpnja 2008.

NCL se podneskom od 15. listopada 2010. očitovao kako je odluka Uprave NCL o povećanju cijene s 12,00 na 14,00 kuna donesena usmeno, na jednom od redovitih sastanaka Uprave u srpnju, a prema uobičajenoj poslovnoj praksi grupe.

Podneskom od 21. listopada 2010. distributer Distri-press se očitovao kako je obavijest poduzetnika NCL za »Nacional« i obavijest poduzetnika EPH za »Globus« o promjeni cijene navedenih općeinformativnih tjednika dobio u elektronskoj verziji. Isti je dostavio presliku e-maila od 1. kolovoza 2008. kojom je obaviješten od strane poduzetnika NCL da je nova cijena općeinformativnog tjednika »Nacional« 14,00 kuna, dok je obavijest o povećanju cijene općeinformativnog tjednika »Globus« dobivena od strane poduzetnika EPH izbrisana.

Tisak se očitovao Agenciji podneskom zaprimljenim 9. studenoga 2010. iz kojeg je razvidno kako je obavijest o povećanju cijene tjednika »Globus« zaprimio 4. kolovoza 2008., a tjednika »Nacional« 1. kolovoza 2008.

Agencija je iz zaprimljenih očitovanja utvrdila kako su distributeri zaprimili obavijesti o povećanju cijene općeinformativnih tjednika nakon 31. srpnja 2008. od kada datiraju sms poruke vezane uz dogovor o istovremenom povećanju cijena tjednika »Nacional« i »Globus« za isti nominalni iznos od 2,00 kune, s 12,00 na 14,00 kuna.

Naime, povećanje cijene oba općeinformativna tjednika i »Nacionala« i »Globusa« dogodilo se u istom tjednu, odnosno u 32. tjednu 2008. godine, s time što je poskupljenje »Nacionala« nakladnika NCL s 12,00 na 14,00 kuna uslijedilo u utorak 5. kolovoza 2008., budući da tiskano izdanje navedenog tjednika izlazi utorkom, dok je cijena tjednika »Globus« nakladnika EPH također povećana s 12,00 kuna na 14,00 kuna od petka 8. kolovoza 2008., budući da tjednik »Globus« izlazi petkom.

Iz navedenog je razvidno kako je upravo na temelju izričitog dogovora između odgovornih osoba navedenih poduzetnika od 31. srpnja 2008. došlo do povećanja cijena predmetnih općeinformativnih tjednika, a ne na temelju odluka Uprava istih.

Dopisima od 23. studenoga 2010. Agencija je od stranaka predmetnog postupka zatražila da dostave podatak o ukupnoj vrijednosti godišnjeg prihoda ostvarenog od prodaje svog, predmetnog općeinformativnog tjednika umanjenog za porez na dodanu vrijednost kao i druge poreze koji se odnose na prodaju robe u 2007. godini. Pored navedenog, Agencija je istim dopisom zatražila od poduzetnika NCL da dostavi očitovanje o tome zašto je tako važna odluka o povećanju cijene općeinformativnog tjednika »Nacional« s 12,00 na 14,00 kuna donesena samo usmeno, a ne i u pisanoj formi, potpisana od strane odgovorne osobe i tko je donio (imenom i prezimenom) navedenu odluku, te očitovanje o tome postoji li kalkulacija na temelju koje je donesena predmetna odluka, kao i dostavu rečene kalkulacije.

Očitovanje poduzetnika NCL, Agencija je zaprimila 1. prosinca 2010. Rečeni poduzetnik je u bitnome istaknuo kako je Odluka Uprave o povećanju cijene s 12,00 na 14,00 kuna donesena usmeno na jednom od redovitih sastanaka Uprave u srpnju, a prema uobičajenoj poslovnoj praksi grupe, jer se na naprijed opisani način donose sve odluke bez obzira na razinu važnosti, osim onih koje su po sili zakona morale biti u propisanoj formi. Prema navodima rečenog poduzetnika, rečenu odluku su donijeli suglasno svi članovi tadašnje Uprave društva: I. P., S. K. i I. Š., a na temelju prijedloga članice Uprave nadležne za financijsko poslovanje društva, gđe I. Š. Što se tiče zatražene kalkulacije, poduzetnik NCL je naveo da kalkulacije koje su tada rađene nisu sačuvane u tiskanom obliku, ali da je Odluka donesena na osnovu kalkulacija i procjene općeg stanja tržišta. S tim u vezi priložio je u tabelarnom prikazu usporedne podatke za razdoblje od siječnja do srpnja 2007. i 2008. godine, a koji pokazuju razlog zbog kojega je Uprava donijela predmetnu Odluku, što je prikazano tablicom 5., na stranici 11. obrazloženja ovoga rješenja.

Rečeni poduzetnik je istim podneskom dostavio zatražene podatke o ukupnoj vrijednosti godišnjeg prihoda ostvarenog od prodaje općeinformativnog tjednika »Nacional« umanjenog za porez na dodanu vrijednost kao i druge poreze koji se odnose na prodaju robe u 2007. godini. Tako je na temelju prodaje, tjednika »Nacional« ostvario u 2008. godini ukupni godišnji prihod od [...] kuna.

Podneskom kojeg je Agencija zaprimila 6. prosinca 2010., EPH se u bitnome očitovao kako ukupna vrijednost godišnjeg prihoda ostvarenog od prodaje općeinformativnog tjednika »Globus« umanjenog za porez na dodanu vrijednost kao i druge poreze koji se odnose na prodaju robe u 2007. godini iznosi [...] kuna.

5.2. Usmena rasprava

Agencija je, sukladno odredbi članka 54. stavku 2. ZZTN, dana 7. prosinca 2010. održala usmenu raspravu. Usmena rasprava određena je radi pružanja mogućnosti strankama da se izjasne o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja. Usmenoj raspravi prisustvovale su obje pozvane stranke.

Iz zapisnika s usmene rasprave proizlazi da su se obje prisutne stranke u bitnome očitovale kako je do povećanja cijena predmetnih općeinformativnih tjednika došlo zbog financijske nužnosti, te da nije bila riječ o podizanju cijena radi ostvarivanja ekstra profita ili povećavanja udjela na tržištu, već radi pukog preživljavanja. Nastavno su opunomoćenice obiju stranaka istaknule kako je za donošenje predmetne odluke bilo potrebno duže vremensko razdoblje, a koje uključuje razmatranje, kalkuliranje itd. Stoga, ističu kako je predmetna odluka od 31. srpnja 2008. bila javna, s obzirom na to da su o tome ranije obaviješteni oglašivači, partneri, tiskare i distributeri.

Opunomoćenica poduzetnika EPH je posebno istaknula kako nije bilo ozbiljne namjere za sklapanje sporazuma te i da sam karakter sms poruka ne upućuje na ozbiljni dogovor, s obzirom na to da je nedostajalo povjerenja između odgovornih osoba poduzetnika EPH i NCL. Stoga je prepiska između rečenih osoba od 30-ak sms poruka ostala na razini indicija.

Opunomoćenica poduzetnika NCL je naglasila kako odluku o povećanju cijene općeinformativnog tjednika »Nacional« nije donio jedan član uprave nego su istu donijeli suglasno troje članova uprave. Stoga je predložila da se, po potrebi, saslušaju članice Uprave poduzetnika NCL, gđa Sina Karli i gđa Ida Šagovac.

Na upit voditeljice postupka upućen opunomoćenicama obiju stranaka, raspolažu li podacima o vlasničkoj strukturi poduzetnika EPH i NCL iz kojih su vidljive međusobne veze i udjeli rečenih poduzetnika na dan 31. srpnja 2008. i na dan održavanja usmene rasprave 7. prosinca 2010., opunomoćenice su isto odgovorile, odnosno da prema njihovim saznanjima, rečeni poduzetnici i njihova povezana društva nisu imala niti imaju ikakav udjel u drugom od rečenih poduzetnika.

6. Mjerodavno tržište

Mjerodavno tržište utvrđuje se, sukladno članku 7. ZZTN, kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području.

Agencija je mjerodavno tržište u konkretnom slučaju odredila sukladno članku 7. ZZTN, na način i prema kriterijima utvrđenim Uredbom o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta.

Prema odredbi članka 5. Uredbe o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta, mjerodavno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode i/ili usluge za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na njihove bitne značajke, cijenu ili način upotrebe.

Općeinformativni tisak definiran je ZoM-om kao tisak koji skupno objavljuje programske sadržaje namijenjene kontinuiranom informiranju javnosti o aktualnom društvenom, osobito političkom, gospodarskom, socijalnom, kulturnom životu i drugim zbivanjima u Hrvatskoj i svijetu.

S obzirom na periodičnost izdavanja »Nacional« i »Globus« ubrajaju se u tjednike.

Iako na tržištu općeinformativnih tjednika na teritoriju Republike Hrvatske djeluje više poduzetnika, samo dva tjednika imaju karakter nacionalnih tjednika i to tjednik »Nacional« nakladnika NCL i »Globus« nakladnika EPH.

Prema odredbi članka 6. stavka 1. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu obuhvaća cjelokupan ili dio teritorija Republike Hrvatske, na kojem se tržišni takmaci natječu u prodaji i/ili nabavi proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uvjetima koji to tržište bitno razlikuje od susjednih tržišta.

Slijedom navedenog, kao mjerodavno tržište određeno je tržište naklade nacionalnih općeinformativnih tjednika na teritoriju Republike Hrvatske.

Usporedbom prosječne tjedne prodane naklade »Nacionala« i »Globusa«, Agencija je utvrdila kako »Nacional« ostvaruje u 2007. godini udjel od [30-40] posto, a u prvih sedam mjeseci 2008. [30-40] posto. »Globus« u oba promatrana razdoblja ostvaruje udjel na mjerodavnom tržištu veći od [60-70] posto i to [60-70] posto u 2007. godini, a [60-70] posto u prvih sedam mjeseci 2008. godine.

Tablica 1.: Usporedni prikaz tjedne prodane naklade i tržišni udjel

Izvor: podnesak poduzetnika EPH d.o.o. i NCL d.o.o. od 6. rujna 2010.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Kao posebnost tiska kao proizvoda ističe se maloprodajna cijena istog koja je jedinstvena i označena na samoj novini, što znači da se novine na maloprodajnim mjestima ne prodaju ispod ili iznad označene cijene, za razliku od drugih proizvoda, čija maloprodajna cijena ovisi o potražnji i drugim elementima, poput poslovne politike trgovca na malo.

Vezano za cijene općeinformativnih tjednika potrebno je navesti da iako maloprodajna cijena tjednika nije mijenjana u razdoblju desetak godina, porezno opterećenje tiska vezano uz porez na dodanu vrijednost (dalje: pdv) promijenjeno je u 2007. godini.

Naime, člankom 1. Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine, broj 76/07) i člankom 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« broj 79/07) smanjena je stopa pdv-a s 22 posto na 10 posto za novine i časopise koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju. Navedeni Zakon i Pravilnik stupili su na snagu 1. kolovoza 2007.

Smanjenje stope PDV-a nije imalo za posljedicu smanjenje maloprodajne cijene općeinformativnih tjednika »Globus« i »Nacional«.

Tržište općeinformativnih tjednika pripada u tzv. tržišta s dvije strane, koje s jedne strane čini tržište naklade općeinformativnih tjednika, a s druge strane tržište oglašavanja u općeinformativnim tjednicima.

Iako sporazum između nakladnika ima prvenstveno učinke na mjerodavnom tržištu naklade nacionalnih općeinformativnih tjednika na teritoriju Republike Hrvatske, Agencija je za potrebe analize uzela u obzir obje strane tržišta, uključivo i tržište oglašavanja u nacionalnim općeinformativnim tjednicima na teritoriju Republike Hrvatske.

Tablica 2.: Usporedni prikaz prihoda od naklade i oglašavanja u 2007. godini

Izvor: podnesak poduzetnika EPH d.o.o. i NCL d.o.o. od 6. rujna 2010., Istraživanje tržišta tiska u Republici Hrvatskoj u 2008. godini, AZTN

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Agencija je utvrdila kako su poduzetnicima EPH i NCL prihodi od oglašavanja veći od prihoda od prodaje naklade općeinformativnih dnevnika i to u slučaju tjednika »Nacional« omjer prihoda od naklade i prihoda od oglašavanja iznosi [...], a kod tjednika »Globus« [...]. Također, iz podataka predmeta klase: 031-02/2009-01/14, Istraživanje tržišta tiska u Republici Hrvatskoj u 2008., razvidno je kako su nakladnici EPH i NCL u 2008. godini ostvarili pad prihoda od oglašavanja u odnosu na 2007. godinu.

Tablica 3.: Broj tiskanih primjeraka i prosječna tiskana naklada Nacionala u 2007. i u 2008. godini

Izvor: podneska poduzetnika NCL d.o.o. od 6. rujna 2010.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Tablica 4.: Broj prodanih primjeraka i prosječna prodana naklada Nacionala u 2007. i 2008. godini

Izvor: podneska poduzetnika NCL d.o.o. od 6. rujna 2010.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Tablica 5.: Ukupan trošak izdavanja i prosječan ukupan trošak po primjerku Nacionala u 2007. i 2008. godini

Izvor: podneska poduzetnika NCL d.o.o. od 6. rujna 2010.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Tablica 6.: Ukupan prihod od prodaje i prosječan tjedni prihod po primjerku Nacionala u 2007. i 2008. godini

Izvor: podneska poduzetnika NCL d.o.o. od 6. rujna 2010.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Tablica 7.: Usporedni prikaz naklade, troškova i prihoda Nacionala za prvih sedam mjeseci 2007. i 2008. godine

Izvor: podnesak poduzetnika NCL d.o.o. od 6. rujna 2010.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Tablica 8.: Prosječna tiskana naklada Globusa u 2007. i u 2008. godini

Izvor: podnesak poduzetnika EPH d.o.o. od 6. rujna 2010.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Tablica 9.: Prosječna prodana naklada Globusa u 2007. i u 2008. godini

Izvor: podnesak poduzetnika EPH d.o.o. od 6. rujna 2010.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Tablica 10.: Prosječan ukupan trošak po primjerku Globusa u 2007. i 2008. godini

Izvor: podnesak poduzetnika EPH d.o.o. od 6. rujna 2010.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Tablica 11.: Ukupan prihod od prodaje Globusa u 2007. i 2008. godini

Izvor: podnesak poduzetnika EPH d.o.o. od 6. rujna 2010.

Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Uz podatke navedene u tablicama 8.-11., EPH je Agenciji dostavio i podatke o prihodu po primjerku »Globusa« iz kojih je razvidno kako su prihodi u prvih sedam mjeseci 2008. veći prosječno za [...] kuna u odnosu na 2007. godinu. U 2008. godini u niti jednom mjesecu koji je prethodio poskupljenju prihod nije bio manji od [...] kuna po primjerku, za razliku od 2007. godine gdje je u veljači i srpnju ostvaren najmanji prihod od [...] kuna po primjerku.

Iz ukupno dostavljenih podataka nakladnika EPH i NCL, Agencija je utvrdila kako su se troškovi nakladnika povećali u promatranom razdoblju, a naklade općeinformativnih tjednika su se smanjile. Isto tako, utvrđeno je kako oba nakladnika veće prihode ostvaruju od prodaje oglasnog prostora u općeinformativnim tjednicima, nego od prodaje naklade istih.

Nadalje, iako oba poduzetnika ostvaruju rast troškova i pad prihoda, apsolutne vrijednosti i postotne promjene nisu jednake za oba poduzetnika te ne postoji faktor koji na jednak način i u istoj apsolutnoj vrijednosti i postotku utječe jednako na poslovanje oba poduzetnika u vremenu koje je prethodilo povećanju cijene tjednika, odnosno ne postoji opravdanje za povećanje cijene u istom nominalnom iznosu u istom tjednu.

Poduzetnici su slobodni samostalno formirati cijene na tržištu te povećanje troškova i pad naklade mogu biti temelj za donošenje odluke o povećanju cijene, što Agencija ne smatra spornim.

Međutim, istodobno povećanje cijene, odnosno povećanje cijene u istom tjednu, budući da je riječ o tjednicima i to nakon dogovora konkurenata o povećanju cijene, u suprotnosti je s odredbama ZZTN.

7. Sporazum poduzetnika Europapress holding d.o.o. i Nacional Media Grupa d.o.o.

Uvidom u zaprimljenu presliku dijela zapisnika o pretrazi iPhone uređaja odgovorne osobe poduzetnika NCL s ispisom sms poruka, zaprimljen 7. srpnja 2010. od Županijskog suda u Zagrebu, a koji je kao dokaz uvršten u spis kaznenog predmeta broj: K-US-66/09, Agencija je utvrdila kako je sporazum sklopljen 31. srpnja 2008.

Naime, iz uvida u sadržaj predmetne preslike zapisnika, razvidno je kako se putem sms poruka od 31. srpnja 2008. i 1. kolovoza 2008. vodila komunikacija između odgovornih osoba poduzetnika EPH i NCL, dakle na najvišoj razini između izravnih konkurenata na mjerodavnom tržištu naklade općeinformativnih tjednika.

Za konkretan slučaj, odlučne su sms poruke od 31. srpnja 2008., a iz sadržaja istih nedvojbeno proizlazi da su se odgovorne osobe velikih tržišnih takmaca, poduzetnika EPH i NCL, izričito dogovorile o istovremenom povećanju cijena tjednika »Globus« i »Nacional« u istom nominalnom iznosu od 2,00 kune, s 12,00 na 14,00 kuna.

Povećanje cijene oba općeinformativna tjednika i »Nacionala« i »Globusa« dogodilo se u istom tjednu, odnosno u 32. tjednu 2008. godine, s time što je poskupljenje »Nacionala« nakladnika NCL s 12,00 na 14,00 kuna uslijedilo u utorak 5. kolovoza 2008., budući da tiskano izdanje navedenog tjednika izlazi utorkom, dok je cijena tjednika »Globus« nakladnika EPH također povećana s 12,00 kuna na 14,00 kuna od petka 8. kolovoza 2008., budući da tjednik »Globus« izlazi petkom.

Iz sadržaja transkripta, cit.: »Send to N.P.: N., ako se ide sa 7 kuna za dnevne novine, kaj s magazinima? Jel planiraš povećanje cijene? Ja sam za povećanje ako ti ideš.; From N.P.: Ej, odlučili smo Globus i Gloriju od slij.br. zavrtiti na 14 kuna. Znam da će te to razgaliti. Mislio sam da su ti moji javili.; Send to N.P.: Ok. Idemo i mi na 14 kuna...«, nesporno je utvrđeno da predmetni sporazum predstavlja tešku povredu ZZTN, budući da sadrži sve elemente kartelnog sporazuma.

Pod kartelnim sporazumom, u pravu tržišnog natjecanja, podrazumijeva se izričiti ili prešutni sporazum između dva ili više poduzetnika, izravnih tržišnih takmaca čiji je cilj potpuno isključivanje tržišnog natjecanja između sudionika sporazuma s ciljem da se povećanjem cijena ostvari dodatni, značajno povećani profit.

U provedenom postupku utvrđeno je kako je riječ o privatnom kartelu. Naime, riječ je o sporazumu između izravnih konkurenata tj. izričitom dogovoru na najvišoj razini između odgovornih osoba rečenih poduzetnika, kojim se, s jedne strane, izravno utvrđuju cijene općeinformativnih tjednika »Globus« i »Nacional«, a s druge strane, determinira se vrijeme njihove primjene. Na opisani način izbjegnut je rizik koji sa sobom donosi tržišno natjecanje tako da će, umjesto međusobne konkurencije ovim tržištem, upravljati njihov međusobni dogovor.

Cilj predmetnog sporazuma je dogovor o cijenama općeinformativnih tjednika »Globus« i »Nacional«. Ekonomska svrha toga sporazuma je potpuno ukidanje tržišnog natjecanja između izravnih konkurenata na mjerodavnom tržištu naklade općeinformativnih tjednika, te kao takav predstavlja teško ograničenje tržišnog natjecanja. Posljedica sklapanja takvog kartela je nepostojanje mogućnosti cjenovnog izbora za potrošače, neovisno o kvaliteti općeinformativnog tjednika.

U konkretnom slučaju, predmetni sporazum iako u pisanom obliku, nema formu klasičnog, tradicionalnog sporazuma, a što sa stajališta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja nije ni bitno. Naime, Agencija je utvrdila činjenicu relevantnu za postojanje sporazuma, a to je suglasnost volja između poduzetnika o njihovom budućem ponašanju. Izravan dokaz tj. preslika transkripata sms poruka potvrđuje da su poduzetnici nesumnjivo izrazili njihovu zajedničku namjeru da se ponašaju na tržištu na određeni način odnosno nedvojbeno su izrazili volju da odrede cijene tjednika koje izdaju i vrijeme od kada će se primjenjivati dogovorene cijene.

Suglasnost volja proizlazi i iz činjenice da se niti jedan od navedenih odgovornih osoba nije, tijekom dopisivanja porukama, ogradio ili povukao od takvog dogovorenog opisanog načina ponašanja, već je, dapače, doista i došlo do realizacije dogovora, odnosno do stvarnog povećanja cijena rečenih tjednika za dogovoreni nominalni iznos neposredno po njihovom dogovoru.

Upravo preslika transkripta sms poruka, kao izravan dokaz kojim Agencija raspolaže, pobija navode stranaka kojima se pokušalo ukazati na to da nije riječ o izričitom dogovoru već o paralelnom postupanju rečenih poduzetnika.

Pored navedenog, stranke u postupku su istaknule kako je cjelokupni razgovor između odgovornih osoba tržišnih takmaca, poduzetnika EPH i NCL izvađen iz konteksta, s obzirom na to da je između istih postojao veliki animozitet. Zadiranje u kvalifikaciju osobnih odnosa rečenih osoba nije i ne može biti predmet ovog postupka, pogotovo što činjenice utvrđene u postupku te dokazi koji svjedoče te činjenice ne ostavljaju prostor da se izvede drugačiji zaključak.

Navodi stranaka kako je odluka o cijenama javna i da treće osobe za takvu odluku znaju i puno prije njezine primjene, s obzirom na to da se o istoj raspravlja unutar raznih tijela poduzetnika kao i s trećim osobama izvan poduzetnika, kao što su tiskare, distributeri, oglašivači i agencije, ne opravdava nakladnike da se u bilo kojem slučaju dogovaraju o cijenama svojih izdanja tjednika. Treba naglasiti kako saznanje drugih o povećanju cijena općeinformativnih tjednika nije sporno niti relevantno za predmetnu upravnu stvar. Činjenica je da je između odgovornih osoba poduzetnika EPH i NCL došlo do izričitog dogovora o istodobnom povećanju cijena predmetnih tjednika.

Sukladno članku 9. stavku 2. ZZTN, sporazumi kojima se sprječava, ograničava ili narušava tržišno natjecanje iz članka 9. stavka 1. ZZTN, a ne mogu se skupno ili pojedinačno izuzeti u smislu članka 10. ZZTN, ništavi su.

Na predmetni sporazum ne mogu se primijeniti odredbe članka 10. u svezi s člankom 11. ZZTN. Naime, člankom 10. ZZTN propisano je da za određene vrste sporazuma koji sadrže određena ograničenja tržišnog natjecanja, ali pritom pridonose unaprjeđenju proizvodnje ili distribucije robe i/ili usluga, promicanju tehnološkog ili gospodarskog razvoja, te stoga potrošačima pružaju razmjernu korist, propisuju uvjeti za pojedinačna ili skupna izuzeća tih sporazuma od opće zabrane sklapanja ograničavajućih sporazuma propisane tim zakonom. Međutim, takvom se vrstom sporazuma ni u kojem slučaju poduzetnicima ne mogu nametati ograničenja koja nisu neophodna za postizanje prethodno navedenih uvjeta, odnosno ne smije se poduzetnicima omogućiti isključivanje znatnog dijela konkurencije s tržišta, za robe i/ili usluge koje su predmet sporazuma. Ti uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

Uvjeti za skupno izuzeće sporazuma pobliže su utvrđeni uredbama Vlade RH o skupnom izuzeću određenih vrsta sporazuma iz članka 11. ZZTN. Iako se uredba o horizontalnim sporazumima primjenjuje naročito na sporazume o istraživanju i razvoju i sporazume o specijalizaciji, njene se odredbe na odgovarajući način primjenjuju i na druge vrste horizontalnih sporazuma.

Sukladno članku 1. Uredbe o horizontalnim sporazumima, horizontalni sporazumi su oni koji su sklopljeni između dva ili više neovisnih poduzetnika koji djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije. Dakle, riječ je o sporazumima sklopljenim između konkurenata na mjerodavnom tržištu.

Prema članku 2. točki c) Uredbe o horizontalnim sporazumima, sporazumom se smatra ugovor, pojedina odredba ugovora, izričiti ili prešutni dogovor, usklađeno djelovanje, te odluke udruženja poduzetnika.

Člankom 11. stavkom 1. točkom d) i člankom 12. stavkom 1. točkom a) Uredbe o horizontalnim sporazumima, dogovor o cijenama je utvrđen kao teško ograničenje tržišnog natjecanja. Na sporazume poduzetnika koji sadrže takvo teško ograničenje tržišnog natjecanja ne mogu se ni u kojem slučaju primijeniti odredbe o skupnom izuzeću. Kako predmetni sporazum jest upravo sporazum o cijenama, dakle sadrži teško ograničenje tržišnog natjecanja, taj sporazum ne ispunjava uvjete za skupno izuzeće u smislu članka 10. ZZTN.

Nadalje, članak 7. Uredbe o sporazumima male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 51/2004) propisuje kao teško ograničenje tržišnog natjecanja i u sporazumima male vrijednosti koji su sklopljeni između tržišnih takmaca neznatne tržišne snage ona ograničenja koja izravno ili neizravno, samostalno ili zajedno s ostalim čimbenicima pod kontrolom ugovornih strana imaju za cilj utvrđivanje cijena kod prodaje proizvoda trećim stranama.

Slijedom navedenog, dogovor o cijenama između tržišnih takmaca predstavlja teško ograničenje tržišnog natjecanja, neovisno o tržišnoj snazi sudionika sporazuma, odnosno sklapanje takvih sporazuma apsolutno je zabranjeno svim poduzetnicima, neovisno o njihovom tržišnom udjelu na mjerodavnom tržištu, pa čak i poduzetnicima s neznatnim tržišnim udjelom, u smislu Uredbe o sporazumima male vrijednosti.

8. Kriteriji iz pravne stečevine EU

Navedeno potvrđuju i kriteriji iz pravne stečevine EU u koje je tijekom postupka Agencija izvršila uvid.

Sukladno članku 1. Obavijesti Europske komisije – Uputama o primjeni članka 81. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na sporazume o horizontalnoj suradnji, od 6. siječnja 2001. (dalje: Uputa EK o horizontalnoj suradnji), suradnja je horizontalne prirode kada je do nje došlo sporazumom ili usklađenim djelovanjem između poduzetnika koji djeluju na istoj razini tržišta, najčešće između konkurenata. Navedeni sporazumi o horizontalnoj suradnji smatraju se zabranjenim sporazumima kada suradnja služi kao sredstvo za funkcioniranje prikrivenog kartela, tj. služi ugovaranju inače zabranjenog dogovora o cijenama, ograničavanju proizvodnje ili podjeli tržišta.

Sukladno članku 20. Priopćenja Europske komisije – Obavijesti – Smjernica za primjenu članka 81. stavka 3. Ugovora o osnivanju EZ, od 27. travnja 2004. (dalje: Smjernice), koje služe kao interpretativni instrument za primjenu članka 10. ZZTN, kada se utvrdi da sporazum ima za cilj sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja, nema potrebe uzimati u obzir i njegove konkretne učinke. Navedeno znači da stvarni učinci sporazuma suprotni tržišnom natjecanju ne moraju doći do izražaja ako sporazum ima za cilj ograničiti tržišno natjecanje. Apsolutno zabranjena, teška ograničenja tržišnog natjecanja smatraju se ograničenjima prema cilju.

Prema odredbama članka 21. Smjernica, ograničenja tržišnog natjecanja prema cilju jesu ona ograničenja koja po samoj svojoj prirodi imaju mogućnost ograničavanja tržišnog natjecanja. Navedena ograničenja imaju toliko visok mogući negativni učinak na tržišno natjecanje da je nepotrebno dokazivati njihove stvarne učinke na tržištu.

Sukladno članku 22. Smjernica, sadržaj sporazuma i objektivni ciljevi kojima sporazum teži relevantni su pri ocjeni ima li sporazum za cilj ograničavanje tržišnog natjecanja. Također način na koji se sporazum provodi može otkriti ograničenje prema cilju i ako formalni sporazum ne sadrži izričitu odredbu u tom smislu.

Prema članku 23. Smjernica, u slučaju horizontalnog sporazuma, o kakvom je u konkretnom slučaju riječ, ograničenja tržišnog natjecanja prema cilju uključuju dogovaranje cijena ili drugih trgovinskih uvjeta i podjelu tržišta.

Slijedom navedenog izravno ili neizravno određivanje kupovne ili prodajne cijene, odnosno dogovori o cijenama između konkurenata predstavljaju teška ograničenja tržišnog natjecanja, odnosno ograničenja prema cilju. Takvi sporazumi su u pravilu zabranjeni jer se smatra da ne mogu imati pozitivne učinke na tržišno natjecanje.

Pri tome sam način dogovora, odnosno forma sporazuma nije bitna. Naime, u teoriji prava tržišnog natjecanja smatra se da svaki kontakt između konkurenata u svezi s njihovim poslovnim aktivnostima i ponašanjem na tržištu kao npr. utvrđivanje cijena, podjela tržišta, samo po sebi predstavlja rizik za tržišno natjecanje.

Također, spomenute Smjernice zabranjuju tajne sporazume konkurenata o usklađivanju cijena jer takvi sporazumi štite konkurente od tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, omogućavajući im da usklade cijene proizvoda i/ili usluga, eliminirajući odnosno smanjujući pritisak koje im tržište postavlja. Upravo pritisak tržišta pospješuje unaprjeđenje kvalitete proizvoda i/ili usluga, odnosno ulaganja za pronalazak najdjelotvornijih načina njihovog poboljšanja. Naime, u spomenutim Smjernicama, a naročito u točkama 8., 14. i 15. eksplicite je utvrđeno da se odredbe o zabranjenim sporazumima primjenjuju i na neformalne oblike sporazuma.

Primjer iz sudske prakse potvrđuje navedeno tumačenje. Tako je Sud EU u predmetu Marlines SA v Commission, broj T-56/99 iz 2003. godine utvrdio da za postojanje zabranjenog sporazuma forma nije relevantna, već je dovoljno da su poduzetnici izrazili zajedničku namjeru da se na tržištu ponašaju na određeni način. Tako da se odredbe o zabranjenim sporazumima primjenjuju i na neformalne oblike sporazuma. Osim navedenog, Sud je, konkretnom slučaju, utvrdio da nije relevantno utvrđenje je li sporni sporazum bio na snazi, odnosno je li pravno obvezujući za ugovorne strane, već je relevantan samo cilj ili posljedica takvog sporazuma.

Prilikom razmatranja očitovanja poduzetnika EPH u kojemu je u bitnome istaknuo prigovor vjerodostojnosti isprave – preslike djela zapisnika o pretrazi iPhone uređaja s ispisom sms poruka, a koji je Agencija zaprimila od Županijskog suda u Zagrebu, s obzirom na to da je rečeni zapisnik uvršten kao dokaz u kaznenom predmetu broj: K-US-66/09, Agencija je izvršila uvid u sudsku praksu koja razmatra navedenu problematiku.

Europski sud pravde je u predmetu Dalmine v Commission, broj C-407/04 odlučio da je dozvoljeno pred Komisijom korištenje dokaza pribavljenih u kaznenom postupku ispitivanjem bivšeg direktora poduzetnika koji je stranka u navedenom postupku. Slijedom navedenog, ukoliko dokaz nije proglašen protupravnim od strane nacionalnog suda, takvi se dokazi ne bi mogli smatrati neprihvatljivima.

Isto stajalište je zauzeo Sud EU u predmetu Archer Daniels Midland Co. v Commission, broj T-59/02 iz 2006. godine u kojemu je Sud odlučio kako je uobičajeno, ukoliko ne postoji odredba koja sprječava Komisiju da upotrijebi kao dokaz dokument do kojega se došlo u postupku koji nije vođen pred Komisijom, da takav dokument Komisija može upotrijebiti kao dokaz ukoliko se njime može potvrditi da je došlo do povrede odredbe članka 81. i 82. (sadašnji članci 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU).

9. Odluka Vijeća

Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: mr. sc. Olgica Spevec, predsjednica Vijeća, Mladen Cerovac, mag.iur., zamjenik predsjednice Vijeća, Milivoj Maršić, dipl.oec., Vesna Patrlj, dipl.iur., i dr.sc. Mirna Pavletić-Župić, članovi Vijeća (dalje: Vijeće) je, na temelju članaka 34. i 35. stavka 1. točke 2. i 5. ZZTN, na 59. sjednici održanoj 16. prosinca 2010., razmatralo navedeni predmet.

Vijeće je na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, te na temelju rezultata cjelokupnog postupka, donijelo odluku da su poduzetnici EPH i NCL sklopili zabranjeni sporazum iz članka 9. stavka 1. točke 1. ZZTN. Sudionici sporazuma su putem sms poruka od 31. srpnja 2008. izričito dogovorili istovremeno povećanje cijena općeinformativnih tjednika »Globus« i »Nacional« u nominalnom iznosu od 2,00 kune, s 12,00 na 14,00 kuna.

Povećanje cijene općeinformativnog tjednika uslijedilo je u istom tjednu i to 32. tjednu 2008. godine. »Nacional«, nakladnika NCL s 12,00 na 14,00 kuna promijenio je cijenu u utorak 5. kolovoza 2008., budući da tiskano izdanje navedenog tjednika izlazi utorkom, dok je cijena općeinformativnog tjednika »Globus«, nakladnika EPH također povećana s 12,00 kuna na 14,00 kuna, i to od petka 8. kolovoza 2008., budući da navedeni tjednik izlazi petkom.

Utvrđena cijena općeinformativnih tjednika »Globus« i »Nacional« od 14,00 kuna na snazi je i u trenutku donošenja ovoga rješenja.

Navedenim postupanjem poduzetnici su sklopili zabranjeni sporazum, u smislu članka 9. stavka 1. točke 1. ZZTN, koji za cilj ima sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu naklade općeinformativnih tjednika na teritoriju Republike Hrvatske.

Predmetni je sporazum prema odredbi članka 9. stavka 2. ZZTN ništav.

Vijeće svoju odluku obrazlaže kako slijedi:

Osiguranje ravnopravnog sudjelovanja svih sudionika na tržištu osnova je zaštite prava tržišnog natjecanja. Model tržišnog natjecanja ostvaruje se utvrđivanjem cijena na temelju permanentnog usklađivanja istih ovisno o ponudi i potražnji. Stranke ne smiju zloupotrebljavati slobodu da se natječu na način da međusobno ograničavaju tržišno natjecanje. Izravni sporazum o cijenama predstavlja teško ograničenje tržišnog natjecanja i zato je Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja izričito zabranjen.

U suvremenom tržišnom gospodarstvu zabrana ograničavajućih sporazuma je izuzetno važna kako za poduzetnike jer se njime osigurava konkurentno tržište i ekonomski rast, tako i za potrošače jer se stvara eliminacija nekonkurentnih poduzetnika i niže cijene.

U postupku koji je vođen Agencija je nedvojbeno utvrdila postojanje tog dogovora, uzročno-posljedične veze povećanja cijena općeinformativnih tjednika »Globus« i »Nacional«, što je detaljno obrazloženo u ovom rješenju.

Iako su se stranke u postupku očitovale kako je do povećanja cijena došlo na temelju odluka njihovih Uprava, nepostojanje pisanog traga o tome od strane poduzetnika NCL, te izravni dokaz tj. preslika transkripata sms poruka između odgovornih osoba izravnih konkurenata, kao i činjenica da se niti jedna od navedenih odgovornih osoba nije tijekom dopisivanja porukama, ogradila ili povukla od takvog dogovorenog opisanog načina ponašanja, već je, dapače, doista i došlo do realizacije dogovora, odnosno do stvarnog povećanja cijena rečenih tjednika za dogovoreni nominalni iznos neposredno po njihovom dogovoru, govori u prilog činjenici da je upravo dopisivanje putem sms poruka bilo ključno za konačan dogovor o cijenama.

Predmetni sporazum ima sve elemente kartelnog sporazuma jer je povećanje cijena općeinformativnih tjednika »Globus« i »Nacional« u istom tjednu za isti nominalni iznos od 2,00 kune, s 12,00 na 14,00 kuna, od strane odgovornih osoba poduzetnika EPH i NCL, određeno predmetnim sporazumom. Stoga je na opisani način sklopljen zabranjen sporazum iz članka 9. stavka 1. točke 1. ZZTN.

Cilj sporazuma je sprječavanje, ograničavanje, odnosno narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu naklade nacionalnih općeinformativnih tjednika u Republici Hrvatskoj.

Provedbom predmetnog sporazuma izbjegnut je rizik koji sa sobom donosi tržišno natjecanje tako da će, umjesto međusobne konkurencije ovim tržištem, upravljati njihov međusobni dogovor.

Na opisani način uklonjeni su tržišni mehanizmi koji su prisiljavali poduzetnike na troškovno efikasnije poslovanje i na osiguranje kvalitetnijih tiskovina. Nestaje motiv ili potreba sudionika sporazuma da se natječu u kvaliteti sadržaja tiskovina i uvođenju inovacija.

Dogovor o cijenama ne može se opravdati prije svega iz razloga što svaki nakladnik treba cijenu tiska odrediti individualno. Valja naglasiti da je svaki poduzetnik u tržišnim uvjetima odgovoran za svoje poslovne odluke i on sam određuje svoje ponašanje na tržištu. U tom je autonoman i slobodan sve dok to ponašanje nije suprotno prisilnim propisima koji zabranjuju koordinaciju i dogovor među konkurentima o njihovom postupanju na tržištu.

Slijedom svega navedenog, Agencija je odlučila kao u točki I. i II. izreke ovoga rješenja.

10. Objava rješenja u »Narodnim novinama«

Sukladno odredbi članka 59. stavka 1. ZZTN, a u svezi s člankom 57. točkom 1. ZZTN, ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Stoga je Agencija odlučila kao u točki III. izreke ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može, sukladno članku 58. ZZTN, pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske, u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovoga rješenja.

Klasa: UP/I 030-02/2010-01/027
Urbroj: 580-02-10-76-031
Zagreb, 16. prosinca 2010.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
mr. sc. Olgica Spevec, v. r.

Napomena:

Budući da podaci označeni [...] te podaci u rasponima predstavljaju službenu tajnu u smislu članka 51. ZZTN, isti su izuzeti od objavljivanja, pa su navedeni podaci izostavljeni iz teksta, odnosno koriste se skraćenice naziva i postoci u rasponu.