Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

NN 22/2011 (18.2.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

HRVATSKI SABOR

453

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. veljače 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/19

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 11. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Članak 1.

U Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09.) u članku 2. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: TISUP) – ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja poslove prikupljanja, obrade i izvješćivanja o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda s domaćeg reprezentativnog tržišta.«.

Iza točke 9. dodaju se točke 10. do 12. koje glase:

»10. Evidencije korisnika – zbirke podataka koje se o korisnicima pojedinih mjera za poljoprivredne proizvode vode u Agenciji za plaćanja.

11. Otkup – kupovina i skladištenje proizvoda u sustavu intervencija.

12. Referentna cijena – najveći mogući iznos interventne cijene.«.

Članak 2.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Odluke o pokretanju, odnosno prestanku javne intervencije za proizvode iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.«.

Iza dosadašnjeg stavka 2., koji postaje stavak 3., dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Interventna cijena iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se putem javnog natječaja ili je određuje Vlada Republike Hrvatske.

(5) Interventna cijena iz stavka 4. ovoga članka ne može biti viša od referentne cijene koju Vlada Republike Hrvatske utvrđuje uredbom.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 6. i 7.

Članak 3.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Potpora privatnom skladištenju proizvoda iz članka 8. točke b) ovoga Zakona je naknada dijela troškova skladištenja koja se odobrava korisnicima mjera za uređenje tržišta u slučaju pada cijena na tržištu u odnosu na referentnu cijenu koju Vlada Republike Hrvatske utvrđuje uredbom.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Odluke o pokretanju postupka potpore za privatno skladištenje u kojima se utvrđuje novčani iznos potpore za potporu privatnom skladištenju ili se određuje da se visina potpore privatnom skladištenju utvrđuje putem javnog natječaja, odnosno odluke o prestanku potpore, donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske može odlukom propisati posebne interventne mjere za proizvode iz sektora šećera, hmelja, goveđeg mesa te ovčjeg i kozjeg mesa u slučaju znatnog porasta ili pada cijena ovih proizvoda.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske može odlukom propisati posebne interventne mjere za proizvode iz sektora svinjskog mesa, jaja i mesa peradi te za maslinovo ulje u slučaju znatnog porasta cijena ovih proizvoda.«.

Članak 5.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

(1) Goveđe, svinjsko i ovčje meso namijenjeno tržišnim intervencijama mora biti klasirano ili potjecati od trupova, polovica i četvrtina kod kojih je obavljeno klasiranje.

(2) Goveđe meso koje potječe od životinja starosti do 12 mjeseci mora osim klasiranja iz stavka 1. ovoga članka biti i posebno označeno.«.

Članak 6.

U članku 13. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Agencija za plaćanja u provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (u daljnjem tekstu: mliječna kvota) nadležna je za:

– raspodjelu nacionalne mliječne kvote,

– utvrđivanje prava i obveza proizvođača i otkupljivača mlijeka u sustavu mliječne kvote,

– pretvorbu i prijenos mliječne kvote,

– utvrđivanja visine pristojbe za prekoračenje dodijeljene mliječne kvote,

– kontrolu sustava mliječne kvote.

(4) Ministarstvo rješenjem odobrava, odnosno povlači odobrenje proizvođačima šećera, izoglukoze i inulin sirupa, odnosno tvrtkama za preradu šećera te dodjeljuje prava proizvodnje količina iz stavka 2. ovoga članka odobrenim proizvođačima.

(5) Ministarstvo odobrava proizvođače i tvrtke iz stavka 4. ovoga članka na njihov zahtjev ukoliko:

– dokažu svoje proizvodne kapacitete,

– se obvežu dostavljati tražene informacije,

– pristanu da se nad njima provodi kontrola sukladno ovome Zakonu,

– nisu u postupku povlačenja odobrenja.

(6) Količine šećera, izoglukoze ili inulin sirupa koje premaše količinu iz stavka 2. ovoga članka mogu se:

– koristiti za preradu u industrijske proizvode na temelju prethodno sklopljenog ugovora o isporuci između odobrenih proizvođača šećera, izoglukoze i inulin sirupa te tvrtki za preradu šećera,

– prenijeti na proizvodno ograničenje za iduću tržišnu godinu, pri čemu se ono smanjuje za prenesenu količinu,

– izvesti na druga tržišta.«.

Članak 7.

Iza članka 13. dodaje se članak 13.a koji glasi:

»Članak 13.a

(1) Na količine šećera, izoglukoze ili inulin sirupa koje premaše količinu iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona, a za koje odobreni proizvođači nisu iskoristili mogućnosti iz članka 13. stavka 6. ovoga Zakona, Agencija za plaćanja naplatit će iznos od 500 eura po toni premašene količine, obračunato u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

(2) Iznos iz stavka 1. ovoga članka prihod je državnog proračuna te će biti uplaćen na jedinstveni račun državnog proračuna.«.

Članak 8.

U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Potpora u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina odnosi se na potpore za provođenje aktivnosti proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorskih organizacija, koje su predviđene njihovim programom rada.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Potpora u sektoru voća i povrća odnosi se na potpore za aktivnosti proizvođačkih grupa, koje su predviđene planom priznavanja, i aktivnosti proizvođačkih organizacija, koje su predviđene njihovim operativnim programom.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Potpore u sektoru voća i povrća uređuju se nacionalnim programom.«.

Stavak 7. briše se, a iza dosadašnjeg stavka 6., koji postaje stavak 7., dodaju se novi stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Posebne mjere pomoći za sektor pčelarstva odnose se na:

– unaprjeđivanje uvjeta za proizvodnju i trženje pčelinjih proizvoda sukladno nacionalnom pčelarskom programu;

– nacionalnu pomoć zaštite pčelinjaka koji se nalaze u otežanim strukturnim ili prirodnim uvjetima, odnosno koji su uključeni u programe gospodarskog razvoja, osim u programe vezane uz proizvodnju i trgovinu.

(9) Nacionalne programe iz stavka 6., 7. i 8. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s osiguranim sredstvima državnog proračuna.«.

Članak 9.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje:

– u području javnih intervencija iz članka 9. ovoga Zakona: proizvode i uvjete za proizvode koji su predmet javne intervencije, razdoblje provođenja javne intervencije, uvjete pod kojima će biti otvorene javne intervencije, količinska ograničenja za proizvode u javnim intervencijama, visinu referentne cijene te način formiranja i utvrđivanje razine interventne cijene, uvjete skladištenja otkupljenih proizvoda, uvjete i način prodaje proizvoda iz javne intervencije, uvjete i način utvrđivanja interventnih centara,

– u području privatnog skladištenja iz članka 10. ovoga Zakona: proizvode i uvjete za proizvode koji su predmet privatnog skladištenja, razdoblje provođenja privatnog skladištenja, uvjete pod kojima će se provoditi privatno skladištenje, količinska ograničenja za proizvode u privatnom skladištenju, način formiranja i utvrđivanje razine naknade za privatno skladištenje, uvjete skladištenja,

– za mjere iz podstavka 1. i 2. ovoga stavka: detaljan način i postupak provedbe inspekcijskog nadzora te mjere i radnje inspektora.

(2) Ministar pravilnikom propisuje:

– način i uvjete klasiranja i označavanja iz članka 11.a ovoga Zakona,

– posebna tržišna pravila iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona,

– uvjete i način provedbe sustava proizvodnih ograničenja iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona,

– postupak i uvjete odobravanja, odnosno povlačenja odobravanja proizvođača šećera, izoglukoze i inulin sirupa te tvrtki za preradu šećera iz članka 13. stavka 4. ovoga Zakona,

– industrijske proizvode iz prvog podstavka članka 13. stavka 5. ovoga Zakona,

– uvjete i način provedbe posebnih mjera pomoći iz članka 14. ovoga Zakona.«.

Članak 10.

U članku 16. stavak 1. riječi: »na domaćem reprezentativnom tržištu« zamjenjuju se riječima: »s domaćeg reprezentativnog tržišta«.

Članak 11.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za pojedine proizvode iz sektora voća i povrća, živog bilja i cvijeća mogu se propisati tržišni standardi kao uvjet stavljanja na tržište.«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

Članak 12.

Iza članka 18. dodaju se članci 18.a, 18.b i 18.c koji glase:

»Upisnik trgovaca voćem i povrćem

Članak 18.a

(1) Trgovci koji stavljaju na tržište svježe voće i povrće moraju biti upisani u Upisnik trgovaca voćem i povrćem koji vodi Ministarstvo.

(2) Ministarstvo donosi rješenja o upisu u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka na zahtjev trgovaca ukoliko udovoljavaju uvjetima iz propisa iz stavka 6. ovoga članka.

(3) Ministarstvo će rješenjem brisati trgovca upisanog u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka ukoliko:

– trgovac podnese zahtjev za brisanje iz Upisnika,

– kao nadležno tijelo utvrdi da trgovac ne obavlja poslove za koje je upisan u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(4) Brisanje iz Upisnika iz stavka 1. ovoga članka provest će se i kada se uvjeti za brisanje utvrde kao mjera nadležne inspekcije.

(5) Ministarstvo može rješenjem ovlastiti trgovce upisane u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona ukoliko udovoljavaju uvjetima iz propisa iz stavka 6. ovoga članka.

(6) Ministar pravilnikom propisuje uvjete upisa i način vođenja Upisnika trgovaca voćem i povrćem te uvjete za ovlašćivanje trgovaca za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima.

Potvrda o usklađenosti s tržišnim standardima

Članak 18.b

(1) U svrhu stavljanja na tržište Republike Hrvatske ili pri izvozu voća i povrća za koje su propisani tržišni standardi i koje je proizvedeno u Republici Hrvatskoj izdat će se na zahtjev trgovca Potvrda o usklađenosti s tržišnim standardima (u daljnjem tekstu: Potvrda o usklađenosti).

(2) Pri uvozu voća i povrća za koje su propisani tržišni standardi, a koje ne prati Međunarodna potvrda o usklađenosti, izdat će se na zahtjev trgovca Potvrda o usklađenosti.

(3) Ministar pravilnikom propisuje uvjete i način provođenja kontrole tržišnih standarda, izvješćivanja o usklađenosti voća i povrća s propisanim tržišnim standardima, način provedbe inspekcijskog nadzora te mjere i radnje inspektora.

Kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

Članak 18.c

(1) Poljoprivredni inspektor na zahtjev stranke provodi kontrolu usklađenosti s tržišnim standardima i izdaje Potvrdu o usklađenosti za voće i povrće iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona koje će se staviti na tržište Republike Hrvatske i koje se izvozi.

(2) Ako pri uvozu u carinsko područje Republike Hrvatske voće i povrće ne prati Međunarodno priznata potvrda o usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima, fitosanitarni inspektor na zahtjev uvoznika provodi kontrolu usklađenosti s tržišnim standardima i izdaje Potvrdu o usklađenosti za voće i povrće iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona koje se uvozi iz trećih zemalja, prije postupka carinjenja, na graničnom prijelazu ili u skladištu pod carinskim nadzorom ukoliko voće i povrće ide u postupak skladištenja.

(3) Ako poljoprivredni, odnosno fitosanitarni inspektor u postupku kontrole iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrdi da voće i povrće udovoljava propisanim tržišnim standardima, izdat će Potvrdu o usklađenosti kojom potvrđuje da voće i povrće udovoljava tržišnim standardima. U provedbi kontrole usklađenosti s tržišnim standardima činjenice se utvrđuju prema odredbama o dokazivanju propisanima Zakonom o općem upravnom postupku.

(4) Ako poljoprivredni, odnosno fitosanitarni inspektor u postupku kontrole iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrdi da voće i povrće ne udovoljava propisanim tržišnim standardima, donijet će rješenje u usmenom obliku koje se upisuje u Zapisnik o neusklađenosti s tržišnim standardima kojim će zabraniti stavljanje voća i povrća na tržište, odnosno zabraniti izvoz ili uvoz voća i povrća u carinsko područje Republike Hrvatske.

(5) U slučaju kada poljoprivredni, odnosno fitosanitarni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da voće i povrće ne udovoljava propisanim tržišnim standardima, voće i povrće mora proći postupak utvrđivanja sukladnosti nakon čega će se izdati Potvrda o usklađenosti.

(6) Zabrana iz stavka 4. ovoga članka traje dok:

a) se dio ili cjelokupna količina voća i povrća ne uskladi s tržišnim standardima i poljoprivredni, odnosno fitosanitarni inspektor ne izda Potvrdu o usklađenosti, ili

b) stranka, odnosno uvoznik ne dostavi poljoprivrednom, odnosno fitosanitarnom inspektoru dokaze da će se voće i povrće koristiti za preradu ili kao hrana za životinje ili bilo koju drugu namjenu koja nije za hranu, ili

c) stranka, odnosno uvoznik ne dostavi poljoprivrednom, odnosno fitosanitarnom inspektoru dokaze o poduzetim mjerama kojima je osigurano da se voće i povrće koje se ne može uskladiti s tržišnim standardima, niti se može koristiti za namjene iz podstavka (b) ovoga stavka neće staviti na tržište.

(7) Ako u roku od osam dana od dana izricanja zabrane iz stavka 4. ovoga članka stranka, odnosno uvoznik ne postupi u skladu s odredbama stavka 3. ovoga članka, poljoprivredni, odnosno fitosanitarni inspektor poduzet će mjere za koje je u provedbi inspekcijskog nadzora ovlašten ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.«.

Članak 13.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo provodi postupak i donosi rješenje o priznavanju proizvođačkih organizacija osnovanih na inicijativu proizvođača u sektorima voća i povrća, maslinovog ulja i stolnih maslina, vina i hmelja.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ministarstvo provodi postupak priznavanja proizvođačkih organizacija koje ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka te koje u svom programu rada imaju najmanje jedan od sljedećih ciljeva:

– korištenje tehnologija proizvodnje voća i povrća i zbrinjavanje otpada na način prihvatljiv za okoliš, posebno u smislu zaštite kvalitete vode, tla i krajolika te očuvanja ili podupiranja bioraznolikosti,

– usklađivanje proizvodnje i planiranje proizvodnje sa zahtjevima potražnje, posebno u smislu kvalitete i količine,

– koncentriranje ponude i stavljanje na tržište proizvoda koje su proizveli članovi proizvođačke organizacije,

– optimiziranje troškova proizvodnje i stabilizacija proizvođačkih cijena.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ministarstvo provodi postupak i donosi rješenje o priznavanju sektorskih organizacija koje ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka te koje u svom programu rada imaju najmanje jedan od sljedećih ciljeva:

– unaprjeđenje poznavanja i transparentnosti proizvodnje i prodaje,

– pomoć pri koordiniranju boljeg načina stavljanja na tržište proizvoda, posebice istraživanjem i analizom tržišta,

– iskorištenje u većoj mjeri potencijala proizvoda,

– pružanje informacija i provedba istraživanja potrebnih za prilagođavanje proizvodnje u smislu proizvoda prikladnijih zahtjevima tržišta te ukusu i očekivanjima potrošača, posebno glede kvalitete proizvoda i zaštite okoliša,

– pronalaženje načina ograničavanja uporabe sredstava za zaštitu bilja i drugih inputa, osiguravanja kvalitete proizvoda i tla te očuvanja voda,

– razvijanje metoda i instrumenata za unaprjeđenje kvalitete proizvoda,

– iskorištavanje potencijala ekološke poljoprivrede i promicanje takvog načina proizvodnje, kao i oznaka izvornosti, oznaka tradicionalnog ugleda i oznaka zemljopisnog podrijetla,

– promicanje integrirane proizvodnje ili druge ekološki prihvatljive metode proizvodnje,

– utvrđivanje strožih pravila ili nacionalnih pravila u pogledu pravila proizvodnje i prodaje.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Način i uvjete priznavanja proizvođačkih grupa, proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija, te način izvješćivanja propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 14.

Iza članka 20. dodaju se članci 20.a i 20.b koji glase:

»Povlačenje i obustavljanje priznavanja

Članak 20.a

(1) Ministarstvo će rješenjem odrediti povlačenje priznavanja proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, sektorske organizacije ili prethodno priznavanje proizvođačke grupe ukoliko je zbog namjere ili iz ozbiljnog nemara proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, sektorske organizacije ili proizvođačke grupe nastao propust u poštivanju sljedećih kriterija priznavanja:

– minimalni broj članova,

– struktura i aktivnost proizvođačke organizacije,

– glavna aktivnost proizvođačke organizacije,

– demokratska odgovornost,

– vrijednost utržene proizvodnje.

(2) Povlačenje priznavanja iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu od datuma od kojega uvjeti za priznavanje nisu ispunjeni.

(3) Ministarstvo će rješenjem privremeno obustaviti priznavanje proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, sektorske organizacije ili prethodno priznavanje proizvođačke grupe, ako je propust u poštivanju kriterija za priznavanje iz stavka 1. ovoga članka značajan, ali privremen.

(4) Tijekom razdoblja obustave priznavanja iz stavka 3. ovoga članka ne isplaćuje se potpora, a obustava priznavanja stupa na snagu od dana izvršenja kontrole na terenu i završava na dan kontrole koja pokazuje da su kriteriji za priznavanje ispunjeni. Razdoblje obustave priznavanja ne smije prijeći 12 mjeseci. Ako se kriteriji za priznavanje ne ispune nakon isteka 12 mjeseci, Ministarstvo će rješenjem povući priznavanje proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, sektorske organizacije ili prethodno priznavanje proizvođačke grupe.

(5) U drugim slučajevima propusta poštivanja kriterija za priznavanje, ako se ne primjenjuje stavak 1. i 2. ovoga članka, Agencija za plaćanja će odrediti korektivne mjere koje treba primijeniti i odgoditi isplatu potpore sve dok se korektivne mjere ne provedu, te u roku od 7 dana izvijestiti Ministarstvo o poduzetim radnjama.

(6) Propust u poduzimanju korektivnih mjera iz stavka 5. ovoga članka u razdoblju unutar 12 mjeseci smatrat će se značajnim propustom u odnosu na poštivanje kriterija te će se u tom slučaju privremeno obustaviti priznavanje proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, sektorske organizacije ili prethodno priznavanje proizvođačke grupe.

Posebni slučajevi umanjenja potpore

Članak 20.b

(1) Ako Agencija za plaćanje tijekom kontrole potpore iz članka 14. stavka 5. ovoga Zakona utvrdi da u roku od četiri mjeseca nakon isteka prijelaznog razdoblja proizvođačka grupa nije priznata kao proizvođačka organizacija, Agencija za plaćanja će donijeti odluku o povratu:

a) 100% isplaćene potpore proizvođačkoj grupi, ako je propust da se postigne priznavanje nastao zbog toga što je proizvođačka grupa djelovala namjerno ili zbog ozbiljnog nemara, ili

b) 50% isplaćene potpore proizvođačkoj grupi u svim drugim slučajevima.

(2) Ako Agencija za plaćanje tijekom kontrole potpore iz članka 14. stavka 5. ovoga Zakona utvrdi da je traženi iznos iz zahtjeva korisnika veći za više od 3% od iznosa utvrđenog nakon provjere prihvatljivosti zahtjeva, isplatit će se utvrđeni iznos umanjen za razliku između traženog i utvrđenog iznosa. Smanjenje se neće primijeniti ukoliko je proizvođačka organizacija ili proizvođačka grupa u stanju dokazati da nije odgovorna za prekoračenje iskazano u traženom iznosu.

(3) Ako Agencija za plaćanje tijekom kontrole potpore iz članka 14. stavka 5. ovoga Zakona utvrdi da je korisnik namjerno dao pogrešne podatke o vrijednosti utržene proizvodnje, isti se isključuje iz potpore operativnom programu ili planu priznavanja. Agencija za plaćanja će utvrditi obvezu povrata te donijeti odluku o povratu već isplaćenog iznosa, a korisnik će biti isključen iz dobivanja potpore za tu vrijednost, sukladno operativnom programu ili planu priznavanja za sljedeću godinu.

(4) Iznos vraćene potpore iz stavka 1. ovoga članka prihod je državnog proračuna te će biti uplaćen na jedinstveni račun državnog proračuna.«.

Članak 15.

U članku 28. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) U svrhu administrativne kontrole i provođenja mjera propisanih ovim zakonom Agencija za plaćanja vodi evidencije korisnika s podacima o korisnicima pojedinih mjera.

(4) Način vođenja evidencija korisnika iz stavka 3. ovoga članka, kao i obveze korisnika vezane uz upis u iste propisuje ministar pravilnikom.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 5., 6. i 7.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. do 11. koji glase:

»(8) Korisnici mjera za uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda dužni su omogućiti obavljanje kontrole na terenu te tijekom provedbe kontrole na terenu dati na uvid podatke i dokumente.

(9) U slučaju sprječavanja izvršenja kontrole na terenu Agencija za plaćanja donosi odluku o odbijanju zahtjeva za stjecanje prava na mjere za uređenje tržišta.

(10) Agencija za plaćanja za svakog korisnika donosi akte o ostvarivanju prava po osnovi mjera uređenja tržišta, koji nisu upravni akti.

(11) Detaljan način provedbe administrativne kontrole i kontrole na terenu propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 16.

U članku 29. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na:

– tržišne intervencije u sektoru žitarica, hmelja, voća i povrća, živog bilja i cvijeća te ostalih proizvoda,

– tržišne standarde za proizvode iz sektora voća i povrća, živog bilja i cvijeća stavljene na tržište Republike Hrvatske i koji se izvoze te tržišne standarde za hmelj,

– priznavanje proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru voća i povrća, hmelja i duhana,

– posebne odredbe za sektor hmelja, na prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda,

– Upisnik trgovaca voćem i povrćem,

te drugih odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje izrijekom nisu stavljene u nadležnost drugih inspektora, provode poljoprivredni inspektori Ministarstva, te drugi državni službenici upravne organizacije u sastavu Ministarstva u čijem su djelokrugu poslovi poljoprivredne inspekcije koje za to ovlasti ministar (u daljnjem tekstu: poljoprivredni inspektori).«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. do 9. koji glase:

»(3) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za proizvode iz sektora voća i povrća te živog bilja i cvijeća koji se uvoze provode fitosanitarni inspektori Ministarstva.

(4) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, osim u maloprodaji i pri uvozu, te na tržišne intervencije u sektoru goveđeg mesa, svinjskog mesa, ovčjeg i kozjeg mesa, jaja i mesa peradi provode stočarski inspektori Ministarstva.

(5) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na sektor vina provode vinarski inspektori Ministarstva.

(6) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na:

– tržišne intervencije u sektoru šećera, maslinovog ulja i stolnih maslina, prerađevina voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, te pčelarskih proizvoda;

– tržišne standarde za maslinovo ulje, mlijeko i mliječne proizvode, osim u maloprodaji i uvozu;

– priznavanje proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina;

– posebne odredbe za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda, te šećera provode inspektori za kakvoću hrane Ministarstva.

(7) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, masti, jaja i meso peradi, mlijeko i mliječne proizvode pri uvozu provode granični veterinarski inspektori, u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa.

(8) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za maslinovo ulje pri uvozu provode granični sanitarni inspektori, u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa.

(9) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, masti, jaja i meso peradi, maslinovo ulje te mlijeko i mliječne proizvode u maloprodaji provode nadležni inspektori Državnog inspektorata, u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa.«.

Članak 17.

U članku 30. stavku 1. riječ: »pravo« zamjenjuje se riječima: »sljedeća prava, dužnosti i ovlasti.«.

U stavku 1. iza točke h. dodaju se točke i. do p. koje glase:

»i) provjeravati udovoljava li korisnik mjera za uređenje tržišta uvjetima za ostvarivanje prava na mjere za uređenje tržišta,

j) utvrđivati nezakonito ostvarivanje prava na mjere za uređenje tržišta,

k) provjeravati obavlja li se skladištenje na način propisan propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,

l) provjeravati pravodobnost dostave i istinitost podataka koje je korisnik mjera za uređenje tržišta, odnosno drugi nadzirani subjekt obvezan dostaviti radi upisa u upisnike, druge evidencije i baze podataka koje se vode na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

m) provjeravati ispunjava li ovlašteni trgovac uvjete za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima,

n) provjeravati udovoljavaju li proizvodi iz članka 18. stavka 1. i 2. ovoga Zakona propisanim tržišnim standardima,

o) provjeravati rad proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija,

p) nadzirati ostalo propisano ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.«.

Članak 18.

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno, nadležni inspektor može rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti i u usmenom obliku kada se radi o mjerama koje je potrebno hitno poduzeti. Rješenje u usmenom obliku upisuje se u zapisnik o inspekcijskom nadzoru.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Rješenje u usmenom obliku inspektor je dužan dostaviti stranci i u pisanom obliku bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.«.

Članak 19.

U članku 33. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

"(1) Protiv rješenja Ministarstva donesenih na temelju ovoga Zakona nije dopuštena žalba nego se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.«.

Iza dosadašnjeg stavka 1., koji postaje stavak 2., dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Protiv rješenja u usmenom obliku žalba nije dopuštena. Žalba se može izjaviti protiv rješenja koje je stranci dostavljeno u pisanom obliku.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 20.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Detaljan način i postupak provedbe inspekcijskog nadzora, te mjere i radnje inspektora za svaku pojedinu mjeru uređenja tržišta, za tržišne standarde i pravila koja se odnose na proizvodnju i uvjete stavljanja proizvoda na tržište te za prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 21.

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

»Članak 34.a

(1) Na sva pitanja u svezi s inspekcijskim nadzorom koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o poljoprivredi.

(2) Na sva pitanja postupka u svezi s inspekcijskim nadzorom koja nisu uređena ovim Zakonom i Zakonom o poljoprivredi primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.«.

Članak 22.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– postupi protivno članku 6. stavku 1. ovoga Zakona,

– postupi protivno članku 11.a ovoga Zakona,

– postupi protivno članku 13. stavku 2. ovoga Zakona,

– postupi protivno odredbama propisa iz članka 15. ovoga Zakona,

– stavi na tržište proizvode iz članka 18. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, koji ne udovoljavaju propisanim tržnim standardima,

– postupi protivno članku 18.a ovoga Zakona,

– postupi protivno pravilima iz članka 19. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,

– proizvođačke grupe, proizvođačke organizacije i sektorske organizacije ne ostvaruju program rada iz članka 20. stavka 3. i 4. ovoga Zakona,

– ne postupa sukladno pravilniku o registru vinograda i ne posjeduje propisane prateće dokumente, kao i obvezne evidencije iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 23.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– postupa protivno članku 6. stavku 3. ovoga Zakona,

– postupa protivno članku 6. stavku 7. ovoga Zakona,

– postupi protivno članku 16. stavku 2. ovoga Zakona,

– postupi protivno odredbama propisa iz članka 16. stavka 3. ovoga Zakona,

– postupa protivno članku 31. stavku 1. ovoga Zakona.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Nacionalne programe iz članka 8. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske će donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Uredbe iz članka 2., 3. i 9. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Propise iz članka 9., 12., 13., 15. i 20. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 18., 20., 29. i 31. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03.).

(2) Do stupanja na snagu propisa iz članka 9. ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09.):

– Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine«, br. 70/10.),

– Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru goveđeg mesa (»Narodne novine«, br. 108/10.),

– Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 117/10.).

(3) Do stupanja na snagu propisa iz članka 9. ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07. i 155/08.) i Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03. i 132/06.):

– Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica (»Narodne novine«, br. 2/09. i 68/09.),

– Pravilnik o kakvoći svinjskih trupova i polovica (»Narodne novine«, br. 2/09. i 144/10.),

– Pravilnik o kakvoći ovčjih trupova i polovica (»Narodne novine«, br. 30/10.).

(4) Do stupanja na snagu propisa iz članka 12. ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09.):

– Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja (»Narodne novine«, br. 22/10.),

– Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine«, br. 77/10.),

– Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem (»Narodne novine«, br. 91/10.).

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 7. ovoga Zakona i članka 18.a stavka 5. iz članka 12. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 320-01/11-01/01

Zagreb, 4. veljače 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.