Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 22/2011 (18.2.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

HRVATSKI SABOR

454

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. veljače 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/20

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 11. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10. i 139/10.) u članku 43.a dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Dom zdravlja obvezan je raspisati natječaj iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od isteka roka za predaju ponuda za obavljanje zdravstvene djelatnosti na osnovi koncesije.«.

Članak 2.

Iza članka 43.a dodaje se članak 43.b koji glasi:

»Članak 43.b

Pravilnik o uvjetima i postupku za odobrenje nastavka rada zdravstvenog radnika u privatnoj praksi u slučaju prestanka koncesije donosi ministar.«.

Članak 3.

Rokovi propisani odredbama članka 211. stavka 1. te članka 215. i 218. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10. i 139/10.) i članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 71/10.) produljuju na način da istječu:

– 30. lipnja 2011. godine za provođenje postupka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe sukladno mreži javne zdravstvene službe iz članka 211. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10. i 139/10.),

– najkasnije 31. prosinca 2011. godine za prestanak rada zdravstvenog radnika u privatnoj praksi na osnovi zakupa iz članka 215. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10. i 139/10.) i članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 71/10.),

– najkasnije 31. prosinca 2011. godine za prijenos ugovora o radu zdravstvenih radnika u timu zakupca jedinice zakupa doma zdravlja iz članka 218. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10. i 139/10.).

Pravne posljedice propisane člankom 211., 215. i 218. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10. i 139/10.) i članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 71/10.) nastupaju istekom rokova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Pravilnik iz članka 2. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/11-01/01

Zagreb, 4. veljače 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.