Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura - Drava

NN 22/2011 (18.2.2011.), Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura - Drava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

471

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/2005 i 139/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. veljače 2011. godine donijela

UREDBU

O PROGLAŠENJU REGIONALNOGA PARKA
MURA – DRAVA

Članak 1.

Ovom Uredbom proglašava se Regionalni park Mura – Drava.

Regionalni park Mura – Drava (u daljnjem tekstu: Regionalni park) proteže se kroz Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju, na području rijeke Mure i Drave, u ukupnoj površini od 87.680,52 ha.

Članak 2.

Prostorna granica Regionalnoga parka pobliže je opisana u Prilogu I. Opis granice Regionalnoga parka Mura – Drava i ucrtana je na topografskim kartama u Prilogu II. Kartografski prikaz granice Regionalnoga parka Mura – Drava u mjerilu 1:100.000 i 1:25.000 ove Uredbe.

Prilozi I. i II. sastavni su dio ove Uredbe, s tim da se Prilog II. neće objaviti u »Narodnim novinama«.

Po jedan primjerak kartografskih prikaza granice zaštićenog područja čuva se u Vladi Republike Hrvatske, u Ministarstvu kulture i u Državnom zavodu za zaštitu prirode.

Članak 3.

U Regionalnom parku dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i radnje korisnika prostora kojima se upravlja i gospodari u skladu s posebnim propisima.

Proglašenje Regionalnoga parka ne može ograničavati prevladavajući javni interes Republike Hrvatske vezan uz gospodarske i druge djelatnosti i radnje, zaštitu života i zdravlja ljudi te njihove imovine, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 4.

Regionalni park upisat će se u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti, koji vodi Ministarstvo kulture.

Članak 5.

Regionalnim parkom upravljaju Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Varaždinske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije, te Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, svaka na području svoje županije.

Javne ustanove iz stavka 1. ovoga članka zaključuju međusobni sporazum kojim pobliže uređuju međusobnu suradnju pri upravljanju zaštićenim područjem.

Članak 6.

Sukladno članku 24. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode provest će se zabilježba zaštićenog područja u zemljišnim knjigama.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/10-01/02

Urbroj: 5030104-11-1

Zagreb, 10. veljače 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

OPIS GRANICE REGIONALNOGA PARKA MURA – DRAVA

REDNI BROJ

POČETNA TOČKA

PRUŽANJE

ZAVRŠNA TOČKA

OPIS

DUŽINA (m)

1

Od

sjecišta granice ZK Mura s hrvatsko-slovenskom državnom granicom

na

istok

do

sjecišta granice ZK Mura s građevinskim područjem naselja Bukovje (Službeni glasnik Međimurske županije br. 11/07)

Prati granicu ZK Mura (Službeni glasnik Međimurske županije br. 1/02) tj. sjeverni rub ŽC 2003 od hrvatsko-
-mađarske granice do sjecišta s građevinskim područjem naselja Bukovje (Službeni glasnik Međimurske županije br. 11/07)

u duljini od

372,77

2

Od

sjecišta granice ZK Mura s građevinskim područjem naselja Bukovje (Službeni glasnik Međimurske županije br. 11/07)

na

sjeveroistok-jugoistok

do

sjecišta građevinskog područja naselja Bukovje s granicom ZK Mura

Prati sjevernu granicu građevinskog područja naselja Bukovje (Sl. glasnik Međimurske županije 11/07) do sjecišta s granicom ZK Mura tj. sjevernim rubom ŽC 2003

U duljini od

1037,73

3

Od

sjecišta građevinskog područja naselja Bukovje s granicom ZK Mura

na

istok

do

sjecišta s granicom građevinskog područja naselja Čestijanec tj. sjevernim rubom ŽC 2003

Prati granicu zaštićenog područja ZK Mura (Službeni glasnik Međimurske županije br. 1/02) tj. sjeverni rub ŽC 2003 do sjecišta sa sjevernom granicom građevinskog područja naselja Čestijanec (Službeni glasnik Međimurske županije 11/07)

U duljini od

115,55

4

Od

sjecišta s granicom građevinskog područja naselja Čestijanec tj. sjevernim rubom ŽC 2003

na

sjever-istok-jug

do

sjecišta građevinskog područja naselja Čestijanec s granicom ZK Mura tj. sjeverni rub ŽC 2003

Prati granicu građevinskog područja naselja Čestijanec (Sl. glasnik Međimurske županije br. 11/07) do sjecišta s granicom zaštićenog područja ZK Mura (Sl. glasnik Međimurske županije br. 1/02) tj. sjeverni rub ŽC 2003

U duljini od

1376,16

5

Od

sjecišta građevinskog područja naselja Čestijanec s granicom ZK Mura

na

sjeveroistok

do

sjecišta granice ZK Mura s građevinskim područjem naselja Lapšina

Prati granicu zaštićenog područja ZK Mura tj. sjeverni rub ŽC 2003 (Sl. glasnik Međimurske županije br. 11/07) do sjecišta s građevinskim područjem mjesta Lapšina (Službeni glasnik Međimurske županije 11/07)

U duljini od

376,05

6

Od

sjecišta granice ZK Mura s građevinskim područjem naselja Lapšina

na

sjeveroistok-istok-jugoistok

do

sjecišta građevinskog područja naselja Marof s granicom ZK Mura

Prati granicu građevinskih područja naselja Lapšina, Jurovec, Brezovec, Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, Žabnik i Marof (Službeni glasnik Međimurske županije br. 11/07) do sjecišta s granicom ZK Mura

U duljini od

8087,38

7

Od

sjecišta građevinskog područja naselja Marof s granicom ZK Mura

na

jugoistok

do

sjecišta s građevinskim područjem naselja Hlapičina

Prati granicu ZK Mura tj. sjeverni rub poljskog puta koji se nastavlja na ulicu Marof u Marofu (prati sjeverni rub k. č. b. 2783, siječe k. č. b. 2779 K. o. Sveti Martin na Muri, prati jugozapadni i jugoistočni rub k. č. b. 1138 K. o. Hlapičina) do sjecišta s građevinskim područjem naselja Hlapičina

U duljini od

694,12

8

Od

sjecišta granice ZK Mura s granicom građevinskog područja naselja Hlapičina

na

istok-jug

do

sjecišta granice građevinskog područja naselja Hlapičina s granicom ZK Mura (sjeverni rub ŽC 2003)

Prati granicu građevinskog područja naselja Hlapičina (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/04) do sjecišta s granicom ZK Mura tj. sjevernog ruba ŽC 2003

U duljini od

2939,38

9

Od

sjecišta granice građevinskog područja naselja Hlapičina s granicom ZK Mura (sjeverni rub ŽC 2003)

na

istok

do

sjecišta granice ZK Mura s granicom građevinskog područja grada Mursko Središće

Prati granicu ZK Mura tj. sjeverni rub ŽC 2003 do sjecišta sa sjevernom granicom građevinskog područja grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/04)

U duljini od

1389,10

10

Od

sjecišta granice ZK Mura s granicom građevinskog područja grada Mursko Središće

na

jugoistok

do

sjecišta granice građevinskog područja grada Mursko Središče (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/04) s granicom ZK Mura (sjeverni rub ŽC 2003)

Prati granicu građevinskog područja grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/04) s granicom ZK Mura (sjeverni rub ŽC 2003)

U duljini od

4474,42

11

Od

sjecišta granice građevinskog područja grada Mursko Središče (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/04) s granicom ZK Mura

na

jugoistok

do

sjecišta granice ZK Mura s granicom građevinskog područja naselja Peklenica (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/04)

Prati granicu ZK Mura tj. sjeverni rub ŽC 2003 (Službeni glasnik Međimurske županije br. 1/02) do sjecišta s granicom građevinskog područja naselja Peklenica (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/04)

U duljini od

1108,81

12

Od

sjecišta granice ZK Mura s granicom građevinskog područja naselja Hlapičina

na

jugoistok

do

sjecišta granice građevinskog područja naselja Hlapičina s granicom ZK Mura

Prati granicu građevinskog područja naselja Hlapičina (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/04) do sjecišta s granicom ZK Mura (sjeverni rub ŽC 2003)

U duljini od

2229,14

13

Od

sjecišta granice građevinskog područja naselja Hlapičina s granicom ZK Mura

na

jugoistok

do

sjecišta granice ZK Mura s granicom građevinskog područja naselja Križovec

Prati granicu ZK Mura tj. sjeverni rub ŽC 2003 do sjecišta s građevinskim područjem naselja Križovec (Službeni glasnik Međimurske županije 10/04)

U duljini od

753,19

14

Od

sjecišta granice ZK Mura s građevinskim područjem naselja Križovec

na

sjeveroistok-jugoistok

do

sjecišta granice građevinskog područja naselja Križovec s granicom ZK Mura

Prati granicu građevinskog područja naselja Križovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/04) do sjecišta s granicom ZK Mura (sjeverni rub ŽC 2003)

U duljini od

1972,25

15

Od

sjecišta granice građevinskog područja naselja Križovec s granicom ZK Mura

na

jugoistok

do

sjecišta granice ZK Mura s građevinskim područjem naselja Miklavec

Prati granicu ZK Mura tj. sjeverni rub do ŽC 2003 sjecišta s građevinskim područjem naselja Miklavec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05)

U duljini od

732,51

16

Od

sjecišta granice ZK Mura s granicom građevinskog područja naselja Miklavec

na

jugoistok

do

sjecišta granice građevinskog područja naselja Miklavec s granicom ZK Mura (sjeverni rub ŽC 2003)

Prati granicu građevinskog područja naselja Miklavec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05) do sjecišta s granicom ZK Mura (sjeverni rub ŽC 2003)

U duljini od

2591,26

17

Od

sjecišta granice građevinskog područja naselja Ferketinec

na

jugoistok

do

sjecišta granice građevinskog područja naselja Ferketinec s granicom ZK Mura

Prati granicu ZK Mura do sjecišta s granicom građevinskog područja naselja Ferketinec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05)

U duljini od

42,00

18

Od

sjecišta granice ZK Mura s granicom građevinskog područja naselja Ferketinec

na

jugoistok

do

sjecišta granice građevinskog područja naselja Ferketinec s granicom ZK Mura

Prati granicu građevinskog područja naselja Ferketinec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05 do sjecišta s granicom ZK Mura (sjeverni rub ŽC 2003)

U duljini od

1061,93

19

Od

sjecišta građevinskog područja naselja Ferketinec s granicom ZK Mura

na

jugoistok

do

sjecišta granice ZK Mura s građevinskim područjem naselja Ferketinec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05)

Prati granicu ZK Mura tj. sjeverni rub ŽC 2003 do sjecišta s granicom građevinskog područja naselja Ferketinec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05)

U duljini od

95,06

20

Od

sjecišta granice ZK Mura s građevinskim područjem naselja Ferketinec

na

sjever-istok-jug

do

sjecišta granice građevinskog područja naselja Ferketinec s granicom ZK Mura

Prati granicu građevinskog područja naselja Ferketinec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05 do sjecišta s granicom ZK Mura (sjeverni rub ŽC 2003)

U duljini od

131,13

21

Od

sjecišta granice građevinskog područja naselja Ferketinec sa sjevernim rubom ŽC 2003

na

jugoistok

do

sjecišta sjevernog ruba ŽC 2003 s granicom građevinskog područja naselja Matekovec

Prati sjeverni rub ŽC 2003 do sjecišta s granicom građevinskog područja naselja Matekovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05)

U duljini od

877,35

22

Od

sjecišta sjevernog ruba ŽC 2003 s granicom građevinskog područja naselja Matekovec

na

jugoistok

do

sjecišta sjeverne granice građevinskog područja Matekovec s južnim rubom k. č. b. 1369 K. o. Podturen

Prati sjevernu granicu građevinskog područja naselja Matekovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05) do sjecišta s južnim rubom k. č. b. 1369 K. o. Podturen

U duljini od

102,97

23

Od

sjecišta sjeverne granice građevinskog područja Matekovec s južnim rubom k. č. b. 1369 K. o. Podturen

na

jugoistok

do

sjecišta južnog ruba k. č. b. 1369 K. o. Podturen s krunom nasipa Lončarevo

Prati južni rub k. č. b. 1369 K. o. Podturen do sjecišta s krunom nasipa Lončarevo

U duljini od

92,26

24

Od

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 1368 K. o. Podturen s krunom nasipa Lončarevo

na

sjeveroistok-jugozapad

do

sjecišta krune nasipa Lončarevo s građevinskim područjem naselja Matekovec (Službeni glasnik Međimurske županije br.12/05)

Prati krunu nasipa Lončarevo do sjecišta s građevinskim područjem naselja Matekovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05)

U duljini od

641,46

25

Od

sjecišta krune nasipa Lončarevo s građevinskim područjem naselja Matekovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05)

na

jug

do

sjecišta građevinskog područja naselja Matekovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05) s granicom ZK Mura (sjeverni rub ŽC 2003)

Prati granicu građevinskog područja naselja Matekovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05) do sjecišta s granicom ZK Mura (sjeverni rub ŽC 2003)

U duljini od

64,96

26

Od

sjecišta građevinskog područja naselja Matekovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05) s granicom ZK Mura (sjeverni rub ŽC 2003)

na

sjeveroistok

do

sjecišta granice ZK Mura s građevinskim područjem naselja Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05)

Prati granicu ZK Mura tj. sjeverni rub ŽC 2003 (Službeni glasnik Međimurske županije br. 1/02) do sjecišta s građevinskim područjem naselja Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05)

U duljini od

253,01

27

Od

sjecišta granice ZK Mura s građevinskim područjem naselja Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05)

na

sjeveroistok

do

sjecišta granice građevinskog područja naselja Podturen s krunom nasipa uz naselje Podturen

Prati granicu građevinskog područja naselja Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05) do sjecišta s krunom nasipa kod Podturena

U duljini od

489,45

28

Od

sjecišta granice građevinskog područja naselja Podturen s krunom nasipa uz naselje Podturen

na

sjeveroistok-jugoistok

do

sjecišta krune nasipa Podturen sa sjevernim rubom k. č. b. 2399 K. o. Podturen

Prati krunu nasipa kod Podturena do sjecišta sa sjevernim rubom k. č. b. 2399 K. o. Podturen

U duljini od

2576,18

29

Od

sjecišta krune nasipa Podturen sa sjevernim rubom k. č. b. 2399 K. o. Podturen

na

jugozapad-jugoistok

do

sjecišta zapadnog ruba k. č. b. 2387 K. o. Podturen s granicom ZK Mura

Prati sjeverni, zapadni i južni rub k. č. b. 2399, zapadni rub k. č. b. 2405, sjeverni i istočni rub k. č. b. 2403, sjeverni rub k. č. b. 3281 i istočni rub k. č. b. 2387 sve K. o. Podturen do sjecišta s granicom ZK Mura

U duljini od

384,41

30

Od

sjecišta zapadnog ruba k. č. b. 2387 K. o. Podturen s granicom ZK Mura

na

jugoistok

do

sjecišta granice ZK Mura s građevinskim područjem naselja Novakovec

Prati granicu zaštićenog područja ZK Mura tj. sjeverni rub ŽC 2003 do sjecišta s građevinskim područjem naselja Novakovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05)

U duljini od

477,99

31

Od

sjecišta granice ZK Mura s građevinskim područjem naselja Novakovec

na

sjeveroistok-jugoistok

do

sjecišta granice građevinskog područja naselja Novakovec s granicom ZK Mura (južni rub kanala Murščak)

Prati granicu građevinskog područja naselja Novakovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 12/05) do sjecišta s granicom ZK Mura (južni rub kanala Murščak)

U duljini od

2603,36

32

Od

sjecišta granice građevinskog područja naselja Novakovec s granicom ZK Mura (južni rub kanala Murščak)

na

istok-jugoistok

do

sjecišta granice ZK Mura s granicom građevinskog područja naselja Donja Dubrava (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/08)

Prati granicu ZK Mura (Službeni glasnik Međimurske županije br. 1/02) do sjecišta s granicom građevinskog područja naselja Donja Dubrava (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/08); (prati kanal Murščak, zatim poljski put Križni Leš do Donjeg Hrašćana, GPP D. Hrašćana do ŽC 2003, nastavlja se cestom do GPP Hodošan, GPP naselja Hodošan do lokalne ceste LC 20032, cestom LC 20032 do kanala Sratke, kanalom, Sratke do kanala Kopanec, kanal Kopanec do kanala Jagodnjak IV, kanal Jagodnjak IV do kanala Jagodnjak I koji vodi prema naselju, kanalom do GPP naselja Goričan, GPP naselja Goričan do kanala Veliki Berek, kanalom do GPP naselja Goričan, GPP naselja do ŽC 2026, županijska cesta ŽC 2026 do Donjeg Kraljevca. Kod Donjeg Kraljevca granica slijedi djelomično GPP naselja i kanal Jalše, zatim kanal Bistrec-Rakovnica te ŽC 2034 prema Hemuševcu. Dalje je granica GPP naslja Hemuševec i Draškovec, DC 20 od Draškovca do Čukovca, GPP naselja Čukovec do LC 20041 koji spaja Čukovec s Donjim Mihaljevcem. Granica slijedi GPP naselja D. Mihaljevec, kanal Vidovečki Bistrec, put koji od kanala vodi prema naselju Sv. Marija, GPP naselja Sv. Marija, poljski put koji se nastavlja na Ulicu Vladimira Nazora u Sv. Mariji koji vodi do Donjeg Vidovca. Dalje je granica ZK GPP naselja D. Vidovec, ŽC 2042 prema Kotoribi do poljskog puta s desne strane ceste koji ide uz rub šume, poljski put do ŽC 2041 koja vodi do Donje Dubrave).

U duljini od

43326,33

33

Od

sjecišta granice ZK Mura s granicom građevinskog područja naselja Donja Dubrava (Službeni glasnik Međimurske županije br.19/08)

na

istok-jugoistok

do

križanje krune nasipa s nekategoriziranim putom južno od kote 131.5

Prati sjevernu granicu građevinskog područja naselja Donja Dubrava (Sl. glasnik Međimurske županije br. 19/08) do sjecišta s nekategoriziranim putom te prati sjeverni rub tog puta do križanja s nasipom uz južni rub potoka Rakovnice, prati nasip do križanja s nekategoriziranim putom južno od kote 131,5

U duljini od

5545,52

34

Od

križanja krune nasipa s nekategoriziranim putom južno od kote 131.5

na

zapad

do

sjecišta krune nasipa sjeverno od Drave s južnim rubom k. č. b. 1727 K. o. Donja Dubrava

Prati krunu nasipa sjeverno od predjela Donje polje i Forjanov siget do sjecišta s južnim rubom 1727 K. o. Donja Dubrava

U duljini od

2162,59

35

Od

sjecišta granice ZK Mura s južnim rubom k. č. b. 1727 K. o. Donja Dubrava

na

jugozapad

do

sjecišta sa sjevernim rubom k. č. b. 1708 K. o. Donja Dubrava

Prati južni rub nekategoriziranog puta (sjeverni rub k. č. b 5105 K. o. Donja Dubrava)

U duljini od

310,59

36

Od

sjecišta sa sjevernim rubom k. č. b. 1708 K. o. Donja Dubrava

na

zapad-jug

do

sjecišta s južnim rubom k. č. b. 1609 K. o. Donja Dubrava

Prati sjeverni i zapadni rub k. č. b. 1708 pa zapadni rub k. č. b. 1707 do sjecišta s južnim rubom k. č. b. 1609, sve K. o. Donja Dubrava

U duljini od

31,83

37

Od

sjecišta s južnim rubom nekategoriziranog puta (k. č. b. 1609 K. o. Donja Dubrava)

na

zapad-jugozapad

do

sjecišta s južnim rubom nekategoriziranog puta (k. č. b. 1458 K. o. Donja Dubrava)

Prati istočni rub nekategoriziranog puta (k. č. b. 1609 K. o. Donja Dubrava) do križanja s južnim rubom nekategoriziranog puta (južni rub k. č. b. 1458 K. o. Donja Dubrava)

U duljini od

663,40

38

Od

sjecišta s južnim rubom nekategoriziranog puta (k. č. b. 1458 K. o. Donja Dubrava)

na

sjeverozapad

do

sjecišta s granicom građevinskog područja Donje Dubrave (s zapadnim rubom k. č. b.5098/1)

Prati južni rub nekategoriziranog puta do sjecišta s granicom građevinskog područja Donje Dubrave (sjecište k. č. b. 1437 i 5098/1)

U duljini od

294,88

39

Od

sjecišta s granicom građevinskog područja naselja Donje Dubrave (s zapadnim rubom k. č. b. 5098/1)

na

jugozapad-zapad-sjeverozapad

do

sjecišta građevinskog područja Donje Dubrave s DC 20

Prati granicu građevinskog područja Donje Dubrave (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/08) do križanja s DC 20

U duljini od

2627,85

40

Od

sjecišta građevinskog područja Donje Dubrave s DC 20

na

sjeverozapad

do

sjecišta južnog ruba DC 20 s nekategoriziranim putom (istočni rub k. č. b. 4928 K. o. Donja Dubrava)

Prati južni rub DC 20 do križanja s nekategoriziranim putom (istočni rub k. č. b. 4928 K. o. Donja Dubrava)

U duljini od

690,54

41

Od

sjecišta južnog ruba DC 20 s nekategoriziranim putom (istočni rub k. č. b. 4928 K. o. Donja Dubrava)

na

jugozapad

do

sjecišta nekategoriziranog puta (jugozapadni rub k. č. b. 4928 K. o. Donja Dubrava) sa sjevernim rubom kanala uz južnu stranu predjela Topolovec

Prati istočni rub nekategoriziranog puta do križanja sa sjevernim rubom kanala (prati istočni pa južni rub k. č. b. 4928 K. o. Donja Dubrava do sjecišta sa sjevernim rubom k. č. b. 6186/1 K. o. Donji Vidovec)

U duljini od

400,49

42

Od

sjecišta nekategoriziranog puta (k. č. b. 4928 K. o. Donja Dubrava) sa sjevernim rubom kanala uz južnu stranu predjela Topolovec

na

zapad

do

sjecišta sjevernog ruba kanala uz južni rub predjela Topolovec s južnim rubom LC 20039

Prati sjeverni rub kanala (sjeverni rub k. č. b. 6186/1 K. o. Donji Vidovec) uz južni rub predjela Topolovec do križanja sa južnim rubom LC 20039

U duljini od

1102,80

43

Od

sjecišta sjevernog ruba kanala uz južni rub predjela Topolovec s južnim rubom LC 20039

na

sjeverozapad

do

križanja južnog ruba LC 20039 s nekategoriziranim putom (k. č. b.948/3 K. o. Oporovec) između predjela Mala Peneznica i Tršćane

Prati južni rub LC 20039 do križanja s nekategoriziranim putom (zapadni rub k. č. b. 948/3 K. o. Oporovec) između predjela Mala Peneznica i Tršćane

U duljini od

5816,13

44

Od

križanja južnog ruba LC 20039 s nekategoriziranim putom (k. č. b.948/3 K. o. Oporovec) između predjela Mala Peneznica i Tršćane

na

sjeverozapad-jugozapad

do

križanja južnog ruba nekategoriziranog puta s južnim rubom nekategoriziranim puta istočno od kote 142,7

Prati zapadni rub nekategoriziranog puta (prati zapadni rub k. č. b. 948/3, siječe 855/6, južni rub 948/2, siječe 855/5, prati južni rub 948/1, 814/2 sve K. o. Oporovec) koji prolazi sjevernim rubom predjela Tršćane i Krčevine do križanja s južnim rubom nekategoriziranog puta koji se odvaja u smjeru juga (u ravnini zapadnog ruba k. č. b. 810/1)

U duljini od

1875,95

45

Od

križanja južnog ruba nekategoriziranog puta s južnim rubom nekategoriziranog puta istočno od kote 142,7

na

jugoistok

do

križanja s južnim rubom LC 20039

Prati istočni rub nekategoriziranog puta do križanja s LC 20039 istočno od kote 142.7

U duljini od

72,48

46

Od

križanja s južnim rubom LC 20039

na

zapad

do

križanja s nekategoriziranim putom koji prolazi zapadnim rubom k. č. b. 7613 K. o. Prelog kroz predjel Vrbica

Prati južni rub LC 20039 do križanja s nekategoriziranim putom (uz zapadni rub k. č. b. 7613 K. o. Prelog)

U duljini od

6711,78

47

Od

križanja LC 20039 s nekategoriziranim putom koji prolazi zapadnim rubom k. č. b. 7613 K. o. Prelog

na

sjeverozapad

do

križanja nekategoriziranog puta uz rub šume s južnim rubom nekategoriziranog puta koji prolazi kroz naselje Otok (sjecište sjeverozapadnog ruba k. č. b. 7635 s južnim rubom k. č. b. 7639 sve K. o. Prelog)

Prati rub šume (prati sjeveroistočni rub k. č. b. 7952, sjeverni rub 7614/2, sjeverni i zapadni rub 7614/7, zapadni rub k. č. b. 7614/6, južni i zapadni rub k. č. b. 7615/1, južne rubove k. č. b. 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, južni i zapadni rub k. č. b. 7634, zapadni rub k. č. b. 7635 sve K. o. Prelog, do sjecišta s građevinskim područjem Otoka (kod k. č. b. 7951 K. o. Prelog)

U duljini od

830,97

48

Od

križanja nekategoriziranog puta uz rub šume s južnim rubom nekategoriziranog puta koji prolazi kroz naselje Otok (sjecište sjeverozapadnog ruba k. č. b. 7635 s južnim rubom k. č. b. 7639 sve K. o. Prelog)

na

jugozapad

do

sjecišta južnog ruba nekategoriziranog puta koji prolazi kroz naselje Otok s građevinskim područjem naselja Otok (Službeni glasnik Međimurske županije br. 6/03)

Prati južni rub nekategoriziranog puta (prati južni rub k. č. b. 7639 K. o. Prelog) koji prolazi kroz naselje Otok do sjecišta s građevinskim područjem naselja Otok (Službeni glasnik Međimurske županije broj. 6/03)

U duljini od

181,62

49

Od

sjecišta južnog ruba nekategoriziranog puta koji prolazi kroz naselje Otok s građevinskim područjem naselja Otok (Službeni glasnik Međimurske županije br. 6/03)

na

zapad-sjeverozapad

do

sjecišta građevinskog područja naselja Otok s ŽC 2033 koji prolazi kroz naselje Otok (južni rub k. č. b. 7664 K. o. Prelog)

Prati rub građevinskog područja naselja Otok do sjecišta s južnim rubom ŽC 2033 koji prolazi kroz naselje Otok (južni rub k. č. b. 7664 K. o. Prelog)

U duljini od

1385,25

50

Od

sjecišta građevinskog područja naselja Otok s ŽC 2033 koji prolazi kroz naselje Otok (južni rub k. č. b. 7664 K. o. Prelog)

na

zapad

do

sjecišta južnog ruba ŽC 2033 (k. č. b. 7644 K. o. Prelog) s jugoistočnim rubom k. č. b.7655 K. o. Prelog

Prati južni rub ŽC 2033

U duljini od

137,73

51

Od

sjecišta južnog ruba ŽC 2033 (k. č. b. 7644 K. o. Prelog) s jugoistočnim rubom k. č. b.7655 K. o. Prelog

na

jugozapad

do

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 7929 s jugoistočnim rubom k. č. b. 7920/5 K. o. Prelog

Prati jugoistočni rub k. č. b. 7665 i istočni rub 7920/1 do sjecišta s jugoistočnim rubom k. č. b. 7920/5 K. o. Prelog

U duljini od

186,25

52

Od

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 7929 s jugoistočnim rubom k. č. b. 7920/5 K. o. Prelog

na

zapad-jugozapad

do

sjecišta s nekategoriziranim putom (sjeveroistočni rub k. č. b. 7921/1 K. o. Prelog)

Prati južni rub k. č. b. 7920/5, sjeverni, zapadni i južni rub 7920/58, sjeverni rub 7921/1 do sjeveroistočnog ruba te čestice K. o. Prelog

U duljini od

314,92

53

Od

sjecišta s nekategoriziranim putom (s k. č. b. 7921/1 do sjeveroistočnog ruba te čestice K. o. Prelog)

na

jugozapad-sjeverozapad

do

sjecišta k. č. b 7921/24 K. o. Prelog i k. č. b. 4095 K. o. Podbrest

Prati južni rub nekategoriziranog puta koji prolazi rubom šume

U duljini od

569,58

54

Od

sjecišta k. č. b 7921/24 K. o. Prelog i k. č. b. 4095 K. o. Podbrest

na

sjever i zapad

do

sjecišta zapadnog ruba k. č. b. 4093 k.o. Podbrest i jugoistočnog ruba k. č. b. 4105 K.o. Podbrest

Prati istočni rub nekategoriziranog puta koji ide uz istočni i sjeverni rub šume (prati istočni rub k. č. b. 4095, istočni i sjeverni rub 4094, sjeverni i zapadni rub k. č. b. 4093 do sjecišta sa sjevernim rubom k. č. b. 4104 K. o. Podbrest)

U duljini od

401,79

55

Od

sjecišta zapadnog ruba k. č. b. 4093 k.o. Podbrest i jugoistočnog ruba k. č. b. 4105 K. o. Podbrest

na

zapad i jug

do

sjecišta južnog ruba k. č. b. 4145 K. o. Podbrest s istočnim rubom k. č. b. 4160 K. o. Podbrest

Prati rub šume sa sjeverne i zapadne strane do sjecišta južnog ruba k. č. b. 4145 K.o. Podbrest s istočnim rubom k. č. b. 4160 K.o. Podbrest

U duljini od

570,16

56

Od

sjecišta južnog ruba k. č. b. 4145 K. o. Podbrest s istočnim rubom k. č. b. 4160

na

sjeverozapad

do

sjecišta s građevinskim područjem naselja Podbrest (sjecišta k. č. b. 4059, 4060, 4159 K. o. Podbrest)

Prati sjeverni rub k. č. b. 4160 K. o. Podbrest do sjecišta s građevinskim područjem naselja Podbrest (Službeni glasnik Međimurske županije br. 4/06)

U duljini od

576,61

57

Od

sjecišta s građevinskim područjem naselja Podbrest (sjecišta k. č. b. 4059, 4060, 4159 K. o. Podbrest)

na

jugozapad

do

sjecišta gornjeg sjeverozapadnog ruba k. č. b. 3985/3 i sjeveroistočnog ruba k. č. b. 3985/2, sve K. o. Podbrest

Prati građevinsko područje naselja Podbrest (Službeni glasnik Međimurske županije br. 4/06)

U duljini od

2243,07

58

Od

sjecišta gornjeg sjeverozapadnog ruba k. č. b. 3985/3 i sjeveroistočnog ruba k. č. b. 3985/2, sve K. o. Podbrest

na

jugozapad

do

zapadnog ruba nekategoriziranog puta (sjecište zapadnog ruba k. č. b. 3922 sa sjevernim rubom k. č. b. 3977 K. o. Podbrest)

Prati rub šume (sjeverni rub k. č. b. 3985/2, 3985/1, 3979) do sjecišta s zapadnog ruba nekategoriziranog puta (k. č. b. 3977, K. o. Podbrest)

U duljini od

313,34

59

Od

zapadnog ruba nekategoriziranog puta (sjecište zapadnog ruba k. č. b. 3922 sa sjevernim rubom k. č. b. 3977 K. o. Podbrest)

na

jugozapad

do

sjecišta k. č. b. sjevernog ruba 4354 s sjevernim rubom k. č. b. 4355/35 K. o. Podbrest

Prati sjeverni rub k. č. b. 3977 i 4354 do sjecišta s sjevernim rubom k. č. b. 4355/35 K. o. Podbrest

U duljini od

402,57

60

Od

sjecišta k. č. b. sjevernog ruba 4354 s sjevernim rubom k. č. b. 4355/35 K.o. Podbrest

na

jugozapad

do

sjecišta zapadnog ruba k. č. b. 3882 s istočnim rubom k. č. b. 3878 K. o. Podbrest

Prati zapadni rub k. č. b. 4355/35, 4355/36, 4355/39, 4355/40, 4355/43, 4355/44, 4355/47, 4355/48, 4355/51, 4355/52, 4355/55, 4355/56, 4355/57 i istočni i zapadni rub k. č. b. 3882 sve K. o. Podbrest

U duljini od

467,06

61

Od

sjecišta zapadnog ruba k. č. b. 3882 s istočnim rubom k. č. b. 3878 K. o. Podbrest

na

sjeverozapad

do

sjecišta jugozapadnog ruba k. č. b. ruba 3877 K. o. Podbrest s k. č. b. 3704 K. o. Orehovica

Prati južni rub k. č. b. 3878, 3877 K. o. Podbrest do sjecišta s k. č. b. 3704 K. o. Orehovica

U duljini od

226,34

62

Od

sjecišta jugozapadnog ruba k. č. b. ruba 3877 K. o. Podbrest s k. č. b. 3704 K. o. Orehovica

na

sjeveroistok-jugozapad

do

sjecišta južnog ruba k. č. b. 3509/2 s istočnim rubom k. č. b. 3540 K. o. Orehovica

Prati sjeverozapadni, zapadni i jugozapadni rub k. č. b. 3509/2 s istočnim rubom k. č. b. 3540 K. o. Orehovica

U duljini od

1819,57

63

Od

sjecišta južnog ruba k. č. b. 3509/2 s istočnim rubom k. č. b. 3540 K. o. Orehovica

na

jugozapad

do

sjecišta sjeverozapadnog ruba k. č. b. 3802/5 i sjeveroistočnog ruba k. č. b. 3802/4

Prati istočni rub k. č. b. 3540, siječe 3802/3 u smjeru jugozapada i prati sjeverni rub k. č. b. 3802/1 pa zapadni rub k. č. b. 3802/5 do sjecišta s jugozapadnim rubom k. č. b. 3452 sve K. o. Orehovica, sve K. o. Orehovica

U duljini od

779,16

64

Od

sjecišta zapadnog ruba k. č. b. 3802/5 i sjeveroistočnog ruba k. č. b. 3802/4

na

jugozapad

do

sjecišta s jugozapadnim rubom k. č. b. 3444 K. o. Orehovica

Prati sjeverni rub k. č. b. 3802/4 do sjecišta s jugozapad rubom k. č. b. 3444 K. o. Orehovica

U duljini od

62,02

65

Od

sjecišta s jugozapadnim rubom k. č. b. 3444 K. o. Orehovica

na

sjeverozapad

do

sjecišta s jugoistok rubom k. č. b. 3427 K. o. Orehovica

Prati istočni rub k. č. b. 3405 do sjecišta s južnim rubom k. č. b. 3427 K. o. Orehovica

U duljini od

309,65

66

Od

sjecišta s jugoistočnim rubom k. č. b. 3427 K. o. Orehovica

na

sjeveroistok-jugozapad

do

sjecišta sjeverozapadnog ruba k. č. b. 3427 s istočnim rubom k. č. b. 3405 K. o. Orehovica

Prati vanjske rubove k. č. b. 3427 do sjecišta s istočnim rubom k. č. b. 3405 K. o. Orehovica

U duljini od

127,32

67

Od

sjecišta sjeverozapadnog ruba k. č. b. 3427 s istočnim rubom k. č. b. 3405 K. o. Orehovica

na

sjeverozapad

do

sjecišta k. č. b. 3405 s istočnim rubom k. č. b. 3421 K. o. Orehovica

Prati vanjski rub k. č. b. 3405 do sjecišta s istočnim rubom k. č. b.3421 K. o. Orehovica

U duljini od

59,79

68

Od

sjecišta k. č. b. 3405 s istočnim rubom k. č. b. 3421 K. o. Orehovica

na

sjeverozapad-jugozapad-istok

do

sjecišta vanjskog (zapadnog) ruba k. č. b. 3420 s k. č. b. 3405

Prati sjeveroistočni rub k. č. b. 3421 pa sjeverozapadni rub k. č. b. 3420 do sjecišta s k. č. b. 3405 K. o. Orehovica

U duljini od

72,91

69

Od

sjecišta vanjskog (zapadnog) ruba k. č. b. 3420 s k. č. b. 3405

na

sjeverozapad-jugozapad-istok

do

sjecišta s sjeverozapadnim rubom k. č. b. 3400

Prati vanjski (zapadni) rub k. č. b. 3405 do sjecišta s sjeverozapadnim rubom k. č. b. 3400 sve K. o. Orehovica

U duljini od

545,47

70

Od

sjecišta s sjeverozapadnim rubom k. č. b. 3400

na

jug-istok

do

sjecišta jugoistočnog ruba k. č. b. 3367/1 sa južnim rubom k. č. b. 3802/4

Prati zapadni i južni rub k. č. b. 3400, južni rub k. č. b. 3399, 3398, 3397, 3396, 3395, 3394/3, 3394/2, 3394/1, 3393, 3392, 3391, 3392, 3390, istočni rub 3367/1 i u tom smjeru se nastavlja do južnog ruba k. č. b. 3802/4 sve K. o. Orehovica

U duljini od

357,20

71

Od

sjecišta jugoistočnog ruba k. č. b. 3367/1 sa južnim rubom k. č. b. 3802/4

na

zapad

do

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 3802/4 s jugoistočnim rubom k. č. b. 3345/3 K. o. Orehovica

Prati južni rub k. č. b. 3802/4 pa u smjeru sjeverozapada siječe k. č. b. 3802/4 do sjecišta sjevernog ruba te čestice s južnim rubom k. č. b. 3351/3, sve K. o. Orehovica

U duljini od

273,74

72

Od

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 3802/4 s jugoistočnim rubom k. č. b. 3345/3 K. o. Orehovica

na

zapad

do

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 3345/2 s jugoistočnim rubom k. č. b. 3191 i južnim rubom k. č. b. 3187/1 K. o. Orehovica

Prati sjeverni rub k. č. b. 3345/2 pa u smjeru sjevera siječe k. č. b. 3345/2 do sjecišta s jugoistočnim rubom k. č. b. 3191 i južnim rubom k. č. b. 3187/1 K. o. Orehovica

U duljini od

308,93

73

Od

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 3345/2 s jugoistočnim rubom k. č. b. 3191 i južnim rubom k. č. b. 3187/1 K. o. Orehovica

na

sjeverozapad-jugozapad

do

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 3187/1 s južnim rubom k. č. b.3186 K. o. Orehovica

Prati sjeverni rub k. č. b. 3187/1 do sjecišta s južnim rubom k. č. b. 3186 K. o. Orehovica

U duljini od

527,73

74

Od

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 3187/1 s južnim rubom k. č. b.3186 K. o. Orehovica

na

sjeverozapad

do

sjecišta s jugoistočnim rubom k. č. b. 3090 K. o. Orehovica

Prati granicu K. o. Orehovica s K. o. Šemovec sjeverno od HE Čakovec do sjecišta s jugoistočnim rubom k. č. b. 3090 K. o. Orehovica

U duljini od

155,46

75

Od

sjecišta s jugoistočnim rubom k. č. b. 3090 K. o. Orehovica

na

sjeverozapad

do

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 3091 K. o. Orehovica s sjeveroistočnim rubom k. č. b. 1681 K. o. Vularija

Prati vanjski (istočni) rub k. č. b. 3090, 3091 K. o. Orehovica do sjecišta s sjeveroistočnim rubom k. č. b. 1681 K. o. Vularija

U duljini od

544,44

76

Od

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 3091 K. o. Orehovica s sjeveroistočnim rubom k. č. b. 1681 K. o. Vularija

na

jugozapad

do

sjecišta s sjeveroistočnim rubom k. č. b. 1668 K. o. Vularija

Prati sjevernoistočni i sjeverozapadni rub k. č. b. 1681, 1684, sjeveroistočni i sjeverni rub 1687, siječe k. č. b. 1583 do sjecišta s sjeveroistočnim rubom k. č. b. 1668 K. o. Vularija

U duljini od

312,88

77

Od

sjecišta s sjeveroistočnim rubom k. č. b. 1668 K. o. Vularija

na

sjeverozapad-zapad

do

sjecišta s jugoistočnim rubom k. č. b. 1653/2 K. o. Vularija

Prati sjeverni rub vodotoka i šume (prati sjeverni rub k. č. b. 1668, istočni rub k. č. b. 1664 , sjeverni rub k. č. b. 1688, 1654, istočni i sjeverni rub k. č. b. 1656, istočni, sjeverni i zapadni rub k .č .b . 1632/3, sjeverni rub k. č. b. 1654 do sjecišta s jugoistočnim rubom k. č. b. 1653/2 sve K.o. Vularija)

U duljini od

774,96

78

Od

sjecišta s jugoistočnim rubom k. č. b. 1653/2 K. o. Vularija

na

zapad

do

križanja južnog ruba nekategoriziranog puta s istočnim rubom nekategoriziranog puta (k. č. b. 1692)

Prati južni rub nekategoriziranog puta (sjever rub k. č. b. 1653/2, 1653/1, južni rub 1650/2) do križanja s istočnim rubom nekategoriziranog puta (k. č. b. 1692) sve K. o. Vularija

U duljini od

466,36

79

Od

križanja južnog ruba nekategoriziranog puta s istočnim rubom nekategoriziranog puta (k. č. b. 1692)

na

jugozapad

do

sjecišta istočnog ruba nekategoriziranog puta (k. č. b. 1692 K. o. Vularija) s granicom između K. o. Vularija i K. o. Šemovec (zapadni rub k. č. b. 1429 K. o. Vularija)

Prati istočni rub nekategoriziranog puta (k. č. b. 1692) do sjecišta s zapadnim rubom k. č. b. 1430 K. o. Vularija)

U duljini od

211,96

80

Od

sjecišta istočnog ruba nekategoriziranog puta (k. č. b. 1692 K. o. Vularija) s granicom između K. o. Vularija i K. o. Šemovec (zapadni rub k. č. b. 1429 K. o. Vularija)

na

sjever

do

sjecišta zapadnog ruba k. č. b. 1411 K. o. Vularija s južnim rubom k. č. b. 1410 K. o. Vularija

Prati rub šume (prati zapadni rub k. č. b. 1429, jugozapadni rub k. č. b. 1420, 1419, 1418, 1417, 1416, 1415, 1414, 1413, 1412, zapadni rub k. č. b. 1411 do sjecišta s južnim rubom k. č. b. 1410 K. o. Vularija)

U duljini od

505,27

81

Od

sjecišta zapadnog ruba k. č. b. 1411 K. o. Vularija s južnim rubom k. č. b. 1410 K. o. Vularija

na

zapad

do

sjecišta s nekategoriziranim putom sjeverno od vodotoka Melačka

Prati rub šume sa sjeverne strane u predjelu Opečnjak do sjecišta s nekategoriziranim putom sjeverno od vodotoka Melačka

U duljini od

1088,51

82

Od

sjecišta s nekategoriziranim putom sjeverno od vodotoka Melačka

na

sjeverozapad

do

sjecišta južnog ruba nekategoriziranog puta s istočnom stranom nekategoriziranog puta (k. č. b.906/1)

Prati nekategorizirani put uz sjevernu stranu rukavca (istočni i južni rub k. č. b. 907/10, sj rub 908/5, 908/8, 908/9, jz rub 907/3, 907/11, 907/2, 906/7, 906/6, si rub 912/1, 911/2, 910/2 do sjecišta s ist rubom 910/1 sve K. o. Totovec)

U duljini od

731,24

83

Od

sjecišta južnog ruba nekategoriziranog puta s istočnom stranom nekategoriziranog puta (k. č. b.906/1)

na

sjeveroistok

do

sjeveroistočnog ruba k. č. b. 794 K. o. Totovec (u smjeru pružanja jugoistočnog ruba k. č. b.895/10)

Prati istočni, južni, zapadni i sjeverni rub nekategoriziranog puta (k. č. b. 906/1), sjeverozapadni rub nekategoriziranog puta (k. č. b. 905/1, 896/1, sjeverozapadni rub k. č. b. 896/78, 896/12) sve K. o. Totovec do istočnog ruba nekategoriziranog puta (k. č. b. 794 K. o. Totovec)

U duljini od

698,73

84

Od

sjeveroistočni rub k. č. b. 794 K. o. Totovec (u smjeru pružanja jugoistočnog ruba k. č. b.895/10)

na

sjeverozapad

do

sjecišta istočnog ruba k. č. b. 799/1 s južnim rubom k.c.b 799/4 K. o. Totovec

Prati istočni rub starog rukavca (k. č. b. 794, 799/1 K. o. Totovec) do sjecišta s južnim rubom k. č. b. 799/4 K. o. Totovec

U duljini od

674,56

85

Od

sjecišta istočnog ruba k. č. b. 799/1 s južnim rubom k. č. b 799/4 K. o. Totovec

na

zapad

do

križanja nekategoriziranog puta (južni rub k. č. b. 797/3) i istočnog ruba nekategoriziranog puta (k. č. b. 880)

Prati u smjeru zapada nekategorizirani put uz rub šume do križanja s istočnim rubom nekategoriziranog puta (prati južni rub k. č. b. 799/4, istočni i južni rub k. č. b. 797/3 do sjecišta s istočnim rubom k. č. b. 880 sve K. o. Totovec)

U duljini od

322,37

86

Od

križanja nekategoriziranog puta (južni rub k. č. b. 797/3) i istočnog ruba nekategoriziranog puta (k. č. b. 880)

na

jug-sjeverozapad

do

sjecišta nekategoriziranog puta (sjeveroistočnog ruba k. č. b. 886/3) s jugoistočnim rubom k. č. b. 864

Obilazi vodenu povrsinu istočno od Novog Sela na Dravi do sjecišta nekategoriziranog puta s jugoistočnim rubom k. č. b. 864 K. o. Totovec

U duljini od

851,92

87

Od

sjecišta nekategoriziranog puta (sjeveroistočnog ruba k. č. b. 886/3) s jugoistočnim rubom k. č. b. 864

na

jugozapad-sjeverozapad

do

sjecišta s južnom granicom građevinskog područja naselja Novo Selo na Dravi (Sl. glasnik Grada Čakovca br. 4/03)

Prati rub šume (sjeverni rub k. č. b. 886/1 K. o. Totovec) do sjecišta s građevinskim područjem naselja Novo Selo na Dravi (Sl. glasnik Grada Čakovca br. 4/03)

U duljini od

195,13

88

Od

sjecišta s južnom granicom građevinskog područja naselja Novo Selo na Dravi (Sl. glasnik Grada Čakovca br. 4/03)

na

jugozapad-zapad

do

Sjecište južne granice građevinskog područja naselja Kuršanec s nekategoriziranim putom uz rub akumulacijskog jezera »Varaždin«

Prati južne granice građevinskih područja naselja Novo Selo na Dravi, Šandorovec i Kuršanec (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 4/03 do sjecišta s nekategoriziranim putom uz akumulacijsko jezero »Varaždin«

U duljini od

5339,35

89

Od

Sjecište južne granice građevinskog područja naselja Kuršanec s nekategoriziranim putom uz rub akumulacijskog jezera »Varaždin«

na

zapad

do

križanja s nekategoriziranim putem (sjecišta južni ruba k. č. b. 2380/4 i zap ruba k. č. b. 2380/6)

Prati južni rub nekategoriziranog puta uz akumulacijsko jezero Varaždin (južni rub k. č. b. 2380/4 K. o. Kuršanec) do križanja s nekategoriziranim putom (sjecišta južnog ruba k. č. b. 2380/4 i zapadnog ruba k. č. b. 2380/6)

U duljini od

1895,32

90

Od

križanja s nekategoriziranim putem (sjecište južnog ruba k. č. b. 2380/4 i zapadnog ruba k. č. b. 2380/6)

na

zapad

do

sjecišta sjeverozapadnog ruba k. č. b. 2380/4 sa sjeveroistočnim rubom 2380/3 K. o. Kuršanec

Prelazi prijeko nekategoriziranog puta do sjecišta s južnim rubom nekategoriziranog puta sjeverno od lateralnog kanala Varaždinskog akumulacijskog jezera (sjecišta sjevernog i istočnog ruba k. č. b. 2380/3 K. o. Kuršanec)

U duljini od

22,68

91

Od

sjecišta sjeverozapadnog ruba k. č. b. 2380/4 sa sjeveroistočnim rubom 2380/3 K.o. Kuršanec

na

zapad

do

križanja južnog ruba nekategoriziranog puta (k. č. b. 2380/3 K. o. Kuršanec) s istočnim rubom nekategoriziranog puta (k. č. b. 2194 K. o. Kuršanec)

Prati južni rub nekategoriziranog puta (sjeverni rub k. č. b. 2380/3 K. o. Kuršanec) do križanja s istočnim rubom nekategoriziranog puta (k. č. b. 2194 K. o. Kuršanec)

U duljini od

412,85

92

Od

križanja južnog ruba nekategoriziranog puta (k. č. b. 2380/3 K. o. Kuršanec) s istočnim rubom nekategoriziranog puta (k. č. b. 2194 K. o. Kuršanec)

na

jugozapad-sjeverozapad

do

sjecišta jugozapadnog ruba k. č. b. 2194 s istočnim rubom k. č. b. 2183 K.o. Kuršanec

Prati istočni pa prelazi prijeko nekategoriziranog puta (k. č. b. 2194 K. o. Kuršanec) do sjecišta s zapadnim rubom istog puta

U duljini od

38,05

93

Od

sjecišta jugozapadnog ruba k. č. b. 2194 s istočnim rubom k. č. b. 2183 K.o. Kuršanec

na

sjeveroistok

do

križanja zapadnog ruba nekategoriziranog puta s južnim rubom izgrađenog područja (sjecišta zapadnog ruba k. č. b. 2195 i sjeveroistočnog ruba k. č. b. 2179/1 K. o. Kuršanec)

Prati zapadni rub nekategoriziranog puta (k. č. b. 2195 K. o. Kuršanec) do sjecišta s južnim rubom izgrađenog područja (sjever rub k. č. b. 2179/1)

U duljini od

573,80

94

Od

križanja zapadnog ruba nekategoriziranog puta s južnim rubom izgrađenog područja (sjecišta zapadnog ruba k. č. b. 2195 i sjevernog ruba k. č. b. 2179/1)

na

zapad

do

križanja sjevernog ruba k. č. b. 2179/1 K.o. Kuršanec s istočnim rubom DC 20

Prati sjeverni rub k. č. b. 2179/1 K. o. Kuršanec do sjecišta s istočnim rubom DC 20

U duljini od

291,59

95

Od

križanja sjevernog ruba k. č. b. 2179/1 K.o. Kuršanec s zapadnim rubom DC 20

na

sjever

do

križanja zapadnog ruba DC 20 s nasipom uz lijevu obalu Drave

Prati zapadni rub DC 20 do križanja s nasipom uz lijevu obalu Drave

U duljini od

181,15

96

Od

križanja zapadne strane DC 20 s nasipom s lijeve strane Drave

na

sjeverozapad

do

križanja nasipa uz lijevu obalu Drave s drugim nasipom sjeverno od kote 173 (istočno od predjela Hrašćanska šuma)

Prati krunu nasipa uz lijevu obalu Drave do križanja s drugim nasipom uz Dravu

U duljini od

4003,93

97

Od

križanja nasipa uz lijevu obalu Drave s drugim nasipom sjeverno od kote 173 (istočno od predjela Hrašćanska šuma)

na

sjeverozapad

do

sjecište nasipa s istočnim rubom k. č. b. 3314/2 K. o. Gornji Hrašćan

Prati krunu nasipa uz lijevu obalu Drave koji prolazi kroz predjele Vrbice, Bogdanova krčevina i Kozari

U duljini od

3074,80

98

Od

sjecišta nasipa s istočnim rubom k. č. b. 3314/2 K. o. Gornji Hrašćan

na

jugozapad

do

sjecišta istočnog ruba k.c.b 3314/1 s rubom šume (sjeverni rub k. č. b. 3507 K. o. Gornji Hrašćan)

Prati istočni rub k. č. b. 3314/2 i 3314/1 K . o. Gornji Hrašćan do ruba šume (sjeverni rub k. č. b. 3507 K. o. Gornji Hrašćan)

U duljini od

237,26

99

Od

sjecišta istočnog ruba k. č. b 3314/1 s rubom šume (sjeverni rub k. č. b. 3507)

na

zapad-sjeverozapad

do

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 3279/2 K. o. Gornji Hrašćan i istočnog ruba k. č. b. 1741/3 K. o. Trnovec

Prati rub šume (sjeverni rub k. č. b. 3507, istočni rub 3266/2, istočni rub k. č. b. 3266/1, presijeca k. č. b. 3266/1 i nastavlja istočnim. rubom k.c.b 3278/1, istočnim i južnim rubom 3278/3, južnim rubom k.č.b 3279/3, K. o. Gornji Hrašćan)

U duljini od

391,20

100

Od

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 3279/2 K. o. Gornji Hrašćan i istočnog ruba k. č. b. 1741/3 K. o. Trnovec

na

jugozapad-sjever

do

sjecišta južnog ruba k. č. b. 1819/1 sa sjevernim rubom k. č. b. 1820/2 K. o. Trnovec

Prati rub šume od križanja s nekategoriziranim putom do sjecišta s sjevernim rubom k. č. b. 1820/2 K. o. Trnovec

U duljini od

577,25

101

Od

sjecišta južnog ruba k. č. b. 1819/1 sa sjevernim rubom k. č. b. 1820/2 K. o. Trnovec

na

sjeverozapad

do

sjecišta sa rubom starog rukavca (sjecišta zapadnog ruba k. č. b. 2000/27 s južnim rubom k. č. b. 2000/8 K. o. Trnovec)

Prati južni rub k. č. b. 2000/6, 1817/3 , istočni rub 2000/10 K. o. Trnovec do sjecišta istočnog ruba k. č. b. 2000/10 s zapadnim rubom k. č. b. 2000/27

U duljini od

361,56

102

Od

sjecišta sa rubom starog rukavca (sjecišta zapadnog ruba k. č. b. 2000/27 s južnim rubom k. č. b. 2000/8 K. o. Trnovec)

na

sjeveroistok-sjeverozapad

do

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 2000/9 i istočnog ruba k. č. b. 1817/2 k. č. b. Trnovec

Prati stari rukavac (istočni i sjeverni rub k. č. b. 2000/8, sjeverni rub k. č. b. 2000/10, 2000/9) do sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 2000/9 s istočnim rubom k. č. b. 1817/2 K. o. Trnovec

U duljini od

174,26

103

Od

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 2000/9 i istočnog ruba k. č. b. 1817/2 k. č. b. Trnovec

na

sjeverozapad

do

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 1817/6 s jugoistočnim rubom k. č. b. 1898/3 K. o. Trnovec

Prati rub šume (istočni rub k. č. b. 1817/2 , istočni rub 1817/6) do sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 1817/6 s jugoistočnim rubom k. č. b. 1898/3 K. o. Trnovec

U duljini od

147,75

104

Od

sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 1817/6 s jugoistočnim rubom k. č. b. 1898/3 K. o. trnovec

na

sjever

do

sjecišta sjeveroistočnog ruba k. č. b. 1898/2 s južnim rubom k. č. b. 1818/2 K. o. Trnovec

Prati jugoistočni rub k. č. b. 1898/3, jugoistočni rub k. č. b. 1898/2 do sjecišta s južnim rubom k. č. b. 1812/2 K. o. Trnovec

U duljini od

80,39

105

Od

sjecišta sjeveroistočnog ruba k. č. b. 1898/2 s južnim rubom k. č. b. 1812/2 K. o. Trnovec

na

istok

do

sjecišta jugoistočnog ruba k. č. b. 1812/2 i jugozapadnog ruba k. č. b.1812/1 K. o. Trnovec

Prati južni rub k. č. b. 1812/2 do sjecišta s jugozapadnim rubom k. č. b. 1812/1 K. o. Trnovec

U duljini od

27,79

106

Od

sjecišta jugoistočnog ruba k. č. b. 1818/2 i jugozapadnog ruba k. č. b.1812/1 K. o. Trnovec

na

sjeverozapad

do

sjecišta sjeveroistočnog rub ak. č. b. 1509/3 s južni rubom k. č. b.1510/5 K. o. Trnovec

Prati zapadni rub nekategoriziranog puta (istočni rub k. č. b. 1812/2, 1624/2, si rub k. č. b. 1623/2, 1622/2, s rub 1621/2, 1620/2, 1619/2, 1618/2, 1617/2,1616/7, 1615/3,1612/2, jugozapadni rub 1612/1, si rub 2000/11, 2000/13, istočni rub 1509/3)

U duljini od

580,00

107

Od

sjecišta sjeveroistočnog ruba k. č. b. 1509/3 s južni rubom k. č. b. 1510/5 K. o. Trnovec

na

sjeverozapad

do

križanja s istočnim nasipom uz potok Zelena (sjecišta istočnog ruba k. č. b. 1906/2 i zapadnog ruba k. č. b. 1516/3 K. o. Trnovec)

Prati istočnu stranu vodotoka do križanja s nasipom s istočne strane potoka Zelena (sjecište istočnog ruba k. č. b. 1906/2 i zapadnog ruba k. č. b. 1516/3 K. o. Trnovec)

U duljini od

251,26

108

Od

križanja s istočnim nasipom uz potok Zelena (sjecište istočnog ruba k. č. b. 1906/2 i zapadnog ruba k. č. b. 1516/3 K. o. Trnovec)

na

sjeveroistok

do

križanja s državnom granicom između Hrvatske i Slovenije

Prati krunu nasipa s istočne strane potoka Zelena do križanja s državnom granicom između Hrvatske i Slovenije (prati istočni rub k. č. b. 1906/2, 1906/1 K. o. Trnovec s državnom granicom između Hrvatske i Slovenije)

U duljini od

661,07

109

Od

križanja s državnom granicom između Hrvatske i Slovenije

na

zapad

do

križanja hrvatsko-slovenske državne granice s krunom nasipa uz Dravu

Prati hrvatsko-slovensku granicu do križanja s krunom nasipa uz rijeku Dravu

U duljini od

25642,60

110

Od

sjecišta hrvatsko-slovenske državne granice s krunom nasipa uz desnu obalu rijeke Drave

na

istok-sjeveroistok

do

sjecišta krune nasipa uz desnu obalu Drave s granicom spomenika parkovne arhitekture »Park uz dvorac Križovljangrad«

Prati krunu nasipa uz desnu obalu rijeke Drave do križanja s granicom spomenika parkovne arhitekture »Park uz dvorac Park uz dvorac Križovljangrad«

U duljini od

5914,08

111

Od

sjecišta krune nasipa uz desnu obalu Drave s granicom spomenika parkovne arhitekture »Park uz dvorac Križovljangrad«

na

jugoistok-sjeveroistok

do

sjecišta granice SPA »Park uz dvorac Križovljangrad« s krunom nasipa uz desnu obalu Drave

Prati granicu SPA »Park uz dvorac Križovljangrad« do sjecišta s krunom nasipa uz desnu obalu Drave u predjelu Brezina

U duljini od

2010,47

112

Od

križanja granice SPA »Park uz dvorac Križovljangrad« s krunom nasipa uz desnu obalu Drave

na

sjeveroistok-istok

do

križanja sa sjevernim rubom ŽC 2029

Prati krunu nasipa uz desnu obalu Drave do križanja sa sjevernim rubom ŽC 2029

U duljini od

2792,81

113

Od

križanja sa sjevernim rubom ŽC 2029

na

jugoistok

do

križanja s nekategoriziranim putom uz istočnu stranu naselja Vratno Otok u blizini rukavca (sjecište s južnim rubom k. č. b. 3087 K. o. Vratno)

Prati sjeverni rub ŽC 2029 do križanja s nekategoriziranim putom s istočne strane naselja Vratno Otok (sjecišta s južnim rubom k. č. b. 3087 K. o. Vratno)

U duljini od

1969,79

114

Od

križanja s nekategoriziranim putom uz istočnu stranu naselja Vratno Otok u blizini rukavca (sjecište s južnim rubom k. č. b. 3087 K. o. Vratno)

na

sjeveroistok

do

sjecišta južnog ruba k. č. b. 3087 K. o. Vratno s jugozapadnim rubom k. č. b. 3103/1 K. o. Vratno

Prati nekategorizirani put (južni rub k. č. b. 3087 K. o. Vratno) do rukavca (jugozapadni rub k. č. b. 3103/1 K. o. Vratno)

U duljini od

129,40

115

Od

sjecišta južnog ruba k. č. b. 3078 K. o. Vratno s jugozapadnim rubom k. č. b. 3103/1 K. o. Vratno

na

jugoistok

do

križanja nekategoriziranog puta uz rub šume s drugim nekategoriziranim putom (sjecište istočnog ruba k. č. b. 2716 K. o. Vratno i sjeveroistočnog ruba 2715 K. o. Vratno)

Prati nekategorizirani put uz rub šume do križanja s drugim nekategoriziranim putom (sjecište istočnog ruba k. č. b. 2716 i sjevernog ruba k. č. b. 2715 K. o. Vratno) na istočnom rubu predjela Nemščak

U duljini od

2067,38

116

Od

križanja nekategoriziranog puta uz rub šume s drugim nekategoriziranim putom (sjecište istočnog ruba k. č. b. 2716 i si ruba 2715 K. o. Vratno)

na

istok

do

križanja s nekategoriziranim putom sjeverno od kote 187.3, zapadno od predjela Jasenje

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta do križanja s drugim nekategoriziranim putom sjeverno od kote 187.3 zapadno od predjela Jasenje

U duljini od

545,73

117

Od

križanja s nekategoriziranim putom sjeverno od kote 187.3 zapadno od predjela Jasenje

na

sjeveroistok

do

križanja s krunom nasipa uz južnu obalu dovodnog kanala akumulacijskog jezera HE Varaždin

Prati nekategorizirani put u smjeru sjeveroistoka kroz predjel Jasenje do križanja s krunom nasipa uz južnu obalu dovodnog kanala akumulacijskog jezera HE Varaždin

U duljini od

261,62

118

Od

križanja s krunom nasipa uz južnu obalu dovodnog kanala akumulacijskog jezera HE Varaždin

na

jugoistok

do

sjecišta s zapadnim rubom k. č. b. 3105/9 K. o. Sračinec

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta uz desnu obalu dovodnog kanala akumulacijskog jezera HE Varaždin (sjeverni rub k. č. b. 1518/4 K. o. Družbinec, sjeverni rub k. č. b. 3105 K. o. Sračinec do sjecišta s zapadnim rubom k. č. b. 3105/9 K. o. Sračinec)

U duljini od

6829,98

119

Od

sjecišta s zapadnim rubom k. č. b. 3105/9 K. o. Sračinec

na

jugoistok-istok-sjeveroistok

do

sjecišta s sjevernim rubom nekategoriziranog puta uz lateralni kanal južno od odvodnog kanala akumulacijskog jezera Ormož

Prati zapadni, južni i istočni rub k. č. b. 3105/9 K. o. Sračinec do sjecišta sa sjevernim rubom nekategoriziranog puta uz lateralni kanal južno od odvodnog kanala akumulacijskog jezera HE Varaždin

U duljini od

583,15

120

Od

sjecišta s sjevernim rubom nekategoriziranog puta uz lateralni kanal južno od odvodnog kanala akumulacijskog jezera HE Varaždin

na

jugoistok

do

sjecišta s zapadnim rubom šume po GUP-u grada Varaždina

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta uz lateralni kanal uz desnu obalu akumulacijskog jezera Ormož do sjecišta s zapadnim rubom šume po GUP-u grada Varaždina i ne uključuje građevinsko područje naselja Svibovec Podravski (PPUG)

U duljini od

5928,45

121

Od

sjecišta s zapadnim rubom šume po GUP-u grada Varaždina

na

jugoistok-sjeveroistok

do

sjecišta s južnim rubom lateralnog kanala

Prati zapadnu, južnu i istočnu granicu šume po GUP-u grada Varaždina koja se nalazi uz desnu obalu odvodnog kanala od Ormoškog do Varaždinskog akumulacijskog jezera

U duljini od

2166,70

122

Od

sjecišta s južnim rubom lateralnog kanala

na

jugoistok

do

križanja s nekategoriziranim putom koji prelazi prijeko akumulacijskog jezera Varaždin

Prati južni rub lateralnog kanala uz akumulacijsko jezero Varaždin

U duljini od

117,31

123

Od

križanja s nekategoriziranim putom koji prelazi prijeko akumulacijskog jezera HE Varaždin

na

jugozapad

do

sjecišta s sjevernom granicom građevinskog područja grada Varaždina

Prati istočni rub nekategoriziranog puta do sjecišta sa sjevernom granicom građevinskog područja grada Varaždina

U duljini od

446,89

124

Od

sjecišta s građevinskim područjem grada Varaždina

na

jugoistok

do

sjecišta s nekategoriziranim putom sjeverozapadno od kote 168

Prati granicu građevinskog područja grada Varaždina do sjecišta s nekategoriziranim putom sjeverozapadno od kote 168

U duljini od

1662,34

125

Od

sjecišta s nekategoriziranim putom sjeverozapadno od kote 168

na

jugoistok

do

križanja nekategoriziranog puta s LC 25076

Prati istočni rub nekategoriziranog puta do križanja s LC 25076

U duljini od

201,33

126

Od

križanja nekategoriziranog puta s LC 25076

na

jug

do

križanja s DC 2

Prati istočni rub LC 25076 do križanja s DC 2

U duljini od

588,21

127

Od

križanja s DC 2

na

jugoistok

do

križanja s nekategoriziranim putom istočno od kote 167.6

Prati sjeverni rub DC 2 do križanja s nekategoriziranim putom istočno od kote 167.6

U duljini od

751,78

128

Od

križanja s nekategoriziranim putom istočno od kote 167.6

na

sjeveroistok

do

križanja s nekategoriziranim putom koji vodi istočno do naselja Siget južno od starog rukavca

Prati nekategorizirani put kroz predio Motičnjak do raskrižja putova koja vode do naselja Siget (južno od starog rukavca)

U duljini od

1588,41

129

Od

križanja s nekategoriziranim putom koji vodi istočno do naselja Siget južno od starog rukavca

na

sjeveroistok

do

sjecišta s nekategoriziranim putom uz lateralni kanal akumulacijskog jezera Varaždin

Prati istočni rub starog rukavaca do sjecišta s sjevernim rubom nekategoriziranog puta uz lateralni kanal uz akumulacijsko jezero Varaždin

U duljini od

640,50

130

Od

križanja s nekategoriziranim putom koji vodi istočno do naselja Siget južno od starog rukavca

na

istok

do

sjecišta s zapadnim rubom starog rukavca

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta uz lateralni kanal akumulacijskog jezera Varaždin do starog rukavca u predjelu Kruglice sjeverno od kote 294

U duljini od

1758,67

131

Od

sjecišta s zapadnim rubom starog rukavca

na

jugoistok-sjeveroistok

do

sjecišta s nekategoriziranim putom uz lateralni kanal akumulacijskog jezera Varaždin

Prati vanjski rub starog rukavca do sjecišta s nekategoriziranim putom južno od lateralnog kanala akumulacijskog jezera Varaždin

U duljini od

911,18

132

Od

sjecišta s nekategoriziranim putom uz lateralni kanal akumulacijskog jezera Varaždin

na

jugoistok

do

sjecišta s istočnom granicom građevinskog područja naselja Štefanec

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta južno od lateralnog kanala akumulacijskog jezera Varaždin do sjecišta s granicom građevinskog područja naselja Štefanec

U duljini od

1708,71

133

Od

sjecišta s istočnom granicom građevinskog područja naselja Štefanec

na

sjeveroistok

do

sjecišta građevinskog područja naselja Šemovec s nekategoriziranim putem istočno od kote 160

Prati sjeverne granice građevinskih područja naselja Štefanec i Šemovec do sjecišta s nekategoriziranim putom istočno od kote 160

U duljini od

2744,63

134

Od

sjecišta građevinskog područja naselja Šemovec s nekategoriziranim putem istočno od kote 160

na

sjeveroistok

do

križanja krune nasipa s nekategoriziranim putom uz rub šume u sjevernom dijelu predjela Paraga

Prati krunu nasipa uz desnu obalu Drave do križanja s nekategoriziranim putom uz rub šume u predjelu Paraga sjeveroistočno od kote 155

U duljini od

7983,87

135

Od

križanja krune nasipa s nekategoriziranim putom uz rub šume u sjevernom dijelu predjela Paraga

na

jugoistok-sjeveroistok

do

sjecišta istočnog ruba k. č. b. 2822/2 s sjeverozapadnim rubom k. č. b. 2917 K. o. Hrženica

Prati nekategorizirani put uz rub šume (južni i istočni rub k. č. b. 2822/1, istočni rub k. č. b. 2822/2 K. o. Hrženica) do sjecišta s sjeverozapadnim rubom k. č. b. 2917 K. o. Hrženica

U duljini od

577,51

136

Od

sjecišta istočnog ruba k. č. b. 2822/2 s sjeverozapadnim rubom k. č. b. 2917 K. o. Hrženica

na

jugoistok

do

sjecišta istočnog ruba k. č. b. 2920/1 s sjevernim rubom k. č. b. 2916 K. o. Hrženica (sjecište sa sjevernim rubom nekategoriziranog puta)

Prati sjeverni rub k. č. b. 2917, sjeverni i istočni rub k. č. b. 2920/1 i istočni rub k. č. b. 2920/2 do sjecišta s sjevernim rubom k. č. b. 2916 K. o. Hrženica

U duljini od

203,83

137

Od

sjecišta istočnog ruba k. č. b. 2920/1 s sjevernim rubom k. č. b. 2916 K. o. Hrženica (sjecišta sa sjevernim rubom nekategoriziranog puta)

na

sjeveroistok

do

križanja s nekategoriziranim putom južno od lateralnog kanala akumulacijskog jezera Varaždin

Prati nekategorizirani put uz rub šume do križanja sa sjevernim rubom nekategoriziranog puta južno od lateralnog kanala akumulacijskog jezera Varaždin

U duljini od

292,82

138

Od

križanja s nekategoriziranim putom južno od lateralnog kanala akumulacijskog jezera Varaždin

na

sjeveroistok

do

križanja s nekategoriziranim putom uz južni rub šume (sjecišta sa sjevernim rubom k. č. b. 2913 K. o. Hrženica)

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta do križanja s nekategoriziranim putem uz južni rub šume (sjecište sa sjevernim rubom k. č. b. 2913 K. o. Hrženica) u predjelu Čuklin

U duljini od

426,76

139

Od

križanja s nekategoriziranim putom uz južni rub šume (sjecišta sa sjevernim rubom k. č. b. 2913 K. o. Hrženica)

na

jugoistok

do

križanja s nekategoriziranim putom uz južni rub šume u predjelu Vrbica

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta uz južni rub šume do križanja s nasipom u predjelu Vrbica

U duljini od

1026,55

140

Od

križanja s nekategoriziranim putom uz južni rub šume u predjelu Vrbica

na

jugoistok

do

sjecišta nekategoriziranog puta uz rub šume sa drugim nekategoriziranim putom koji se pruža u smjeru jugoistoka (sjeveroistočni rub k. č. b.465 K. o. Sveti Đurđ)

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta uz južni rub šume do križanja s drugim nekategoriziranim putom u smjeru jugoistoka (sjecište južnog ruba k. č. b.462/1 i sjeveroistočnog ruba k. č. b. 465 na sjeveroistočnom rubu K. o. Sveti Đurđ)

U duljini od

1534,27

141

Od

sjecišta nekategoriziranog puta uz rub šume sa drugim nekategoriziranim putom koji se pruža u smjeru jugoistoka (sjeveroistočni rub k. č. b.465 K. o. Sveti Đurđ)

na

sjeveroistok-jugoistok

do

križanja nekategoriziranog puta uz južni rub šume s nekategoriziranim putom uz južni rub starog rukavca u predjelu Vareščina

Prati nekategorizirani put uz južni rub šume (istočnog rub. k.c.b 1607, južni rub 1610, južni rub 1611, zap i južni rub 1612/1, južni rub 1612/2, južni rub 1613 K. o. Karlovec Ludbreški) do križanja s nekategoriziranim putom uz južni rub starog rukavca

U duljini od

947,41

142

Od

križanja nekategoriziranog puta uz južni rub šume s nekategoriziranim putom uz južni rub starog rukavca u predjelu Varešćina

na

sjeveroistok

do

križanja nekategoriziranog puta uz južni rub starog rukavca sa građevinskim područjem naselja Struga

Prati nekategorizirani put uz južni rub starog rukavca uz južni rub predjela Karolščak, Segedin do sjecišta s građevinskim područjem naselja Struga

U duljini od

2237,49

143

Od

križanja nekategoriziranog puta uz južni rub starog rukavca sa građevinskim područjem naselja Struga (sjecište jugoistočnog ruba k. č. b.1350/10 i si ruba k. č. b. 1350/13 K. o. Struga)

na

sjever-istok-jug

do

sjecište građevinskog područja naselja Struga s nekategoriziranim putom (jugoistočni rub k. č. b. 1350/10 K. o. Struga)

Prati vanjsku granicu građevinskog područja naselja Struge do sjecišta s nekategoriziranim putom

U duljini od

808,61

144

Od

sjecište građevinskog područja naselja Struga s nekategoriziranim putom (jugoistočni rub k. č. b. 1350/10 K. o. Struga)

na

istok

do

sjecište nekategoriziranog puta (sjeverni rub k. č. b. 498/1 K. o. Struga) sa sjevernom granicom građevinskog područja naselja Struga

Prati sjeverni rub građevinskog područja naselja Struge do sjecišta s nekategoriziranim putom

U duljini od

55,97

145

Od

sjecište nekategoriziranog puta (sjeverni rub k. č. b. 498/1 K. o. Struga) sa sjevernom granicom građevinskog područja naselja Struga

na

sjeveroistok

do

sjecište građevinskog područja naselja Struga s nekategoriziranim putom (jugoistočni rub k. č. b. 496/1 K. o. Struga)

Prati vanjsku granicu građevinskog područja naselja Struge do sjecišta s nekategoriziranim putom

U duljini od

83,99

146

Od

sjecište građevinskog područja naselja Struga s nekategoriziranim putom (jugoistočni rub k. č. b. 496/1 K. o. Struga)

na

sjever

do

križanja s nekategoriziranim putom uz rub rukavca (sjecište istočnog ruba k. č. b. 1385 i jugozapadnog ruba k. č. b. 1370 K. o. Struga) zapadno od kote 146.8

Prati zapadni rub nekategoriziranog puta do sjecišta s nekategoriziranim putom uz rub rukavca (prati zap rub k. č. b. 1385, siječe cesticu u ravnini jz ruba k. č. b.1370 K. o. Struga) zapadno od kote 146.8 u sjeverozapadnom dijelu predjela Krčevine

U duljini od

476,15

147

Od

križanja s nekategoriziranim putom uz rub starog rukavca (sjecište ist ruba k. č. b. 1385 i jz ruba k. č. b. 1370 K. o. Struga)

na

jugoistok

do

križanja s nekategoriziranim putom sjeverno od kote 145.2 u predjelu Krcevina

Prati nekategorizirani put (juž rub k. č. b. 1370 K. o. Struga) uz rub starog rukavca do križanja s drugom nekategoriziranim putom sjeverno od kote 145.2 u sjevernom dijelu predjelu Krcevina

U duljini od

839,60

148

Od

križanja s nekategoriziranim putom sjeverno od kote 145.2 u predjelu Krčevina

na

jug

do

sjecište nekategoriziranog puta sa sjevernom granicom građevinskog područja naselja Struga

Prati istočni rub nekategoriziranog puta (istočni rub k. č. b. 346 K. o. Struga) u istočnom dijelu predjela Krčevine do sjecišta s sjevernom granicom građevinskog područja naselja Struga

U duljini od

515,09

149

Od

sjecište nekategoriziranog puta sa sjevernom granicom građevinskog područja naselja Struga

na

istok-jug

do

sjecište s nekategoriziranim putom koji prolazi kroz naselje Struga zapadno od kote 143.8 u zapadnom dijelu predjela Tokoševa

Prati sjevernu granicu građevinskog područja naselja Struga do sjecišta s nekategoriziranim putom koji prolazi kroz navedeno naselje (zapadno od kote 143.8)

U duljini od

421,25

150

Od

sjecište s nekategoriziranim putom koji prolazi kroz naselje Struga zapadno od kote 143.8 u zapadnom dijelu predjela Tokoševa

na

jugoistok

do

križanja s nekategoriziranim putom na sjeverozapadnom ulazu u naselje Dubovica, južno od kote 143.6 (sjecište si ruba k. č. b. 2508 i jz ruba 1869 K. o. Kapela Podravska)

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta od Struge do Dubovice do križanja s nekategoriziranim putom na sjeverozapadnom ulazu u naselje Dubovica južno od kote 143.6 u predjelu Babin las

U duljini od

1982,38

151

Od

križanja s nekategoriziranim putom na sjeverozapadnom ulazu u naselje Dubovica, južno od kote 143.6 (sjecište sjeveroistočnog ruba k. č. b. 2508 i jugozapadnog ruba 1869 K. o. Kapela Podravska)

na

sjeveroistok

do

sjecište krune nasipa s južne strane kanala (južni rub k. č. b. 1906 K. o. Kapela Podravska) i zapadnog ruba k. č. b. 1921 K. o. Kapela Podravska

Prati krunu nasipa uz južnu stranu starog rukavca do sjecišta s zapadnim rubom k. č. b. 1921 K. o. Kapela Podravska

U duljini od

319,03

152

Od

sjecište krune nasipa s južne strane starog rukavca (južni rub k. č. b. 1906 K. o. Kapela Podravska) i zapadnog ruba k. č. b. 1921 K. o. Kapela Podravska

na

jugoistok

do

sjecište jugozapadnog ruba k. č. b. 1921 K. o. Kapela Podravska sa sjevernim rubom nekategoriziranog puta (sjeverni rub k. č. b. 1946 K. o. K. Podravska)

Prati zapadni rub k. č. b. 1921 K. o. Kapela Podravska do sjecišta s nekategoriziranim putom (sjeverni rub k. č. b. 1946 K. o. Kapela Podravska) u istočnom dijelu predjela Joseće

U duljini od

184,13

153

Od

sjecište jugozapadnog ruba k. č. b. 1921 K. o. Kapela Podravska sa sjevernim rubom nekategoriziranog puta (sjeverni rub k. č. b. 1946 K. o. K. Podravska)

na

sjeveroistok

do

sjecište sjevernog ruba nekategoriziranog puta (sjeverni rub k. č. b. 1946 K. o. K. Podravska) s krunom nasipa uz zapadni rub vodotoka

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta do sjecišta s krunom nasipa uz zapadnu stranu vodotoka u zapadnom dijelu predjela Delnica

U duljini od

408,86

154

Od

sjecište sjevernog ruba nekategoriziranog puta (sjeverni rub k. č. b. 1946 K. o. K. Podravska) s krunom nasipa uz zapadni rub vodotoka

na

jugoistok

do

sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 1971 s zapadnim rubom k. č. b. 1981/5 K. o. Kapela Podravska južno od kote 140.89

Prati krunu nasipa uz zapadnu obalu vodotoka do sjecišta jugoistočnog ruba k. č. b. 1971 s zapadnim rubom k. č. b. 1981/5 K. o. Kapela Podravska južno od kote 140.89

U duljini od

365,13

155

Od

sjecište jugoistočnog rub k. č. b. 1971 s zapadnim rubom k. č. b. 1981/5 K. o. Kapela Podravska južno od kote 140.89

na

sjeveroistok-jugoistok

do

sjecište krune nasipa uz južnu obalu rijeke Plitvice sa sjevernom granicom građevinskog područja naselja Veliki Bukovec

Prati krunu nasipa uz rijeku Plitvicu do sjecišta s građevinskim područjem naselja Veliki Bukovec kroz predjele Škorjačevo i Prek

U duljini od

2325,67

156

Od

sjecište krune nasipa uz južnu obalu rijeke Plitvice sa sjevernom granicom građevinskog područja naselja Veliki Bukovec

na

sjeveroistok-jugoistok

do

sjecište građevinskog područja naselja V. Bukovec s krunom nasipa uz južni rub starog rukavca

sjecište sjeverne granice građevinskog područja naselja Veliki Bukovec s krunom nasipa uz južni rub starog rukavca u zapadnom dijelu predjela Medjblato

U duljini od

1234,94

157

Od

sjecište građevinskog područja naselja V. Bukovec s krunom nasipa uz južni rub starog rukavca

na

sjeveroistok

do

sjecište krune nasipa s južne strane starog rukavca s nekategoriziranim putom južno od kote 138 u predjelu Bukevje

Prati krunu nasipa s južne strane starog rukavca do sjecišta s nekategoriziranim putom južno od kote 138 u predjelu Bukevje

U duljini od

618,16

158

Od

sjecište krune nasipa s južne strane starog rukavca s nekategoriziranim putom južno od kote 138 u predjelu Bukevje

na

jug

do

križanja s nekategoriziranim putom u predjelu Bukevje (sjecište istočnog ruba k. č. b. 854 sa sjevernim rubom k. č. b. 992 K. o. Veliki Bukovec)

Prati istočni rub nekategoriziranog puta do križanja s nekategoriziranim putom (sjecište istočnog ruba k. č. b. 854 sa sjevernim rubom k. č. b. 992 K. o. Veliki Bukovec)

U duljini od

152,18

159

Od

križanja s nekategoriziranim putom u predjelu Bukevje (sjecište istočnog ruba k. č. b. 854 sa sjevernim rubom k. č. b. 992 K. o. Veliki Bukovec)

na

sjeveroistok

do

križanja s nekategorizirnim putom zapadno od kote 140.0 u južnom dijelu predjela Trstika

Prati nekategorizirani put do križanja s nekategoriziranim putom zapadno od kote 140.0 u južnom dijelu predjela Trstika (raskrižje putova)

U duljini od

950,44

160

Od

križanja s nekategorizirnim putom zapadno od kote 140.0 u južnom dijelu predjela Trstika

na

jugoistok

do

sjecište nekategoriziranog puta s nekategoriziranim putom uz rub šume (sjecište ist ruba k. č. b. 1209 K. o. V. Bukovec s sjevernim rubom k. č. b. 1739/52 K. o. M. Bukovec)

Prati istočni rub nekategoriziranog puta do križanja s nekategoriziranim putom uz zapadni rub šume (sjecište ist. ruba k. č. b. 1209 K. o. Veliki Bukovec s sjevernim rubom k. č. b. 1739/52 K. o. Mali Bukovec)

U duljini od

373,59

161

Od

sjecište nekat. puta s nekategoriziranim putom uz rub šume (sjecište istočnog ruba k. č. b. 1209 K. o. V. Bukovec s sjevernim rubom k. č. b. 1739/52 K. o. M. Bukovec)

na

jugozapad-istok

do

sjecišta južnog ruba k. č. b. 231/1 i zapadnog ruba k. č. b. 230/1 K. o. Mali Bukovec

Prati rub šume (zapadni rub k. č. b. 1739/52, sjeverni, zapadni i južno rub k. č.b. 1743, zapadni i južni rub k. č. b. 231/1 K. o. Mali Bukovec) do sjecišta s nekategoriziranim putom kod kote 138.6

U duljini od

432,44

162

Od

sjecišta južnog ruba k. č. b. 231/1 i zapadnog ruba k. č. b. 230/1 K. o. Mali Bukovec

na

istok

do

sjecišta sa granicom građevinskog područja naselja Mali Bukovec

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta od kote 138.6 do sjecišta sa granicom građevinskog područja naselja Mali Bukovec

U duljini od

367,22

163

Od

sjecišta sa sjevernom granicom građevinskog područja naselja Mali Bukovec

na

jugozapad-jug

do

sjecišta sa sjevernim rubom ŽC 2076

Prati granicu građevinskog područja naselja Mali Bukovec do sjecišta sa sjevernim rubom ŽC 2076

U duljini od

1862,52

164

Od

sjecišta sa sjevernim rubom ŽC 2076

na

sjeveroistok

do

sjecišta sa županijskom granicom

Prati sjeverni rub ŽC 2076 do sjecišta s županijskom granicom

U duljini od

2090,50

165

Od

sjecišta sjevernog ruba ŽC 2076 s županijskom granicom

na

sjever

do

sjecište županijske granice sa sjevernim rubom k. č. b. 260/1 K. o. Podravska Selnica

Prati županijsku granicu do sjecišta s sjevernim rubom k. č. b. 260/1 K. o. Podravska Selnica

U duljini od

933,75

166

Od

sjecište zupanijske granice sa sjevernim rubom k. č. b. 260/1 K. o. Podravska Selnica

na

istok

do

sjecište sjevernog ruba k. č. b. 260/2 K. o. Podravska Selnica s južnim rubom nasipa

Prati sjeverni rub k. č. b. 260/1 i sjeverni rub k. č. b. 260/2 K. o. Podravska Selnica do sjecišta s južnim rubom nasipa

U duljini od

868,01

167

Od

sjecište sjevernog ruba k. č. b. 260/2 K. o. Podravska Selnica s južnim rubom nasipa

na

sjeveroistok

do

križanja LC 2612 s nekategoriziranim putom istočno od 135.7

Prati južni rub nasipa odnosno rub ceste do križanja s nekategoriziranim putom istočno od kote 135.7

U duljini od

2383,38

168

Od

križanja LC 2612 s nekategoriziranim putom istočno od 135.7

na

jugoistok

do

križanja s ŽC 2076

Prati istočni rub nekategoriziranog puta do križanja s ŽC 2076 (prati istočni rub k. č. b. 1161 K. o. Selnica Podravska, istočni rub k. č. b. 9999/15 K. o. Veliki Otok do sjecišta sa sjevernim rubom k. č. b. 1495 K. o. Veliki Otok)

U duljini od

1495,55

169

Od

križanja sa sjevernim rubom ŽC 2076

na

sjeveroistok

do

križanja sjevernog ruba ŽC 2076 s nekategoriziranim putom

Prati sjeverni rub ŽC 2076 do križanja s nekategoriziranim putom (prati sjeverni rub k. č. b.1495 K. o. Veliki Otok do sjecišta s zapadnim rubom k. č. b. 1493 K. o. Veliki Otok)

U duljini od

942,24

170

Od

križanja sjevernog ruba ŽC 2076 s nekategoriziranim putom

na

sjeveroistok

do

križanja s krunom nasipa u koti 133.0

Prati krunu nasipa u istočnom dijelu predjela Oreško polje do križanja s nasipom u predjelu Otočko

U duljini od

506,72

171

Od

križanja s krunom nasipa u koti 133.0

na

sjeveroistok

do

križanja s nasipom u predjelu Otočko

Prati zapadni rub nekategoriziranog puta do sjecišta s nasipom u koti 133.0 (prati zapadni rub k. č. b. 1493 i zap rub k. č. b. 287/22 K. o. Veliki Otok do sjecišta s jz rubom k. č. b. 284/34 K. o. Veliki Otok)

U duljini od

877,33

172

Od

križanja s nasipom u predjelu Otočko

na

sjeveroistok

do

sjecište nasipa s rubom šume Mečkinja

Prati krunu nasipa kroz predjel Otočko do sjecišta s rubom sume Mečkinja sjeveroistočno od kote 132.7

U duljini od

1355,24

173

Od

sjecište nasipa s rubom šume Mečkinja

na

istok

do

sjecište ruba šume Mečkinja s nasipom uz desnu obalu Drave

Prati južni rub sume Mečkinja do sjecišta s nasipom (prati rub k. č. b. 4507 i 4509 K. o. Legrad)

U duljini od

1813,41

174

Od

sjecište ruba šume Mečkinja s nasipom uz desnu obalu Drave

na

jugoistok

do

sjecište s nekategoriziranim putom

Prati nasip do sjecišta s nekategoriziranim putom (sjecište sa južnim rubom k. č. b. 1084 K. o. Đelekovec)

U duljini od

2555,70

175

Od

sjecište s nekategoriziranim putom

na

jugozapad

do

križanja s nekategoriziranim putom uz Dravu

Prati južni rub nekategoriziranog puta do križanja s nekategoriziranim putom u smjeru jugoistoka (prati južni rub k. č. b. 1084 K. o. Đelekovec do sjecišta s ist rubom k. č. b. 1084 K. o. Đelekovec)

U duljini od

182,50

176

Od

križanja s nekategoriziranim putom uz Dravu

na

jugoistok-sjeveroistok-jug

do

križanja s nekategoriziranim putom u predjelu Tursko groblje

Prati nekategorizirani put prema jugoistoku, ide uz Dravu te skreće prema sjeveroistoku na put k. č. b. 2516 K. o. Legrad. Na raskrižju prati put prema ji (k. č. b. 2517 K. o. Legrad) do križanja s nekategoriziranim putom (k. č .b. 2533 K. o. Legrad) jugozapadno od kote 130.3

U duljini od

2435,64

177

Od

križanja s nekategoriziranim putom u predjelu Tursko groblje

na

jugozapad

do

križanja s nekategoriziranim putom koji obilazi Jagnežđe

Prati istočni rub nekategoriziranog puta (k. č. b. 2533 K. o. Legrad) koji prolazi predjelom Tursko groblje do križanja s nekategoriziranim putom koji obilazi Jagnežđe

U duljini od

926,34

178

Od

križanja s nekategoriziranim putom koji obilazi Jagnežđe

na

jugozapad-istok

do

križanja s neaktegoriziranim putom u sjevernom dijelu predjela Narvaš jugozapadno od kote 129.5

Prati nekategorizirani put koji obilazi predio Jagnežđe do križanja s nekategoriziranim putom u predjelu Narvaš

U duljini od

2837,09

179

Od

križanja s neaktegoriziranim putom u sjevernom dijelu predjel Narvaš jugozapadno

na

istok

do

križanja s nekategoriziranim putom u predjelu Keter istočno od kote 129.3

Prati nekategorizirani put koji prolazi predjelima Narvaš i Keter do križanja s nekategoriziranim putom istočno od 129.3

U duljini od

1511,16

180

Od

križanja s neaktegoriziranim putom u sjevernom dijelu predjel Narvaš jugozapadno

na

jug

do

križanja s ŽC 2091

Prati nekategorizirani put koji prolazi kroz predjele Keter i Lazine do križanja s ŽC 2091

U duljini od

1361,18

181

Od

križanja s ŽC 2091

na

jugozapad

do

križanja s nekategoriziranim putom

Prati južni rub ŽC 2091 do križanja s nekategoriziranim putom

U duljini od

1507,64

182

Od

Prati južni rub ŽC 2091 do križanja s nekategoriziranim putom

na

jug

do

križanja sa sjevernim rubom kanala Mrtvica

Prati nekategorizirani put u smjeru juga do križanja s nekategoriziranim putom uz kanal Mrtvica

U duljini od

220,50

183

Od

križanja sa sjevernim rubom kanala Mrtvica

na

jugozapad

do

križanja s nekategoriziranim putom koji obilazi Šodericu

Prati sjeverni rub kanala Mrtvica (sjeverni rub k. č. b. 4005 K. o. Torčec) do sjecišta s nekategoriziranim putom koji obilazi Šodericu

U duljini od

316,05

184

Od

križanja s nekategoriziranim putom koji obilazi Šodericu

na

jugozapad

do

križanja s nekategoriziranim putom južno od kote 128.3

Prati nekategorizirani put do križanja s nekategorizirani. putom južno od kote 128.3 (prati istočni rub 1094, sjeverni rub 1171, 1170, 1167, 1166/1, sjeverni i istočni 1166/2, zapadni rub 1166/1, 1166/3, 1165/2, 1165/3, 1165/3, 1165/1, 1164/3, 1164/2, sjeverni i istočni rub 3991, istočni rub 398/10 do sjecišta s sjevernim rubom 9999/67 sve K. o. Torčec

U duljini od

1483,24

185

Od

križanja s nekategoriziranim putom južno od kote 128.3

na

jugoistok

do

križanja s nekategoriziranim putom uz međunarodnu željezničku prugu

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta do križanja s nekategoriziranim putem uz međunarodnu željezničku prugu

U duljini od

1571,46

186

Od

križanja s nekategoriziranim putom uz međunarodnu zeljezničku prugu

na

sjeveroistok

do

križanja sa sjevernim rubom DC 41

Prati nekategorizirani put uz međunarodnu željezničku prugu do križanja sa sjevernim rubom DC 41

U duljini od

1470,16

187

Od

križanja sa sjevernim rubom DC 41

na

jugoistok-jugozapad

do

križanja s nekategoriziranim putom u predjelu Sporlin

Prati istočni rub DC 41 do križanja s nekategoriziranim putom u predjelu Sporlin sjeverno od kote 125.7

U duljini od

1919,66

188

Od

križanja s nekategoriziranim putom u predjelu Sporlin

na

jugozapad

do

križanja s nekategoriziranim putom kod Romskog naselja

Prati nekategorizirani. put do križanja s nekategorizirani. putom kod Romskog naselja (prati ist rub k. č. b. 633/127, siječe k. č. b. 649 K. o. Botovo, siječe 2293/1 K. o. Drnje, prati ist 920/2, istočni rub k. č. b. 2174 K. o. Drnje do sjecišta sa sjevernim rubom k. č. b. 2175 K. o. Drnje

U duljini od

1189,68

189

Od

križanja s nekategoriziranim putom kod Romskog naselja

na

jugoistok

do

križanja s nekategoriziranim putom u južnom dijelu predjela Zakonjčice kod tocke 125

Prati nekategorizirani put koji prolazi kroz predjel Zakonjčice do križanja s nekategoriziranim putom u točki 125 (prati sjeverni rub k. č .b. 2175 i 2176, istočni rub 2189, sjeverni rub 2182 K. o. Drnje do sjecišta s zapadnim rubom k. č. b. 82 K. o. Sigetec)

U duljini od

1570,09

190

Od

križanja s nekategoriziranim putom u južnom dijelu predjela Zakonjčice kod točke 125

na

jugozapad-istok

do

križanja s nekategoriziranim putom u predjelu Repaš (sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 1103/2 sa sjevernim rubom k. č. b. 2182 K. o. Drnje

Prati nekategorizirani put (prati zapadnu granicu K. o. Drnje do sjecišta ji ruba k. č. b. 1103/2 K. o. Drnje sa sjevernim rubom k. č. b. 2182 K. o. Drnje)

U duljini od

401,63

191

Od

križanja s nek. putom u Repašu (sjecište jugoistočnog ruba 1103/2 s sj rubom 2182 K. o. Drnje

na

istok-jugozapad

do

križanja s nekategoriziranim putom u predjelu Okopnice u točki 123

Prati nekategorizirani put koji obilazi predjele Repaš i Okopnice do raskrižja putova u točki 123 (sjecište juž ruba k. č. b. 3408 K. o. Sigetec s sjevernim rubom k. č. b. 3409/3 K. o. Sigetec)

U duljini od

2518,17

192

Od

križanja s nekategoriziranim putom u predjelu Okopnice u točki 123

na

jugoistok

do

križanja s nasipom uz rukavac uz desnu obalu Drave

Prati nekategorizirani put do sjecišta s nasipom uz desnu obalu Drave (prati sj rub k. č. b. 3409/3, sjeverni rub 3411, ist rub k. č. b. 207/26, sjeverni rub k. č. b. 3478/5 do sjecišta sjeverozapadni rubom k. č. b. 3478/6 K. o. Sigetec)

U duljini od

1598,05

193

Od

križanja s nasipom uz rukavac uz desnu obalu Drave

na

jugoistok

do

križanja s nasipom uz rub potoka Gliboki

Prati nasip uz rukavac uz desnu obalu Drave do sjecišta s nasipom uz sjeverni rub potoka Gliboki

U duljini od

1138,98

194

Od

križanja s nasipom uz rub potoka Gliboki

na

jugoistok

do

križanja s nekategoriziranim putom koji vodi u naselja Komatnica u predjelu Virke

Prati nasip uz sjeverni rub potoka Gliboki do sjecišta s nekategoriziranim putom koji vodi u naselje Komatnica u predjelu Virke

U duljini od

497,28

195

Od

križanja s nekategoriziranim putom koji vodi u naselja Komatnica u predjelu Virke

na

zapad-jugozapad

do

križanja s nasipom uz Staru Dravu

Prati nekategorizirani put koji vodi do naselja Komatnica do križanja s nasipom uz Staru Dravu

U duljini od

149,54

196

Od

križanja s nasipom uz Staru Dravu

na

jugoistok

do

križanja s nekategoriziranim putom koji vodi u naselje Gabajeva Greda

Prati nasip uz rukavac Drave do sjecišta s nekategoriziranim putom (sjecište juž ruba k. č. b. 7758 sa si rubom k. č. b. 7231 K. o. Hlebine)

U duljini od

3391,83

197

Od

križanja s nekategoriziranim putom koji vodi u naselje Gabajeva Greda

na

jugozapad

do

sjecište nekategoriziranog puta koji vodi kroz Gabajevu Gredu s nasipom uz rukavac Stara Drava

Prati nekategorizirani put koji vodi prema naselju Gabajeva Greda do sjecišta s nasipom uz rukavac Stara Drava (sjecište ji ruba k. č. b. 7110/3 s sz rubom k. č. b. 7110/2 K. o. Hlebine)

U duljini od

1593,20

198

Od

sjecište nekategoriziranog puta koji vodi kroz G. Gredu s nasipom uz rukavac Stara Drava

na

jugozapad-istok

do

križanja s nasipom uz desnu obalu rijeke Drave

Prati južni rub parcele mrtvice Osredek do sjecišta s nasipom uz desnu obalu rijeke Drave

U duljini od

2519,22

199

Od

križanja s nasipom uz desnu obalu rijeke Drave

na

jugoistok

do

križanja s nekategoriziranim putom koji s južne strane obilazi naselje Levača (u točki 118.2)

Prati nasip uz desnu obalu Drave do sjecišta s nekategoriziranim putom u točki 118.2 koji s južne strane obilazi naselja Levača

U duljini od

1044,64

200

Od

križanja s nekategoriziranim putom koji s juže strane obilazi naselje Levača (u točki 118.2)

na

jugozapad-istok

do

križanja s nekategoriziranim putom koji vodi prema naselju Čingi-Lingi

Prati nekategorizirani put koji s južne strane obilazi naselja Levača do križanja s drugim nekategoriziranim putom koji vodi prema naselju Čingi-Lingi

U duljini od

936,07

201

Od

križanja s nekategoriziranim putom koji vodi prema naselju Čingi-Lingi

na

jug

do

križanja s LC 26037

Prati istočni rub nekategoriziranog puta koji vodi do naselja Čingi-Lingi do križanja s LC 26037

U duljini od

745,20

202

Od

križanja nekategoriziranog puta s LC 26037

na

jugoistok

do

križanja s DC 210

Prati istočni rub LC 26037 do križanja s DC 210

U duljini od

693,77

203

Od

križanja LC26037 s DC 210

na

jugozapad

do

sjecište s nasipom uz južni rub vodotoka Bistra

Prati zapadni rub DC 210 do sjecišta s nasipom uz južni rub vodotoka Bistra

U duljini od

1010,21

204

Od

sjecišta s nasipom uz južni rub vodotoka Bistra

na

istok

do

križanja s nekategoriziranim putom u koti 116.3 sjeverno od naselja Kopričanec

Prati nasip uz južni rub vodotoka Bistra do križanja s nekategoriziranim putom u koti 116.3 kod ušća Bistre u Dravu

U duljini od

6147,73

205

Od

križanja s nekategoriziranim putom u koti 116.3 sjeverno od naselja Kopričanec

na

istok

do

križanja s nasipom uz desnu obalu rijeke Drave

Prati nekategorizirani put sjeverno od naselja Kopričanec do sjecišta s nasipom uz desnu obalu rijeke Drave

U duljini od

523,72

206

Od

križanja nekategoriziranog puta sjeverno od Kopričaneca s nasipom uz desnu obalu rijeke Drave

na

istok

do

sjecište s nekategoriziranim putom koji vodi za naselje Karaške Luka

Prati nasip uz desnu obalu rijeke Drave do sjecišta s nekategoriziranim putom koji vodi za naselje Karaška Luka

U duljini od

7006,90

207

Od

sjecišta s nekategoriziranim putom koji vodi za naselje Karaške Luka

na

jugoistok

do

križanja s LC 26114

Prati istočni rub nekategoriziranog puta do križanja s LC 26114

U duljini od

444,56

208

Od

križanja s LC 26114

na

jugozapad-istok

do

križanja s ulicom u naselju Črnec

Prati istočni rub LC 26114 do križanja s ulicom u naselju Črnec (sjecište s k. č. b. 7535 K. o. Novo Virje)

U duljini od

808,36

209

Od

križanja s ulicom u naselju Črnec

na

jugoistok-zapad

do

križanja s LC 26114

Prati ulicu u naselju Črnec (prati rub k. č. b. 7535 i 7533 K. o. Novo Virje do sjecišta s istočnim rubom LC 26114

U duljini od

469,64

210

Od

križanja s LC 26114

na

jugoistok

do

križanja s nekategoriziranim putom u sjevernom dijelu predjel Narvas jugozapadno od kote 129.5

Prati nekategorizirani put koji obilazi predio Jagnežđe do križanja s nekategoriziranim putom u predjelu Narvaš

U duljini od

9455,85

211

Od

križanja s nekategoriziranim putom u sjevernom dijelu predjel Narvas jugozapadno od kote 129.5

na

istok

do

križanja s nekategoriziranim putom koji prolazi kroz naselje Gajc, sjeveroistočno od kote 110.5

Prati nekategorizirani put uz rub sume sjeverno od naselja Gajc do križanja s nekategoriziranim putom si od kote 110.5 (prati južni rub k. č. b. 2811/1 K. o. Ferdinandovac do sjecišta s ist rubom k. č. b. 2444/13 K. o. Ferdinandovac)

U duljini od

361,35

212

Od

križanja s nekategoriziranim putom koji prolazi kroz naselje Gajc, sjeveroistočno od kote 110.5

na

jug

do

križanja s nekategoriziranim putom koji vodi prema Dravi

Prati nekategorizirani put koji prolazi kroz naselje Gajc do križanja s nekategoriziranim putom koji vodi prema Dravi (prati ist rub k. č. b. 2444/13, 2444/158 do sjecišta s jz rubom k. č. b. 2452/4 K. o. Ferdinandovac)

U duljini od

526,90

213

Od

križanja s nekategoriziranim putom koji vodi prema Dravi

na

sjeveroistok-jugoistok

do

sjecište s nasipom uz desnu obalu Drave

Prati nekategorizirani put koji vodi do Drave do sjecišta s nasipom (prati juz rub k. č. b.2452/4, juz rub 2439/2, sj rub 2478/14, zap rub 2476/3, 2476/6, 2476/4, 2476/5, 2503/1 do sjecišta s si rubom k. č. b. 2925 K. o. Ferdinandovac)

U duljini od

1433,49

214

Od

križanja s nasipom uz desnu obalu Drave (sječe zap ruba 2503/1 sa si rubom 2925)

na

jug

do

križanja s nekategoriziranim putom koji vodi prema naselju Brodić

Prati nasip uz desnu obalu rijeke Drave do sjecišta s nekategoriziranim putom koji vodi prema naselju Brodić

U duljini od

459,74

215

Od

križanja s nekategoriziranim putom koji vodi prema naselju Brodić

na

jugozapad

do

križanja s LC 26114

Prati nekategorizirani put prema naselju Brodić do križanja s LC 26114 (siječe k. č. b. 2925,prati ist rub k. č. b. 539, 2538, 2537, 2544/2, 2536, 2535, 2533, 2532, 2531, sjeverni rub 2552/3, 2552/2,istočni rub 2570 do sjecišta s istočnim rubom 2653/1 K. o. Ferdinandovac)

U duljini od

1090,47

216

Od

križanja s LC 26114

na

jugoistok

do

križanja s nekategoriziranim putom koji vodi prema Dravi

Prati istočni rub LC 26114 do križanja s nekategoriziranim putom koji prolazi kroz predjel Zgruti

U duljini od

188,51

217

Od

križanja s nekategoriziranim putom koji vodi prema Dravi

na

jugoistok

do

križanja s nasipom uz desnu obalu Drave jugoistočno od kote 111.4

Prati istočni rub nekategoriziranog puta koji prolazi kroz predjel Zgruti do sjecišta s krunom nasipa jugoistočno od kote 111.4

U duljini od

1875,19

218

Od

križanja s nasipom uz desnu obalu Drave jugoistočno od kote 111.4

na

jugoistok

do

sjecište s županijskom granicom

Prati krunu nasipa uz desnu obalu Drave do sjecišta s županijskom granicom

U duljini od

2092,90

219

Od

sjecište s županijskom granicom

na

jugozapad

do

sjecište županijske granice s nekategoriziranim putom u predjelu Beljavine

Prati županijsku granicu do sjecišta s nekategoriziranim putom

U duljini od

2036,20

220

Od

Županijske granice

na

jug-jugozapad

do

sjecišta s građevinskim područjem naselja Greda (PPUO Pitomača, Službene novine 3/03, 1/09)

Prati istočni rub nekategoriziranog puta koji prolazi kroz predio Beljavine do sjecišta s građevinskim područjem naselja Greda (PPUO Pitomača, Službene novine 3/03, 1/09)

U duljini od

2192,49

221

Od

sjecište nekategoriziranog puta s granicom građevinskog područja naselja Greda (PPUO Pitomača, Službene novine 3/03, 1/09)

na

istok-jugoistok

do

sjecišta granice građevinskog područja naselja Greda i Lenišće sa nekategoriziranim putom

Prati sjevernu granicu građevinskog područja naselja Greda i Lenišće (PPUO Pitomača, Službene novine 3/03, 1/09) do sjecišta s nekategoriziranim putom koji izlazi iz naselja Lenišće u smjeru istoka

U duljini od

1250,69

222

Od

sjecište granice građevinskog područja naselja Greda i Lenišće sa nekategoriziranim putom

na

istok

do

križanja s nekategoriziranim putom južno od kote 109.1

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta kroz predjel Banov brod do križanja s nekategoriziranim putom jugozapadno od kote 109.1

U duljini od

1653,43

223

Od

križanja s nekategoriziranim putom južno od kote 109.1

na

jugoistok

do

križanja nekategoriziranog puta s LC 40003

Prati istočni rub nekategoriziranog puta do križanja s LC 40003

U duljini od

970,29

224

Od

križanja nekategoriziranog puta s LC 40003

na

jugozapad

do

križanja LC 40003 s nasipom uz južnu stranu potoka Neteča

Prati istočni rub LC 40003 do križanja kod Virnog mosta s krunom nasipa uz južnu stranu potoka Neteča

U duljini od

753,42

225

Od

križanja LC 40003 s nasipom u južnu stranu potoka Neteča

na

jugoistok

do

ušće potoka Neteča u potok Lendava

Prati krunu nasipa uz južni rub potoka Neteča do ušća u potok Lendava

U duljini od

1562,60

226

Od

Ušće potoka Neteča u potok Lendava

na

jugoistok

do

sjecište krune nasipa uz zap rub potoka Lendava s nekategoriziranim putom koji vodi oko močvarnog područja uz zapadnu stanu potoka Lendava

Prati nekategorizirani put koji obilazi močvarno područje s zapadne strane potoka Lendava do sjecišta s krunom nasipa uz zapadnu stranu potoka Lendava

U duljini od

1474,58

227

Od

sjecišta s nekategoriziranim putom koji vodi oko močvarnog područja uz zapadnu stanu potoka Lendava

na

istok-jugoistok

do

sjecište nekategoriziranog puta koji vodi oko močvarnog područja s nasipom uz zapadnu stanu potoka Lendava

Prati nekategorizirani put koji obilazi močvarno područje s zapadne strane potoka Lendava do sjecišta s krunom nasipa uz zapadnu stranu potoka Lendava

U duljini od

513,36

228

Od

sjecišta nekategoriziranog puta koji vodi oko močvarnog područja s nasipom uz zapadnu stanu potoka Lendava

na

jugoistok

do

sjecišta nekategoriziranog puta koji vodi oko močvarnog područja s nasipom uz zapadnu stanu potoka Lendava

Prati nekategorizirani put uz zapadnu stranu potoka Lendava do sjecišta s krunom nasipa uz vodenu površinu uz zapadnu stranu potoka Lendava

U duljini od

185,44

229

Od

sjecišta nekategoriziranog puta koji vodi oko močvarnog područja s nasipom uz zapadnu stanu potoka Lendava

na

jugoistok

do

sjecišta krune nasipa uz istočni rub potoka Lendava s nasipom uz vodenu površinu s istočne strane potoka Lendava

Prati krunu nasipa uz zapadnu stranu potoka Lendava, prelazi potok do sjecišta s krunom nasipa uz vodenu površinu uz istočnu stranu potoka Lendava

U duljini od

102,70

230

Od

sjecište krune nasipa uz istočni rub potoka Lendava s nasipom uz vodenu površinu s istočne strane potoka Lendava

na

jug-sjever

do

sjecište krune nasipa uz istočni rub vodene površine s istočne strane potoka Lendava s nekategoriziranim putom

Prati nasip oko vodene površine do sjecišta s nekategoriziranim putom u predjelu Žutilo

U duljini od

1303,74

231

Od

sjecište krune nasipa uz istočni rub vodene površine s istočne strane potoka Lendava s nekategoriziranim putom

na

sjeveroistok

do

sjecište s nekategoriziranim putom jugoistočno od točke 111 kod Starogradačkog Marofa

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta do sjecišta s drugom nekategoriziranim putom jugoistočno od točke 111 kod Starogradačkog Marofa

U duljini od

294,05

232

Od

sjecište s nekategoriziranim putom jugoistočno od točke 111 kod Starogradačkog Marofa

na

sjeverozapad

do

križanja s LC40003 u točki 111

Prati južni rub nekategoriziranog puta uz Starogradački Marof do križanja s LC 40003

U duljini od

277,89

233

Od

križanja s LC 40003 u točki 111

na

sjeverozapad

do

sjecišta južnog ruba LC 40003 s građevinskim područjem naselja Starogradački Marof (PPUO Pitomača, Službene novine 3/03, 1/09)

Prati južni rub LC 40003 do sjecišta sa sjevernom granicom građevinskog područja naselja Starogradački Marof (PPUO Pitomača, Službene novine 3/03, 1/09)

U duljini od

305,45

234

Od

sjecište južnog ruba LC 40003 s građevinskim područjem naselja Starogradački Marof (PPUO Pitomača, Službene novine 3/03, 1/09)

na

sjeveroistok

do

sjecište zapadne granice građevinskog područja naselja Starogradački Marof s LC 40003

Prati zapadnu granicu građevinskog područja naselja Starogradački Marof (PPUO Pitomača, Službene novine 3/03, 1/09) do sjecišta s LC 40003

U duljini od

964,57

235

Od

sjecište zapadne granice građevinskog područja naselja Starogradacki Marof s LC 40003

na

istok-jugoistok

do

Sjecište s nekategoriziranim putom uz rukavac Drave u predjelu Brezovo polje u točki 107

Prati sjeverni rub LC 40003 pa krunu nasipa koji obilazi naselje Starogradački Marof sa sjeverne i istočne strane do sjecišta s nekategoriziranim putom u predjelu Brezovo polje

U duljini od

2297,92

236

Od

Sjecište s nekategoriziranim putom uz rukavac Drave u predjelu Brezovo polje u točki 107

na

istok

do

sjecište nasipa uz Dravu sa građevinskim područjem naselja Okrugljača (PPUO Špišić Bukovica, Sl. vjesnik 2/04 i 2/09)

Prati krunu nasipa uz desnu obalu Drave do sjecišta s građevinskim područjem naselja Okrugljača (PPUO Špišić Bukovica, Sl. vjesnik 2/04 i 2/09)

U duljini od

2308,84

237

Od

sjecište nasipa uz Dravu sa građevinskim područjem naselja Okrugljača (PPUO Špišić Bukovica, Sl. vjesnik 2/04 i 2/09)

na

istok-jug

do

sjecište granice građevinskog područja naselja Okrugljača (PPUO Špišić Bukovica, Sl. vjesnik 2/04 i 2/09) s nekategoriziranim putom istočno od kote 105.8

Prati granicu građevinskog područja naselja Okrugljača (PPUO Špišić Bukovica, Sl. vjesnik 2/04 i 2/09) do sjecišta s nekategoriziranim putom istočno od kote 105.8 i sjeverno od kanala Gakovac

U duljini od

2651,94

238

Od

sjecište granice građevinskog područja naselja Okrugljača (PPUO Špišić Bukovica, Sl. vjesnik 2/04 i 2/09) s nekategoriziranim putom istočno od kote 105.8

na

jugoistok

do

sjecište nekategoriziranog puta s potokom Ođenica (sjecište sjeverno ruba k. č. b. 740/1 i jugozapadnog ruba k. č. b. 845/5 K. o. Turanovac)

Prati nekategorizirani put (sjeverni i istočni rub k. č. b. 1667/1, sj rub k. č. b. 1694/40, sj rub 1910/39 K.o. Bušetina, sj rub k. č. b. 740/1 k.o. Turanovac) do sjecišta s potokom Ođenica

U duljini od

1880,17

239

Od

sjecište nekategoriziranog puta s potokom Ođenica

na

istok

do

Križanje s nasipom koji prolazi južnim rubom predjela Ševaruša

Prati krunu nasipa uz istočni rub vodotoka Ođenica do sjecišta s nasipom koji prolazi južnim rubom predjela Ševaruša (prati južni i istočni rub k. č. b. 845/5, istočni rub 756, 757/47 do sjecišta s juž rubom k. č. b. 759/2 sve K.o. Turanovac)

U duljini od

1155,03

240

Od

križanja s nasipom koji prolazi južnim rubom predjela Ševaruša

na

jugozapad

do

Sjecište krune nasipa s nekategoriziranim putom

Prati krunu nasipa koji prolazi juž rubom predjela Ševaruša do križanja s nekateg. putom ist od Prodorine (prati juž rub k. č. b. 759/2, 838/2, 759/1 K.o. Turanovac, juž rub k. č. b. 1034/1 do sjecišta sa sz rubom k. č. b. 742/15 K. o. Gornje Bazje)

U duljini od

3029,68

241

Od

sjecišta krune nasipa s nekategoriziranim putom

na

jugoistok

do

Sjecište s nasipom uz južni rub vodotoka

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta do sjecišta s nasipom uz južni rub vodotoka (prati sjeverni rub k. č. b. 742/15, 463/2, 742/42 do sjecišta s sjeverozapadnim rubom k. č. b. 742/43 K. o. Gornje Bazje)

U duljini od

821,21

242

Od

sjecišta s nasipom uz južni rub vodotoka

na

istok

do

križanja sa građevinskom područjem naselja Terezino polje (PPUO Lukač, Službene novine 3/04) kod kote 104.79 u jugozapadnom dijelu predjela Selište

Prati južni rub vodotoka do sjecišta s građevinskim područjem naselja Terezino polje (PPUO Lukač, Službene novine 3/04), (prati južni rub k. č. b. 742/43 k.o. Gornje Bazje)

U duljini od

159,60

243

Od

križanja sa građevinskim područjem naselja Terezino polje (PPUO Lukač, Službene novine 3/04) kod kote 104.79 u jugozapadnom dijelu predjela Seliste

na

jugoistok-sjeveroistok

do

sjecište građevinskog područja naselja Terezino polje (PPUO Lukač, Službene novine 3/04) s kanalom južno od kote 103.69

Prati granicu građevinskog područja naselja Terezino polje (PPUO Lukač, Službene novine 3/04) do sjecišta s kanalom južno od kote 103.69

U duljini od

1812,26

244

Od

sjecište građevinskog područja naselja Terezino polje (PPUO Lukač, Službene novine 3/04)s kanalom južno od kote 103.69

na

sjeverozapad

do

križanja s kanalom (sjecište zapadnog ruba k. č. b. 746/23 s južnim rubom k. č. b. 746/26 K. o. Gornje Bazje)

Prati istočnu stranu kanala (istočni rub k. č. b. 630/1, siječe k. č. b. 630/96, prati zap rub k. č. b.746/23 K. o. Gornje Bazje do sjecišta s južnim rubom k. č. b. 746/26 K. o. Gornje Bazje) do križanja s kanalom (k. č. b. 746/26 K. o. Gornje Bazje)

U duljini od

344,69

245

Od

križanja s kanalom (sjecište zapadnog ruba k. č. b. 746/23 s južnim rubom k. č. b. 746/26 K. o. Gornje Bazje)

na

istok

do

križanja krune nasipa s južne strane kanala s kanalom

Prati krunu nasipa uz južni rub kanala (južni rub k. č. b. 636 K. o. Gornje Bazje) do križanja s drugim kanalom (južni rub k. č. b. 635/7 K. o. Gornje Bazje)

U duljini od

719,09

246

Od

križanja krune nasipa s južne strane kanala s kanalom

na

jugoistok

do

križanja s nekategoriziranim putom (sjecište južnog ruba k. č. b. 643/7 K. o. Gornje Bazje s zapadnim rubom k. č. b. 632/2 K. o. Gornje Bazje)

Prati južni rub kanala (južni rub k. č. b. 635/7, 643/7 K. o. Gornje Bazje ) do križanja s nekategoriziranim putom na granici K. o. Gornje Bazje (k. č. b. 632/2 K. o. Gornje Bazje)

U duljini od

469,86

247

Od

križanja s nekategoriziranim putom (sjecište južnog ruba k. č. b. 643/7 K. o. Gornje Bazje s zapadnim rubom k. č. b. 632/2 K. o. Gornje Bazje)

na

sjever

do

križanja s nekategoriziranim putom (sjevernog rub k. č. b. 645/1 K. o. Budrovac Lukački)

Prati nekategorizirani put (istočni rub k. č. b. 632/2 K. o. Gornje Bazje i siječe česticu u smjeru istoka u ravnini sjevernog ruba nekategoriziranog puta) do križanja s nekategoriziranim putom (sjeverni rub k. č. b. 645/1 K. o. Budrovac Lukački)

U duljini od

88,70

248

Od

križanja s nekategoriziranim putom (sjeverni rub k. č. b. 645/1 K. o. Budrovac Lukački)

na

jugoistok

do

sjecište sj ruba nekategoriziranog puta s južnom granicom građevinskog područja naselja Lukačka Ada (PPUO Lukač, Službene novine 3/04)

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta (sj rub k. č. b. 645/1 K. o. Budrovac Lukački) do sjecišta s južnom granicom građevinskog područja naselja Lukačka Ada (PPUO Lukač, Službene novine 3/04)

U duljini od

501,93

249

Od

sjecište sj ruba nekategoriziranog puta s južnom granicom građevinskog područja naselja Lukačka Ada (PPUO Lukač, Službene novine 3/04)

na

jugozapad-jugoistok

do

sjecište granice građevinskog područja naselja Lukačka Ada (PPUO Lukač, Službene novine 3/04) s istočnim rubom LC 40009

Prati južnu granicu građevinskog područja naselja Lukačka Ada (PPUO Lukač, Službene novine 3/04) do sjecišta s istočnim rubom LC 40009 u predjelu Veliko polje

U duljini od

182,87

250

Od

sjecište granice građevinskog područja naselja Lukačka Ada (PPUO Lukač, Službene novine 3/04)s istočnim rubom LC 40009

na

jugozapad

do

križanja istočnog ruba LC 40009 s nekategoriziranim putom na sjeveru naselja Dijelka

Prati istočni rub LC 40009 do križanja sa sjevernim rubom nekategoriziranog puta na sjeveru naselja Dijelka

U duljini od

447,02

251

Od

križanja istočnog ruba LC 40009 s nekategoriziranim putom na sjeveru naselja Dijelka

na

sjeveroistok

do

Križanje s nekategoriziranim putom u predjelu Ovčara u točki 105

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta (sjeverni rub k. č. b. 642 i 684, sjeverni rub k. č. b. 678/14 K. o. Budrovac Lukački) do križanja s nekategoriziranim putom u točki 105 u predjelu Ovčara

U duljini od

973,91

252

Od

Križanje s nekategoriziranim putom u predjelu Ovčara u točki 105

na

jugoistok

do

Križanje s nekategoriziranim putom u predjelu Ovčara (sjecište sj ruba k. č. b. 736 s ist rubom k. č. b. 698/12 k.o. Budrovac Lukački)

Prati zapadni rub nekategoriziranog puta (zap rub k. č. b. 678/1, 688/1, 688/2, sjeverni rub k. č. b. 736 K. o. Budrovac Lukački) do križanja s nekategoriziranim putom (ist rub k. č. b. 698/12 K.o. Budrovac Lukački) u predjelu Ovčara

U duljini od

1307,99

253

Od

Križanje s nekategoriziranim putom u predjelu Ovčara (sjecište sj ruba k. č. b. 736 s ist rubom k. č. b. 698/12 k.o. Budrovac Lukački)

na

istok

do

križanja s krunom nasipa s južne strane kanala sjeverno od naselja Podravski Majkovac

Prati sjeverni rub nekat. puta (sj rub k. č. b. 736, sj rub 724/13 k.o. Budrovac Lukački, sj rub k. č. b. 1808, k.o. Rušani) do križanja (ist rub k. č. b. 2599 k.o. Rušani) s krunom nasipa uz ist rub kanala sz. od naselja P. Majkovac

U duljini od

1191,17

254

Od

križanja s krunom nasipa s južne strane kanala sjeverno od naselja Podravski Majkovac

na

jugoistok

do

križanja sa istočnim rubom LC 40014

Prati krunu nasipa uz južni rub kanala do križanja s istočnim rubom LC40014 (prati južni rub k. č. b. 2598,siječe k. č. b.2596 do sjecišta s njenim istočnim rubom , sve K. o. Bušani)

U duljini od

2746,93

255

Od

križanja sa istočnim rubom LC 40014

na

jugozapad

do

križanja s nasipom uz istočni rub kanala (sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 2596 K. o. Rušani s zap rubom k. č. b. 2603 K. o. Rušani)

Prati istočni rub LC 40014 do križanja s krunom nasipa uz zapadni rub kanala (sjecište istočnog ruba k. č. b. 2596 K. o. Rušani s zap rubom k. č. b. 2603 K. o. Rušani) pri čemu se siječe k. č. b.2630)

U duljini od

454,53

256

Od

križanja s nasipom uz istočni rub kanala (sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 2596 K. o. Rušani s zap rubom k. č. b. 2603 K. o. Rušani)

na

jugozapad

do

križanja s kanalom Krešimirovac u točki 101 istočno od naselja Rušani

Prati krunu nasipa uz zapadni rub kanala koji prolazi kroz predio Glibina do križanja s kanalom Krešimirovac u točki 101 istočno od naselja Rušani (prati zap rub k. č. b. 2603 K. o. Rušani do sjecišta s južni rubom k. č. b. 2601 K. o. Rušani)

U duljini od

2183,21

257

Od

križanja s kanalom Krešimirovac u točki 101 istočno od naselja Rušani

na

jugoistok

do

križanja krune nasipa uz južni rub kanala Krešimirovac s istočnim rubom nekategorizirani. putom

Prati krunu nasipa uz južni rub kanala Krešimirovac do križanja s istočnim rubom nekategoriziranim putom (prati južni rub k. č. b. 2601 do sjecišta s sjeveroistočnim rubom k. č. b. 2449 K. o. Rušani)

U duljini od

231,25

258

Od

križanja krune nasipa uz južni rub kanala Krešimirovac s istočnim rubom nekategorizirani. putom

na

jug

do

križanja sa sjevernim rubom LC 40013

Prati istočni rub nekategoriziranog puta do križanja s LC 40013 (prati istočnog rub k. č. b. 2449 K. o. Rušani do sjecišta s sjevernim rubom k. č. b. 2602 K. o. Rušani)

U duljini od

543,80

259

Od

križanja sa sjevernim rubom LC 40013

na

istok

do

križanja južnog ruba LC 40013 s krunom nasipa uz zapadnu stranu kanala istočno od kote 104.2

Prati sjeverni rub LC 40013 do križanja s krunom nasipa (prati sjeverni rub k. č. b. 2602, siječe tu česticu u ravnini zap ruba k. č. b. 2455 K. o. Rušani)

U duljini od

119,65

260

Od

križanja južnog rub LC 40013 s krunom nasipa uz zapadnu stranu kanala istočno od kote 104.2

na

jug

do

križanja krune nasipa uz zapadni rub kanala s kanalom Krešimirovac

Prati krunu nasipa uz istočni rub kanala do sjecišta s nasipom uz kanal Krešimirovac

U duljini od

783,21

261

Od

križanja krune nasipa uz zapadni rub kanala s kanalom Krešimirovac

na

jugoistok-jugozapad

do

Ušće kanala Krešimirovac u Županijski kanal

Prati krunu nasipa uz zapadni rub kanala Krešimirovac do ušća u Županijski kanal (prati zap rub k. č. b. 2601 K. o. Rušani do sjecišta sa sjevernim rubom k. č. b. 2600 K. o. Rušani)

U duljini od

827,60

262

Od

Ušće kanala Krešimirovac u Županijski kanal

na

jugoistok

do

Odvajanje bočnog kanala od Županijskog kanala kod kote 104.8 (sjecište južnog ruba 1331 s istočnim rubom k. č. b. 1332 K. o. Brezovica)

Prati krunu nasipa uz zapadni rub Žup. kanala do odvajanja bočnog kanala kod kote 104.8 (prati juž rub k. č. b. 2600 K.o. Rušani, sj rub k. č. b. 1330 K.o. Brezovica, s i z k. č. b. 1331 K.o. Brezovica do sjecišta s z rubom k. č. b. 1332 K.o. Brezovica)

U duljini od

1134,14

263

Od

Odvajanje bočnog kanala od Županijskog kanala kod kote 104.8 (sjecište južnog ruba 1331 s istočnim rubom k. č. b. 1332 K. o. Brezovica)

na

jugoistok

do

sjecište s građevinskim područjem naselja Brezovica (PPUO Gradina, Službeni glasnik 2/07)

Prati zapadni rub kanala od odvajanja od Županijskog kanala do sjecišta s građevinskim područjem naselja Brezovica (PPUO Gradina, Službeni glasnik 2/07)

U duljini od

1106,35

264

Od

sjecište s građevinskim područjem naselja Brezovica (PPUO Gradina, Službeni glasnik 2/07)

na

zapad-jug-istok

do

sjecište građ. područja naselja Brezovica (PPUO Gradina, Službeni glasnik 2/07) s kanalom južno od točke 104

Prati zapadnu granicu naselja Brezovica (PPUO Gradina, Službeni glasnik 2/07)do sjecišta s kanalom (zap rub k. č. b. 1337 K. o. Brezovica) južno od kote 104

U duljini od

313,36

265

Od

sjecište građ. područja naselja Brezovica (PPUO Gradina, Službeni glasnik 2/07) s kanalom južno od točke 104

na

jugoistok

do

sjecište kanala s nekategoriziranim putom u predjelu Kolovac (sjecište istočnog ruba k. č. b. 1337 sa sjevernim rubom k. č. b. 1209 K. o. Brezovica)

Prati zapadni rub kanala u predjelu Kolovac do sjecišta s nekategoriziranim putom (prati zap rub k. č. b. 1337, siječe cesticu i završava sjecištem istočnog ruba te čestice s sjevernim rubom k. č. b. 1209 K. o. Brezovica)

U duljini od

305,53

266

Od

sjecište kanala s nekategoriziranim putom u predjelu Kolovac (sjecište istočnog ruba k. č. b.1337 sa sjevernim. rubom k. č. b. 1209 K. o. Brezovica)

na

sjeveroistok

do

sjecište nekategoriziranog puta s kanalom

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta (sjeverni rub k. č. b. 1209, sjeverni rub k. č. b. 1208 K. o. Brezovica do sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 1208 sa zapadnim rubom k. č. b. 1207 K. o. Brezovica)

U duljini od

236,59

267

Od

sjecište nekategoriziranog puta s kanalom

na

sjeveroistok

do

sjecište s drugim kanalom

Prati južni rub kanala do spajanja s drugim kanalom (prati južni rub k. č. b. 1207 K. o. Brezovica do sjecišta s južni rubom k. č. b. 1339 K. o. Brezovica)

U duljini od

243,04

268

Od

sjecište nekategoriziranog puta s kanalom

na

jugoistok

do

sjecište južnog ruba kanala s zapadnim rubom nekategoriziranog putom

Prati južni rub kanala do sjecišta s nekategoriziranim putom (prati južni rub k. č. b. 1339 K. o. Brezovica do sjecišta s zap rubom k. č. b. 1340 K. o. Brezovica)

U duljini od

461,42

269

Od

sjecište južnog ruba kanala s zapadnim rubom nekategoriziranim putom

na

sjever

do

križanja nekategoriziranog puta s drugim nekategoriziranim putom

Prati zapadni rub nekategoriziranog puta do križanja s nekategoriziranim putom zapadno od kote 102.4 (prati zapadni rub k. č. b. 1340 K. o. Brezovica do sjecišta s južnim rubom k. č. b. 1341 K. o. Brezovica)

U duljini od

244,46

270

Od

križanja nekategoriziranog puta s drugim nekategoriziranim putom

na

sjeveroistok-jugoistok

do

sjecište nekategoriziranog puta s kanalom

Prati južni rub nekategoriziranog puta do sjecišta s zapadnim rubom kanala (prati južni rub k. č. b. 1341 K. o. Brezovica do sjecišta s sjeverozapadnim rubom k. č. b. 1192 K. o. Brezovica)

U duljini od

284,94

271

Od

sjecište nekategoriziranog puta s kanalom

na

jugoistok

do

Ušće u drugi kanal južno od kote 102.4

Prati zapadni rub kanala do ušća u drugi kanal (prati zap rub k. č. b. 1192 do sjecišta s južni rubom k. č. b. 1339 K. o. Brezovica)

U duljini od

200,35

272

Od

Ušće u drugi kanal južno od kote 102.4

na

jugoistok

do

Ušće u Županijski kanal

Prati južni rub kanala do ušća u Županijski kanal (siječe pa prati južni rub k. č. b. 1339 K. o. Brezovica do sjecišta s zapadnim rubom k. č. b. 1332 K. o. Brezovica)

U duljini od

135,67

273

Od

Ušće u Županijski kanal

na

jugoistok

do

sjecište Županijskog kanala s građevinskim područjem naselja Vaška (PPUO Sopje, Sluzbeni glasnik 3/07)

Prati južni rub Županijskog kanal do sjecišta s građevinskim područjem naselja Vaška (prati južni rub k. č. b. 1332 k.o. Brezovica, južni rub k. č. b.2083 k.o. Gaćište, zap i juž rub k. č. b. 890, juž rub 2083 k.o. Gaćište)

U duljini od

10165,33

274

Od

sjecište južog ruba Županijskog kanala sa sjevernom granicom građevinskog područja naselja Vaška Ada (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07)

na

sjeveroistok

do

sjecište sj. granice građevinskog područja naselja Vaška Ada (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07) s južnim rubom Županijskog kanala

Prati sjevernu granicu građevinskog područja naselja Vaška Ada do sjecišta s južnim rubom Županijskog kanala

U duljini od

1226,16

275

Od

sjecište sj. granice građevinskog područja naselja Vaška Ada (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07) s južnim rubom Županijskog kanala

na

istok

do

Sjecište južnog ruba Županijskog kanala sa sjevernim rubom ŽC 4024

Prati južni rub kanala sjeverno naselja Vaška, zatim nekateg. put kroz predjel Pavlovica pa zapadni rub kanala Čađavica i dalje nastavlja nasipom uz južni rub Županijskog kanala do sjecišta sa sjevernim rubom ŽC 4024

U duljini od

3642,32

276

Od

sjecište južnog ruba Županijskog kanala sa sjevernim rubom ŽC 4024

na

istok

do

sjecište sjevernog ruba ŽC 4024 sa sjevernom granicom građevinskog područja naselja Sopje (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07)

Prati sjeverni rub ŽC 4024 (sj rub k. č. b. 1834 K. o. Sopje) do križanja sa sjevernom granicom građevinskog područja naselja Sopje (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07)

U duljini od

1873,22

277

Od

sjecište sjevernog ruba ŽC 4024 sa sjevernom granicom građevinskog područja naselja Sopje (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07)

na

jugoistok

do

sjecište sjeverne granice građevinskog područja naselja Sopje (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07) sa sjevernim rubom ŽC 4024

Prati sjevernu granicu građevinskog područja naselja Sopje (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07) do sjecišta sa sjevernim rubom ŽC 4024

U duljini od

3875,42

278

Od

sjecište sjeverne granice građevinskog područja naselja Sopje (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07) sa sjevernim rubom ŽC 4024

na

istok

do

sjecište sjevernog ruba ŽC 4024 s južnom granicom građevinskog područja naselja Gornje Predrijevo (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07)

Prati sjeverni rub ŽC 4024 do sjecišta s južnom granicom građevinskog područja naselja Gornje Predrijevo (prati sjeverni rub k. č. b. 1835 K. o. Sopje, sjeverni rub k. č. b. 549 K. o. Gornje Predrijevo do sjecište s gradj. područjem)

U duljini od

1767,61

279

Od

sjecište sjevernog ruba ŽC 4024 s južnom granicom građevinskog područja naselja Gornje Predrijevo (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07)

na

sjeveroistok-istok

do

sjecište južne granice građevinskog područja naselja Gornje Predrijevo (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07) sa sjevernim rubom ŽC 4024

Prati južnu granicu građevinskog područja naselja Gornje Predrijevo (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07) do sjecišta sa sjevernim rubom ŽC 4024

U duljini od

1586,52

280

Od

sjecište južne granice građevinskog područja naselja Gornje Predrijevo (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07) sa sjevernim rubom ŽC 4024

na

jugoistok

do

sjecište sjevernog ruba ŽC 4024 s južnom granicom građevinskog područja naselja Noskovci (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07)

Prati sjeverni rub ŽC 4024 (prati sjeverni rub k. č. b. 577 K. o. Gornje Predrijevo, sjeverni rub k. č. b. 870 K. o. Noskovci) do sjecišta s južnom granicom građevinskog područja naselja Noskovci (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07)

U duljini od

1355,87

281

Od

sjecište sjevernog ruba ŽC 4024 s južnom granicom građevinskog područja naselja Noskovci (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07)

na

istok-jug

do

sjecište južne granice građevinskog područja naselja Noskovci s istočnim rubom LC 40041

Prati južnu granicu građevinskog područja naselja Noskovci (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07) do sjecišta s istočnim rubom LC 40041

U duljini od

1670,65

282

Od

sjecište južne granice građevinskog područja naselja Noskovci (PPUO Sopje, Službeni glasnik 3/07) s istočnim rubom LC 40041

na

jug

do

sjecište istočnog ruba LC 40041 sa sjevernim rubom nekategoriziranog puta u predjelu Šaševo

Prati zapadni rub LC 40041 koja prolazi kroz predjele Polpolja, Šainovac, Žabljak i Šaševo do križanja sa sjevernim rubom nekategoriziranog puta u predjelu Šaševo

U duljini od

2813,20

283

Od

sjecište istočnog ruba LC 40041 sa sjevernim rubom nekategoriziranog puta u predjelu Šaševo

na

jugoistok

do

križanja s ŽC 4024 i nekategoriziranim putom u točki 105

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta između predjela Šaševo i Lužici do križanja s ŽC 4024 i nekategoriziranim putom u točki 105

U duljini od

642,58

284

Od

križanja s ŽC 4024 i nekategoriziranim putom u točki 105

na

sjeveroistok

do

križanja s nekategoriziranim putom južno od kote 101.0 u predjelu Brkovi

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta koji prolazi kroz predio Lužici do križanja s nekategoriziranim putom južno od kote 101.0 u predjelu Brkovi

U duljini od

1638,78

285

Od

križanja s nekategoriziranim putom južno od kote 101.0 u predjelu Brkovi

na

sjever

do

križanja u koti 101.0 s krunom nasipa uz južni rub kanala u predjelu Brkovi

Prati zapadni rub nekategoriziranog puta do križanja u koti 101.0 s krunom nasipa uz južni rub kanala u predjelu Brkovi

U duljini od

86,16

286

Od

križanja u koti 101.0 s krunom nasipa uz južni rub kanala u predjelu Brkovi

na

istok

do

Ušće u kanal Čađavička

Prati krunu nasipa uz južni rub kanala do ušća u kanal Čađavička

U duljini od

577,15

287

Od

Ušće u kanal Čađavička

na

istok

do

križanja s nekategoriziranim putom južno od točke 101 u predjelu Petonjica

Siječe kanal Čađavčka i prati sjeverni rub nekategoriziranog puta do križanja s drugim nekategoriziranim putom južno od točke 101 u predjelu Petonjica

U duljini od

736,78

288

Od

križanja s nekategoriziranim putom južno od točke 101 u predjelu Petonjica

na

jug

do

križanja s krunom nasipa uz južni rub kanala između predjela Grabrik i Đurinci

Prati istočni rub nekategoriziranog puta koji prolazi između predjela Petonjica i Grabrik do križanja s krunom nasipa uz južni rub kanala

U duljini od

389,36

289

Od

križanja s krunom nasipa uz južni rub kanala između predjela Grabik i Đurinci

na

istok

do

Ušće u Voćinsko-Dravski kanal

Prati krunu nasipa uz južni rub kanala koji prolazi između predjela Grabik i Đurinci do ušća u Voćinsko-Dravski kanal

U duljini od

786,05

290

Od

Ušće u Voćinsko-Dravski kanal

na

sjeveroistok

do

sjecište s granicom građevinskog područja naselja Ilmin Dvor (PPUO Čađavica, Službeni glasnik 2/07)

Siječe Voćinsko - Dravski kanal i prati krunu nasipa uz južni rub kanala koji prolazi između područja Petrovac i Krš do sjecišta s građevinskim područjem naselja Ilmin Dvor (PPUO Čađavica, Službeni glasnik 2/07)

U duljini od

1202,52

291

Od

sjecište s granicom građevinskog područja naselja Ilmin Dvor (PPUO Čađavica, Službeni glasnik 2/07)

na

sjeverozapad-istok

do

sjecište građevinskog područja naselja Ilmin Dvor s nekategoriziranim putom koji prolazi kroz naselje

Prati sjevernu granicu građevinskog područja naselja Ilmin Dvor (PPUO Čađavica, Službeni glasnik 2/07) do sjecišta s nekategoriziranim putom na sjevernom izlazu iz naselja

U duljini od

325,48

292

Od

sjecište građevinskog područja naselja Ilmin Dvor (PPUO Čađavica, Službeni glasnik 2/07) s nekategoriziranim putom koji prolazi kroz naselje

na

sjeverozapad

do

križanja s nekategoriziranim putom koji prolazi kroz područje Dravica

Prati zapadni rub nekategoriziranog puta koji izlazi iz sjevernog dijela naselja Ilmin Dvor do križanja s nekategoriziranim putom koji prolazi kroz predio Dravica

U duljini od

462,22

293

Od

križanja s nekategoriziranim putom koji prolazi kroz područje Dravica

na

sjeveroistok

do

sjecište s županijskom granicom

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta kroz predjel Dravica do sjecišta s granicom između Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije

U duljini od

1705,84

294

Od

sjecište županijske granice s nasipom sjeverno od naselja Martinci Miholjački

na

istok

do

sjecište krune nasipa s kanalom istočno od naselja Martinci Miholjački

Prati krunu nasipa sjeverno od naselja Martinci Miholjački do sjecišta s kanalom istočno od naselja Martinci Miholjački

U duljini od

1004,59

295

Od

sjecište krune nasipa s kanalom istočno od naselja Martinci Miholjački

na

jugozapad-jugoistok

do

Sjecište kanala s ŽC 4400 jugoistočno od naselja Martinci Miholjački

Prati istočni rub kanala istočno i jugoistočno od naselja Martinci Miholjački kroz predjele Odovrate i Gajevi do sjecišta s ŽC 4400 (prati istočni pa južni rub k. č. b. 2078 K. o. Moslavina Podravska do sjecišta s istočnim rubom k. č. b. 2081)

U duljini od

1888,57

296

Od

Sjecište kanala s ŽC 4400 jugoistočno od naselja Martinci Miholjački

na

jugoistok

do

Sjecište istočnog ruba ŽC 4400 sa sjeverozapadnim rubom DC 34

Prati istočni rub ŽC 4400 do križanja sa sjeverozapadnim rubom DC 34

U duljini od

888,36

297

Od

Sjecište istočnog ruba ŽC 4400 sa sjeverozapadnim rubom DC 34

na

sjeveroistok

do

sjecište sjeverozapadnog ruba DC 34 sa građevinskim područjem naselja Podravska Moslavina

Prati sjeverozapadni rub DC 34 do sjecišta s građevinskim područjem naselja Moslavina Podravska (prati sz rub k. č. b. 2199 do sjecišta s ist rubom k. č. b. 2096 K. o. Moslavina Podravska )

U duljini od

3456,56

298

Od

sjecište sjeverozapadnog ruba DC 34 sa građevinskim područjem naselja Podravska Moslavina

na

sjeveroistok

do

Sjecište sjeverne granice građevinskog područja naselja Podravska Moslavina s nasipom

Prati sjevernu granicu građevinskog područja naselja Moslavina Podravska do sjecišta s krunom nasipa (prati ist rub k. č. b. 2096, sj rub 2095, ist rub 2282, ji rub 1124, sj rub 2284 do sjecišta sa zap rubom 418, sve K. o. Moslavina Podravska)

U duljini od

1687,28

299

Od

Sjecište sjeverne granice građevinskog područja naselja Podravska Moslavina s nasipom

na

sjeveroistok-istok

do

Sjecište krune nasipa i nekategoriziranog puta (sjecište južnog ruba k. č. b. 2207 i si ruba 534 K. o. Moslavina Podravska)

Prati krunu nasipa sa sjeverne i istočne strane naselja Moslavine Podravske do sjecišta s nekategoriziranim putom

U duljini od

2782,10

300

Od

Sjecište krune nasipa i nekategoriziranog puta (sjecište južnog ruba k. č. b. 2207 i si ruba 534 K. o. Moslavina Podravska)

na

zapad

do

križanja s dugim nekategoriziranim putom (sjecište južnog ruba k. č. b. 2207 i zap ruba 2209 K. o. Moslavina Podravska)

Prati južni rub puta na k.č.br. 2207

U duljini od

148,76

301

Od

križanja s dugim nekategoriziranim putom (sjecište južnog ruba k. č. b. 2207 i zap ruba 2209 K. o. Moslavina Podravska)

na

jugoistok

do

Sjecište nekategoriziranog puta i depresije Konopljišta (sjecište jugozapadnog ruba k. č. b. 2217 s zap ruba k. č. b. 591 K. o. M. Podravska)

Prati jugozapadni rub nekategoriziranog puta do sjecišta s zapadnim rubom depresije Konopljište (prati jugozapadnog rub k. č. b. 2209, 2218, 2217 do sjecišta s zap rubom k. č. b. 591 Moslavina Podravska)

U duljini od

1532,97

302

Od

Sjecište nekategoriziranog puta i depresije Konopljišta (sjecište jugozapadnog ruba k. č. b. 2217 s zap ruba k. č. b. 591 K. o. M. Podravska)

na

jugoistok-jugozapad

do

sjecište jugozapadnog ruba k. č. b. 607 K. o. Moslavina Podravska i sjeveroistočnog ruba DC 34

Prati zapadni rub depresije do sjecišta s istočnim rubom DC 34 (prati si rub k. č. b. 606, istočni i jugoistočni rub k. č. b. 607 K. o. Moslavina Podravska)

U duljini od

409,43

303

Od

sjecište jugozapadnog ruba k. č. b. 607 K. o. Moslavina Podravska i sjeveroistočnog ruba DC 34

na

jugoistok

do

sjecište ceste D34 i krune nasipa sjeverozapadno od naselja Viljevo

Prati sjeveroistočni rub DC 34 do sjecišta s krunom nasipa sjeverno od kote 103.4 u sjevernom dijelu predjela Topoline

U duljini od

2872,27

304

Od

sjecište ceste D34 i krune nasipa sjeverozapadno od naselja Viljevo

na

istok

do

sjecište krune nasipa uz desnu obalu Drave sjeverno od Viljeva i zapadnog ruba kanala Karašica-Drava

Prati krunu nasipa uz desnu obalu Drave, sjeverno od naselja Viljevo do sjecišta s zapadnim rubom kanala Karašica-Drava

U duljini od

4561,82

305

Od

sjecište krune nasipa uz desnu obalu Drave sjeverno od Viljeva i zapadnog ruba kanala Karašica-Drava

na

sjeveroistok

do

Sjecište južnog ruba k. č. b. 2424 k. o. Donji Miholjac s zapadnim rubom k. č. b. 2425 k. o. Donji Miholjac

Prati sjeverni rub k. č. b. 2421 k .o. Donji Miholjac do sjecišta sa zapadnim rubom k. č. b. 2425 k. o. Donji Miholjac

U duljini od

616,85

306

Od

Sjecište južnog ruba k. č. b. 2424 k. o. Donji Miholjac s zapadnim rubom k. č. b. 2425 k. o. Donji Miholjac

na

sjeveroistok - jugoistok

do

sjecište sjevernog ruba DC 34 sa zapadnim rubom k. č. b. 4392 K. o. Donji Miholjac

Prati sjeverozapadni rub predjela Šestilovac, sjeverni i istočni rub predjela Đurđanci, zapadnu granicu posebnog rezervata Podpanj do sjecišta sa sjevernim rubom DC 34 (prati južni rub k. č. b. 4048, sjeverni i istočni rub k. č. b. 2427/1, sjeverni rub k. č. b. 4062, siječe k. č. b. 4062, zapadni i južni rub k. č. b. 2431, sjeverni i istočni k. č. b. 4222, zapadni, sjeverni i istočni rub k. č. b. 2450, istočni rub k. č. b. 2449 - 2445, zapadnu granicu PR »Podpanj« tj. zapadni rub k. č. b. 2573, 2575, sjeverni, zapadni i južni rub k. č. b. 4221, južni rub k. č. b. 4396/1 do sjecišta s jugozapadnim rubom k. č. b. 4392 sve k. o. Donji Miholjac)

U duljini od

5936,44

307

Od

sjecište sjevernog ruba DC 34 sa zapadnim rubom k. č. b. 4392 K. o. Donji Miholjac

na

sjever

do

Sjecište zapadnog ruba k. č. b. 4396/5 K. o. Donji Miholjac s krunom nasipa sjeverno od Donjeg Miholjca uz Miholjačke ribnjake

Prati zapadni rub k. č. b. 4392 i 4396/5 K. o. Donji Miholjac do sjecišta s krunom nasipa uz Miholjačke ribnjake, sjeverno od grada Donji Miholjac

U duljini od

84,28

308

Od

Sjecište zapadnog ruba k. č. b. 4396/5 K. o. Donji Miholjac s krunom nasipa sjeverno od Donjeg Miholjca uz Miholjačke ribnjake

na

sjeveroistok

do

sjecište krune nasipa sjeverno od Donjeg Miholjca s nekategoriziranim putom

Prati krunu nasipa sjeverno od Donjeg Miholjca uz desnu obalu Drave do sjecišta s istočnim rubom nekategoriziranog puta

U duljini od

2001,85

309

Od

sjecište krune nasipa sjeverno od Donjeg Miholjca s nekategoriziranim putom

na

jugoistok

do

Sjecište jugozapadnog ruba k. č. b. 236 s sjevernim rubom k. č. b. 238 K. o. Donji Miholjac

Prati južni rub k. č. b. 2899, sjeverni i istočni rub k. č. b. 237, jugozapadni rub k. č. b. 236 do sjecišta sa sjevernim rubom k. č. b. 238 K. o. Donji Miholjac

U duljini od

502,87

310

Od

Sjecište jugozapadnog ruba k. č. b. 236 s sjevernim rubom k. č. b. 238 K. o. Donji Miholjac

na

sjeveroistok

do

Sjecište sjeverozapadnog ruba DC 54 i nasipa uz ribnjak sjeveroistočno od Donjeg Miholjca

Sječe k. č. b. 238 K. o. Donji Miholjac te prati sjeverozapadni rub DC 54 do sjecišta s krunom nasipa uz ribnjak sjeveroistočno od naselja Donji Miholjac

U duljini od

273,30

311

Od

Sjecište sjeverozapadnog ruba DC 54 i nasipa uz ribnjak sjeveroistočno od Donjeg Miholjca

na

jugoistok

do

sjecište krune nasipa uz ribnjak sjeveroistočno od Donjeg Miholjca s istočni rubom k. č. b. 342 K. o. D. Miholjac

Prati krunu nasipa uz ribnjak sjeveroistočno od Donjeg Miholjca do sjecišta s istočnim rubom k. č. b. 342 K. o. Donji Miholjac

U duljini od

2264,10

312

Od

sjecište krune nasipa uz ribnjak sjeveroistočno od Donjeg Miholjca s istočnim rubom k. č. b. 342 K. o. D. Miholjac

na

jugozapad

do

Sjecište zap ruba k. č. b. 2981 K. o. Donji Miholjac sa sjevernim rubom DC 34

Prati zapadni rub k. č. b. 2981 K. o. D. Miholjac do sjecišta sa sjevernim rubom DC 34

U duljini od

124,31

313

Od

Sjecište zap ruba k. č. b. 2981 K. o. Donji Miholjac sa sjevernim rubom DC 34

na

jugoistok

do

sjecište sjevernog ruba DC 34 sa jugozapadnim rubom k. č. b. 444/1 K. o. Sveti Đurađ

Prati sjeverni rub ceste D34 do sjecišta sa jugozapadnim rubom k. č. b. 444/1 K. o. Sveti Đurađ

U duljini od

3933,19

314

Od

sjecište sjevernog ruba DC 34 sa sjeverozapadnim rubom k. č. b. 444/1 K. o. Sveti Đurađ

na

sjeveroistok

do

Sjecište s južnim rubom vodotoka (s južnim rubom k. č. b. 1527 K. o. Sveti Đurađ)

Prati zapadni rub k. č. b. 444/1K. o. Sv. Đurađ do sjecišta s južnim rubom vodotoka (južni rub k. č. b. 1527 K. o. Sv. Đurađ)

U duljini od

35,85

315

Od

Sjecište s južnim rubom vodotoka (s južnim rubom k. č. b. 1527 K. o. Sveti Đurađ)

na

jugoistok-sjeveroistok

do

sjecište s krunom nasipa (sjecište ist ruba k. č. b. 1602 sa sz rubom k. č. b. 823 K. o. Sv. Đurađ

Prati južni rub vodotoka do sjecišta s krunom nasipa uz stari rukavac (prati južni rub k. č. b. 1527, sjeverni rub 1602 sa sjeverozapadnim rubom k. č. b. 823 K. o. Sveti Đurađ)

U duljini od

2087,01

316

Od

sjecište s krunom nasipa (sjecište ist ruba k. č. b. 1602 sa sz rubom k. č. b. 823 K. o. Sv. Đurađ I od Sv. Đurađ

na

jugoistok-sjeveroistok

do

Sjecište si ruba k. č. b. 1395 s jugoistočnim rubom k. č. b. 1396 sve K. o. Podgajci Podravski

Prati krunu nasipa uz južnu stranu Stare Drave do sjecišta s nekateg. putom (prati jz rub k. č. b. 822, zap rub 267, 271 sve K. o. Sv. Đurađ, jugoistočni rub 1359, zapadni rub 1395 K. o. Podgajci Podravski)

U duljini od

3994,46

317

Od

Sjecište si ruba k. č. b. 1395 s jugoistočnim rubom k. č. b. 1396 sve K. o. Podgajci Podravski

na

jugoistok

do

Sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 1396 (nekategorizirani put) s jugozapadnim rubom k. č. b. 1356 K. o. Podgajci Podravski

Prati južni rub nekategoriziranog puta (prati jugozapadni rub k. č. b. 1396) do sjecišta s jugozapadnim rubom k. č. b. 1356 K. o. Podravski Podgajci

U duljini od

1222,39

318

Od

Sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 1396 (nekategorizirani put) s jugozapadnim rubom k. č. b. 1356 K. o. Podgajci Podravski

na

jugoistok-jugozapad

do

Sjecište južnog ruba k. č. b. 1403 s zap rubom k.c.b 817 K. o. Podgajci Podravski

Prati jugozapadni rub k. č. b.1356, sjeverozapadni 817 do sjecišta s zap rubom k. č. b. 817 K. o. Podravski Podgajci

U duljini od

316,10

319

Od

Sjecište južnog ruba k. č. b. 1403 s zap rubom k.c.b 817 K. o. Podgajci Podravski

na

jugoistok

do

sjecište s nekategoriziranim putom (sjecište jugozapadnog ruba k. č. b. 35 s jugoistočnim rubom k. č. b. 34 K. o. Gat)

Prati krunu nasipa uz desnu obalu Drave (prati zap rub k. č. b. 817 K. o. P. Podravski, južni rub k. č. b. 373, 376, jz rub 375, siječe 797, prati južni rub 399, 397, južni rub 398, 784 K.o. Črnkovci, juž rub k. č. b. 1000, zapadni rub k. č. b. 35 do sjecišta s jugoistočnim rubom k. č. b. 34 K. o. Gat) do sjecišta s nekategoriziranim putom

U duljini od

5342,50

320

Od

sjecište s nekategoriziranim putom (sjecište jugozapadnog ruba k. č. b. 35 s jugoistočnim rubom k. č. b. 34 K. o. Gat)

na

jug

do

Sjecište s nasipom koji s južne strane obilazi predjel Komarovac

Prati istočni rub nekategoriziranog puta do sjecišta s nasipom s južne strane predjela Komarovac (zapadni rub k. č. b. 936 K. o. Gat)

U duljini od

965,66

321

Od

Sjecište s nasipom koji s južne strane obilazi predjel Komarovac

na

jugoistok-sjeveroistok

do

sjecište s nekategoriziranim putom (sjecište južnog ruba k. č. b. 915 s istočnim rubom k. č. b. 960 K. o. Gat)

Prati krunu nasipa uz južni rub rukavca koji s južne strane obilazi predjel Komarovac

U duljini od

1569,81

322

Od

sjecište s nekategoriziranim putom (sjecište južnog ruba k. č. b. 915 s istočnim rubom k. č. b. 960 K. o. Gat)

na

jugoistok-sjever

do

sjecište s krunom nasipa (sjecište s južnim rubom k. č. b. 807 K. o. Gat)

Prati nekategorizirani put koji s zapadne, južne i istočne strane obilazi šumu Cerje (prati ist rub k. č. b. 960, j rub k. č. b. 803/3, j i ist rub 810, juž rub 809, juž i ist rub 808 K. o. Gat do sjecišta s j rubom k. č. b. 807 K.o. Gat)

U duljini od

4455,24

323

Od

sjecište s krunom nasipa (sjecište s južnim rubom k. č. b. 807 K. o. Gat)

na

istok-jugoistok

do

Sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 1009 K. o. Bistrinci s jugozapadnim rubom k. č. b. 1010 K. o. Bistrinci

Prati nasip uz granicu K. o. Gat i Bistrinici južno od Jugovače te nasip uz rub šume (prati južni rub k. č. b. 807, 806 K. o. Gat, jugozapadni rub k. č. b. 1, 1068, 1009 K. o. Bistrinci do sjecišta s jugozapadni rubom k. č. b. 1010 K. o. Bistrinci)

U duljini od

3477,44

324

Od

Sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 1009 K. o. Bistrinci s jugozapadni rubom k. č. b. 1010 K. o. Bistrinci

na

jugoistok

do

sjecište s nasipom na Dravi kod mosta u Belišću (jugoistočnog rub k. č. b. 1011/2 K. o. Bistrinci)

Prati nasip uz rub šume sjeverozapadno od Bistrinaca i Belišća (prati jugozapadni rub k. č. b. 1010, 1011/1,1011/2 K. o. Bistrinci)

U duljini od

1983,63

325

Od

sjecište s nasipom na Dravi kod mosta u Belišću (jugoistočni rub k. č. b. 1011/2 K. o. Bistrinci)

na

jugoistok

do

Sjecište sjeveroistočnog ruba k. č. b. 2120 i sjevernog ruba k. č. b. 2121 sve K. o. Belišće

Prati desnu obalu Drave kod Belišća (prati sjeveroistočni rub k. č. b. 2105, 359, 360, 2120 do sjecišta sa sjevernim rubom k. č. b. 2121 sve K. o. Belišće)

U duljini od

989,56

326

Od

Sjecište sjeveroistočnog ruba k. č. b. 2120 i sjevernog ruba k. č. b. 2121 sve K. o. Belišće

na

jugoistok

do

sjecište s nekategoriziranim putom na si rubu k. č. b. 2121 K. o. Belišće i granice K. o. Belišće i K. o. Valpovo

slijedi SI rub puta na k. č. b. 2121 K. o. Belišće

U duljini od

937,41

327

Od

sjecište s nekategoriziranim putom na si rubu k. č. b. 2121 K. o. Belišće i granice K. o. Belišće i K. o. Valpovo

na

jugoistok

do

Sjecište granice K. o. Valpovo i nekategoriziranog puta (do sjeverozapadnog ruba k. č. b. 1029 K. o. Nard

Prati rub šume s istočne strane predjela Panjik (istočno od Valpova) i prati povremeni vodotok uz njezin rub

U duljini od

1760,79

328

Od

Sjecište granice K. o. Valpovo i nekategoriziranog puta (do sjeverozapadnog ruba k. č. b. 1029 K. o. Nard

na

jugoistok

do

Sjecište južnog ruba k. č. b. 1027 i sjeverozapadnog ruba k. č. b. 200 sve K. o. Nard.

Prati rub šume i sjeveroistočni rub. č. b. 1029, siječe 1027 u smjeru juga K. o. Nard do sjecišta južnog ruba k. č. b. 1027 s sjeverozapadnim rubom k. č. b. 200 K. o. Nard

U duljini od

1325,68

329

Od

Sjecište južnog ruba k. č. b. 1027 i sjeverozapadnog ruba k. č. b. 200 sve K. o. Nard.

na

jugoistok

do

križanja s nekategoriziranim putom (sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 1056 s si rubom k. č. b. 1066 K. o. Nard)

Prati nekategorizirani put koji obilazi naselje Nard sa sjeverne strane do križanja s nekategoriziranog. putom (prati zapadni rub k. č. b. 200, sjeverni rub 1025, 1056 do sjecišta s k. č. b. istočni rubom k. č. b. 1066 K. o. Nard)

U duljini od

2930,74

330

Od

križanja s nekategoriziranim putom (sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 1056 s si rubom k. č. b. 1066 K. o. Nard)

na

jugozapad-sjeveroistok

do

sjecišta sjeverozapadnog ruba k. č. b. 841 K. o. Nard s jugoistočnim rubom k. č. b. 980 K. o. Šag

Obuhvaća istočni dio rukavca Kasatovo (prati istočni rub k. č. b. 1066, 724, zap i jugozapadni rub 834 K. o. Nard, zap i jugozapadni rub 87, zap i južni rub 199, sjeverni rub 766, istočni rub 805 K. o. Sag, istočni rub 1066, 841 K. o. Nard

U duljini od

6664,06

331

Od

Sjecište sjeverozapadnog ruba k. č. b. 841 K. o. Nard (siječe k. č. b. 868 u smjeru sjevera) s jugoistočnim rubom k. č. b. 980 K. o. Šag

na

jugoistok

do

sjecište s rubom kanala uz rub šume jugoistočno od vikend naselja Nehaj

Prati krunu nasipa uz desnu obalu Drave do Vikend naselja Nehaj (sjeverni rub k. č. b. 868 K. o. Nard)

U duljini od

3432,53

332

Od

sjecište s rubom kanala uz rub šume JI od vikend naselja Nehaj

na

jugoistok

do

sjecište s krunom nasipa kod Sigeta sjeverno od naselja Petrijevci jugoistočno od oznake kote 88,4

Prati SI rub (kanal) i sjeverozapadni rub šume Lipovac te zatim prati prosjeku koja prolazi SI od Lugarnice Jarčevac, te putem uz rub šume zaobilazi Žuto brda sa sjeverozapadne, si i jugoistočne strane te nastavlja na JI do nasipa kod Sigeta

U duljini od

5575,53

333

Od

sjecište s krunom nasipa kod Sigeta sjeverno od naselja Petrijevci jugoistočno od oznake kote 88,4

na

jugoistok

do

Sjecište nasipa i nekategoriziranog puta sjeverno od predjela Čerine

Prati nasip uz zapadnu i južnu stranu Sigeta do Karašice, dalje JZ obalom do povremenog toka zapadno od Matkovog Blata, njime na jugoistok do nasipa kod M. Blata te nasipom do spoja s putem sjeverno od predjela Čerine

U duljini od

2928,10

334

Od

Sjecište nasipa i nekategoriziranog puta sjeverno od predjela Čerine

na

jugoistok

do

Sjecište nasipa i istočne granice k. č. b. 87/1 K. o. Josipovac

Prati nekategorizirani put i nasip uz jugoistočni rub šume, istočno od predjela Bokoroš, Plandište i Španjurica do sjecišta s istočnim rubom k. č. b. 87/1 K. o. Josipovac

U duljini od

4776,65

335

Od

Sjecište nasipa i istočne granice k. č. b. 87/1 K. o. Josipovac

na

sjeveroistok-jugoistok

do

Sjecište južnog ruba k. č. b. 122 i zapadnog ruba k. č. b. 2722 K. o. Josipovac - nasip

Prati južni rub vodotoka do sjecišta s krunom nasipa (prati sjeverni rub k. č. b. 88, zap rub 90, južni rub 122 sve K. K. o. Josipovac do sjecišta s zap rubom k. č. b. 2722 sve K. o. Josipovac)

U duljini od

1903,76

336

Od

Sjecište južnog ruba k. č. b. 122 i zapadnog ruba k. č. b. 2722 K. o. Josipovac - nasip

na

jugoistok-sjeveroistok

do

sjecište s putom uz zapadni rub šume u predjelu Pampas

Prati nasip istočno i južno od Stare Drave kod Osijeka

U duljini od

3855,94

337

Od

sjecište s putom uz zapadni rub šume u predjelu Pampas

na

jug, zapad, jugoistok, SI

do

Propust ispod nasipa istočno od ušća Stare Drave u Dravu u zapadnom dijelu predjela Pampas

Obuhvaća prostor Pampasa te prati istočni rub šume, nasip s istočne i južne strane i kanal u smjeru sjevera koji prolazi ispod nasipa kroz ispust I od ušća Stare Drave u Dravu

U duljini od

3736,35

338

Od

Propust ispod nasipa istočno od ušća Stare Drave u Dravu u zapadnom dijelu predjela Pampas

na

jugoistok

do

sjecište nasipa uz obalu Drave i ruba šume u smjeru juga sjeverno od Nemetina

Prati liniju obale uz desnu obalu Drave kod Osijeka, a od pregrade na Dravi ide 50 m od obale po rijeci do sjecišta s nekategoriziranim putom uz rub šume

U duljini od

12375,66

339

Od

sjecište nasipa uz obalu Drave i ruba šume u smjeru juga sjeverno od Nemetina

na

istok-sjeveroistok

do

Sjecište s kanalom (sjecište nekategoriziranog puta s zapadnim rubom k. č. b. 786 K. o. Sarvaš)

Prati krunu nasipa sjeverno od naselja Nemetin do sjecišta s nekategoriziranim putom te dalje nastavlja tim nekategorizirani putom

U duljini od

2372,43

340

Od

Sjecište s kanalom (sjecište nekategoriziranog puta s zapadnim rubom k. č. b. 786 K. o. Sarvaš)

na

jugoistok

do

Sjecište južnog ruba k. č. b. 802 K. o. Sarvaš i nekategoriziranog puta, te povremenog vodotoka iza nasipa

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta do sjecišta s povremenim vodotokom i nasipom

U duljini od

209,75

341

Od

Sjecište južnog ruba k. č. b. 802 K. o. Sarvaš i nekategoriziranog puta, te povremenog vodotoka iza nasipa

na

jugoistok

do

Sjecište sjevernog ruba k. č. b. 1059 (nastavlja se na južni rub k. č. b. 802) sa jugozapadnim rubom k. č. b. 896 (prati nasip) sjeverno od Novog Naselja (sve K. o. Sarvaš)

Prati vodotok uz nasip i prati južni rub k. č. b. 802, zatim prati nasip oko odlagališta otpada do sjecišta s jugozapadnim rubom k. č. b. 896 K. o. Sarvaš

U duljini od

2312,64

342

Od

Sjecište sjevernog ruba k. č. b. 1059 (nastavlja se na južni rub k. č. b. 802) sa jugozapadnim rubom k. č. b. 896 (prati nasip) sjeverno od Novog Naselja (sve K. o. Sarvaš)

na

jugoistok

do

Sjecište južnog ruba k. č. b. 903 i zapadnog ruba k. č. b. 901 sve K. o. Sarvaš (sjeverno od naselja Sarvaš)

Prati krunu nasipa (prati južni rub k. č. b. 896, 904/1 i 903 K. o. Sarvaš do sjecišta s zapadnim rubom k. č. b. 901 K. o. Sarvaš)

U duljini od

1710,56

343

Od

Sjecište sjevernog ruba k. č. b. 1059 (nastavlja se na južni rub k. č. b. 802) sa jugozapadnim rubom k. č. b. 896 (prati nasip) sjeverno od Novog Naselja (sve K. o. Sarvaš)

na

jugoistok

do

sjecište zapadnog ruba k. č. b. 825 K. o. Bijelo Brdo i sjevernog ruba k. č. b. 1707 K. o. Bijelo Brdo (nasip južno od predjela Malat)

Prati nekategorizirani put uz rub šume Vrbak (prati jugozapadni rub k. č. b. 901 i 902 K. o. Sarvaš te zapadni rub k. č. b. 824 Bijelo Brdo do sjecišta s zapadnim rubom k. č. b. 825 K. o. Bijelo Brdo)

U duljini od

1386,17

344

Od

sjecište zapadnog ruba k. č. b. 825 K. o. Bijelo Brdo i sjevernog ruba k. č. b. 1707 K. o. Bijelo Brdo (nasip južno od predjela Malat)

na

istok

do

Sjecište južnog ruba k. č. b. 842 i zapadnog ruba k. č. b. 845 sve K. o. Bijelo Brdo

Prati krunu nasipa sjeverno od Sarvaša i prati južni rub k. č. b. 825, 830, 831 i 842 sve K. o. Bijelo Brdo

U duljini od

1986,56

345

Od

Sjecište južnog ruba k. č. b. 842 i k. č. b.. 845 sve K. o. Bijelo brdo

na

sjeveroistok

do

Sjecište južnog ruba k. č. b. 844/2i i istočnog vrha k. č. b. 854 k.o Bijelo Brdo

S jugoistočne strane Stare Drave kod Bijelog Brda prati put te dijelom jugoistočni rub nasipa k. č. b. 845 te nasip prateći jugoistočni rub k. č. b. 844/2 K. o. Bijelo Brdo

U duljini od

2094,18

346

Od

Sjecište južnog ruba k. č. b. 844/2 i istočnog vrha k. č. b. 854 k.o Bijelo Brdo

na

sjeveroistok

do

tocka rkm 0 rijeke Drave na njenoj desnoj obali

U smjeru S prati južni rub k. č. b. 854, 853 Bijelo Brdo te dalje putem u smjeru Z presijeca kc. br 1799 k.o Aljmaš, te daljezapadnim rubom k. č. b. 1798, te jugoistočnim rubom k. č. b. 1803, te 1846/1 te dalje do 0 rkm rijeke Drave na desnoj obali

U duljini od

3435,36

347

Od

Točka rkm 0 rijeke Drave na njenoj desnoj obali

na

sjeverozapad

do

sjecište s granicom PP Kopački rit i državnom granicom kod ušća Drave

Presijeca Dravu najkraćim putem između rkm 0 i sjecišta granice PP Kopački rit i državne granice kod ušća Drave

U duljini od

379,19

348

Od

sjecište s granicom PP Kopački rit i državnom granicom kod ušća Drave

na

sjeveroistok

do

sjecišta granice PP Kopački rit i nasipa koji prolazi sredinom k. č. b. 599 i 600 K. o. Kopačevo

Prati granicu P. P. Kopački rit s južne i zapadne strane parka

U duljini od

24256,96

349

Od

sjecišta granice PP Kopački rit i nasipa koji prolazi sredinom k. č. b. 599 i 600 K. o. Kopačevo

na

sjeveroistok

do

Sjecište jugozapadnog ruba k. č. b. 840 i kanala na k. č. b. 1094 sve K. o. Kopačevo

Prati kanal zapadno i jugozapadno o PP Kopački rit

U duljini od

2649,61

350

Od

Sjecište jugozapadnog ruba k. č. b. 840 i kanala na k. č. b. 1094 sve K. o. Kopačevo

na

sjeverozapad

do

sjecište zapadnog ruba k. č. b. 879 K. o. Bilje i sjeverozapadnog ruba k. č. b. 1778 K. o. Bilje

Prati krunu nasipa južno od naselja Kopačevo do sjecišta zapadnog ruba k. č. b. 879 K. o Bilje i sjeverozapadnog ruba k. č. b. 1878 K.o. Bilje

U duljini od

2650,95

351

Od

Sjecište zapadnog ruba k. č. b. 879 K. o. Bilje i sjeverozapadnog ruba k. č. b. 1878 K. o. Bilje

na

jugozapad

do

Križanje dvaju nekategoriziranih putova ( sjecište sjevernog ruba k. č. b. 1618 s zapadnim rubom k. č. b. 1879 K. o. Bilje)

Prati sjeverni rub kanala do račvanja odakle prati južniji kanal do sjecišta s nekategoriziranim putom kojeg prati do križanja s drugim nekategoriziranim putom (prati sjeverni rub k. č. b. 1777, od račvanja prati zapadni rub k. č. b. 1778 do sjecišta sa sjevernim rubom k. č. b. 1618 kojeg prati do sjecišta sa zapadnim rubom k. č. b. 1879 sve K. o. Bilje)

U duljini od

1388,81

352

Od

Križanje dvaju nekategoriziranih putova ( sjecište sjevernog ruba k. č. b. 1618 s zapadnim rubom k. č. b. 1879 K. o. Bilje)

na

sjeveroistok-jugozapad

do

sjecište puta na k. č. b. 1879 Bilje i nasipa na k. č. b. 1880/1 k.o Bilje

Prati nekategorizirani put na (sjeveroistočni rub k. č. b. 1879 K. o. Bilje) do kote 86,4 odakle prema jugozapadu nastavlja krunom nasipa (zapadni rub k. č. b. 1744/1) do sjecišta sa sjeverozapadnim rubom k. č. b. 1725 i jugoistočnim rubom k. č. b. 1880/1 sve K. o. Bilje)

U duljini od

2364,39

353

Od

Sjecište puta na k. č. b. 1879 Bilje i nasipa na k. č. b. 1880/1 K. o. Bilje

na

sjeverozapad

do

sjecište sjevernog ruba k. č. b. 1775 i jugoistočnog ruba k. č. b. 425 K. o. Bilje

Slijedi nasip južno od Bilja i prati južni rub k. č. b. 1880/1, te slijedi put i nasip prateći južni rub k. č. b. 1873, te kraći segment sjevernog ruba k. č. b. 1775 do istočnog ruba k. č. b. 425, sve K. o. Bilje

U duljini od

1307,24

354

Od

sjecište sjevernog ruba k. č. b. 1775 i jugoistočnog ruba k. č. b. 425 K. o. Bilje

na

sjever i sjeverozapad

do

sjecište produženja sjevernog ruba k. č. b. 423 na zapad preko pruge i istočnog ruba k. č. b. 1787 sve k.o Bilje

Prati istočni i sjeverni rub k. č. b. 425, sjeverni rub. k. č. b. 424, sjeverni rub k. č. b. 423 i nastavlja u istom pravcu preko čeljezničke pruge pruge (Osijek -Drada) do istočnog ruba k. č. b. 1787 sve K. o. Bilje

U duljini od

2370,40

355

Od

sjecište produženja sjevernog ruba k. č. b. 423 na zapad preko pruge i istočnog ruba k. č. b. 1787 sve k.o Bilje

na

sjever

do

Sjecište zapadnog ruba k. č. b. 1787 s južnim rubom k. č. b. 1824 K. o. Bilje

Slijedi prugu Osijek-Darda s zapadne strane i prati zapadni rub k. č. b. 1787 K. o. Bilje

U duljini od

2176,93

356

Od

Sjecište zapadnog ruba k. č. b. 1787 s južnim rubom k. č. b. 1824 K. o. Bilje

na

sjeverozapad, zapad, jugozapad

do

Sjecište sjeveroistočnog ruba k. č. b. 3475 i zapadnog ruba kanala zapadno do Švajcerove ade na k. č. b. 2916/1 sve K. o. Darda

Prati istočni sjeverni i zapadni rub k. č. b. 2648 te sjeverozapadni rub k. č. b. 3475 sve K. o. Darda

U duljini od

2314,51

357

Od

Sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 3475 i zapadnog ruba kanala zapadno do Švajcerove ade na k. č. b. 2916/1 sve K. o. Darda

na

sjeverozapad i jugozapad

do

Sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 2523/2 i i sjeverne strane lučne udoline na kč. 2914 sve K. o. Darda sjeverno do Miloševog Lapa

Prati u smjeru sjevera kanal zapadno od Švajcerove ade i prati istočni rub k. č. b. 2916/1, dalje nastavlja na jugozapad prateći sjevernu stranu k. č. b. 2729 -put kroz predio Ivanova Greda, do kanala k. č. b. 2914 sve K. o. Darda

U duljini od

2076,69

358

Od

Sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 2523/2 i i sjeverne strane lučne udoline na kč. 2914 sve K. o. Darda sjeverno do Miloševog Lapa

na

sjeverozapad i jugozapad

do

Sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 2824/1 i istočnog ruba kanala Barbara na k. č. b. 2824/6 sve K. o. Darda

Prati u smjeru zapada sjeverni rub k. č. b. 2914 i lučne udoline, te dalje sjevernim rubom močvarnog područja Milošev Lapa, prateći sjeverozapadni rub k. č. b. 2529/2, 2523/4, 2524/2 te u istom pravcu preko kanala Barbara na k. č. br. 2824/6 sve K. o. Darda

U duljini od

1954,76

359

Od

Sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 2824/1 i istočnog ruba kanala Barbara na k. č. b. 2824/6 sve K. o. Darda

na

jugozapad i sjeverozapad

do

Sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 2898 i jugozapadnog ruba k. č. b. 2520 sve K. o. Darda

Prati jugoistočni i jugozapadni rub k. č. b. 2824/1 u predjelu Veliko te izbija na Barbara kanal (k. č. b. 2898) sjeveroistočno od Velike pumpe u smjeru granice k. č. b. 2824/1 i 2824/4 sve K. o. Darda

U duljini od

2901,57

360

Od

Sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 2898 i jugozapadnog ruba k. č. b. 2520 sve K. o. Darda

na

sjeverozapad

do

Sjecište jugozapadnog ruba k. č. b. 2922 (put na nasipu) i k. č. b. 2904 (kanal Halašica) zapadno od Lugarnice Bezdan

Kanalom Barbara (istočni rub k. č. b. 2898) i kanalom Halašica (sjeverni rub k. č. b. 2904) na sjeverozapad do Lugarnice Bezdan, sve K. o. Darda

U duljini od

4143,20

361

Od

Sjecište jugozapadnog ruba k. č. b. 2922 (put na nasipu) i k. č. b. 2904 (kanal Halašica) zapadno od Lugarnice Bezdan

na

sjeverozapad i jugozapad

do

Sjecište sjeverozapadnog ruba k. č. b. 2332/3 i sjeveroistočnog ruba kanala Halašica (k. č. b. 2904) K. o. Darda

Prati jugozapadni rub puta na kanalu u smjeru sjeverozapada i jugoistočno od kanala Halašica zakreće na južnim rubom k. č. b. 2333 sve K. o. Darda

U duljini od

853,47

362

Od

Sjecište sjeverozapadnog ruba k. č. b. 2332/3 i sjeveroistočnog ruba kanala Halašica (k. č. b. 2904) K. o. Darda

na

sjeverozapad i jugozapad

do

Sjecište kanala s zapadne strane predjela Šatorište (zapadni rub k. č. b. 2313/1) i sjeveroistočnog ruba k. č. b. 2306 sve K. o. Darda

Prati kanal Halašica u smjeru SZ ( sjeveroistočni rub k. č. b. 2904) te nastavlja na jugozapad kanalom na zapadnoj strani predjela Šatorište (prati sjeveroistočni rub k. č. b. 2904, zapadni rub k. č. b. 2320-2314, 2313/1 do sjecišta s jugozapadnim rubom k. č. b. 2305 sve K. o. Darda) do šume sjeverozapadno od kanala

U duljini od

1827,68

363

Od

Sjecište kanala s zapadne strane predjela Šatorište (zapadni rub k. č. b. 2313/1) i sjeveroistočnog ruba k. č. b. 2306 sve K. o. Darda

na

sjeverozapad

do

Sjecište južne granice k. č. b. 3093/3 i nasipa na kanalu istočno od predjela Staro Selo, k. č. b. 2923/1, sve K. o. Darda

Prati sjeverozapadni rub k. č. b. 2305 i i sjeverni rub šumeistočno od nasipa (sjeverozapadni rub k. č. b. 2306 i 2281 te jugoistočni rub k. č. b. 3093/1 sve K. o. Darda)

U duljini od

1292,88

364

Od

Sjecište južne granice k. č. b. 3093/3 i nasipa na kanalu istočno od predjela Staro Selo, k. č. b. 2923/1, sve K. o. Darda

na

sjeverozapad

do

Sjecište jugoistočne strane nasipa u predjelu Projina međa i kanala u smjeru sjeverozapada (JI strana k. č. b. 2210 K. o. Jagodnjak)

Prati krunu nasipa s jugozapadne strane kanala (jz rub k. č. b. 2381 K. o. Jagodnjak), a kod Lugarnice St. Selo nastavlja krunom nasipa na sjeverozapad do sjecišta s kanalom u predjelu Projina Međa

U duljini od

2754,63

365

Od

Sjecište jugoistočne strane nasipa u predjelu Projina međa i kanala u smjeru sjeverozapada (JI strana k. č. b. 2210 K. o. Jagodnjak)

na

sjeverozapad

do

Sjecište istočnog ruba nasipa zapadno od predjela Projina međa (istočni rub 2381) sa sjevernim rubom k. č. b. 2024 K. o. Jagodnjak

prati jugoistočnu granicu kanala na k. č. b. 2210 i sjeverni rub šume na k. č. b. 2024 sve K. o. Jagodnjak

U duljini od

1428,13

366

Od

Sjecište istočnog ruba nasipa zapadno od predjela Projina međa (istočni rub 2381) sa sjevernim rubom k. č. b. 2024 K. o. Jagodnjak

na

sjever

do

Sjecište istočnog ruba nasipa sa sjevernim rubom nekateg. puta (sjecište istočnog ruba k. č. b. 2381 sa sjevernim rubom k. č. b. 2023/10 K. o. Jagodnjak)

Prati istočni rub nasipa na k. č. b. 2399 do sjecišta sa sjevernim rubom nekategoriziranog puta na k. č. b. 2023/10, sve K. o. Jagodnjak

U duljini od

375,40

367

Od

Sjecište istočnog ruba nasipa sa sjevernim rubom nekateg. puta (sjecište istočnog ruba k. č. b. 2381 sa sjevernim rubom k. č. b. 2023/10 K. o. Jagodnjak)

na

istok-sjeverozapad

do

Sjecište puta na k. č. b. 2364 i zapadne granice k. č. b. 2017 sve k.o Jagodnjak

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta, istočni rub vodotoka Halašica, južni rub nasipa do sjecišta s nasipom s istočne strane vodotoka Darovac u predjelu Prosne (prati sjeverni rub 2023/10, sjeveroistočni rub k. č. b. 2211/1, južni i sjeveroistočni rub k. č. b. 2209, južni rub 2364 K. o. Jagodnjak)

U duljini od

3879,65

368

Od

Sjecište puta na k. č. b. 2364 i zapadne granice k. č. b. 2017 sve k.o Jagodnjak

na

sjever i jug

do

Sjecište sj ruba puta na k. č. b. 2364 i jugozapadnog ruba k. č. b. 1942 sve K. o. Jagodnjak sjeverno od Halašice

Prati krunu nasipa uz istočni rub vodotoka Darovac te močvarni prostor s njegove zapadne strane (prati istočni rub k. č. b. 2204, sjeverni pa zapadni rub k. č. b. 1942 do sjecišta sa sjevernim rubom k. č. b. 2364 sve K. o. Jagodnjak)

U duljini od

3509,74

369

Od

Sjecište puta na k. č. b. 2364 i I nastvaka u smjerujuga zapadnog ruba k. č. b. 1942 sve k.o Jagodnjak S od Halašice

na

sjeverozapad i jugozapad

do

Sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 1675 K. o. Bolman i sjeverozapadnog ruba k. č. b. 2007 K. o. Jagodnjak

Prati sjeverni rub nasipa, zatim nekategorizirani put uz istočni i sjevernozapadni rub šume sjeveroistočno od Lugranice Babin Grob (prati sj rub k. č. b. 2364, istočni i sjeveroistočni rub 2007 K. o. Jagodnjak do sjecišta s ji rubom k. č. b. 1675 K. o. Bolman)

U duljini od

2555,92

370

Od

Sjecište jugoistočnog ruba k. č. b. 1675 K. o. Bolman i sjeverozapadnog ruba k. č. b. 2007 k.o Bolman

na

jugozapad i sjeverozapad

do

sjecište sjeverozapadnog ruba k. č. b. 1675 K. o. Bolman i istočnog ruba nasipa na k. č. b. 1896 K. o. Bolman

Prati krunu nasipa u smjeru sjeverozapada od lugarnice Babin grob (prati istočni rub k. č. b. 1896 K. o. Bolman do sjecišta s južnim rubom k. č. b. 1886 K. o. Bolman)

U duljini od

1866,41

371

Od

sjecište sjeverozapadnog ruba k. č. b. 1675 K. o. Bolman i istočnog ruba nasipa na k. č. b. 1896 K. o. Bolman

na

sjeverozapad i jugozapad

do

Sjecište sjeverozapadnog ruba nasipa na k. č. b. 1606 istočno od Stare Drave i zapadnog ruba kanala koji prati I rub k. č. b. 1401 sve B. Petrovo selo.

Prati nasip na k. č. b. 1896 K. o. Bolman, sjeverozapadni rub k. č. b. 1606 K. o. Baranjsko Petrovo selo zaobilazeći St. Dravu

U duljini od

5876,99

372

Od

Sjecište sjeverozapadnog ruba nasipa na k. č. b. 1606 istočno od Stare Drave i zapadnog ruba kanala koji prati I rub k. č. b. 1401 sve B. Petrovo selo.

na

sjeverozapad i jugozapad

do

Sjecište istočnog ruba nasipa s drugim nasipom sj od Stare Drave (sjecišta ist ruba k. č. b. 1605 s sjev rubom k. č. b. 1606 sve K. o. Baranjsko P. Selo)

Prati zap rub 1401 uporedo s nasipom i tokom, potom sj rub k. č. b. 1290 j od nasipa pa zapadni rub k. č. b. 1595 u smjeru sjevera, pa u smjeru jz: J rub k. č. b. 1481 i 1415, te dalje I rubom k. č. b. 1604 (nasip) do nasipa u smjeru zapada sve K. o. B. Petrovo selo.

U duljini od

5191,26

373

Od

Sjecište istočnog ruba nasipa s drugim nasipom sj od Stare Drave (sjecišta ist ruba k. č. b. 1605 s sjev rubom k. č. b. 1606 sve K. o. Baranjsko P. Selo)

na

sjeverozapad

do

Sjecište sjeveroistočnog ruba kanala na k. č. b. 809 K. o. Torjanci i južnog ruba k. č. b. 1445 K. o. Baranjsko Petrovo selo

Prati sjeveroistočni rub nasipa do križanja s nasipom uz istočni rub kanala Toplica (prati sjeveroistočni rub k. č. b. 1606 K. o. B. Petrovo selo i istočni rub 809 k.o. Torjanci do sjecišta s jugozapadnim rubom k. č. b. 1445 K. o. Baranjsko Petrovo selo

U duljini od

860,15

374

Od

Sjecište sjeveroistočnog ruba kanala na k. č. b. 809 K. o. Torjanci i južnog ruba k. č. b. 1445 K. o. Baranjsko Petrovo selo

na

sjeverozapad i jugozapad

do

Sjecište istočnog ruba kanala na k. č. b. 809 Torjanci i sjeverozapadnog ruba k. č. b. 1445 k.o Baranjsko Petrovo Selo

Obuhvaća južni dio močvarnog područja Zebeš (prati istočni, sjeverni i sjeverozapadni rub k. č. b. 1445 K. o. Baranjsko Petrovo Selo do sjecišta s istočnim rubom k. č. b. 809 K. o. Torjanci)

U duljini od

3234,78

375

Od

Sjecište istočnog ruba kanala na k. č. b. 809 Torjanci i sjeverozapadnog ruba k. č. b. 1445 k.o Baranjsko Petrovo Selo

na

sjeverozapad i zapad

do

Sjecište nekateg. puta s drugim putom zapadno od ŠG Židopustara (sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 899 s jugoistočnim rubom k. č. b. 716 K. o. Torjanci)

Prati nasip uz istočni rub kanala Toplica zatim zapadni rub puta u smjeru juga pa jugozapadna do križanja s nekategoriziranim putom zapadno od ŠG Židopustara (prati istočni rub k. č. b. 809, zapadni rub k. č. b. rub 889, sjeverni rub 899 do sjecišta s ji 716 sve K. o. Torjanci)

U duljini od

1664,97

376

Od

Sjecište nekateg. puta s drugim putom zapadno od ŠG Židopustara (sjecišta sjevernog ruba k. č. b. 899 s jugoistočnim rubom k. č. b. 716 K. o. Torjanci)

na

sjeverozapad

do

Južni vrh k. č. b. 801 K. o. Torjanci

Prati sjeveroistočni rub puta na k. č. b. 899, 898, 795, 794 te dalje nastavlja 120 m na SZ zamišljenom linijom koja spaja sjecište sjeverozapadnog ruba k. č. b. 794 i sjeveroistočnog ruba k. č. b. 790 s južnim vrhom k. č. b, 801 sve K. o. Torjanci

U duljini od

2210,41

377

Od

Južni vrh k. č. b. 801 K. o. Torjanci

na

sjeverozapad

do

Sjecište krune nasipa uz sj rub kanala s nekateg. putom u Ciganskom kraju (Sjecište južnog ruba k. č. b. 800 i zapadnog ruba k. č. b. 759 sve K. o. Torjanci)

Prati jugozapadni rub k. č. b 801 do krajnje južne točke kanala na k. č. b. 800, dalje slijedi kanal i prati sjeveroistočni rub k. č. b. 800 do zapadnog ruba k. č. b. 759 K. o. Torjanci

U duljini od

3077,76

378

Od

Sjecište krune nasipa uz sj rub kanala s nekateg. putom u Ciganskom kraju (Sjecište južnog ruba k. č. b. 800 i zapadnog ruba k. č. b. 759 sve K. o. Torjanci)

na

jug, zapad, sjever

do

Sjecište istočnog ruba k. č. b. 752 Torjanci i južnog ruba kanala k. č. b. 800 K. o. Torjanci

Prati zapadni rub k.c. b. 759 Torjanci do sjecišta s sjevernim rubom k. č. b. 794 koji prati do sjecišta s istočnim rubom k. c. b. 752 Torjanci koji prati do sjecišta s kanalom na. k. c.. b. 800 k.o Torjanci

U duljini od

779,09

379

Od

Sjecište istočnog ruba k. č. b. 752 Torjanci i južnog ruba kanala k. č. b. 800 K. o. Torjanci

na

zapad

do

sjecište s hrvatsko-mađrskom drzavnom granicom

Prati sjeverni rub kanala od sjecišta s građevinskim područjem Ciganskog kraja do sjecišta s hrvatsko-madjarskom granicom

U duljini od

808,21

380*

Od

sjecište s hrvatsko-mađarskom državnom granicom

na

zapad

do

križanja željezničke pruge s DC 7

Prati hrvatsko-mađarsku granicu

U duljini od

321251,44

381

Od

križanja željezničke pruge s DC 7

na

sjeveroistok

do

križanja DC 7 s nasipom koji s istočne i južne strane okružuje naselje Podravlje

Prati sjeverozapadni rub DC 7 do križanja s nasipom koji okružuje naselje Podravlje s istočne i južne strane

U duljini od

890,58

382

Od

križanja DC 7 s nasipom koji s istočne i južne strane okružuje naselje Podravlje

na

jug

do

križanja s nasipom koji se pruža uz lijevu obalu Drave kod kote 87.4

Prati krunu nasipa u smjeru juga do križanja s krunom drugog nasipa kod kote 87.4

U duljini od

1193,09

383

Od

križanja s nasipom koji se pruža uz lijevu obalu Drave kod kote 87.4

na

jugozapad

do

križanja s nekategoriziranim putom kod mosta za Bilje

Prati krunu nasipa do mosta za Bilje

U duljini od

1321,01

384

Od

križanja s nekategoriziranim putom kod mosta za Bilje

na

sjeverozapad

do

sjecišta s nekategoriziranim putom uz rub sume zapadno od gradskih bazena »Copacabana«

Prati krunu nasipa uz lijevu obalu Drave do sjecišta s nekategoriziranim putom uz rub šume zapadno od gradskih bazena »Copacabana«

U duljini od

1193,42

385

Od

sjecišta s nekategoriziranim putom uz rub sume zapadno od gradskih bazena »Copacabana«

na

sjever

do

križanja nekategoriziranog puta uz istočni rub šume s ŽC 4082

Prati zapadni rub nekategoriziranog puta uz istočni rub šume zapadno od gradskih bazena »Copacabana« do križanja s južnim rubom ŽC 4082

U duljini od

463,38

386

Od

križanja nekategoriziranog puta uz istočni rub šume s ŽC 4082

na

sjeverozapad

do

križanja s nekategoriziranim putom koji ide uz zapadni rub šume

Prati južni rub ZC 4082 do križanja s nekategoriziranim putom koji ide uz zapadni rub sume

U duljini od

567,30

387

Od

križanja s nekategoriziranim putom koji ide uz zapadni rub šume

na

jugozapad

do

sjecišta s krunom nasipa koji obilazi naselje Tvrđavica s južne, zapadne i sjeverne strane

Prati nekategorizirani put uz zapadni rub šume do sjecišta s krunom nasipa koji obilazi naselje Tvrđavicu s južna, zapadne i sjeverne strane

U duljini od

714,50

388

Od

sjecišta s krunom nasipa koji obilazi naselje Tvrđavica s južne, zapadne i sjeverne strane

na

jug-zapad-sjever

do

sjecišta s željezničkom prugom sjeverno od naselje Podravlje

Prati krunu nasipa koji obilazi naselje Tvrđavica s južne, zapadne i sjeverne strane, te sa sjeverne strane obilazi gradske bazene »Copacabana« do sjecišta s željezničkom prugom

U duljini od

6651,81

389

Od

sjecišta s željezničkom prugom sjeverno od naselje Podravlje

na

jug

do

križanja željezničke pruge s DC 7

Prati istočni rub željezničke pruge do križanja s DC 7

U duljini od

450,27

390**

Od

sjecište jugozapadnog ruba k. č. b. 1944 i sjeverozapadnog ruba k. č. b. 1819 K. o. Kotoriba uz nasip s

na

zapad-istok

do

križanje nasipa uz sjeverni rub kanala s zapadnim rubom ŽC 2040

Prati krunu nasipa uz sjeverni rub kanala do krizanja s zapadnim rubom ZC 2040

U duljini od

496,26

391

Od

križanja nasipa uz sjeverni rub kanala s zapadnim rubom ŽC 2040

na

jug

do

križanja s nekategoriziranim putom kod kote 135.5

Prati zapadni rub ŽC 2040 do križanja s nekategoriziranim putom kod kote 135.5

U duljini od

160,05

392

Od

križanja s nekategoriziranim putom kod kote 135.5

na

zapad-sjeverozapad

do

Krizanje nekategoriziranog puta s nasipom uz sjeveroistocni rub potoka Rakovnica

Prati juzni rub nekategoriziranog puta do krizanja s krunom nasipa uz potok Rakovnica

U duljini od

1190,85

393

Od

križanja nekategoriziranog puta s nasipom uz sjeveroistočni rub potoka Rakovnica

na

sjeverozapad

do

križanje s nekategoriziranim putom južno od kote 139.2

Prati krunu nasipa uz sjeverni rub potoka Rakovnica, a zatim krunu nasipa uz istočni rub potoka Stara Trnava do križanja s nekategoriziranim putom južno od kote 139.2 (prati istočni rub k. č. b. 5756, sjeverni rub k. č. b. 5862, siječe k. č. b. 5836, prati zapadni rub 5751/1, istočni rub k. č. b. 5839, istočni i sjeverni rub k. č. b. 5685 do sjecišta s južnim rubom k. č. b. 5686 K. o. Kotoriba)

U duljini od

5368,44

394

Od

Križanje s nekategoriziranim putom juzno od kote 139.2

na

sjeveroistok

do

Križanje s nasipom uz desnu obalu rijeke Mure

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta sjeverno od predjela Morica i Mali Hrđajci do križanja s krunom nasipa uz desnu obalu rijeke Mure

U duljini od

2020,00

395

Od

Križanje s nasipom uz desnu obalu rijeke Mure

na

sjeveroistok

do

križanje krune nasipa s nekategoriziranim putom

Prati krunu nasipa do križanja s nekategoriziranim putom (prati južni rub k. č. b. 5681 do sjecišta s istočnim k. č. b. 5698 sve K. o. Kotoriba)

U duljini od

1246,63

396

Od

križanja krune nasipa s nekategoriziranim putom

na

jugoistok

do

križanja s drugim nekategoriziranim putom

Prati istočni rub nekategoriziranog puta do križanja s drugim nekategoriziranim putom zapadno od mrtvice u predjelu Donatoš (prati istočni rub k. č. b. 5698, istočni rub k. č. b. 4644 do sjecišta sa sjevernim rubom k. č. b. 5697, sve K. o. Kotoriba)

U duljini od

895,93

397

Od

križanja s drugim nekategoriziranim putom

na

jugoistok

do

Sjeciste nekategoriziranog puta s gradjevinskim podrucjem naselja Kotoriba

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta do sjecista s građevinskim područjem naselja Kotoriba (Službeni glasnik Međimurske županije br. 16/06) (prati sjeverni rub k. č. b. 5697, istočni rub k. č. b. 5853, južni rub k. č. b. 5852, zapadni rub k. č. b. 4780 i 1924, istočni i sjeverni rub k. č. b. 1926 do sjecišta s zapadnim rubom k. č. b. 1925, sve K. o. Kotoriba)

U duljini od

2591,42

398

Od

Sjeciste nekategoriziranog puta s gradjevinskim podrucjem naselja Kotoriba

na

sjeveroistok

do

križanje građevinskog područja naselja Kotoriba s nekategoriziranim putom sjeverno od kote 134,0

Prati sjevernu granicu građevinskog podrucja naselja Kotoriba do sjecišta s nekategoriziranim putom sjeverno od kote 134,0

U duljini od

2270

399

Od

križanje građevinskog područja naselja Kotoriba s nekategoriziranim putom sjeverno od kote 134,0

na

sjeveroistok

do

križanja zapadnog ruba nekategoriziranog puta s južnom stranom kanala sjeveroistočno od kote 132,32

Prati zapadni rub nekategoriziranog puta do krizanja s juznim rubom kanala sjeveroistocno od kote 132,32 (zapadni rub k. č. b. 5780 k.o. Kotoriba)

U duljini od

703

400

Od

križanja zapadnog ruba nekategoriziranog puta s južnom stranom kanala sjeveroistočno od kote 132,32

na

istok

do

križanja južnog ruba kanala s nasipom (sjecište juž ruba k. č. b. 5767 K. o. Kotoriba i zap strane k. č. b. 4913 K. o. Kotoriba)

Prati južni rub kanala od križanja s nekategoriziranim putom do križanja s nasipom (sjeciste južnog ruba k. č. b. 5767 i zapadnog ruba k. č. b. 4913 K. o. Kotoriba)

U duljini od

225,90

401

Od

križanja južnog ruba kanala s nasipom (sjecište juž ruba k. č. b. 5767 K. o. Kotoriba i zap strane k. č. b. 4913 K. o. Kotoriba)

na

jugozapad

do

Južni rub šume (sjecište juž ruba k. č. b. 4896 i juž ruba k. č. b. 4897 K. o. Kotoriba)

Prati zapadni rub šume do krajnje južne točke (sjecište juž ruba k. č. b. 4896 i juž ruba k. č. b. 4897 K. o. Kotoriba)

U duljini od

241,94

402

Od

južni rub šume (sjecište juž ruba k. č. b. 4896 i juž ruba k. č. b. 4897 K. o. Kotoriba)

na

sjeveroistok

do

križanja jugoistočnog ruba šume s zapadnom stranom kanala (sjecište k. č. b. 4897 s zap rubom k. č. b. 5866 K. o. Kotoriba)

Prati južni rub šume do križanja s zapadnom stranom kanala u predjelu Šibje

U duljini od

124,40

403

Od

križanja jugoistočnog ruba šume s zapadnom stranom kanala (sjecište k. č. b. 4897 s zap rubom k. č. b. 5866 K. o. Kotoriba)

na

jugozapad

do

križanja zap strane kanala s južnom stranom nekategoriziranog puta (sjecište k. č. b. zap ruba k. č. b. 5866 i jugoistočnog ruba k. č. b. 5799)

Prati zapadnu stranu kanala do križanja s južnom stranom nekategoriziranog puta

U duljini od

177,11

404

Od

križanja zap strane kanala s južnom stranom nekategoriziranog puta (sjecište k. č. b. zap ruba k. č. b. 5866 i jugoistočnog ruba k. č. b. 5799)

na

jugozapad

do

sjecište južnog ruba nekategoriziranog puta (juž rub k. č. b. 5799 i zap ruba 4882 K. o. Kotoriba)

Prati južni rub nekategoriziranog puta do križanja s zapadnim rubom starog rukavca (sjecište juž ruba k. č. b. 5779 i zap ruba k. č. b. 4882 K. o. Kotoriba)

U duljini od

82,30

405

Od

sjecište južnog ruba nekategoriziranog puta (juž rub k. č. b. 5799 i zap ruba 4882 K. o. Kotoriba)

na

jugoistok

do

križanja zapadne strane starog rukavca s sjevernom stranom ceste

Prati zapadni rub starog rukavca (zap rub k. č. b. 4882, 4879, 4878, 4875, 4874 K. o. Kotoriba) do križanja s sj rubom nekategoriziranog puta (k. č. b. 5770 K. o. Kotoriba)

U duljini od

193,95

406

Od

križanja zapadne strane starog rukavca s sjevernom stranom ceste

na

jugozapad

do

Račvanje nekategoriziranih putova (sjecište sj ruba k. č. b.4964 i ist ruba k. č. b. 5783/2)

Prelazi željezničku prugu do sjecišta sjevernog ruba k. č. b.4964 i istočnog ruba k. č. b. 5783/2 K. o. Kotoriba)

U duljini od

31,05

407

Od

Račvanje nekategoriziranih putova (sjecište sj ruba k. č. b.4964 i ist ruba k. č. b. 5783/2)

na

jugoistok

do

Račvanje nekategoriziranih putova putova (sjecište s istočnim rubom k. č. b. 5795 K. o. Kotoriba)

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta (k. č. b. 5786 K. o. Kotoriba) do račvanja putova

U duljini od

761,62

408

Od

Račvanje nekategoriziranih putova putova (sjecište s istočnim rubom k. č. b. 5795 K. o. Kotoriba)

na

jug

do

križanja s nekategoriziranim putom uz rub šume u ravnini sjecišta sj rub k. č. b. 5454 i juž ruba 5453 K. o. Kotoriba

Prati zapadni rub nekategoriziranog puta ( k. č. b. 5896 K. o. Kotoriba) do križanja s nekategoriziranim putom uz rub šume u ravnini sjecišta juž ruba k. č. b.5454 i sj ruba 5453 K. o. Kotoriba

U duljini od

316,97

409

Od

križanja s nekategoriziranim putom uz rub šume u ravnini sjecišta sj rub k. č. b. 5454 i juž ruba 5453 K. o. Kotoriba

na

zapad-jugozapad

do

sjecište ruba starog rukavca s istočnom stranom nekategoriziranog puta

Prati sjeverni (vanjski ) rub starog rukavca (siječe k. č. b. 5795, 5869 i 5794 u ravnini sjecišta sj ruba k. č. b. 5453 i juž ruba k.c.b 5454 K. o. Kotoriba, prati sj rub k. č. b. 5453, 5456, 5457, 5460, 5461, 5870) do sjecišta s nekategoriziranim putom

U duljini od

504,66

410

Od

sjecište ruba starog rukavca s istočnom stranom nekategoriziranog puta

na

jugoistok

do

križanja sjevernog ruba nekategoriziranog puta s zapadnim rubom kanala

Prati sjeverni rub nekategoriziranog puta uz stari rukavac (juž rub k. č. b. 5868 K. o. Kotoriba) do križanja s zapadnim rubom kanala (zapadni rub k. č. b. 5801 K. o. Kotoriba)

U duljini od

605,69

411

Od

križanja sjevernog ruba nekategoriziranog puta s zapadnim rubom kanala

na

jugoistok

do

križanja dvaju kanala za navodnjavanje sjeverozapadno od kote 132,9

Prati zapadni rub kanala do sjecišta s kanalom sjeverozapadno od kote 132.9 južno od predjela Hrlič

U duljini od

555,22

412

Od

križanja dvaju kanala za navodnjavanje sjeverozapadno od kote 132,9

na

jugoistok

do

križanje zapadnog ruba nasipa uz rijeku Muru s istočnim rubom kanala za navodnjavanje

Prati zapadni rub nasipa uz rijeku Muru do križanja s istočnim rubom kanala za navodnjavanje sjeveroistočno od kote 131.5

U duljini od

5133,00

413

Od

Križanje zapadnog ruba nasipa uz rijeku Muru s istočnim rubom kanala za navodnjavanje

na

jugoistok

do

križanje s nasipom uz sjeverni rub potoka Rakovnica

Prati istočni rub kanala za navodnjavanje do križanja s nasipom uz sjeverni rub potoka Rakovnica

U duljini od

194,46

414

Od

križanje s nasipom uz sjeverni rub potoka Rakovnica

na

istok

do

križanje s nekategoriziranim putom s istočne strane potoka Rakovnica sjeverno od kote 131.5

Prati vrh nasipa uz istocnu stranu potoka Rakovnica do krizanja s nekategoriziranim putom sjeverno od kote 131.5 kod mosta

U duljini od

197,72

415

Od

križanje s nekategoriziranim putom s istočne strane potoka Rakovnica sjeverno od kote 131.5

na

sjeverozapad

do

križanja s nasipom s istočne strane kanala

Prati južni rub nekategoriziranog puta do križanja s nasipom s istočne strane kanala

U duljini od

678,68

416

Od

križanja s nasipom sa istočne strane kanala

na

sjeverozapad

do

sjecište s građevinskim područjem Kotoribe (Službeniglasnik 16/06)

Prati krunu nasipa sa istočne strane kanala koji prolazi izmeđju predjela Velike Gradine i Krc te Volnjak i Grmlje

U duljini od

2123,41

 

 

* Izdvojeno područje Tvrđavice i Podravlja OBŽ

 

 

 

** Izdvojeno područje Kotoribe MŽ