Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima sliženosti poslova u državnoj službi

NN 22/2011 (18.2.2011.), Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima sliženosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

472

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007 i 27/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2011. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010 i 113/2010), iza članka 26. dodaju se članci 26a. i 26b. koji glase:

»Članak 26a.

(1) Posebni nazivi radnih mjesta državnih službenika koji rade u strukturi tijela koja su dobila dozvolu za rad od Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. načelnik sektora ili službe (programiranje i strateško planiranje, financijsko upravljanje i kontrola, računovodstvo Nacionalnog fonda, suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Ministarstvu financija, ugovaranje i provedba projekata, praćenje provedbe i vrednovanje programa Europske unije) 3,25

2. načelnik odjela (programiranje i strateško planiranje, financijsko upravljanje i kontrola, računovodstvo Nacionalnog fonda, suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Ministarstvu financija, ugovaranje i provedba projekata, praćenje provedbe i vrednovanje programa Europske unije) 2,65

3. voditelj odsjeka (programiranje i strateško planiranje, financijsko upravljanje i kontrola, računovodstvo Nacionalnog fonda, suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Ministarstvu financija, ugovaranje i provedba projekata, praćenje provedbe i vrednovanje programa Europske unije) 2,21

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši stručni savjetnik (programiranje i strateško planiranje, financijsko upravljanje i kontrola, računovodstvo Nacionalnog fonda, suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Ministarstvu financija, ugovaranje i provedba projekata, praćenje provedbe i vrednovanje programa Europske unije) 2,04

2. stručni savjetnik (programiranje i strateško planiranje, financijsko upravljanje i kontrola, računovodstvo Nacionalnog fonda, suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Ministarstvu financija, ugovaranje i provedba projekata, praćenje provedbe i vrednovanje programa Europske unije) 1,65

3. stručni suradnik (programiranje i strateško planiranje, financijsko upravljanje i kontrola, računovodstvo Nacionalnog fonda, suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Ministarstvu financija, ugovaranje i provedba projekata, praćenje provedbe projekata i vrednovanje programa Europske unije) 1,50

(2) Tijela koja su dobila dozvolu za rad od Europske komisije u smislu stavka 1. ovoga članku su: tijelo nadležno za koordinaciju, tijelo nadležno za financijsko upravljanje, tijelo nadležno za zaštitu financijskih interesa Europske unije, utvrđivanja nepravilnosti i izvještavanje o nepravilnostima, tijelo nadležno za Operativni program, tijelo nadležno za prioritet/mjeru, provedbeno tijelo i ustrojstvene jedinice za provedbu projekata.

(3) Broj državnih službenika u tijelima iz stavka 2. ovoga članka na koje se odnosi ova Uredba utvrdit će odlukom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija.

Članak 26b.

(1) Osnovni elementi opisa radnih mjesta iz članka 26a. stavka 1. ove Uredbe i uvjeti za raspored utvrđuju se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

(2) U pravilniku o unutarnjem redu obvezno se navode osnovni elementi opisa radnog mjesta i uvjeti za raspored iz stavka 1. ovoga članka, te drugi elementi opisa radnog mjesta i uvjeti za raspored, ovisno o posebnostima svakog radnog mjesta.

(3) Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova državnih službenika koji rade u strukturi tijela koja su dobila dozvolu za rad od Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije iz članka 26a. ove Uredbe, preduvjet su za povrat troškova plaća od Europske komisije.«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Tijela državne uprave iz članka 26a. stavka 2. ove Uredbe uskladit će pravilnike o unutarnjem redu s odredbama ove Uredbe najkasnije do 30. lipnja 2011. godine.

Članak 3.

(1) Na radna mjesta iz članka 1. ove Uredbe mogu se rasporediti državni službenici koji nisu završili programe izobrazbe vezane uz sredstva Europske unije, uz uvjet da potrebne programe završe u roku godine dana od rasporeda na radna mjesta, a za programe koji nisu u to vrijeme organizirani, državni službenici dužni su ih završiti u roku tri godine od dana početka provedbe tih programa.

(2) Državni službenici iz stavka 1. ovoga članka koji ne završe programe izobrazbe u propisanom roku bez opravdanog razloga, rasporedit će se na drugo radno mjesto za koje ispunjavaju uvjete.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/11-01/01

Urbroj: 5030106-11-3

Zagreb, 20. siječnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

OSNOVNI ELEMENTI OPISA RADNIH MJESTA I UVJETI ZA RASPORED DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI RADE U STRUKTURI TIJELA KOJA SU DOBILA DOZVOLU ZA RAD OD EUROPSKE KOMISIJE ZA UPRAVLJANJE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Naziv radnog mjesta

Osnovni elementi opisa radnog mjesta

Uvjeti za raspored

načelnik
sektora/službe

– upravlja radom sektora/službe (organizira, koordinira, prati i nadzire obavljanje poslova u sektoru/službi) i obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima u sektoru/službi;

– koordinira obavljanje poslova temeljem nacionalne razvojne strategije i strateških dokumenata za korištenje sredstava Europske unije (Nacionalni strateški referentni okvir i drugi jednogodišnji/višegodišnji programi) ili poslova financijskog upravljanja temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma;

– organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije i/ili u nadzoru provedbe programa Europske unije;

– daje smjernice za pripremu evaluacija za programske dokumente (operativne programe) ili smjernice za rješavanje revizorskih nalaza i unaprjeđenje sustava financijskog upravljanja;

– sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata;

– surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije;

– izvještava nadređene službenike/dužnosnike o stanju izvršavanja poslova u sektoru i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova;

– redovno surađuje s rukovodećim službenicima državnih tijela i višim službenicima nadležnih tijela Europske komisije;

– odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz djelokruga sektora/službe.

– magistar struke ili stručni specijalist odgovarajuće struke,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega 2 godine na poslovima vezanim uz upravljanje fondovima Europske unije,

– izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,

– izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

– izvrsno poznavanje Kohezijske politike Europske unije,

– izvrsno znanje vezano uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti,

– visokorazvijene analitičke i pregovaračke sposobnosti i vještine,

– znanje rada na osobnom računalu,

– položen državni stručni ispit,

– završeni programi izobrazbe: Osnove fondova Europske unije, Strateško planiranje u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, Upravljanje projektnim ciklusom, Izrada operativnih programa, Provedba projekata Europske unije, Osnove sustava financijskog upravljanja i kontrola u fondovima Europske unije;

– završeni ostali programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode nadležna državna tijela i institucije,

– ostali uvjeti prema posebnim propisima i pravilniku o unutarnjem redu.

načelnik odjela

– upravlja radom odjela (organizira, koordinira, prati i nadzire obavljanje poslova u odjelu) i obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima u odjelu;

– koordinira pripremu internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku,

– sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga odjela;

– neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga odjela koji obuhvaćaju sudjelovanje u izradi strateških dokumenata, proučavanje i analizu nacrta dokumentacije, predlaganje inovativnih rješenja problema, uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika;

– izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u odjelu i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova;

– redovno surađuje s rukovodećim službenicima državnih tijela i po potrebi s višim službenicima nadležnih tijela Europske komisije;

– odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz djelokruga odjela

– magistar struke ili stručni specijalist odgovarajuće struke,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega 2 godine na poslovima vezanim uz upravljanje fondovima Europske unije,

– izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,

– izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

– dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije,

– dobro znanje vezano uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti,

– napredno znanje rada na osobnom računalu,

– položen državni stručni ispit,

– završeni programi izobrazbe: Osnove fondova Europske unije, Strateško planiranje u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, Upravljanje projektnim ciklusom, Izrada operativnih programa, Provedba projekata Europske unije, Osnove sustava financijskog upravljanja i kontrola u fondovima Europske unije;

– završeni ostali programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode nadležna državna tijela i institucije,

– ostali uvjeti prema posebnim propisima i pravilniku o unutarnjem redu.

voditelj
odsjeka

– upravlja radom odsjeka (organizira, koordinira, prati i nadzire obavljanje poslova u odsjeku) i obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima u odsjeku;

– neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga odsjeka koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe programa i projekata, uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika;

– sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga odsjeka;

– izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u odsjeku i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova;

– redovno surađuje s nižim rukovodećim službenicima državnih tijela i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije;

– odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz djelokruga odsjeka

– magistar struke ili stručni specijalist odgovarajuće struke,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega 2 godine na poslovima vezanim uz upravljanje fondovima Europske unije,

– izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,

– odlično poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

– odlično poznavanje Kohezijske politike Europske unije,

– odlično znanje vezano uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti,

– napredno znanje rada na osobnom računalu,

– položen državni stručni ispit,

– završeni programi izobrazbe: Osnove fondova Europske unije, Strateško planiranje u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, Upravljanje projektnim ciklusom, Izrada operativnih programa, Provedba projekata Europske unije, Financije i računovodstvo projekata Europske unije, Osnove sustava financijskog upravljanja i kontrola u fondovima Europske unije;

– završeni ostali programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode nadležna državna tijela i institucije,

– ostali uvjeti prema posebnim propisima i pravilniku o unutarnjem redu.

viši stručni savjetnik

– sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga ustrojstvene jedinice;

– priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku u provedbi programa i projekata iz djelokruga ustrojstvene jedinice;

– analizira podatke iz djelokruga ustrojstvene jedinice;

– sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka;

– obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe programa i projekata, uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika;

– redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije;

– odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika.

– magistar struke ili stručni specijalist odgovarajuće struke,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega 2 godine na poslovima vezanim uz upravljanje fondovima Europske unije,

– izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,

– dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

– dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije,

– znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti,

– napredno znanje rada na osobnom računalu,

– položen državni stručni ispit,

– završeni programi izobrazbe: Osnove fondova Europske unije, Strateško planiranje u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, Upravljanje projektnim ciklusom, Izrada operativnih programa, Provedba projekata Europske unije, Financije i računovodstvo projekata Europske unije, Osnove sustava financijskog upravljanja i kontrola u fondovima Europske unije;

– završeni ostali programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode nadležna državna tijela i institucije,

– ostali uvjeti prema posebnim propisima i pravilniku o unutarnjem redu.

stručni
savjetnik

– izrađuje nacrte složenijih izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku;

– prikuplja, obrađuje i analizira složenije podatke na hrvatskom i engleskom jeziku iz djelokruga ustrojstvene jedinice;

– sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka;

– obavlja složenije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu dokumentacije, praćenje provedbe programa i projekata, uz češći nadzor, opće i specifične upute nadređenog službenika;

– surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije radi prikupljanja ili razmjene informacija;

– odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika.

– magistar struke ili stručni specijalist odgovarajuće struke,

– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega najmanje 1 godina na poslovima vezanim uz fondove Europske unije,

– položen državni stručni ispit,

– dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku,

– poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

– napredno znanje rada na osobnom računalu,

– završeni programi izobrazbe: Osnove fondova Europske unije, Strateško planiranje u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, Upravljanje projektnim ciklusom, Izrada operativnih programa, Provedba projekata Europske unije, Financije i računovodstvo projekata Europske unije, Osnove sustava financijskog upravljanja i kontrola u fondovima Europske unije;

– završeni ostali programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode nadležna državna tijela i institucije,

– ostali uvjeti prema posebnim propisima i pravilniku o unutarnjem redu.

stručni
suradnik

– prikuplja i evidentira cjelokupnu dokumentaciju iz djelokruga ustrojstvene jedinice;

– izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka na engleskom i hrvatskom jeziku;

– prevodi pisane tekstove i dokumente s hrvatskog jezika na engleski i s engleskog na hrvatski;

– priprema dokumentaciju i materijale na hrvatskom i engleskom jeziku potrebne za ostvarivanje odnosa s javnošću, medijima, korisnicima i potencijalnim korisnicima;

– obavlja druge, manje složene poslove, s ograničenim brojem međusobno povezanih zadaća iz djelokruga ustrojstvene jedinice i uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika;

– surađuje sa službenicima unutar tijela u kojem je zaposlen i povremeno izvan tijela radi prikupljanja ili razmjene informacija;

– odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika.

– magistar struke ili stručni specijalist odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku,

– poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

– napredno znanje rada na osobnom računalu,

– položen državni stručni ispit,

– završeni programi izobrazbe: Osnove fondova Europske unije, Strateško planiranje u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, Upravljanje projektnim ciklusom, Izrada operativnih programa, Provedba projekata Europske unije, Financije i računovodstvo projekata Europske unije, Osnove sustava financijskog upravljanja i kontrola u fondovima Europske unije;

– završeni ostali programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode nadležna državna tijela i institucije,

– ostali uvjeti prema posebnim propisima i pravilniku o unutarnjem redu.