Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti

NN 23/2011 (21.2.2011.), Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti

MINISTAR MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

482

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 20/10.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi elektromagnetske kompatibilnosti (EMC), kojima mora udovoljavati električna i druga tehnička oprema koja se stavlja na tržište, na raspolaganje i/ili u pogon u Republici Hrvatskoj, način i postupci ocjenjivanja sukladnosti te opreme sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, način i postupak ovlašćivanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti, oznake i način označivanja električne i druge tehničke opreme te nadzor nad mjerodavnim tržištem.

Područje primjene

Članak 2.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na svu opremu i uređaje koji mogu uzrokovati elektromagnetske smetnje i/ili na koje te smetnje mogu utjecati narušavajući njihove radne značajke.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

a) radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu,

b) aeronautičke proizvode, njihove sastavnice i uređaje obuhvaćene posebnim propisima iz područja civilnog zrakoplovstva,

c) radijsku opremu koju upotrebljavaju radioamateri, a koja nije dostupna na slobodnom tržištu, komplete sastavnih dijelova koje upotrebljavaju radioamateri za sastavljanje radijske opreme, kao ni na opremu dostupnu na slobodnom tržištu koja je tehnički izmijenjena od strane radioamatera i namijenjena za njihovu uporabu,

d) opremu koja zbog svojih fizikalnih značajki ne može stvarati elektromagnetske smetnje koje prelaze dopuštenu razinu za normalan rad radijske i telekomunikacijske opreme te druge opreme, ni na opremu koja radi u skladu sa svojom namjenom bez narušavanja radnih značajki u prisutnosti elektromagnetskih smetnja.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na opremu iz stavka 1. ovoga članka, za koju su bitni zahtjevi iz članka 5. ovoga Pravilnika u potpunosti ili djelomično podrobnije uređeni posebnim propisima.

(4) Ovaj Pravilnik ne utječe na primjenu posebnih propisa kojima se uređuje sigurnost opreme.

Značenje pojmova

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. elektromagnetska kompatibilnost (EMC): mogućnost naprave, uređaja ili sustava da radi na zadovoljavajući način u svojem elektromagnetskom okruženju i da ne stvara štetne elektromagnetske smetnje drugoj opremi ili sustavima u tom okruženju,

2. elektromagnetska smetnja: svaka elektromagnetska pojava koja može narušiti radne značajke opreme, uređaja, naprave ili sustava, a obuhvaća elektromagnetski šum, neželjeni signal ili smetnju u mediju širenja elektromagnetskih valova,

3. elektromagnetsko okruženje: sve elektromagnetske pojave vidljive na određenoj lokaciji,

4. Ministarstvo: središnje tijelo državne uprave nadležno za elektroničke komunikacije,

5. ministar: čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za elektroničke komunikacije,

6. nepokretna instalacija: označuje određenu kombinaciju više vrsta uređaja i/ili drugih naprava koje su sastavljene, ugrađene i namijenjene za trajnu uporabu na određenoj lokaciji,

7. oprema: svaki uređaj ili nepokretna instalacija,

8. otpornost na elektromagnetske smetnje: mogućnost rada opreme, uređaja, naprave ili sustava bez narušavanja njihovih radnih značajki u prisutnosti elektromagnetske smetnje,

9. uređaj: svaka gotova električna ili elektronička naprava, ili kombinacija tih naprava koja sadrži električne i/ili elektroničke sastavne dijelove, a koja je dostupna na slobodnom tržištu kao jedinstvena funkcionalna jedinica namijenjena krajnjem korisniku i podložna stvaranju elektromagnetske smetnje, ili na rad koje takva smetnja može utjecati.

(2) U smislu ovoga Pravilnika sljedeći pojmovi smatraju se istovjetnima značenju pojma uređaja iz stavka 1. točke 9. ovoga članka:

1. sastavnice ili podsklopovi: dijelovi uređaja namijenjeni ugradnji u uređaj od strane krajnjeg korisnika, a koji su podložni stvaranju elektromagnetske smetnje ili na rad kojih takva smetnja može utjecati,

2. pokretne instalacije: kombinacija uređaja i/ili drugih naprava namijenjenih za premještanje i rad na više različitih lokacija.

II. STAVLJANJE NA TRŽIŠTE, NA RASPOLAGANJE I/ILI U POGON

Slobodan protok opreme

Članak 4.

(1) Oprema se može staviti na tržište, na raspolaganje i/ili u pogon samo ako udovoljava zahtjevima iz ovoga Pravilnika i ako se pravilno instalira, održava i upotrebljava u skladu sa svojom namjenom.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, odredbe ovoga Pravilnika ne utječu na primjenu posebnih mjera koje se odnose na uporabu opreme, u skladu s posebnim propisima:

(a) mjera za utvrđivanje i uklanjanje postojećih ili očekivanih smetnja u vezi s elektromagnetskom kompatibilnosti na određenoj lokaciji,

(b) sigurnosnih mjera koje se poduzimaju u svrhu zaštite javnih elektroničkih komunikacijskih mreža ili radijskih postaja koje upotrebljavaju Oružane snage Republike Hrvatske, policija i sigurnosno-obavještajne agencije u skladu s Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra.

(3) O primjeni posebnih mjera iz stavka 2. ovoga članka ministar će izvijestiti Europsku komisiju i druge države članice Europske unije.

(4) Električna i druga tehnička oprema, koja ne udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, može se javno izlagati i predstavljati u Republici Hrvatskoj samo uz jasno i razvidno istaknutu oznaku da takva oprema ne udovoljava zahtjevima iz ovoga Pravilnika, te da stavljanje na tržište i uporaba takve opreme nije dopuštena u Republici Hrvatskoj.

(5) Javno izlaganje i predstavljanje opreme iz stavka 4. ovoga članka dopušteno je ako su prethodno poduzete odgovarajuće mjere u svrhu izbjegavanja elektromagnetskih smetnja.

Bitni zahtjevi elektromagnetske kompatibilnosti

Članak 5.

Oprema iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika mora udovoljavati sljedećim bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti:

1. zaštitni zahtjevi:

a) oprema i uređaji moraju se projektirati i proizvoditi na način da elektromagnetske smetnje, koje oprema i uređaji stvaraju, ne prelaze razinu koja dopušta radijskoj i telekomunikacijskoj opremi te drugim uređajima ispravan rad u skladu s njihovom namjenom,

b) oprema i uređaji moraju imati odgovarajuću razinu unutarnje otpornosti na elektromagnetske smetnje, što im omogućuje ispravan rad u skladu s njihovom namjenom.

2. posebni zahtjevi za nepokretne instalacije:

– nepokretna instalacija mora se ugrađivati u skladu s dobrom inženjerskom praksom, uz poštivanje podataka o uporabi njezinih sastavnica u skladu s njihovom namjenom, kako bi se udovoljilo zaštitnim zahtjevima iz točke 1. ovoga članka. Primjena dobre inženjerske prakse mora se dokumentirati, a odgovorna osoba mora čuvati dokumentaciju sve dok je nepokretna instalacija u uporabi, te je dati na uvid nadležnom inspektoru u skladu s njegovim zahtjevom.

Norme

Članak 6.

(1) Ako oprema ili uređaj udovoljava odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme, smatra se da je sukladan odgovarajućim bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika. Pretpostavka sukladnosti ograničena je na opseg usklađene norme ili norma koje se primjenjuju te mjerodavnih bitnih zahtjeva koje obuhvaća takva usklađena norma ili norme.

(2) Ministarstvo redovito usklađuje i dopunjuje popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti, koje pružaju pretpostavku o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, te ih prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, objavljuje u »Narodnim novinama« i na svojim internetskim stranicama.

(3) Hrvatski zavod za norme osigurava, u skladu s mjerodavnim odredbama zakona kojim se uređuje područje normizacije, podatke o hrvatskim normama iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako u Republici Hrvatskoj nisu prihvaćene i objavljene hrvatske norme kojima su prihvaćene usklađene europske norme koje se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost, a koje pružaju pretpostavku o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, mogu se primjenjivati odgovarajuće europske ili međunarodne norme.

(5) Ako Ministarstvo smatra da hrvatska norma iz stavka 1. ovoga članka ne zadovoljava u potpunosti bitne zahtjeve iz članka 5. ovoga Pravilnika, o tome će, uz pisano obrazloženje, izvijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo i Hrvatski zavod za norme.

III. UREĐAJI

Postupci ocjenjivanja sukladnosti za uređaje

Članak 7.

(1) Ocjenjivanje sukladnosti uređaja s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika provodi se, prema izboru proizvođača opreme, na jedan od načina propisanih Dodatkom 1. ili Dodatkom 2. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti provodi postupke ocjenjivanja sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka na temelju zahtjeva proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika.

(3) Proizvođač mora pripremiti tehničku dokumentaciju koja pruža dokaz o sukladnosti uređaja s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, te Izjavu o sukladnosti u skladu s Dodatkom 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(4) Izjavu o sukladnosti iz stavka 3. ovoga članka, osim proizvođača, može pripremiti i njegov ovlašteni zastupnik.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti

Članak 8.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti električne i druge tehničke opreme na temelju rješenja o ovlasti koje donosi ministar, uz uvjet da to tijelo ima potvrdu Hrvatske akreditacijske agencije o ispunjavanju osnovnih uvjeta iz Dodatka 4., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio, te dodatnih uvjeta propisanih Naputkom o utvrđivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području elektromagnetske kompatibilnosti.

(2) Postupak utvrđivanja osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u ime Ministarstva provodi Hrvatska akreditacijska agencija u skladu s Naputkom iz stavka 1. ovoga članka, koji donosi ministar.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka mora osobito sadržavati:

– nadnevak izdavanja potvrde,

– popis opreme za ispitivanje s nadnevcima umjeravanja,

– metode ispitivanja za koje se ovlast izdaje,

– ime osobe osposobljene i odgovorne za nadzor i procjenu ishoda ispitivanja.

(4) Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlasti iz stavka 1. ovoga članka, koji tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi Ministarstvu, mora sadržavati sljedeće:

– podatke o podnositelju zahtjeva,

– presliku potvrde iz stavka 1. ovoga članka ili presliku potvrde o akreditaciji iz stavka 7. ovoga članka.

(5) Rješenje o ovlasti iz stavka 1. ovoga članka može se vremenski ograničiti ili važiti do ukidanja.

(6) Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispunjavati osnovne uvjete iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika i dodatne uvjete propisane Naputkom iz stavka 1. ovoga članka tijekom cijelog razdoblja važenja rješenja o ovlasti iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Smatra se da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, koje ima potvrdu o akreditaciji Hrvatske akreditacijske agencije, udovoljava osnovnim uvjetima iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika i dodatnim uvjetima propisanima Naputkom iz stavka 1. ovoga članka s obzirom na opseg aktivnosti i proizvoda obuhvaćenih tom akreditacijom.

(8) Hrvatska akreditacijska agencija će za potrebe Ministarstva najmanje jedanput godišnje obavljati redovite provjere, a na zahtjev Ministarstva i izvanredne provjere osposobljenosti ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti, te o obavljenim provjerama redovito izvješćivati Ministarstvo.

(9) Ako Hrvatska akreditacijska agencija u redovitoj ili izvanrednoj provjeri osposobljenosti ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti utvrdi da to tijelo ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, o tome će bez odgode izvijestiti Ministarstvo.

(10) U slučaju iz stavka 9. ovoga članka ministar će ukinuti rješenje o ovlasti iz stavka 1. ovoga članka, i to u cijelosti ili u dijelu u kojem je ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prestalo ispunjavati propisane uvjete.

(11) Popis ovlaštenih tijela za obavljanje postupka ocjenjivanja sukladnosti električne i druge tehničke opreme vodi Ministarstvo, koje ga redovito dopunjuje i objavljuje na svojim internetskim stranicama.

(12) Ministar će izvijestiti Europsku komisiju i druge države članice Europske unije o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje sukladnosti, koja je ovlastio za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti električne i druge tehničke opreme sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, te o svakoj promjeni u vezi s izdanim ovlastima.

(13) U izvješću iz stavka 12. ovoga članka osobito se mora navesti jesu li tijela za ocjenjivanje sukladnosti ovlaštena za obavljanje postupaka iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika za sve uređaje iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, i/ili za bitne zahtjeve elektromagnetske kompatibilnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika, ili je opseg izdane ovlasti ograničen na određene posebne odrednice bitnih zahtjeva elektromagnetske kompatibilnosti i/ili vrste uređaja.

Oznaka sukladnosti i način označivanja uređaja

Članak 9.

(1) Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik obvezni su na uređaj ili njegovu natpisnu pločicu staviti oznaku sukladnosti u skladu s odredbama ovoga članka, a ako to nije moguće zbog prirode samog uređaja, oznaka sukladnosti mora se staviti na omot za pakiranje (ako postoji) ili pripadajuću dokumentaciju koja prati uređaj.

(2) Uređaj, koji je u skladu sa svim zahtjevima propisanima ovim Pravilnikom, prije stavljanja na tržište mora biti označen oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje oblik, sadržaj i izgled oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, uređaj koji udovoljava bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika i koji je označen europskom oznakom sukladnosti »CE«, ne mora se dodatno označivati oznakom sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Na svakom uređaju moraju se nalaziti podaci o tipu, seriji i serijskom broju ili bilo koji drugi podaci koji omogućuju prepoznavanje uređaja.

(5) Svaki uređaj mora biti popraćen dokumentacijom u kojoj se moraju nalaziti podaci o nazivu i adresi proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika ili druge osobe odgovorne za stavljanje uređaja na tržište Republike Hrvatske, upute za uporabu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, te obavijesti o svim posebnim mjerama opreza koje se moraju poduzeti prigodom sklapanja, instaliranja, održavanja ili uporabe uređaja.

(6) Uređaj koji nije u skladu sa zaštitnim zahtjevima iz članka 5. točke 1. ovoga Pravilnika za stambena područja, mora imati jasnu oznaku ograničenja uporabe u tim područjima, a gdje je to moguće, oznaka se mora istaknuti i na samom pakiranju.

IV. NEPOKRETNE INSTALACIJE

Članak 10.

(1) Primjena odredaba članaka 5., 7. i 9. ovoga Pravilnika nije obvezna za uređaj namijenjen ugradnji u određenu nepokretnu instalaciju, a koji inače nije dostupan na slobodnom tržištu.

(2) Uređaj iz stavka 1. ovoga članka mora biti popraćen dokumentacijom koja opisuje nepokretnu instalaciju i značajke njezine elektromagnetske kompatibilnosti te ukazuje na zaštitne mjere koje se moraju poduzeti prigodom ugradnje uređaja u tu nepokretnu instalaciju, kako se ne bi ugrozila usklađenost te instalacije sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, te s podacima iz članka 9. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju postojanja naznaka o neusklađenosti nepokretne instalacije sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti ili prigovora na smetnje uzrokovane nepokretnom instalacijom, nadležni inspektor može zatražiti dokaz o sukladnosti nepokretne instalacije s bitnim zahtjevima iz članka 5. točke 2. ovoga Pravilnika, i/ili zatražiti ispitivanje sukladnosti nepokretne instalacije sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka vlasnik ili korisnik nepokretne instalacije obvezan je dokazati usklađenost nepokretne instalacije s bitnim zahtjevima iz članka 5. točke 2. ovoga Pravilnika.

(5) Ako nadležni inspektor utvrdi da nepokretna instalacija nije usklađena sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, rješenjem će narediti uklanjanje utvrđenih nedostataka u za to primjerenom roku.

(6) U slučaju nepostupanja po rješenju nadležnog inspektora iz stavka 5. ovoga članka u za to određenom roku, nadležni inspektor će rješenjem zabraniti rad nepokretne instalacije, do uklanjanja utvrđenih nedostataka.

V. NAKNADE

Članak 11.

(1) Za izdavanje rješenja o ovlasti iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika plaća se upravna pristojba u skladu s posebnim propisom.

(2) Podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka plaća troškove provedbe postupka utvrđivanja osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u korist Hrvatske akreditacijske agencije.

(3) Troškove provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti električne i druge tehničke opreme snosi podnositelj zahtjeva prema cjeniku ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

(4) Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti objavljuje i redovito obnavlja cjenik svojih usluga na svojim internetskim stranicama, a može ga objaviti i na drugi prikladan način.

VI. NADZOR

Članak 12.

(1) Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom odredaba ovoga Pravilnika, koje se odnose na nadzor električne i druge tehničke opreme na tržištu, provodi nadležni inspektor Državnog inspektorata u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti.

(2) U okviru mjera, koje je ovlašten poduzimati, nadležni inspektor može narediti ispitivanje električne i druge tehničke opreme.

(3) Ako nadležni inspektor utvrdi da je za opremu, koja ne udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, izdana izjava ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s Dodatkom 2. ovoga Pravilnika, o tome će bez odgode pisanim putem izvijestiti Ministarstvo.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo će izvršiti provjeru osposobljenosti ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti, ako je to tijelo ovlašteno u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, kada je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ovlašteno prema propisima druge države članice Europske unije, Ministarstvo će o tome izvijestiti nadležno tijelo te države.

VI. MJERE ZAŠTITE

Članak 13.

(1) Ako nadležni inspektor utvrdi da uređaj koji nosi oznaku sukladnosti ne udovoljava bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika, poduzet će sve odgovarajuće mjere radi povlačenja tog uređaja s tržišta, zabraniti ili ograničiti njegovo stavljanje na tržište, na raspolaganje ili u pogon, te o tome bez odgode u pisanom obliku obavijestiti Ministarstvo.

(2) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka nadležni inspektor osobito će navesti razloge nesukladnosti koji mogu biti sljedeći:

a) neispunjenje bitnih zahtjeva elektromagnetske kompatibilnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika, u slučaju kada oprema nije sukladna primjenjivim normama iz članka 6. ovoga Pravilnika,

b) nepravilna primjena norma iz članka 6. ovoga Pravilnika,

c) nedostatak u normama iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo će o poduzetim mjerama iz stavka 1. ovoga članka bez odgode izvijestiti Europsku komisiju, uz navođenje razloga za donošenje tih mjera.

(4) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nadležni inspektor poduzet će odgovarajuće mjere protiv osobe koja je nepropisno stavila oznaku sukladnosti.

(5) O poduzetim mjerama iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će bez odgode obavijestiti javnost na svojim internetskim stranicama, a prema potrebi i na drugi prikladan način.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne odredbe

Članak 14.

(1) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili danom stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum) u svim odredbama ovoga Pravilnika i njegovih Dodataka riječi: »ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »prijavljeno tijelo« u odgovarajućem broju i padežu.

(2) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili danom stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum) u svim odredbama ovoga Pravilnika i njegovih Dodataka riječi: »Izjava o sukladnosti« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »EU Izjava o sukladnosti« u odgovarajućem broju i padežu.

(3) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili danom stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum) u Dodatku 1. točki 7. ovoga Pravilnika riječi: »Republika Hrvatska« u određenom padežu zamjenjuju se riječima »Europska unija« u odgovarajućem padežu.

(4) Naputak o utvrđivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području elektromagnetske kompatibilnosti (»Narodne novine«, broj 36/10.) ostaje na snazi u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika, do donošenja Naputka iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Odredbe ovoga Pravilnika ne utječu na opremu koja je stavljena na tržište Republike Hrvatske prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(6) Ovlasti izdane tijelima za ocjenjivanje sukladnosti, na temelju propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, važe do isteka roka na koji su izdane ili do ukidanja.

Propis koji prestaje važiti

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (»Narodne novine«, broj 112/08. i 5/10.).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članka 4. stavka 3., članka 8. stavka 12. i 13. i članka 13. stavka 3. koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili danom stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum).

Klasa: 011-01/11-02/12

Urbroj: 530-10-11-4

Zagreb, 15. veljače 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

DODATAK 1.

UNUTARNJA KONTROLA PROIZVODNJE

1. Proizvođač je obvezan provesti postupak ocjenjivanja sukladnosti uređaja s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti iz članka 5. točke 1. ovoga Pravilnika. Smatra se da je uređaj, u proizvodnji kojeg su primijenjene odgovarajuće norme iz članka 6. ovoga Pravilnika, sukladan odgovarajućim bitnim zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

2. Postupak ocjenjivanja sukladnosti uređaja s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti iz članka 5. točke 1. ovoga Pravilnika mora uzeti u obzir sve uobičajene radne uvjete i sve konfiguracije tog uređaja koje je proizvođač predvidio za namjensku uporabu.

3. Proizvođač mora pripremiti tehničku dokumentaciju koja pruža dokaz o sukladnosti uređaja s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, u skladu s Dodatkom 3. točkom 1. ovoga Pravilnika.

4. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik obvezan je čuvati tehničku dokumentaciju iz stavka 3. ovoga Dodatka u razdoblju od najmanje deset godina od dana proizvodnje posljednjeg takvog uređaja, te je dati na uvid nadležnom inspektoru u skladu s njegovim zahtjevom.

5. Sukladnost uređaja sa svim bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika potvrđuje se Izjavom o sukladnosti koju izdaje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

6. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik mora čuvati Izjavu o sukladnosti u razdoblju od najmanje deset godina od dana proizvodnje posljednjeg takvog uređaja, te je dati na uvid nadležnom inspektoru u skladu s njegovim zahtjevom.

7. Ako ni proizvođač, niti njegov ovlašteni zastupnik nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj, obvezi davanja na uvid Izjave o sukladnosti i tehničke dokumentacije nadležnom inspektoru podliježe osoba koja stavlja uređaj na tržište Republike Hrvatske.

8. Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da su oprema i uređaji proizvedeni u skladu s tehničkom dokumentacijom iz točke 3. ovoga Dodatka, te u skladu s drugim zahtjevima iz ovoga Pravilnika koji se na njih odnose.

9. Tehnička dokumentacija i Izjava o sukladnosti moraju se sastavljati u skladu s Dodatkom 3. ovoga Pravilnika.

DODATAK 2.

POSTUPAK OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI KOJI UKLJUČUJE OVLAŠTENO TIJELO ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Ovaj Dodatak sastoji se od postupaka iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika i sljedećih dodatnih postupaka:

1. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik obvezan je ovlaštenom tijelu za ocjenjivanje sukladnosti iz članka 8. ovoga Pravilnika, uz zahtjev za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti, dostaviti tehničku dokumentaciju iz Dodatka 3. točke 1. ovoga Pravilnika. U zahtjevu podnesenom ovlaštenom tijelu za ocjenjivanje sukladnosti proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik pobliže naznačuje koje odrednice bitnih zahtjeva elektromagnetske kompatibilnosti treba ocijeniti.

2. Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti pregledava tehničku dokumentaciju i ocjenjuje je li tehnička dokumentacija pravilno dokazuje ispunjavanje zahtjeva iz ovoga Pravilnika. Ako je sukladnost uređaja potvrđena, ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti proizvođaču ili njegovom ovlaštenom zastupniku izdaje izjavu kojom potvrđuje sukladnost tog uređaja s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti. Izjava mora biti ograničena na one odrednice bitnih zahtjeva elektromagnetske kompatibilnosti za koje je ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti provelo postupak ocjenjivanja sukladnosti.

3. Proizvođač obvezan je izjavu, kojom ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti potvrđuje sukladnost opreme s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika, priložiti tehničkoj dokumentaciji iz Dodatka 3. točke 1. ovoga Pravilnika.

DODATAK 3.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I IZJAVA O SUKLADNOSTI

1. Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenjivanje sukladnosti uređaja s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika. Tehnička dokumentacija obuhvaća projektiranje i proizvodnju uređaja, a osobito uključuje sljedeće:

– opis uređaja,

– popis primijenjenih norma,

– za uređaje u proizvodnji kojih nisu primijenjene ili su samo djelomično primijenjene norme iz članka 6. ovoga Pravilnika, i za uređaje za koje ne postoje norme, potrebno je priložiti opis postupaka koji su primijenjeni kako bi se zadovoljili bitni zahtjevi iz članka 5. ovoga Pravilnika, uključujući opis provedbe postupaka ocjenjivanja sukladnosti sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, te ispitna izvješća,

– izjavu kojom se potvrđuje sukladnost opreme ili uređaja, ako je proveden postupak iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

2. Izjava o sukladnosti

Izjava o sukladnosti mora osobito sadržavati sljedeće podatke:

– podatke o uređaju na koji se odnosi, utvrđene u članku 9. stavku 4. ovoga Pravilnika,

– naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu njegova ovlaštenog zastupnika,

– popis norma u skladu s kojima je uređaj ispitan,

– nadnevak izdavanja Izjave o sukladnosti,

– identitet i potpis osobe koja je opunomoćena obvezati proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika.

DODATAK 4.

OSNOVNI UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI OVLAŠTENO TIJELO ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispunjavati sljedeće osnovne uvjete:

– mora imati stručno osoblje te potrebna sredstva i opremu,

– njegovo stručno osoblje mora posjedovati tehničke vještine i znanja te profesionalni integritet,

– tehničko i drugo osoblje mora biti neovisno u obavljanju ispitivanja, pripremanju izvješća i izdavanju izjava kojima potvrđuje sukladnost u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, i to u odnosu na sve osobe ili skupine osoba koje su izravno ili neizravno zainteresirane za uređaj koji se ocjenjuje,

– njegovo osoblje obvezno je čuvati poslovnu tajnu u vezi sa svim podacima koje sazna u obavljanju povjerenih poslova,

– mora biti osigurano za poslove koje obavlja u skladu s posebnim propisima.