Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova

NN 23/2011 (21.2.2011.), Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

488

Na temelju članka 88. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10. – ispr.) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE VANJSKOG VRJEDNOVANJA I KORIŠTENJU REZULTATA VANJSKOG VRJEDNOVANJA ŠKOLSKIH USTANOVA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način provedbe vanjskoga vrjednovanja i korištenje rezultata vanjskoga vrjednovanja u školskim ustanovama.

(2) Pod vanjskim se vrjednovanjem podrazumijevaju sustavne provjere znanja, vještina i sposobnosti učenika (u daljnjem tekstu: nacionalni ispiti) kao i provjere ostalih sastavnica odgojno-obrazovnoga procesa, koje se organiziraju redovito, odnosno povremeno.

(3) Na ispite državne mature kao ispite vanjskoga vrjednovanja ne primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika.

(4) Nacionalne ispite i vrjednovanje ostalih sastavnica odgojno-obrazovnoga procesa organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) u suradnji sa školskim ustanovama (u daljnjem tekstu: škole).

(5) Ovim se Pravilnikom utvrđuju prava i obveze Centra i škola vezanih uz način provedbe vanjskoga vrjednovanja kao i prava i obveze Centra i škola vezanih uz izvještavanje i korištenje rezultata vanjskoga vrjednovanja u kojem je škola sudjelovala.

(6) Izrazi kojima se ovaj Pravilnik služi za osobe u muškomu rodu, neutralni su i odnose se i na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Vanjsko se vrjednovanje provodi zbog:

a) utvrđivanja razine ostvarivanja ciljeva odgojno-obrazovnoga procesa definiranih nacionalnim kurikulumom, nastavnim planovima i programima i drugim dokumentima u svezi s obrazovnom politikom Republike Hrvatske

b) utvrđivanja razine dostignutih kompetencija utvrđenih nacionalnim kvalifikacijskim okvirom i drugim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije

c) osiguravanja analitičkih osnova za poduzimanje mjera koje će voditi unaprjeđivanju kvalitete sustava odgoja i obrazovanja

d) osiguravanja analitičkih osnova za sustavno planiranje usavršavanja nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti – učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.

NAČIN PROVEDBE VANJSKOGA VRJEDNOVANJA

Članak 3.

(1) Obveze Centra su:

a) pravodobno obavijestiti škole o planu provođenja vanjskoga vrjednovanja

b) upoznati škole sa svrhom i ciljem vanjskoga vrjednovanja

c) pripremiti i distribuirati materijale kojima se provodi vanjsko vrjednovanje u školama

d) upoznati škole s načinom i postupkom provođenja vanjskoga vrjednovanja.

(2) Obveze škole su:

a) osigurati uvjete i podatke za provođenje vanjskoga vrjednovanja prema uputama Centra

b) poštivati stručne i etičke kriterije i pravila koja donosi Centar za provođenje vanjskoga vrjednovanja.

KORIŠTENJE REZULTATA VANJSKOGA VRJEDNOVANJA U ŠKOLAMA

Članak 4.

(1) Centar analizira podatke prikupljene vanjskim vrjednovanjem i izrađuje izvještaje o rezultatima vanjskoga vrjednovanja.

(2) Centar je dužan školi dostaviti izvještaj o rezultatima vanjskoga vrjednovanja u kojem je škola sudjelovala.

(3) Izvještaj o rezultatima vanjskoga vrjednovanja u kojem je škola sudjelovala sadrži zbirne rezultate vanjskoga vrjednovanja iskazane na razini škole te usporedbu tako iskazanih rezultata s rezultatima na nacionalnoj razini.

(4) Izvještaj o rezultatima vanjskoga vrjednovanja u kojem je škola sudjelovala ne sadrži pojedinačne rezultate pristupnika dobivene u vanjskom vrjednovanju.

(5) Svi osobni podaci prikupljeni vanjskim vrjednovanjem smatraju se tajnima i ne mogu se koristiti u analizama i izvještajima.

Članak 5.

Škole su obvezne koristiti rezultate nacionalnih ispita i provjera ostalih sastavnica odgojno-obrazovnoga procesa za analizu i samovrjednovanje, radi trajnoga unapređivanja kvalitete rada škola.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/11-01/00084

Urbroj: 533-10-11-0001

Zagreb, 14. veljače 2011.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.