Pravilnik o dopunama Pravilnika o voćnim vinima

NN 24/2011 (23.2.2011.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o voćnim vinima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

500

Na temelju članka 61. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĆNIM VINIMA

Članak 1.

U Pravilniku o voćnim vinima (»Narodne novine« br. 73/06) iza članka 10. dodaje se novi članak 10.a koji glasi:

»Iznimno od članka 10. stavka 6. voćna vina u punjenju manjem od 0,5 l ne moraju biti označena evidencijskom markicom ukoliko je kroz proizvođačke evidencije moguće dokazati sljedivost i količinu proizvoda.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka evidencijske markice izdane od strane Zavoda moraju biti evidentirane kod proizvođača. Proizvođač ima obvezu dostavljanja Zavodu mjesečne evidencije u obliku ovjerenog obrasca MI-AL.

Na temelju podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, Zavod provjerava i po potrebi izdaje evidencijske markice koje odgovaraju količini proizvedenog voćnog vina za tekući mjesec.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/236

Urbroj: 525-02-3-0034/11-1

Zagreb, 16. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.