Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

NN 24/2011 (23.2.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

501

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNO TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU VINA I VOĆNIH VINA TE PRODAJU VINA, DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA KAO I VOĆNIH VINA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (»Narodne novine« br. 102/04, 91/05, 71/06, 73/07, 8/08 i 88/09) članak 8. mijenja se i glasi:

»Na temelju podnesenog zahtjeva i dostavljene dokumentacije s izjavom podnositelja zahtjeva (obrazac MTU) Ministarstvo odobrava objekt za proizvodnju i/ili prodaju vina i voćnih vina.

Ministarstvo vodi Registar odobrenih objekata.

Ministarstvo izdaje rješenje o odobrenju objekta.«

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8a. koji glasi:

»Proizvođač vina i voćnih vina dužan je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni.

U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti ili neudovoljavanja objekta propisanim uvjetima Ministarstvo donosi rješenje o brisanju objekta iz Registra odobrenih objekata.«

Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se sukladno članku 8. ovoga Pravilnika«.

Članak 4.

U Pravilniku o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (»Narodne novine« br. 102/04, 91/05, 71/06, 73/07, 8/08 i 88/09) dodaje se Prilog 1. Obrazac MTU koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/27

Urbroj: 525-02-3-0034/11-1

Zagreb, 16. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac MTU

Podnositelj zahtjeva

_________________________

_________________________

_________________________

IZJAVA

kojom izjavljujem da objekt za (zaokružiti namjenu):

a) proizvodnju,

b) prodaju ili

c) proizvodnju i prodaju

vina – voćnog vina (zaokružiti vrstu) na lokaciji:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

ispunjava minimalno tehničko-tehnološke uvjete (tekuća voda odgovarajuće kakvoće, električna energija, uređen sustav odvodnje) sukladno Pravilniku o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (»Narodne novine« br. 102/04, 91/05, 71/06, 73/07, 8/08 i 88/09) te da u proizvodnji koristim sljedeću opremu: ________________________________________________________________________________________________________

Datum i mjesto:                                         Potpis:

________________                       _________________