Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče

NN 24/2011 (23.2.2011.), Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

502

Na temelju članka 1. stavka 1. i članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (»Narodne novine«, broj 20/10) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA DRVNE PLOČE

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

– tehnički zahtjevi za drvne ploče za opću uporabu i proizvodnju namještaja (u daljnjem tekstu: ploče),

– prava i obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju proizvode na tržište i/ili na raspolaganje,

– postupci ocjenjivanja sukladnosti,

– prava i obveze tijela koja provode postupke ocjenjivanja sukladnosti ploča s tehničkim zahtjevima (u daljnjem tekstu: tijela za ocjenjivanje sukladnosti).

Članak 2.

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na ploče domaće proizvodnje ili iz uvoza, a odnosi se na ploče iverice, OSB ploče, ploče vlaknatice, MDF ploče, uslojene ploče, te ploče od masivnog drva.

Članak 3.

Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na propisivanje tehničkih zahtjeva i provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti za drvne ploče, čije je stavljanje na tržište uređeno drugim propisima.

Pojmovnik

Članak 4.

U smislu ovoga Pravilnika, osim pojmova čije je značenje propisano člankom 3. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (»Narodne novine«, broj 20/10), pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Drvne ploče su materijali izrađeni od drvne sirovine različitog oblika, uz primjenu postupaka lijepljenja pod tlakom, uz ili bez djelovanja povišene temperature.

2. Ploče iverice su materijali izrađeni od ivera drva ili drugih lignoceluloznih sirovina, vezanih ljepilom na bazi sintetskih ili prirodnih smola, uz djelovanje tlaka i topline.

3. Ekstruzijske ploče iverice su materijali koji imaju iverje dispergirano u ravnini okomitoj na površinu ploče. Proizvode se kao pune i ploče sa šupljinama.

4. Ploče vlaknatice su materijali proizvedeni međusobnim prepletanjem vlakanaca drva ili drugih lignoceluloznih tvari u formiranom tepihu, zagrijavanjem pod tlakom ili bez djelovanja tlaka, uz dodatak vezivnih sredstava ili drugih tvari.

5. OSB ploče (engl. Oriented Strand Board) su materijali izrađeni od makro iverja drva, vezanih ljepilom na bazi sintetskih ili prirodnih smola, uz djelovanje tlaka i topline.

6. MDF ploče (engl. Medium Density Fiberboard) srednje su guste vlaknatice koje se proizvode po suhom postupku te im je i lice i naličje glatko.

7. Uslojene ploče su materijali čija se konstrukcija sastoji od slijepljenih slojeva čiji su smjerovi vlakanaca zaokrenuti pod nekim kutom (najčešće pravim kutom), a vanjski i unutarnji slojevi uglavnom su smješteni simetrično s obje strane od središnjeg sloja drva ili od srednjice.

8. Furnirske ploče su uslojeno drvo u kojem su svi slojevi i moguća srednjica napravljeni od furnira i orijentirani usporedno s površinom ploče, a međusobno se križaju pod nekim kutom (najčešće pod pravim kutom – klasične ploče ili drugim manjim kutom – zvjezdaste ploče).

9. Stolarske ploče izrađuju se sljepljivanjem najmanje dvaju listova ljuštenih ili rezanih furnira i srednjice (lamele masivnog drva, furnirske lamele ili saće) položene okomito na smjer vlakanaca vanjskih furnirskih listova. Mogu biti troslojne ili peteroslojne.

10. Ploče od masivnog drva jesu proizvodi sastavljeni od širinski i dužinski lijepljenih drvenih elemenata. Mogu se izrađivati i kao višeslojne (lijepljenjem ploča površinski), tako da su dva vanjska sloja s usporednim smjerom vlakanaca, a najmanje jedan unutarnji sloj čija su vlakanca pod kutom od 90° u odnosu na vanjske slojeve.

11. Furnirski otpresci definiraju se kao oblikovano uslojeno drvo od najmanje tri križno postavljena lista furnira ili od većega broja listova furnira složenih tako da su većini furnirskih listova vlakanca orijentirana u istom smjeru.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 5.

(1) Ploče mogu biti stavljene na tržište i/ili na raspolaganje samo ako ispunjavaju tehničke zahtjeve propisane ovim Pravilnikom.

(2) Sukladnost ploča s tehničkom specifikacijom treba biti utvrđena prema postupku propisanom u točki 1. Priloga 1. ovog Pravilnika.

(3) Primjena tehničkih zahtjeva obuhvaćenih ovim Pravilnikom i postupaka ocjenjivanja sukladnosti provodi se radi sigurnosti, zaštite života i zdravlja ljudi, domaćih životinja i biljaka, zaštite okoliša i prirode, zaštite potrošača i drugih korisnika.

Članak 6.

(1) Tehnički zahtjevi za ploče kojima se osigurava zaštita života i zdravlja ljudi, domaćih životinja i biljaka, zaštita okoliša i prirode te zaštite potrošača i drugih korisnika jesu fizikalni, mehanički i ekološki zahtjevi.

(2) Svim pločama ispitivanjem se određuju osnovne fizikalne karakteristike, a to su debljina, gustoća i sadržaj vode.

(3) Za sve ploče proizvedene primjenom karbamid-formaldehidnih i melamin-formaldehidnih smola ili njihovih modifikacija obvezno je ispitivanje koncentracije slobodnog formaldehida.

(4) Za ploče iverice, OSB ploče, MDF ploče i ploče vlaknatice obvezno je ispitivanje savojne čvrstoće i modula elastičnosti savojne čvrstoće te vlačne čvrstoće (čvrstoća raslojavanja).

(5) Za uslojene ploče obvezno je ispitivanje savojne čvrstoće, modula elastičnosti savojne čvrstoće te kvalitete lijepljenog spoja.

(6) Pločama ivericama, OSB pločama, MDF pločama i pločama vlaknaticama obvezno se ispituje bubrenje.

(7) Pločama za uporabu u vlažnim uvjetima obvezno se ispituje otpornost na uvjete povišene relativne vlage.

(8) Pločama za uporabu u ekstremnim klimatskim uvjetima obvezno se ispituje otpornost na ekstremne klimatske uvjete.

Članak 7.

(1) Pretpostavlja se da su drvne ploče na koje se primjenjuje ovaj Pravilnik sukladne s odredbama ovog Pravilnika, ako odgovaraju zahtjevima hrvatskih norma, kojima su prihvaćene usklađene europske norme.

(2) Popis normi iz stavka 1. ovoga članka sadržan je u Prilogu 2. ovog Pravilnika.

III. OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Obveze proizvođača

Članak 8.

(1) Kad stavlja ploče na tržište, proizvođač je obvezan osigurati da su ploče proizvedene u skladu sa zahtjevima utvrđenim u ovom Pravilniku.

(2) Proizvođač je obvezan izraditi propisanu tehničku dokumentaciju.

(3) Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenu sukladnosti ploča s odgovarajućim zahtjevima te mora uključivati odgovarajuću analizu ocjene rizika. Tehnička dokumentacija mora sadržavati barem sljedeće elemente:

– opći opis ploča,

– rezultate provedenih ispitivanja,

– ispitne izvještaje.

(4) Proizvođač ploča obvezan je čuvati tehničku dokumentaciju, potvrdu o sukladnosti i izjavu o sukladnosti barem deset godina od stavljanja ploča na tržište.

(5) Proizvođač je obvezan osigurati postupke u cilju održanja sukladnosti proizvodne serije.

(6) Proizvođač je obvezan, s obzirom na rizike koje predstavljaju ploče, provoditi ispitivanje uzoraka ploča koje se stavljaju na tržište.

(7) Proizvođač je obvezan osigurati mogućnost identifikacije proizvoda, te na pločama ili ako to nije moguće, na ambalaži ili dokumentima koji prate proizvod, navesti identifikacijske podatke.

(8) Identifikacijski podaci su ime proizvođača, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresa na kojoj je proizvođač dostupan.

(9) Proizvođač mora osigurati da ploče prate upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(10) Kad proizvođač smatra ili ima razloga vjerovati da ploče koje je stavio na tržište nisu sukladne s odredbama ovog Pravilnika treba bez odgode poduzeti potrebne radnje kako bi se te ploče povukle s tržišta, odnosno spriječilo njihovo distribuiranje.

(11) Proizvođač je obvezan na opravdan zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela osigurati tom tijelu sve podatke i dokumente neophodne za dokazivanje sukladnosti ploča na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Proizvođač mora na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela surađivati u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju ploče koje je stavio na tržište.

Ovlašteni zastupnici

Članak 9.

(1) Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja ovlastiti fizičku ili pravnu osobu osnovanu u Republici Hrvatskoj za svog ovlaštenog zastupnika.

(2) Ovlašteni zastupnik je obvezan provoditi zadaće koje su specificirane u ovlaštenju danom od strane proizvođača. Tim se ovlaštenjem mora omogućiti ovlaštenom zastupniku najmanje sljedeće:

– da drži tehničku dokumentaciju na raspolaganju nadležnim inspekcijskim tijelima u razdoblju koje je navedeno u propisu koji se odnosi na taj proizvod,

– da na opravdan zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela tom tijelu osigura sve podatke i dokumente neophodne za dokazivanje sukladnosti proizvoda,

– da surađuje s nadležnim inspekcijskim tijelom, na njihov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod obuhvaćen njihovim ovlaštenjem.

Obveze uvoznika

Članak 10.

(1) Uvoznik je obvezan na tržište Republike Hrvatske stavljati samo ploče sukladne s odredbama ovog Pravilnika.

(2) Prije stavljanja ploča na tržište uvoznik je obvezan osigurati da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti, sastavio tehničku dokumentaciju, da su praćene propisanim dokumentima te da zadovoljavaju zahtjeve utvrđene u članku 8. stavcima 8. i 9. ovog Pravilnika.

(3) Kad uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu s odredbama ovog Pravilnika ne smije staviti ploče na tržište. U slučaju kad ploče predstavljaju rizik, uvoznik je obvezan o tome obavijestiti proizvođača i nadležna inspekcijska tijela.

(4) Uvoznik je obvezan u dokumentu koji prati ploče navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu na kojoj je dostupan.

(5) Uvoznik je obvezan osigurati da proizvod bude praćen uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(6) Uvoznik je obvezan dok su ploče pod njegovom odgovornošću osigurati da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugroze sukladnost ploča s propisanim zahtjevima.

(7) Kad uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da ploče koje je stavio na tržište nisu sukladne s odredbama ovog Pravilnika, obvezan je odmah poduzeti potrebne radnje kako bi se ploče povukle s tržišta ili spriječilo njihovo distribuiranje.

(8) Uvoznik ploča je obvezan osigurati da tehnička dokumentacija bude raspoloživa nadležnim inspekcijskim tijelima na njihov zahtjev.

(9) Uvoznik je obvezan na opravdan zahtjev nadležnih inspekcijskih tijela osigurati tim tijelima sve podatke i dokumente neophodne za dokazivanje sukladnosti ploča na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Obveze distributera

Članak 11.

(1) Kad stavlja ploče na raspolaganje na tržištu, distributer mora djelovati s dužnom pažnjom u odnosu na propisane zahtjeve.

(2) Prije stavljanja ploča na raspolaganje na tržištu distributer mora provjeriti da li su ploče praćene propisanim dokumentima, uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te da li su proizvođač i uvoznik zadovoljili zahtjeve iz članka 8. stavaka 7. i 8. i članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Kad distributer smatra ili ima razloga vjerovati da ploče nisu sukladne s odredbama propisa koji se primjenjuju na te ploče, ne smije stavljati ploče na raspolaganje na tržištu.

(4) Dok su ploče pod njegovom odgovornošću distributer mora osigurati da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugroze sukladnost ploča s propisanim zahtjevima.

(5) Kad distributer smatra ili ima razloga vjerovati da ploče koje je stavio na raspolaganje na tržištu nisu sukladne s odredbama propisa koji se primjenjuju na te ploče, mora odmah osigurati da se te ploče povuku s tržišta ili spriječi njihovo distribuiranje.

(6) Distributer mora na opravdan zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela osigurati sve podatke i dokumente neophodne za dokazivanje sukladnosti ploča te mora surađivati s nadležnim inspekcijskim tijelima.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Članak 12.

Ako uvoznik ili distributer stavlja ploče na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom, na takav način da to može utjecati na sukladnost sa zahtjevima koji se primjenjuju na te ploče, smatrat će se proizvođačem te podliježe obvezama proizvođača u skladu s člankom 8. ovog Pravilnika.

III. OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 13.

(1) Ocjenjivanje sukladnosti ploča u smislu ovog Pravilnika obuhvaća provedbu postupka ispitivanja ploča i ocjenjivanja sukladnosti, na način da odgovaraju zahtjevima normi sadržanih u Popisu iz Priloga 2. ovog Pravilnika, a nakon provedbe radnji određenih tim normama.

(2) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ploča, ovlašteno za provedbu zadataka u smislu odredaba ovog Pravilnika, provodi postupke ocjenjivanja sukladnosti na temelju zahtjeva proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

(3) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti i podnositelj zahtjeva uredit će ugovorom sklopljenim u pisanom obliku, međusobna prava i obveze u svezi izdavanja isprava o sukladnosti.

Članak 14.

Ocjenjivanje sukladnosti obavlja se statističkim metodama na temelju uzoraka odabranih na slučajan način u skladištu proizvođača ploča.

Članak 15.

Proizvođač ili druga osoba koja stavlja ploče na tržište i/ili uporabu mora prije njihova stavljanja na tržište i/ili uporabu:

– osigurati provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti ploča s propisanim tehničkim zahtjevima,

– osigurati izvještaj o ispitivanju te potvrdu o sukladnosti ploča,

– izraditi i čuvati tehničku dokumentaciju proizvoda u propisanom opsegu, obliku i rokovima.

IV. TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 16.

(1) Poslove ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti ploča obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti na temelju rješenja o ovlaštenju.

(2) Rješenje o ovlaštenju tijela za ocjenjivanje sukladnosti za obavljanje poslova ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti ploča izdaje ministar nadležan za drvnu industriju na zahtjev tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

(3) Rješenje o ovlaštenju iz stavka 2. ovoga članka izdaje se s rokom važenja od dvije godine, s mogućnošću produljenja.

(4) Nadzor nad radom ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti provodi ministarstvo nadležno za drvnu industriju.

Minimalni uvjeti koje moraju zadovoljiti tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Članak 17.

(1) Minimalni uvjeti koje moraju zadovoljiti tijela za ocjenjivanje sukladnosti određeni su u točki 3. Priloga 1. ovog Pravilnika.

(2) Za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja dokažu svoju sukladnost sa zahtjevima utvrđenim u odgovarajućim normama sadržanim u Popisu iz Priloga 2. ovog Pravilnika, pretpostavlja se da zadovoljavaju zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom, te se potvrda o akreditaciji smatra dokazom o ispunjavanju propisanih zahtjeva.

Članak 18.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može biti gospodarski subjekt za proizvode koje ocjenjuje niti može biti izravno uključeno u projektiranje, proizvodnju ili izradu, stavljanje na tržište i/ili na raspolaganje, instalaciju, korištenje ili održavanje tih proizvoda.

Članak 19.

(1) Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti provodit će nadzor nad sustavom osiguranja kakvoće ploča za vrijeme valjanosti isprava o sukladnosti te po potrebi vršiti kontrolna ispitivanja ploča.

(2) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispunjavati zahtjeve propisane ovim Pravilnikom za cjelokupno vrijeme trajanja ovlaštenja.

(3) Ako se utvrdi da je tijekom trajanja ovlaštenja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prestalo ispunjavati propisane zahtjeve, ministar nadležan za drvnu industriju donijet će rješenje kojim se ovlaštenje ukida.

(4) Protiv rješenja iz članka 16. stavka 2. ovog Pravilnika te stavka 3. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Dokumenti o sukladnosti

Članak 20.

(1) Dokumenti o sukladnosti ploča su:

– izvještaj o ispitivanju i potvrda o sukladnosti,

– tehnička dokumentacija.

(2) Sadržaj dokumenata o sukladnosti ploča naveden je u točki 2. Priloga 1. ovog Pravilnika.

(3) Potvrdu o sukladnosti izdaje ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti na zahtjev proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

(4) Potvrdom o sukladnosti potvrđuje se da su provedene, odnosno da se provode propisane radnje u postupku ocjenjivanja sukladnosti, da je u tom postupku potvrđena sukladnost ploča s odgovarajućim tehničkim specifikacijama te da se proizvod može staviti na tržište i rabiti.

(5) Potvrda o sukladnosti može se izdati samo na temelju izvršenih ispitivanja i izdanog izvještaja o ispitivanju.

Valjanost dokumenata o sukladnosti izdanih u inozemstvu

Članak 21.

(1) U Republici Hrvatskoj vrijede dokumenti o sukladnosti ploča izdani u inozemstvu ako su izdani u skladu s odredbama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, broj 20/10).

(2) Evidenciju priznatih dokumenata o sukladnosti ploča izdanih u inozemstvu i prijavljenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti čije su isprave priznate, vodi ministarstvo nadležno za drvnu industriju.

(3) Evidencija prijavljenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti čiji su dokumenti priznati objavljuje se na internet stranicama ministarstva nadležnog za drvnu industriju.

Inspekcijski nadzor

Članak 22.

Ispunjavanje zahtjeva iz ovog Pravilnika nadziru inspekcijska tijela Državnog inspektorata u skladu s ovlaštenjima za poduzimanje mjera koje proizlaze iz posebnih propisa koji se odnose na njihov rad te u skladu s poglavljem VII. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 20/10).

Članak 23.

(1) Ako nadležno inspekcijsko tijelo ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem ili opremom za provedbu pregleda ili ispitivanja ploča, provedbu pojedinih radnji u okviru inspekcijskog nadzora može povjeriti stručnoj ustanovi koja nije bila uključena u ocjenjivanje sukladnosti istog proizvoda prije stavljanja na tržište i/ili u uporabu.

(2) Troškove inspekcijskoga postupka (troškovi ispitivanja i provjere sukladnosti proizvoda i drugi troškovi u vezi s inspekcijskim nadzorom) koji su nastali pri provedbi nadzora snosi pravna ili fizička osoba koja je proizvod stavila na tržište i/ili u uporabu ako se pokaže da proizvod nije bio sukladan s tehničkim zahtjevima.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Prilog 1. i 2. tiskani u dodatku ovog Pravilnika čine njegov sastavni dio.

Članak 25.

(1) Postupci izdavanja dokumenata o sukladnosti ploča započeti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se prema odredbama propisa iz članka 26. stavka 1. ovog Pravilnika.

(2) Dokumenti o sukladnosti ploča izdani u skladu s odredbama propisa iz članka 26. stavka 1. ovog Pravilnika priznaju se kao dokaz uporabljivosti ploča do datuma važenja koji je u njima određen.

Članak 26.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje se primjenjivati Naredba o obaveznom atestiranju ploča iverica za opću upotrebu i građevinarstvo (»Narodne novine«, broj 55/96), u dijelu koji se odnosi na ploče iverice za opću uporabu.

(2) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji odredbe članka 21. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika prestaju važiti.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/08-01/05

Urbroj: 538-11-11-37

Zagreb, 10. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG 1.

1. ISPITIVANJE PLOČA

1.1. Razredba i specificirana svojstva

Tehnička svojstva ploča ovisno o vrsti (uslojene ploče, ploče vlaknatice, MDF ploče, ploče iverice, OSB ploče i ploče od masivnog drva) moraju biti usklađene s tehničkim zahtjevima za njihovu krajnju namjenu i ovisno o vrsti moraju biti specificirane prema Popisu iz Priloga 2. ovog Pravilnika.

1.2. Ispitivanje

Ispitivanje svojstava ploča ovisno o vrsti, uzimanje i priprema uzoraka drvnih ploča, računske metode za pojedina mehanička svojstva provode se prema Popisu iz Priloga 2. ovog Pravilnika.

1.3. Statistička obrada

Broj i učestalost uzimanja uzoraka, statistička obrada te prikaz ispitnih rezultata, nadzor nad kakvoćom u tvornici te nadzor nad pošiljkom ploča provode se prema Popisu iz Priloga 2. ovog Pravilnika.

2. SADRŽAJ DOKUMENATA O SUKLADNOSTI PLOČA

2.1. Potvrda o sukladnosti

a) Potvrda o sukladnosti ploča mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

b) Potvrda o sukladnosti obavezno sadrži:

– tvrtku i sjedište ovlaštene pravne osobe koja je izdala potvrdu o sukladnosti ploča,

– oznaku i datum izdavanja ovlaštenja za obavljanje poslova pravne osobe koja je izdala potvrdu o sukladnosti,

– evidencijski broj ovlaštene osobe,

– ime, registrirano trgovačko ime ili registriran trgovački znak i adresu proizvođača i ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu uvoznika,

– naziv, kratki opis i namjenu ploča,

– oznaku tehničkih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje sukladnosti ploča,

– oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden ili se provodi,

– tvrtku i sjedište ovlaštenih osoba za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti koje su sudjelovale u ocjeni sukladnosti, te oznaku i datum izdavanja ovlaštenja za obavljanje tih poslova,

– oznaku i datum izvještaja o ispitivanju ploča,

– oznaku i datum izdavanja potvrde o sukladnosti i rok njezinog važenja,

– ime i potpis osobe odgovorne u stručnom smislu za izdavanje potvrda o sukladnosti,

– pečat ovlaštene pravne osobe, te ime i potpis osobe odgovorne u pravnom smislu.

2.2. Izvještaj o ispitivanju ploča

Izvještaj o ispitivanju ploča obavezno sadrži:

– tvrtku i sjedište ovlaštene pravne osobe koja je izdala izvještaj o ispitivanju ploča,

– ime, registrirano trgovačko ime ili registriran trgovački znak i adresu proizvođača i ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu uvoznika,

– naziv, kratki opis i namjenu ploča,

– oznaku tehničkih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje sukladnosti ploča,

– oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden ili se provodi,

– ispitne vrijednosti,

– stručno mišljenje i prijedlog,

– broj potvrde o sukladnosti koja se izdaje za ploče,

– oznaku i datum izdavanja izvještaja o ispitivanju ploča,

– ime i potpis osobe odgovorne u stručnom smislu za izdavanje potvrde o sukladnosti,

– pečat ovlaštene pravne osobe te ime i potpis osobe odgovorne u pravnom smislu.

3. MINIMALNI KRITERIJI KOJI SE MORAJU UZETI U OBZIR ZA IMENOVANJE OVLAŠTENIH TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI

Zahtjevi koje moraju zadovoljiti tijela za ocjenu sukladnosti odnose se na stručnu osposobljenost osoblja, potrebnu opremu i prostor, neovisnost i nepristranost u postupku ocjene sukladnosti, čuvanje poslovne tajne, odgovornosti za obavljeni rad, ako odgovornost nije propisana drugim zakonom, te druge uvjete.

3.1. Stručna osposobljenost osoblja

a) Ovlaštena tijela za ocjenu sukladnosti ploča moraju imati ovlaštenu odgovornu osobu u stručnom smislu koja zadovoljava sljedeće zahtjeve:

– magistar je drvne tehnologije (mag. ing. techn. lign.),

– ovlašteni je inženjer drvne tehnologije u Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije,

– ekspert je u području ploča s radnim iskustvom od najmanje pet godina,

– posljednjih pet godina bavi se područjem ploča,

– permanentno se usavršava u području kvalitete, osobito drvnih ploča.

b) Odgovorna osoba, u stručnom smislu, tijela za ocjenu sukladnosti ploča mora imati zamjenika koji mora ispunjavati iste zahtjeve kao i odgovorna osoba.

c) Ovlaštena tijela za ocjenu sukladnosti ploča moraju imati najmanje jednog stručnog suradnika koji zadovoljava sljedeće zahtjeve:

– magistar je drvne tehnologije (mag. ing. techn. lign.) ili sveučilišni prvostupnik drvne tehnologije (univ. bacc. ing. techn. lign.)

– stručno je osposobljen za rad u području tehničkih svojstava ploča s radnim iskustvom od najmanje tri godine,

– posljednje tri godine bavi se područjem ispitivanja ploča,

– permanentno se usavršava u području ispitivanja drvnih ploča.

d) Ovlaštena tijela za ocjenu sukladnosti ploča moraju imati najmanje jednog stručnog suradnika koji zadovoljava sljedeće zahtjeve:

– magistar je drvne tehnologije (mag. ing. techn. lign.) ili sveučilišni prvostupnik kemije (univ. bacc. chem,),

– stručno je osposobljen za rad u području kemijskih svojstava ploča s radnim iskustvom od najmanje tri godine,

– posljednjie tri godine bavi se područjem analize kemijskih svojstava ploča,

– permanentno se usavršava u području kemijskih analiza drvnih ploča.

3.2. Potrebna oprema

a) Ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti ploča mora imati sljedeću opremu:

1. uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstava ploča,

2. perforatorski uređaj za ispitivanje slobodnog formaldehida,

3. spektrofotometar za analizu vodenih formaldehidnih otopina,

4. termostatiranu kupelj za ispitivanje bubrenja,

5. uređaj za tretiranje ispitnih uzoraka vrućom vodom,

6. sušionik,

7. eksikator,

8. klima uređaj (klima komoru),

9. pomična mjerila,

10. mikrometre,

11. tehničke i analitičke vage,

12. opremu za krojenje ploča i izradu ispitnih uzoraka.

Mjerna oprema mora biti ovjerena u skladu s Naredbom o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine«, broj 47/05).

b) Oprema mora biti smještena u primjerenim prostorima i prihvatljivim okolišnim uvjetima.

c) Laboratorij u kojem se provodi ispitivanje slobodnog formaldehida i kemijske analize mora biti u skladu sa zakonskim propisima, opremljen digestorima, skladištem za kemikalije te osiguranim zbrinjavanjem otpadnih kemikalija.

3.3. Neovisnost i nepristranost u postupku ocjene sukladnosti, čuvanje poslovne tajne, odgovornosti za obavljeni rad

a) Ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti mora imati razvijen sustav koji osigurava neovisnost i nepristranost u postupku ocjene sukladnosti, čuvanje poslovne tajne i odgovornosti za obavljeni rad.

b) Ovlašteno tijelo, njegov rukovoditelj i osoblje odgovorno za provođenje ispitivanja u svrhu ocjene sukladnosti ne smije biti projektant, proizvođač, odnosno isporučitelj ploča, niti smije biti ovlašteni predstavnik bilo koje od ovih osoba. Oni ne smiju biti uključeni kao ovlašteni predstavnici u projektiranju, konstruiranju, marketingu ili održavanju.

c) Ovlašteno tijelo i njegovo osoblje koji provodi ispitivanja moraju provoditi ispitivanja u svrhu provjere s najvećom profesionalnom pažnjom i tehničkom kompetencijom i moraju biti oslobođeni bilo kakvih pritisaka ili utjecaja na njihovu ocjenu rezultata provjere, posebno od osoba ili grupe s interesom za rezultate provjere.

d) Tijelo mora imati na raspolaganju posebno osoblje za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova.

e) Nezavisnost osoba koje provode ispitivanje mora biti garantirana. Prihodi ispitivača ne smiju ovisiti o broju ni o rezultatima ispitivanja.

f) Osoblje tijela mora čuvati profesionalne tajne s obzirom na sve informacije dobivene obavljanjem svojim poslom.

PRILOG 2.

POPIS HRVATSKIH NORMI ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA DRVNE PLOČE

Oznaka
hrvatske
norme

Naslov
hrvatske
norme

Oznaka
europske
norme

Naslov
europske norme

HRN EN 120:2000

Ploče na osnovi drva – Određivanje sadržaja formaldehida – Ekstrakcijska metoda nazvana perforatorska metoda

EN 120:1992

Wood based panels – Determination of formaldehyde content – Extraction method called the perforator method

HRN EN 300:2008

Ploče s usmjerenim iverjem – Definicije, razredba i specifikacije

EN 300:2006

Oriented Strand Boards (OSB) – Definitions, classification and specifications

HRN EN 309:2008

Ploče iverice – Definicija i klasifikacija

EN 309:2005

Particleboards – Definition and classification

HRN EN 310:1999

Ploče na osnovi drva – Određivanje savojne čvrstoće i modula elastičnosti savojne čvrstoće

EN 310:1993

Wood-based panels – Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength

HRN EN 311:2008

Ploče na osnovi drva – Površinska čvrstoća – Metoda ispitivanja

EN 311:2002

Wood-based panels – Surface soundness – Test method

HRN EN 312:2008

Ploče iverice – Specifikacije

EN 312:2003

Particleboards – Specifications

HRN EN
313-1:2008

Uslojeno drvo – Razredba i nazivlje – 1. dio: Razredba

EN 313-1:1996

Plywood – Classification and terminology – Part 1: Classification

HRN EN
313-2:2008

Uslojeno drvo – Razredba i nazivlje – 2. dio: Nazivlje

EN 313-2:1999

Plywood – Classification and terminology – Part 2: Terminology

HRN EN
314-1:2008

Uslojeno drvo – Kakvoća čvrstoće vezanja – 1. dio: Metode ispitivanja

EN 314-1:2004

Plywood – Bonding quality – Part 1: Test methods

HRN EN
314-2:1999

Uslojeno drvo – Kakvoća čvrstoće vezanja – 2. dio: Zahtjevi

EN 314-2:1993

Plywood – Bonding quality – Part 2: Requirements

HRN EN 315:2008

Uslojeno drvo – Dopuštena odstupanja mjera

EN 315:2000

Plywood – Tolerances for dimensions

HRN EN 316:2009

Ploče vlaknatice – Definicija, razredba i oznake

EN 316:2009

Wood fibreboards – Definition, classification and symbols

HRN EN 317:2000

Ploče iverice i ploče vlaknatice – Određivanje debljinskog bubrenja nakon potapanja u vodi

EN 317:1993

Particleboards and fibreboards – Determination of swelling in thickness after immersion in water

HRN EN 318:2008

Ploče na osnovi drva – Određivanje promjena mjera ovisno o promjenama relativne vlažnosti

EN 318:2002

Wood based panels – Determination of dimensional changes associated with changes in relative humidity

HRN EN 319:1999

Ploče iverice i ploče vlaknatice – Određivanje vlačne čvrstoće okomito na površinu ploče

EN 319:1993

Particleboards and fibreboards – Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board

HRN EN 320:1999

Ploče vlaknatice – Određivanje otpora pri okomitom vađenju vijaka

EN 320:1993

Fibreboards – Determination of resistance to axial withdrawal of screws

HRN EN 321:2008

Ploče na osnovi drva – Otpornost na vlagu u uvjetima cikličkog ispitivanja

EN 321:2001

Wood-based panels – Determination of moisture resistance under cyclic test conditions

HRN EN 322:2003

Ploče na osnovi drva – Određivanje sadržaja vode

EN 322:1993

Wood based panels – Determination of moisture content

HRN EN 323:2008

Ploče na osnovi drva – Određivanje gustoće

EN 323:1993

Wood-based panels – Determination of density

HRN EN
324-1:2003

Ploče na osnovi drva – Određivanje dimenzija ploča – 1. dio: Određivanje debljine, širine i duljine

EN 324-1:1993

Wood-based panels – Determination of dimensions of boards – Part 1: Determination of thickness, width and length

HRN EN
324-2:2003

Ploče na osnovi drva – Određivanje dimenzija ploča – 2: dio: Određivanje kvadratičnosti i pravokutnosti

EN 324-2:1993

Wood-based panels – Determination of dimensions of boards – Part 2: Determination of squareness and edge straightness

HRN EN 325:2003

Ploče na osnovi drva – Određivanje dimenzija ispitnih uzoraka

EN 325:1993

Wood based panels – Determination of dimension of test pieces

HRN EN
326-1:1999

Ploče na osnovi drva – Uzorkovanje, krojenje i nadzor – 1. dio: Uzorkovanje i krojenje ispitnih uzoraka te prikaz ispitnih rezultata

EN 326-1:1994

Wood-based panels – Sampling, cutting and inspection – Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results

HRN EN
326-2:2001

Ploče na osnovi drva – Uzorkovanje, krojenje i nadzor – 2. dio: Nadzor nad kakvoćom u tvornici

EN 326-2:2000

Wood-based panels – Sampling, cutting and inspection – Part 2: Quality control in the factory

HRN EN 326-2:2001 /Ispr.1:2008

Ploče na osnovi drva – Uzorkovanje, krojenje i nadzor – 2. dio: Nadzor nad kakvoćom u tvornici

EN 326-2:2000/AC:2005

Wood-based panels – Sampling, cutting and inspection – Part 2: Quality control in the factory

HRN EN
326-3:2008

Ploče na osnovi drva – Uzorkovanje, krojenje i nadzor – 3. dio: Nadzor izdvojene grupe ploča

EN 326-3:2003

Wood-based panels – Sampling, cutting and inspection – Part 3: Inspection of an isolated lot of panels

HRN EN
382-1:1999

Ploče vlaknatice – Određivanje površinskog upijanja – 1. dio: Metoda ispitivanja vlaknatica proizvedenih suhim postupkom

EN 382-1:1993

Fibreboards – Determination of surface absorption – Part 1: Test method for dry process fibreboards

HRN EN
382-2:1999

Ploče vlaknatice – Određivanje površinskog upijanja – 2. dio: Metoda ispitivanja tvrdih ploča vlaknatica

EN 382-2:1993

Fibreboards – Determination of surface absorption – Part 2: Test method for hardboards

HRN EN
622-1:2008

Ploče vlaknatice – Specifikacije – 1. dio: Opći zahtjevi

EN 622-1:2003

Fibreboards – Specifications – Part 1: General requirements

HRN EN
622-2:2008

Ploče vlaknatice – Specifikacije – 2. dio: Zahtjevi za tvrde ploče

EN 622-2:2004+AC:2005

Fibreboards – Specifications – Part 2: Requirements for hardboards

HRN EN
622-3:2008

Ploče vlaknatice – Specifikacije – 3. dio: Zahtjevi za srednje ploče

EN 622-3:2004

Fibreboards – Specifications – Part 3: Requirements for medium boards

HRN EN
622-4:2010

Ploče vlaknatice – Specifikacije – 4. dio: Zahtjevi za lake ploče

EN 622-4:2009

Fibreboards – Specifications – Part 4: Requirements for softboards

HRN EN 622-5:2010

Ploče vlaknatice – Specifikacije – 5. dio: Zahtjevi za ploče proizvedene suhim postupkom (MDF)

EN 622-5:2009

Fibreboards – Specifications – Part 5: Requirements for dry process boards

HRN EN 635-1:1999

Uslojeno drvo – Razredba prema vanjskomu izgledu površine – 1. dio: Općenito

EN 635-1:1994

Plywood – Classification by surface appearance – Part 1: General

HRN EN 635-2:1999

Uslojeno drvo – Razredba prema vanjskomu izgledu površine – 2. dio: Listače

EN 635-2:1995

Plywood – Classification by surface appearance – Part 2: Hardwood

HRN EN
635-3:1999

Uslojeno drvo – Razredba prema izgledu površine – 3. dio: Četinjače

EN 635-3:1995

Plywood – Classification by surface appearance – Part 3: Softwood

HRN ENV 635-4:1999

Uslojeno drvo – Razredba prema vanjskomu izgledu površine – 4. dio: Parametri prikladnosti za završnu obradbu, smjernica

ENV 635-4:1996

Plywood – Classification by surface appearance – Part 4: Parameters of ability for finishing, Guideline

HRN EN
635-5:2002

Uslojeno drvo – Razredba prema izgledu površine – 5. dio: Metode mjerenja i izražavanja svojstava i grešaka

EN 635-5:1999

Plywood – Classification by surface appearance – Part 5: Methods for measuring and expressing characteristics and defects

HRN EN 636:2008

Uslojeno drvo – Specifikacije

EN 636:2003

Plywood – Specifications

HRN EN
717-2:2002

Ploče na osnovi drva – Određivanje slobodnog formaldehida – 2. dio: Slobodni formaldehid određen metodom plinske analize

EN 717-2:1994+AC:2002

Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Part 2: Formaldehyde release by the gas analysis method

HRN EN 717-3:2002

Ploče na osnovi drva – Određivanje slobodnog formaldehida – 3. dio: Slobodni formaldehid određen metodom boce

EN 717-3:1996

Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Part 3: Formaldehyde release by the flask method

HRN EN 1084:2003

Uslojeno drvo – Razredi emisije formaldehida određeni plinskom analitičkom metodom

EN 1084:1995

Plywood – Formaldehyde release classes determined by the gas analysis method

HRN EN 1087-1:1999

Ploče iverice – Određivanje otpornosti na vlagu – 1. dio: Ispitivanje kuhanjem

EN 1087-1:1995

Particleboards – Determination of moisture resistance – Part 1: Boil test

HRN ENV 1099:2002

Uslojeno drvo – Biološka trajnost – Smjernice za ocjenu uporabe uslojenog drva u različitim razredima opasnosti

ENV 1099:1997

Plywood – Biological durability – Guidance for the assessment of plywood for use in different hazard classes

HRN ENV 1156:2002

Ploče na osnovi drva – Određivanje trajanja opterećenja i faktora puzanja

ENV 1156:1998

Wood-based panels – Determination of duration of load and creep factors

HRN EN 14322:2008

Ploče na osnovi drva – Melaminom obložene ploče za unutarnju uporabu – Definicija, zahtjevi i razredba

EN 14322:2004

Wood-based panels – Melamine faced boards for interior uses – Definition, requirements and classification

HRN EN 14323:2008

Ploče na osnovi drva – Melaminom obložene ploče za unutarnju uporabu – Ispitne metode

EN 14323:2004

Wood-based panels – Melamine faced boards for interior uses – Test methods

HRN EN 14354:2008

Ploče na osnovi drva – Podne obloge obložene furnirom

EN 14354:2004+

AC:2006

Wood-based panels – Wood veneer floor covering

HRN EN 12775:2002

Ploče iz masivnog drva – Razredba i nazivlje (EN 12775:2001)

EN 12775:2001

Solid wood panels – Classification and terminology

HRN EN 13017-1:2002

Ploče iz masivnog drva – Razredba prema izgledu površine – 1. dio: Četinjače

EN 13017-1:2000

Solid wood panels – Classification by surface appearance – Part 1: Softwood

HRN EN 13017-2:2002

Ploče iz masivnog drva – Razredba prema izgledu površine – 2. dio: Listače

EN 13017-2:2000

Solid wood panels – Classification by surface appearance – Part 2: Hardwood

HRN EN 13353:2009

Ploče iz masivnog drva – Zahtjevi

EN 13353:2008

Solid wood panels (SWP) – Requirements

HRN ENV 14272:2002

Uslojeno drvo – Metode proračuna za pojedina mehanička svojstva

ENV 14272:2002

Plywood – Calculation method for some mechanical properties

HRN EN 14755:2008

Ekstruzijske ploče iverice – Specifikacije

EN 14755:2005

Extruded particleboards – Specifications