Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabljivosti, recikliranja i uporabe TPV 159 (izdanje 00)

NN 24/2011 (23.2.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabljivosti, recikliranja i uporabe TPV 159 (izdanje 00)

DRŽAVNI ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

503

Na temelju članka 275. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA MOGUĆNOST NJIHOVE PONOVNE UPORABLJIVOSTI, RECIKLIRANJA I OPORABE TPV 159 (IZDANJE 00)[1](*)

Članak 1.

U Pravilniku o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabljivosti, recikliranja i oporabe TPV 159 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 16/09) iza članka 9. dodaje se članak 9. a koji glasi:

»Članak 9. a

Pozivanje u ovom Pravilniku na ‘homologaciju’, od dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, smatrat će se pozivanjem na ‘EU homologaciju’.«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. riječi »odredbe članka 5.« zamjenjuju se riječima »odredbe članka 8«.

Članak 3.

U Prilogu IV. iza točke 3.2 dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. Obveze proizvođača

4.1 Kada se provodi prethodna ocjena u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika, proizvođač vozila dužan je na temelju sklopljenih ugovora sa svojim dobavljačima dokazati da su ispunjeni zahtjevi propisani odredbama članka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (»NN« br. 136/06).

4.2 Kada se provodi prethodna ocjena u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika, proizvođač vozila dužan je utvrditi i provoditi postupke sa sljedećom svrhom:

(a) da su njegovo osoblje i svi njegovi dobavljači upoznati s primjenjivim zahtjevima

(b) nadzora i osiguravanja da dobavljači postupaju u skladu s tim zahtjevima

(c) sakupljanja odgovarajućih podataka u cijelom lancu dobave,

(d) provjere i potvrđivanja informacija koje dobije od dobavljača,

(e) odgovarajućeg djelovanja kada podaci koje dobije od dobavljača ukažu na nesukladnost sa zahtjevima u skladu s odredbama članka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima.

4.3 Za potrebe točaka 4.1 i 4.2 proizvođač vozila dužan je primjenjivati, uz suglasnost mjerodavnog tijela, HRN EN ISO 9000/HRN EN 14000 ili drugi normirani program osiguranja kvalitete.«

Članak 4.

Odredbe članka 3. ovoga Pravilnika stupaju na snagu 1. siječnja 2012. godine za homologaciju novih tipova vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabljivosti, recikliranja i oporabe.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-02/02

Urbroj: 558-04-02-02/1-11-12

Zagreb, 14. veljače 2011.

Ravnatelj
dr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

[1](*) Pravilnik preuzima sadržaj Direktive Komisije 2009/1/EZ od 7. siječnja 2009. kojom se radi prilagođavanja tehničkom napretku mijenja Direktiva 2005/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabe, recikliranja i oporabe.