Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na najveću konstrukcijsku brzinu i platformu za teret TPV 302 (izdanje 01)

NN 24/2011 (23.2.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na najveću konstrukcijsku brzinu i platformu za teret TPV 302 (izdanje 01)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

504

Na temelju članka 275. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA NAJVEĆU KONSTRUKCIJSKU BRZINU I PLATFORMU ZA TERET TPV 302 (IZDANJE 01)[1](*)

Članak 1.

U Pravilniku o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na najveću konstrukcijsku brzinu i platformu za teret TPV 302 (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 32/10) članak 1. mijenja se i glasi:

»Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na najveću konstrukcijsku brzinu i platformu za teret.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na traktore iz stavka 1. ovoga članka kategorija T1, T2, T3 i T4 prema definiciji traktora u točki 11. članka 4. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 16/09), a kategorizacije u Prilogu II. A toga Pravilnika, s najvećom konstrukcijskom brzinom do 40 km/h.«

Članak 2.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

Pozivanje u ovom Pravilniku na ‘homologaciju’, od dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, smatrat će se pozivanjem na ‘EU homologaciju’.«.

Članak 3.

U točki 2.2 Priloga dodaje se drugi stavak koji glasi:

» Za traktore kategorije T4.3 duljina platforme za teret ne smije biti veća od 2,5 puta onog najvećeg razmaka prednjih ili stražnjih kotača traktora koji je veći.«.

Članak 4.

Odredbe članka 3. ovoga Pravilnika stupaju na snagu:

– 29. rujna 2013. godine za homologaciju novih traktora kategorije T4.3,

– 29. rujna 2016. godine za nove traktore kategorije T4.3.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-02/03

Urbroj: 558-04-02-02/1-11-2

Zagreb, 14. veljače 2011.

Ravnatelj
dr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

[1](*) Ovaj Pravilnik preuzima sadržaj Direktiva Komisije 2010/62/EU od 8. rujna 2010. kojom se radi prilagođavanja tehničkih odredbi mijenjaju Direktive Vijeća 80/720/EEZ i 86/297/EEZ i Direktive 2003/37/EZ, 2009/60/EZ i 2009/144/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji traktora na kotačima za poljoprivredu ili šumarstvo (u dijelu koji se odnosi na Direktivu Vijeća 2009/60/EZ).