Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom na osnovi duga za doprinose

NN 25/2011 (28.2.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom na osnovi duga za doprinose

MINISTARSTVO FINANCIJA

518

Na temelju članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08, 152/08, 94/09) i članka 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 18/11), donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJEBOJA TRAŽBINE PO OSNOVI PRAVA NA POVRAT ISPLAĆENE NAKNADE PLAĆE I PRAVA NA NAKNADU PLAĆE S OBVEZOM PO OSNOVI DUGA ZA DOPRINOSE

Članak 1.

U Pravilniku o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose (»Narodne novine«, broj 147/09) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom uređuje postupak radi prijeboja potraživanja poslodavaca i obveznika doprinosa koji su sami dužnici doprinosa za svoje osobno osiguranje po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose i redoslijed namirivanja duga za pojedine vrste doprinosa.«

Članak 2.

U članku 2. riječi: »ili zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu« i riječi: »ili Zakonu o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu« brišu se.

Članak 3.

U članku 3. točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5., 6. i 7. postaju točke 4., 5. i 6.

U točki 6. koja je postala točka 5. riječi: »ili zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu« i riječi: »ili Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu« brišu se.

U točki 7. koja je postala točka 6. riječi: »ili zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu« i riječi: »ili Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu« brišu se.

Članak 4.

U članku 4. stavak 1. riječi: »ili zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu« brišu se.

Članak 5.

U članku 5. stavak 2. riječi: »odnosno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« brišu se.

Članak 6.

U članku 6. stavak 1. riječi: »odnosno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu« brišu se.

U stavku 2. riječi: »člancima 7. odnosno 8.« zamjenjuju se riječima: »člankom 7.«

Članak 7.

U članku 7. riječi: »od strane HZZO« brišu se.

Članak 8.

Članak 8. briše se.

Članak 9.

U članku 10. stavak 1. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4., 5., 6., 7. i 8. postaju točkama 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu s danom objave.

Klasa: 411-01/11-01/3
Urbroj: 513-07-21-01/11-1
Zagreb, 10. veljače 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.

OBRAZAC OK-DOP

Na temelju članka 9. stavak 1. Pravilnika o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose, (»Narodne novine«, broj 147/09) dostavljamo

OBAVIJEST[1]
o izvršenom prijeboju tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće ili prava na isplatu naknade plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose broj ________

I. PODNOSITELJ

II. STJECATELJ TRAŽBINE

1. Naziv ___________, OIB __________

2. Adresa _________, e-pošta _________

III. PODACI O IZNOSU PRAVA I RASPOREDU SREDSTAVA.

1. Iznos tražbine – podatak nositelja osiguranja

2. Iznos ukupnog duga i kamata za doprinose – podatak Porezne uprave

3. Iznos koji je obustavljen radi namirenja duga za doprinose

IV. RASPORED OBUSTAVLJENOG IZNOSA (iznos pod IV.3.)

REDNI
BROJ

BROJČANA OZNAKA

NAZIV – VRSTA DOPRINOSA

IZNOS2

1.

2.

3.

4.

5.

V. IZNOS DOZNAČEN NA RAČUN STJECATELJA TRAŽBINE (III.1 – 3)

[2]

VI. DATUM PROVEDBE – PRIJENOSA _______________

VII. OVJERA I POTPIS ODGOVORNE OSOBE

____________________________________

U _____________, ____________

[1] Ova Obavijest služi kao temeljnica za knjiženje u poslovnim knjigama stjecatelja tražbine, odnosno dužnika doprinosa

[2] Iznosom koji je obustavljen radi namirenja duga za doprinose »najprije se naplaćuju kamate i troškovi ovrhe, a nakon toga glavni porezni dug«, prema članku 114. stavak 1. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 147/08) te podatak o tome koliko je od obustavljenog iznosa priznato za namirenje glavnog poreznog duga treba tražiti ispisom službenih podataka Porezne uprave