Pravilnik o označavanju hrane i hrane za životinje u ekološkoj proizvodnji

NN 25/2011 (28.2.2011.), Pravilnik o označavanju hrane i hrane za životinje u ekološkoj proizvodnji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

522

Na temelju članka 26. stavka 3. i članka 27. Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, broj 139/10.), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebna pravila za sadržaj, veličinu i izgled ekoznaka, te pravila o označavanju ekološke hrane, hrane za životinje i proizvoda biljnog podrijetla u prijelaznom razdoblju.

Ekoznak

Članak 2.

(1) Ekoznak se koristi pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju ekoloških proizvoda a njegov sadržaj, veličina i izgled navedeni su u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Ekoznak se koristi za ekološke proizvode koji su proizvedeni sukladno propisima i pravilima za ekološku proizvodnju, koji su pod stručnom kontrolom i za koje je izdana potvrdnica da su proizvedeni sukladno propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.

(3) Pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju, ekološki proizvod mora sadržavati podatke koji su propisani Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine«, br. 41/08) i ovim Pravilnikom.

Uvjeti za korištenje kodnog broja

Članak 3.

Pri označavanju ekoloških proizvoda obvezno je navođenje kodnog broja iz članka 25. točke a) Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine« br. 139/10., u daljnjem tekstu: Zakon) koji mora:

a) započinjati kraticom koja označava Republiku Hrvatsku prema međunarodnom standardu za dvoznamenkaste oznake država prema normi HRN EN ISO 3166-1 (Oznake za iskazivanje imena država i njihovih potpodjela);

b) sadržavati izraz koji utvrđuje vezu s postupkom ekološke proizvodnje, prema članku 24. stavku 1. Zakona i sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika;

c) sadržavati referentni broj koji određuje nadležno tijelo sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika;

d) nalaziti se odmah ispod ekoznaka.

Posebni zahtjevi za označavanje ekološke hrane za životinje

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na posebne zahtjeve za označavanje ekološke hrane za životinje ne primjenjuju se na hranu za kućne ljubimce, za krznaše i za životinje iz akvakulture.

(2) Označavanje i opisivanje hrane za životinje sukladno članku 24. stavku 1. Zakona, te označavanje sukladno ovom Pravilniku, dopušteno je samo ako je najmanje 95% suhe tvari proizvoda sastavljeno od hrane za životinje iz ekološkog uzgoja.

Oznake na prerađenoj hrani za životinje

Članak 5.

(1) Za prerađenu hranu za životinje se mogu koristiti pojmovi iz članka 24. stavka 1. Zakona pod uvjetom da:

a) prerađena hrana za životinje zadovoljava odredbe Zakona, a posebno članka 14. stavka 1. točka (d) i članka 19.;

b) prerađena hrana za životinje zadovoljava odredbe posebnih propisa o uzgoju životinja u ekološkoj proizvodnju koje se odnose na hranidbu životinja, odredbe posebnog propisa za proizvodnju prerađene hrane i hrane za životinje, te odredbe ovoga Pravilnika;

c) najmanje 95% suhe tvari proizvoda je iz ekološkog uzgoja.

(2) Sukladno zahtjevima propisanim u točkama (a) i (b) stavka 1. ovoga članka, kod proizvoda koji obuhvaćaju promjenjive količine sastojaka hrane za životinje iz ekološkog uzgoja i/ili sastojaka hrane za životinje proizvedenih u prijelaznom razdoblju i/ili neekoloških sastojaka dozvoljava se navod: »može se koristiti u ekološkom uzgoju u skladu sa Zakonom«.

Uvjeti za korištenje oznaka na prerađenoj hrani za životinje

Članak 6.

(1) Oznaka iz članka 5. ovoga Pravilnika mora biti:

a) odvojena od teksta iz članka 12. i 14. Pravilnika o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (»Narodne novine« broj 156/09. i 143/10.);

b) prikazana bojom, oblikom ili oblikom slova koji nisu uočljiviji od naziva hrane za životinje iz članka 12. i 14. Pravilnika o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (»Narodne novine« broj 156/09. i 143/10.);

c) popraćena u istom vidnom polju, oznakom mase suhe tvari koja se odnosi na:

– postotak sastojaka hrane za životinje iz ekološkog uzgoja;

– postotak sastojaka hrane za životinje od proizvoda koji su u prijelaznom razdoblju;

– postotak sastojaka hrane za životinje koji nije obuhvaćen točkom c) podtočkama 1. i 2. ovoga članka;

– ukupan postotak hrane za životinje poljoprivrednog podrijetla;

d) popraćena popisom naziva sastojaka hrane za životinje iz ekološkog uzgoja;

e) popraćena popisom naziva sastojaka hrane za životinje od proizvoda koji su u prijelaznom razdoblju.

(2) Oznaka iz članka 5. ovoga Pravilnika može se koristiti ukoliko zadovoljava odredbe posebnih propisa o uzgoju životinja u ekološkoj proizvodnju koje se odnose na hranidbu životinja, odredbe posebnog propisa za proizvodnju prerađene hrane i hrane za životinje te odredbe ovoga Pravilnika.

Proizvodi biljnog podrijetla u prijelaznom razdoblju

Članak 7.

Proizvodi biljnog podrijetla u prijelaznom razdoblju mogu nositi oznaku »proizvod u prijelaznom razdoblju« pod sljedećim uvjetima:

a) ukoliko je zadovoljen rok za prijelazno razdoblje od najmanje 12 mjeseci prije žetve;

b) oznaka mora biti u boji, veličini i obliku slova koji nisu uočljiviji od naziva proizvoda, a cijela oznaka mora imati istu veličinu slova;

c) ukoliko proizvod sadrži samo jednu kulturu odnosno sastojak poljoprivrednog podrijetla;

d) uz oznaku mora biti naveden kodni broj kontrolnog tijela.

Članak 8.

Prilozi I. i II. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o deklaraciji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine« broj 10/07. i 64/09.).

(2) Ekološki proizvodi označeni sukladno Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka, mogu se stavljati na tržište dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika i nalaziti se na tržištu do isteka roka trajanja.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/240

Urbroj: 525-12-1-0458/11-9

Zagreb, 11. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i
ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

EKOZNAK

1. Ekoznak je okruglog oblika. Ispod gornjeg dijela ruba ispisano je zelenim slovima na bijeloj podlozi »HRVATSKI«, a iznad donjeg dijela ruba ispisano je zelenim slovima »PROIZVOD«, a između natpisa nalazi se zelena točka s lijeve i desne strane. Cjelokupan tekst izražen je u Comic Sans MS fontu. U sredini znaka nalazi se krug zelene boje u kojemu je ispisana bijelim slovima riječ EKO. Minimalna veličina ekoznaka je promjera 15 mm (vanjska zelena linija je širine 1mm, širina bijelog okvira ispunjena tekstom »HRVATSKI PROIZVOD« iznosi 4mm a promjer zelenog kruga u centru iznosi 10 mm). Referentna boja je Pantone 363C ili Zelena (C:85%, M:15%, Y:99%, K:2%) ako se koristi četverobojni tisak.

2. Ekoznak se može koristiti u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada uporaba znaka u boji nije praktično izvediva.

3. Ukoliko je boja pozadine na ambalaži ili deklaraciji tamna, znakovi se mogu uporabiti u negativu koristeći boju pozadine na ambalaži ili deklaraciji.

4. Ukoliko se koristi znak u boji na obojenoj pozadini, zbog čega je teško vidljiv, može se koristiti vanjska linija razgraničenja oko znaka, kako bi se poboljšao kontrast s bojama pozadine.

PRILOG II.

SADRŽAJ KODNOG BROJA

Sadržaj kodnog broja je sljedeći: HR-EKO-000, pri čemu je:

1. »HR« sukladno članku 3. točki (a) ovoga Pravilnika oznaka Republike Hrvatske;

2. »EKO« sukladno članku 3. točki (b) ovoga Pravilnika izraz koji uspostavlja poveznicu s ekološkim postupkom proizvodnje;

3. »000« sukladno članku 3. točki (c) ovoga Pravilnika referentni broj od najviše tri znamenke.