Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru

NN 25/2011 (28.2.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

525

Na temelju članka 14. stavka 1., točke 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10 i 127/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM ALATIMA I OPREMI ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 148/10) članak 19. mijenja se i glasi:

»Ukupna duljina jedne ili više vrsta mreža stajačica koje se koriste u ribolovu u unutarnjem i teritorijalnom moru ne smije prelaziti 5 000 m po jednom ribarskom plovilu.«

Članak 2.

(1) U članku 22. stavku 1. iza riječi »milimetara« stavlja se točka, a preostali dio rečenice se briše.

(2) U stavku 2. riječi »debljina pletiva ne smije biti veća od 0,5 milimetara,« brišu se.

(3) U stavku 4. riječi »debljina pletiva ne smije biti više od 0,5 milimetara,« brišu se.

(4) Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Iznimno od stavaka 2. i 4. veličina oka središnjeg mrežnog tega – mahe jednopodnih i dvopodnih trostrukih mreža stajačica koje se koriste za lov sipa (Sepia officinalis) smije biti između 32 i 40 milimetara, a visina vanjskog mrežnog tega – popona ne smije prelaziti 8 oka.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-02/11-01/30
Urbroj: 525-08-1-0323/11-1
Zagreb, 18. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.