Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

NN 25/2011 (28.2.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

530

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05., 82/06., 129/08., 80/10. i 124/10.) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZNACI STABALA, OBILJEŽAVANJU DRVNIH SORTIMENATA, POPRATNICI I ŠUMSKOM REDU

Članak 1.

U Pravilniku o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine«, broj 116/06., 74/07., i 55/09.), u članku 4. stavku 4. riječi: »ili Šumarske savjetodavne službe« brišu se.

Članak 2.

U članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na žigovima čekića iz stavaka 1. – 3. ovog članka nalaze se sljedeće oznake:

– oznaka – HŠ, koja označava Trgovačko društvo

– dvoslovna oznaka Uprave šuma podružnice

– u donjem dijelu, prepoznatljiva skraćenica naziva šumarije

– u sredini, redni broj čekića ispisan arapskim brojem.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Žig kontrolnog čekića ima oblik pravilnog šesterokuta (promjer opisane kružnice iznosi 40 mm) i sadrži:

– oznaku – HŠ, koja označava Trgovačko društvo

– dvoslovnu oznaku Uprave šuma podružnice

– u donjem dijelu oznaku K i broj čekića ispisan arapskim brojem.«

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»U šumama šumoposjednika doznaka se vrši na zahtjev šumoposjednika«

Članak 4.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Žigove za obilježavanje drveta posjeduje samo Trgovačko društvo.«

Članak 5.

Članak 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Očevidnici za žigove za obilježavanje drveta i istovjetnih faksimila jesu knjige koje vodi Trgovačko društvo radi utvrđenja zaduženja.«

U stavku 2. riječi: »Očevidnik tijeka zaduženja režijskog čekića i istovjetnog faksimila vodi se« zamjenjuju se riječima: »Očevidnici tijeka zaduženja žigova za obilježavanje drveta i istovjetnih faksimila vode se«.

U stavku 4. riječi: »i Šumarska savjetodavna služba« brišu se, a riječi: »dužni su« zamjenjuju se riječima: »dužno je«.

Članak 6.

U članku 20. stavku 2. riječi: »ili Šumarske savjetodavne službe« brišu se.

Članak 7.

U članku 21. stavku 2. riječi: »Šumarska savjetodavna služba koja je izvršila« zamjenjuju se riječima: »Trgovačko društvo koje je izvršilo«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Obrazac Popratnice za drvo iz šume šumoposjednika tiskan je u Prilogu 17a. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Rok važenja popratnice za drvne sortimente je 24 sata.»

Članak 9.

U članku 23. stavku 1. riječi: »i Šumarska savjetodavna služba« brišu se, a riječi »dužne su« zamjenjuju se riječima: »dužno je«.

Članak 10.

Prilozi 2., 9. i 17 koji su sastavni dio Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine«, broj 116/06., 74/07., i 55/09.) zamjenjuju se novim Prilozima 2., 9 i 17., iza Priloga 17. dodaje se Prilog 17a., a navedeni prilozi tiskaju se u dodatku koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Prilog 19. briše se.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/10-01/316

Urbroj: 538-07-10-02

Zagreb, 7. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.