Izmjene Šumsko-odštetnog cjenika

NN 25/2011 (28.2.2011.), Izmjene Šumsko-odštetnog cjenika

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

532

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05., 82/06., 129/08., 80/10. i 124/10.) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

IZMJENE

ŠUMSKO-ODŠTETNOG CJENIKA

Članak 1.

U Šumsko-odštetnom cjeniku (»Narodne novine«, broj 145/08.) članak 5. mijenja se i glasi:

»Iznos naknade šumske štete počinjene na šumi i šumskom zemljištu utvrđuje Trgovačko društvo.«

Članak 2.

U članku 37. stavku 1. riječi: »Šumarska savjetodavna služba dužni su« brišu se, a riječ: »voditi« zamjenjuje se riječju: »vodi«.

Članak 3.

Izmjene šumsko-odštetnog cjenika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/11-01/15

Urbroj: 538-07-1/0139-11-1

Zagreb, 8. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.