Odluka o općinskim porezima Općine Kamanje

NN 25/2011 (28.2.2011.), Odluka o općinskim porezima Općine Kamanje

OPĆINA KAMANJE

533

Na temelju članka 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 73/08) i članka 26. stavka 22. Statuta Općine Kamanje (»Glasnik općone Kamanje« 03/09), Općinsko vijeće Općine Kamanje na svojoj 14. sjednici, održanoj 18. veljače 2011. godine, donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju stope, visina te način obračuna i plaćanja općinskih poreza i prireza na dohodak što su vlastiti izvori prihoda Općine Kamanje.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini Kamanje pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na tvrtku ili naziv,

5. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Članak 4.

Obveznik prireza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, prema Zakonu o porezu na dohodak.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi 3%.

Članak 6.

Bezalkoholnim pićima u smislu članka 5. ove Odluke, smatraju se prirodni voćni sokovi (juice) kao i sva osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića, te mineralne i gazirane vode, osim kave i čaja.

Članak 7.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 5. ove Odluke jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost.

Članak 8.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva obveznik poreza obračunava i plaća do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, na način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Obračunati porez iskazuje se u evidencijama propisanim za obračun poreza na dodatnu vrijednost.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Kamanje.

Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik, odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima (ugovorom, odlukom suda, nasljeđivanjem i sl.).

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, odnosno svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ili sezonski, što minimalno podrazumijeva da je na objektu postavljena vanjska stolarija.

Članak 10.

U postupku utvrđivanja statusa kuće za odmor, u smislu njenog povremenog ili sezonskog korištenja, osim osobnom iskaznicom prema prijavljenom prebivalištu vlasnika, status kuće za odmor dokazivat će se i drugim raspoloživim dokumentima i podacima kao što su putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, potvrde o zasnovanom radnom odnosu i mogućnosti odlaska na posao i s posla, izjave o izabranom liječniku, izjave svjedoka, mjesta podnošenja porezne prijave i slično.

Članak 11.

Privremeno prijavljivanje boravišta ne oslobađa vlasnika od plaćanja poreza na kuće za odmor.

Članak 12.

Za kuću za odmor koja je u izgradnji (nedovršena kuća ili stan), porez se plaća samo na korisnu površinu dijela kuće koja se može koristiti.

Članak 13.

Kada pravna ili fizička osoba – građanin ima u vlasništvu dvije ili više kuća ili stana, od kojih jednu koristi za stanovanje u mjestu prebivališta, a u drugom ili istom mjestu ima kuću ili stan koji koristi povremeno ili sezonski, te ostale kuće ili stanovi smatraju se kućom za odmor i za iste se plaća porez na kuće za odmor.

Članak 14.

Ako postoje dva ili više suvlasnika koji koriste odvojene dijelove kuće za odmor, svaki od njih je porezni obveznik za dio kuće za odmor, koju ima u vlasništvu, te svaki posebno dobiva rješenje o razrezu poreza.

Članak 15.

Ako se kuća za odmor koristi kao gospodarski objekt i kao kuća za odmor u kojoj se boravi povremeno odnosno sezonski, onda se to smatra kućom za odmor, bez obzira na činjenicu da kuća za odmor služi i za druge svrhe.

Članak 16.

Vlasnik je dužan plaćati porez na kuću za odmor ako istu koristi bez obzira na njenu nedovršenost ili lošu kvalitetu radova, odnosno druge nedostatke na istoj, osim ako na objektu nije postavljena vanjska stolarija.

Članak 17.

Porez na kuće za odmor dužne su plaćati i strane pravne ili fizičke osobe, ako im se kuća za odmor odnosno odmaralište nalazi na području Općine Kamanje pod istim uvjetima koji su u ovoj Odluci propisani za državljane Republike Hrvatske.

Članak 18.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor razrezuje se i plaća godišnje.

Članak 19.

Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarske zgrade koje se ne mogu koristiti za odmor, već isključivo služe za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i čuvanje voća i povrća, za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa, alata i drugog pribora te štale, nadstrešnice, podrumi s bačvama i drugi slični objekti.

Članak 20.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti.

Kućama za odmor iz prethodnog stavka ovog članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres i slično), te starosti i trošnosti.

Članak 21.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje dostaviti istinite podatke o kućama za odmor potrebne za razrez ovog poreza i to zaključno do 31. ožujka tekuće godine za koju se razrezuje porez na kuće za odmor.

Članak 22.

U slučaju da vlasnik kuće za odmor ne dostavi Općini podatke o kući za odmor, površinu kuće koja podliježe porezu utvrđuje izmjerom ovlaštena osoba Općine Kamanje.

Ako vlasnik kuće za odmor ne dozvoli izmjeru kuće ovlaštenoj osobi Općine, površinu koja podliježe oporezivanju ovlaštena osoba Općine utvrdit će množenjem tlocrtnih dimenzija kuće za odmor s brojem etaža.

Članak 23.

Pored slučajeva oslobađanja od plaćanja poreza na kuće za odmor utvrđenih Zakonom, Općinsko vijeće može u iznimnim situacijama, posebnom odlukom osloboditi u potpunosti ili djelomično vlasnika kuće za odmor od plaćanja poreza na kuće za odmor iz gospodarskih ili socijalnih razloga.

4. Porez na tvrtku odnosno naziv

Članak 24.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju godišnje pravne ili fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirani su za obavljanje djelatnosti, i to:

A)

PRAVNE OSOBE

ZONA

I

II

1.

PODUZEĆA S PODRUČJA INDUSTRIJE GRADITELJSTVA I PROMETA

do 5 zaposlenih

585,00 kn

468,00 kn

6-20 zaposlenih

780,00 kn

624,00 kn

Preko 20 zaposlenih

1.950,00 kn

1.560,00 kn

2.

PODUZEĆA S PODRUČJA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

a) do 10 zaposlenih

585,00 kn

468,00 kn

b) preko 10 zaposlenih

780,00 kn

624,00 kn

3.

PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU PROMET ROBA I USLUGA

a) do 3 zaposlena 780,00 kn 624,00 kn

b) 4-5 zaposlenih

1.170,00 kn

936,00 kn

c) preko 5 zaposlenih

1.560,00 kn

1.248,00 kn

4.

PRAVNE OSOBE S PODRUČJA UGOSTITELJSTVA

1.560,00 kn

1.092,00 kn

5.

PODUZEĆA STAMBENE I KOMUNALNE DJELATNOSTI

a) do 10 zaposlenih

390,00 kn

312,00 kn

b) preko 10 zaposlenih

780,00 kn

624,00 kn

6.

DRUGE PRAVNE OSOBE

780,00 kn

624,00 kn

B)

FIZIČKE OSOBE

1.

OBVEZNICI POREZA NA DOBIT

1.170,00 kn

936,00 kn

2.

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK

390,00 kn

312,00 kn

3.

USLUŽNE DJELATNOSTI – trgovačke radnje

a) 1-2 zaposlena

390,00 kn

312,00 kn

b)

preko 2 zaposlena

780,00 kn

624,00 kn

4.

UGOSTITELJSTVO

1.170,00 kn

975,00 kn

5.

TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKE RADNJE

1.170,00kn

975,00 kn

6.

ZANATSKE RADNJE

a)

do 5 zaposlenih

390,00 kn

312,00 kn

b)

preko 5 zaposlenih

780,00 kn

624,00 kn

7.

PRIJEVOZNICI I GRAĐ.MEHANIZACIJA

390,00 kn

390,00 kn

8.

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

390,00 kn

312,00 kn

(SLOBODNA I SPOREDNA ZANIMANJA)

I. zona obuhvaća područja uz magistralu i regionalnu cestu, a to su naselja: Kamanje i Orljakovo. Ostala naselja ulaze u II. zonu.

Članak 25.

Osobe iz članka 24. koje u svom sastavu imaju poslovnu jedinicu na području općine Kamanje (prodavaone, radionice, prodajna mjesta i dr.) obveznici su poreza na tvrtku u punom iznosu za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 26.

Porez na tvrtku odn. naziv plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez na tvrtku odn. naziv utvrđen.

Ako se tvrtka upiše tijekom godine plaća se srazmjerni dio poreza na tvrtku, odnosno naziv.

Poslovne jedinice u sastavu pravne i fizičke osobe (prodavaonice, pogoni, radionice i sl.) plaćaju 50% propisanog poreza.

Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku

Članak 27.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv, dužan je tvrtku ili naziv, promjenu tvrtke ili naziva i svaku drugu promjenu što utječe na visinu poreza prijaviti nadležnoj službi za financijske poslove u roku 15 dana od upisa u registar odnosno od nastale promjene.

5. Porez na korištenje javnih površina

Članak 28.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Porez na korištenje javnih površina ne plaćaju neprofitne udruge registrirane na području općine Kamanje.

Pod javnim površinama smatraju se javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja igrališta, sportska igrališta, javno prometne površine, površine namjenjene javnim priredbama, tržnice i slični prostori.

Članak 29.

Porez na korištenje javnih površina plaća se nakon podnošenja zahtjeva, a prije izdavanja rješenja o davanju javne površine na korištenje.

Iznimno od prethodnog stavka porez na korištenje javnih površina u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga n terama plaće u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Članak 30.

Pravne i fizičke osobe koje postavljaju stolove, stolice, pokretne ograde i druge naprave ispred ugostiteljskih objekata plaćaju 5,00 kn/m2 – mjesečno.

Porez iz stavka 1. ovog članka plaća se za 6 mjeseci u tekućoj godini.

Članak 31.

Pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine za postavljanje montažnog kioska plaćaju 1.000,00 kn godišnje po kiosku. Korištenje javne površine za sve druge namjene plaća se 5,00 kn/m2 poršine dnevno.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Općina Kamanje poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cjelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Karlovac, Ispostava Ozalj.

Poreznoj upravi, Ispostavi Ozalj za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u visini 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 33.

Porezna uprava dužna je do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Kamanje dostavljati izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima od 24. 3. 2004. g. (»Glasnik Općine Kamanje« 01/04), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima od 29. 11. 2005. god. (»Glasnik Općine Kamanje«, br. 11/05) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima od 22. 12. 2005. g. (»Glasnik Općine Kamanje« br. 12/05).

Članak 35.

Ova Odluka će se objaviti u »Glasniku Općine Kamanje« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/11-01/01

Urbroj: 2133/22-01-11-01

Kamanj, 18. veljače 2011.

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Ivan Lukunić, v. r.