Zakon o dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz

NN 26/2011 (2.3.2011.), Zakon o dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz

HRVATSKI SABOR

548

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. veljače 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/29
Urbroj: 71-05-03/1-11-2
Zagreb, 22. veljače 2011.
Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ

Članak 1.

U Zakonu o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/09. i 145/10.) u članku 18. stavku 3. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Odluku za 2011. godinu Vlada će donijeti do kraja ožujka 2011. godine.«.

Članak 2.

U članku 19. stavku 5. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Odluku za 2011. godinu Vlada će donijeti do kraja ožujka 2011. godine.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/11-01/01

Zagreb, 18. veljače 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.