Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinskom i voćnom octu

NN 26/2011 (2.3.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinskom i voćnom octu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

555

Na temelju članka 16. stavka 2. i članka 59. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINSKOM I VOĆNOM OCTU

Članak 1.

U Pravilniku o vinskom i voćnom octu (»Narodne novine« br. 121/05 i 53/06) članak 7. mijenja se i glasi:

»Proizvođač vinskog i voćnog octa podnosi Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za odobrenje proizvodnog objekta uz koji prilaže podatke o prostoru kojim raspolaže i dokaz o stručnoj osposobljenosti za vođenje proizvodnje.

Na temelju podnesenog zahtjeva i dostavljene dokumentacije s izjavom podnositelja zahtjeva (obrazac MTU za vinski i voćni ocat) Ministarstvo odobrava objekt za proizvodnju vinskog i voćnog octa.

Ministarstvo vodi Registar odobrenih objekata.

Ministarstvo izdaje rješenje o odobrenju objekta.«

Članak 2.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi:

»Proizvođač vinskog i voćnog octa dužan je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni.

U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti ili neudovoljavanja objekta propisanim uvjetima Ministarstvo donosi rješenje o brisanju objekta iz Registra odobrenih objekata.«

Članak 3.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se sukladno članku 7. ovoga Pravilnika«.

Članak 4.

U Pravilniku o vinskom i voćnom octu (»Narodne novine« br. 121/05 i 53/06) dodaje se Prilog 1. Obrazac MTU za vinski i voćni ocat koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/32

Urbroj: 525-02-3-0034/11-1

Zagreb, 23. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac MTU za vinski i voćni ocat

Podnositelj zahtjeva

_________________________

_________________________

IZJAVA

kojom izjavljujem da objekt za proizvodnju vinskog octa – voćnog octa (zaokružiti vrstu) na lokaciji:

______________________________________________________________________________

ispunjava minimalno tehničko-tehnološke uvjete (tehnološki i zdravstveno ispravna voda, električna
energija, uređen sustav odvodnje) sukladno Pravilniku o vinskom i voćnom octu (»Narodne novine«
br. 121/05 i 53/06) te da u proizvodnji koristim sljedeću opremu _____________________________

______________________________________________________________________________


Datum i mjesto:                                                                  Potpis:

____________________                                 ____________________