Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

NN 27/2011 (3.3.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

HRVATSKI SABOR

557

Na temelju člnaka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. veljače 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/27

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 22. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05., 16/07., 113/08., 153/09. i 116/10.) članak 80. briše se.

Članak 2.

U članku 83. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odluka o ocjeni sastoji se od zaglavlja, uvoda, izreke, obrazloženja i upute o pravnom lijeku.«.

U stavku 2. iza riječi: »vijeća« briše se točka i dodaju riječi: »te se na nju stavlja otisak službenog pečata suda za kojeg je sudačko vijeće osnovano.«.

Članak 3.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»(1) Sudac ima pravo u roku od petnaest dana od dana dostave odluke izjaviti žalbu posebnom vijeću Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Žalba se predaje sudačkom vijeću koje je donijelo pobijanu odluku. Ako se žalba preda vijeću Vrhovnog suda Republike Hrvatske, ono će je bez odgode proslijediti sudačkom vijeću koje je donijelo odluku o ocjeni. Žalba koja je u roku predana vijeću Vrhovnog suda Republike Hrvatske smatra se pravodobnom.

(2) Ako se žalba izjavljuje zbog nedonošenja odluke o ocjeni, žalba se može predati izravno i vijeću Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

(3) Sudačko vijeće koje je donijelo odluku o ocjeni ispitat će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe. Ako žalba nije dopuštena ili pravodobna ili izjavljena od ovlaštene osobe, odbacit će je rješenjem.

(4) Kad sudačko vijeće koje je donijelo odluku o ocjeni utvrdi da je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe, razmotrit će navode žalbe te ispitati zakonitost, odnosno ocijeniti svrhovitost odluke koja se žalbom osporava.

(5) Kad sudačko vijeće koje je donijelo pobijanu odluku ocijeni da je žalba osnovana u cijelosti ili djelomično, zamijenit će pobijanu odluku novom.

(6) Ako sudačko vijeće koje je donijelo pobijanu odluku ne odbaci žalbu ili ne zamijeni pobijanu odluku novom, može se očitovati na navode žalbe u roku od osam dana od dana dostave žalbe. Nakon toga u daljnjem roku od tri dana sudačko vijeće mora dostaviti predmet vijeću Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

(7) Žalba odgađa pravne učinke odluke o ocjeni.«.

Članak 4.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»Vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske može žalbu odbaciti kao nepravodobnu ili nedopuštenu ili je odbiti, odnosno odluku o ocjeni poništiti u cijelosti ili djelomično ili je izmijeniti.«.

Članak 5.

U članku 117. stavku 2. iza riječi: »rada« dodaju se riječi: »te odgovornost za povrede službene dužnosti«.

Članak 6.

Podnaslov iznad članka 127. »6. Odgovornost sudskih službenika i namještenika« briše se.

Članak 7.

Članak 127. briše se.

Članak 8.

Članak 128. briše se.

Članak 9.

Članak 129. briše se.

Članak 10.

Članak 130. briše se.

Članak 11.

U članku 137. stavku 4. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Protiv rješenja Ministarstva pravosuđa žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor.«.

Članak 12.

U članku 140. stavku 2. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Protiv rješenja Ministarstva pravosuđa žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor.«.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 711-01/11-01/01

Zagreb, 18. veljače 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.