Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju

NN 27/2011 (3.3.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

563

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĆNIM SOKOVIMA I NJIMA SRODNIM PROIZVODIMA NAMIJENJENIM ZA KONZUMACIJU[1]

Članak 1.

U Pravilniku o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (»Narodne novine« br. 20/09), u članku 2. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U proizvodnji voćnih sokova od koncentriranog voćnog soka mora se udovoljiti zahtjevima propisanim u Prilogu 5. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 27. stavka 2. i članka 28. stavka 2. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« br. 41/08), pri označavanju mješavina voćnog soka i voćnog soka od koncentriranog voćnog soka te voćnog nektara proizvedenog u potpunosti ili djelomično od jednog ili više koncentriranih proizvoda, mora biti navedeno »proizvedeno od koncentriranog...« ili »od koncentriranog...« odnosno »djelomično proizvedeno od koncentriranog...« ili »djelomično od koncentriranog...«. Ovaj podatak se mora nalaziti u blizini naziva proizvoda, istaknut u odnosu na pozadinu i jasno vidljiv.«

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Za utvrđivanje sukladnosti proizvoda s propisanim općim zahtjevima kakvoće u svrhu službene kontrole koriste se validirane i međunarodno priznate metode.«

Članak 4.

Članak 12. se briše.

Članak 5.

U Prilogu 1., Poglavlju 1., točki 1b, iza rečenice »Senzorska i fizikalno-kemijska svojstva tako proizvedenog soka moraju odgovarati svojstvima koje bi taj sok imao da je proizveden od voća iste vrste u skladu s definicijom proizvoda iz točke 1.a. ovoga poglavlja.« dodaje se rečenica:

»Najmanje vrijednosti stupnjeva Brix-a za voćne sokove od koncentriranog voćnog soka navedene su u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.«

Članak 6.

U Prilogu 1. Poglavlju II. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Dopuštene tvari

– pektolitički enzimi sukladno odredbama Pravilnika o prehrambenim enzimima (»Narodne novine« br. 86/10)2

– proteolitički enzimi sukladno odredbama Pravilnika o prehrambenim enzimima (»Narodne novine« br. 86/10)[2]

– amilolitički enzimi sukladno odredbama Pravilnika o prehrambenim enzimima (»Narodne novine« br. 86/10)2

– jestiva želatina

– tanini

– bentoniti

– silika aerogel

– aktivni ugljen

– kemijski inertna sredstva za filtraciju i sredstva za taloženje koja udovoljavaju odredbama posebnog propisa o tvarima koje dolaze u neposredan dodir s hranom (npr. perlit, celuloza, isprana dijatomejska zemlja, netopljivi poliamid, polivinilpolipirolidon, polistiren)

– kemijski inertna sredstva za adsorpciju koja udovoljavaju odredbama posebnog propisa o tvarima koje dolaze u neposredan dodir s hranom, a koja se koriste za smanjivanje količine limonena i naringina u voćnim sokovima od citrusa, ne mijenjajući pritom u značajnoj mjeri količinu limonin glukozida, kiselina, šećera (uključujući oligosaharide) ili minerala.«

Članak 7.

U Prilogu 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Šećeri

a) za proizvodnju voćnih nektara dopuštena je upotreba:

– šećera propisanih Pravilnikom o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine« br. 39/09, 144/10)3

– fruktoznog sirupa

– šećera podrijetlom iz voća.

b) za proizvodnju voćnih sokova od koncentriranog voćnog soka dopuštena je upotreba:

– šećera propisanih Pravilnikom o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine« br. 39/09, 144/10)[3]

– fruktoznog sirupa.

c) za proizvodnju voćnih sokova dopuštena je upotreba:

– šećera navedenih pod točkom 4.b. ovoga Priloga koji sadrže manje od 2% vode.«

Članak 8.

U Prilogu 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Med

Med je proizvod definiran Pravilnikom o medu (»Narodne novine« br. 93/09).[4]«

Članak 9.

Proizvodi proizvedeni i označeni sukladno Pravilniku o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (»Narodne novine« br. 20/09) mogu se stavljati na tržište godinu dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika i nalaziti se na tržištu do isteka roka trajanja.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/138

Urbroj: 525-13-2-0495/11-28

Zagreb, 1. ožujka 2011.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i
ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 5.

NAJMANJE VRIJEDNOSTI STUPNJEVA BRIX-A ZA REKONSTITUIRANI VOĆNI SOK I REKONSTITUIRANU VOĆNU KAŠU

Naziv voća

Botanički naziv

Stupnjevi Brix-a

Jabuka (*)

Malus domestica Borkh.

11,2

Marelica (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Banana (**)

Musa sp.

21,0

Crni ribiz (*)

Ribes nigrum L.

11,6

Grožđe (*)

Vitis vinifera L. ili njeni hibridi

Vitis labrusca L. ili njeni hibridi

15,9

Grejp (*)

Citrus x paradise Macfad.

10,0

Guava (**)

Psidium guajava L.

9,5

Limun (*)

Citrus limon (L.) Burm.f.

8,0

Mango (**)

Mangifera indica L.

15,0

Naranča (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Marakuja (*)

Passiflora edulis Sims

13,5

Breskva (**)

Prunus persica (L.) Batsch var.

Persica

10,0

Kruška (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Malina (*)

Rubus idaeus L.

7,0

Višnja (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Jagoda (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Mandarina (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2

Ukoliko je voćni sok od koncentriranog voćnog soka proizveden od voća koje nije navedeno u tablici, minimalna vrijednost stupnjeva Brix-a rekonstituiranog soka je vrijednost stupnjeva Brix-a soka koji je izdvojen iz voća upotrijebljenog za proizvodnju koncentriranog voćnog soka.

Za voćni sok proizveden od voća označenog jednom zvjezdicom (*), minimalna relativna gustoća određuje se u odnosu na vodu pri 20/20 °C.

Za voćnu kašu proizvedenu od voća označenog s dvije zvjezdice (**), određuje se samo minimalna nekorigirana vrijednost stupnjeva Brix-a (bez korekcije kiseline).

Za crni ribiz, guavu, mango i marakuju, minimalne vrijednosti stupnjeva Brix-a primjenjuju se samo na rekonstituirani voćni sok i rekonstituiranu voćnu kašu proizvedenu u Europskoj uniji.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Komisije 2009/106/EZ od 14. kolovoza 2009. kojim se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 2001/112/EZ o voćnim sokovima te njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju

[2] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe (EZ) br. 1332/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim enzimima i izmjeni Direktive Vijeća 83/417/EEC, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1493/1999, Direktive 2000/13/EZ, Direktive Vijeća 2001/112/EZ i Uredbe (EZ) br. 258/97

[3] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2001/111/EZ od 20. prosinca 2001. o šećerima namijenjenim za prehranu ljudi i Direktive Komisije 79/796/EEZ od 26. srpnja 1979. o metodama analiza šećera namijenjenih za prehranu ljudi.

[4] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2001/110/EZ od 20. prosinca 2001. koja se odnosi na med