Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jestivim kazeinima i kazeinatima

NN 28/2011 (8.3.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jestivim kazeinima i kazeinatima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

580

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JESTIVIM KAZEINIMA I KAZEINATIMA

Članak 1.

U Pravilniku o jestivim kazeinima i kazeinatima (»Narodne novine« br. 80/07), članak 3. mijenja se i glasi:

»Na označavanje proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« br. 41/08)[1], te odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na označavanje.«

Članak 2.

Članak 4. se briše.

Članak 3.

U članku 7. točka d) mijenja se i glasi:

»d) Neškodljive pomoćne tvari prikladne za konzumaciju:

– sirila sukladno Pravilniku o prehrambenim enzimima (»Narodne novine« br. 86/10)[2]

– ostali enzimi za zgrušavanje mlijeka sukladno Pravilniku o prehrambenim enzimima (»Narodne novine« br. 86/10).2«.

Članak 4.

Iza članka 9. dodaje se članak 9a. koji glasi:

»Članak 9a.

Ukoliko se na temelju procjene postojećih podataka, provedene nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ili novih podataka, utvrdi da jedna ili više tvari iz članaka 6., 7. i 9. ovoga Pravilnika ili njihove maksimalne količine predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi, iako su u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, nadležno tijelo će privremeno zabraniti stavljanje na tržište proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika te odmah obavijestiti Europsku komisiju i ostale zemlje članice o razlozima privremene zabrane.«

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Za utvrđivanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima kakvoće propisanim ovim Pravilnikom u svrhu službene kontrole koriste se metode propisane posebnim propisom.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/29

Urbroj: 525-13-2-0495/11-4

Zagreb, 28. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe:

– Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na označavanje, prezentaciju i reklamiranje prehrambenih proizvoda

– Direktive Komisije 87/250/EEZ od 15. travnja 1987. o oznaci alkoholne jakosti po volumenu kod deklariranja alkoholnih pića namijenjenih za prodaju krajnjem potrošaču

– Direktive Vijeća 89/396/EEZ od 14. lipnja 1989. o oznakama ili znakovima koje određuju seriju kojoj hrana pripada

– Direktive Komisije 2008/5/EZ od 30. siječnja 2008. koja se odnosi na obvezno označavanje kod određene hrane pojedinosti drugih od onih propisanih Direktivom 2000/13/EZ Europskog parlamenta i vijeća

– Direktive Komisije 2002/67/EZ od 18. srpnja 2002. koja se odnosi na označavanje hrane koja sadrži kinin i hrane koja sadrži kofein

– Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 od 31. ožujka 2004. koja se odnosi na označavanje hrane i sastojaka hrane s dodanim fitosterolima, fitosterol esterima, fitostanolima i fitostanol esterima

– Direktive 94/35/EZ Europskog parlamenta i Komisije od 30. lipnja 1994. o sladilima koji se koriste u hrani

– Direktive 1999/10/EZ od 8. ožujka 1999. kojom se derogiraju odredbe članka 7. Direktive Vijeća 79/112/EEC o označavanju hrane

[2] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe (EZ) br. 1332/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim enzimima i izmjeni Direktive Vijeća 83/417/EEC, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1493/1999, Direktive 2000/13/EZ, Direktive Vijeća 2001/112/EZ i Uredbe (EZ) br. 258/97