Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim vinima

NN 28/2011 (8.3.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim vinima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

581

Na temelju članka 61. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĆNIM VINIMA

Članak 1.

U Pravilniku o voćnim vinima (»Narodne novine« br. 73/06, 24/11) u članku 2. točki 4. riječi: »najmanje 13,0 % vol.« zamjenjuju se riječima: »najmanje 4,0 % vol.«.

Članak 2.

U članku 8. točka 2. mijenja se i glasi: »sadržaj stvarnog alkohola od 1,2 % vol. do 13 % vol., kod aromatiziranog voćnog vina više od 4% vol., a kod desertnog voćnpog vina više od 13 % vol.;«

Članak 3.

U članku 10. stavku 3. iza riječi: »zahtjeva proizvođača,« dodaju se riječi: »uvida u podrumsku evidenciju,«.

Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:

»Iznimno od stavka 6. ovog članka, voćna vina u punjenju manjem od 0,5 1 ne moraju u prometu biti označena evidencijskom markicom.

U slučaju iz stavka 7. ovog članka evidenciju o zaduženim markicama vodi Zavod.«

Članak 4.

Članak 10.a briše se

Članak 5.

U članku 11. stavku 4. riječi: »rješenje iz članka 10. i« brišu se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/ 10-01 /236

Urbroj: 525 -02-3 -0034/ 11-2

Zagreb, 4. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.