Pravilnik o iskaznici i znački sanitarnog inspektora

NN 28/2011 (8.3.2011.), Pravilnik o iskaznici i znački sanitarnog inspektora

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

583

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 113/08 i 88/10) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O ISKAZNICI I ZNAČKI SANITARNOG INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice, oblik i sadržaj značke kao i vođenje upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama glavnog sanitarnog inspektora, zamjenika glavnog sanitarnog inspektora, državnih sanitarnih inspektora, viših državnih sanitarnih inspektora, sanitarnih inspektora, viših sanitarnih inspektora Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: sanitarni inspektor).

Članak 2.

Obrasci službenih iskaznica: »A«, »B«, »C«, »D«, »E«, »F« te obrazac »G« oblik i izgled značke tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se na punijem papiru bijele boje veličine 85×55 mm i zaštićuje se omotom od plastične mase.

Članak 3.

Obrazac »A« jest obrazac iskaznice glavnog sanitarnog inspektora.

Obrazac »B« jest obrazac iskaznice zamjenika glavnog sanitarnog inspektora.

Obrazac »C« jest obrazac iskaznice državnog sanitarnog inspektora.

Obrazac »D« jest obrazac iskaznice višeg državnog sanitarnog inspektora.

Obrazac »E« jest obrazac iskaznice sanitarnog inspektora.

Obrazac »F« jest obrazac iskaznice višeg sanitarnog inspektora.

Obrazac iskaznice sanitarnog inspektora sadrži:

a) Na prednjoj strani iskaznice:

1. utisnut grb Republike Hrvatske u boji,

2. natpis: »Republika Hrvatska«,

3. natpis: »Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi«,

4. naziv:

– na obrascu »A«: »Službena iskaznica glavni sanitarni inspektor«,

– na obrascu »B«: »Službena iskaznica zamjenik glavnog sanitarnog inspektora«,

– na obrascu »C«: »Službena iskaznica državni sanitarni inspektor«,

– na obrascu »D«: »Službena iskaznica viši državni sanitarni inspektor«,

– na obrascu »E«: »Službena iskaznica sanitarni inspektor«,

– na obrascu »F«: »Službena iskaznica viši sanitarni inspektor«.

5. mjesto za sliku veličina 28×32 mm, preko koje se u donjem lijevom kutu otiskuje pečat Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,

6. ime i prezime nositelja iskaznice,

7. serijski broj iskaznice.

b) Na poleđini iskaznice:

8. tekst o ovlastima nositelja iskaznice,

9. evidencijski broj iskaznice,

10. datum izdavanja iskaznice i

11. mjesto za pečat Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i potpis ministra zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 4.

Značka sanitarnog inspektora izrađuje se od metala na podlozi od mesinga.

Aplikacija je sjajno niklana.

Veličina značke je 60×55 mm.

Značka je okružena hrvatskim pleterom koji je izveden u mesinganom reljefu i na kojem su istaknuta slova »RH«.

U središtu značke na zrakasto pozlaćenom prostoru, smješten je hrvatski grb, koji je izveden u crvenom i bijelom emajlu, a gornji dio grba je reljefno izveden.

Na kružnom niklanom dijelu značke ispisan je tekst: »SANITARNA INSPEKCIJA« u plavom emajlu i tiskanim slovima.

Donjim dijelom značke proteže se niklana lenta koja djelomično pokriva pleter. Na lenti je plavim emajlom upisan četveroznamenkasti broj značke.

Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce.

Oblik i izgled značke otisnut je na obrascu »G« ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Sanitarni inspektor u obavljanju inspekcijskih poslova nosi iskaznicu i značku u kožnom povezu, kojima dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje i trostrukog je pregiba. Veličina svakog pregiba je 8×12 cm.

Članak 6.

Iskaznice i značke za sanitarne inspektore s pripadajućim kožnim povezom tiska i izdaje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 7.

O izdanim iskaznicama i značkama s pripadajućim povezom sanitarnih inspektora vodi se upisnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. redni broj,

2. ime i prezime sanitarnog inspektora,

3. serijski broj iskaznice i značke,

4. datum izdavanja,

5. datum povrata,

6. potpis sanitarnog inspektora,

7. odjeljak za napomene.

Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se u pisanom i elektroničkom obliku.

Članak 8.

Sanitarni inspektor koji izgubi iskaznicu, odnosno značku ili na drugi način ostane bez istih, obvezan je o tome obavijestiti neposrednog nadređenog službenika odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od saznanja za gubitak iskaznice ili značke.

Nova iskaznica, odnosno značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice, odnosno značke snosi sanitarni inspektor koji je iskaznicu ili značku izgubio ili na drugi način ostao bez nje.

Članak 9.

Sanitarni inspektor kojemu prestane državna služba ili koji bude postavljen u drugo zvanje obvezan je Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi vratiti iskaznicu i značku u roku od osam dana od dana prestanka službe ili dana postavljenja u drugo zvanje.

Sanitarnom inspektoru može se privremeno oduzeti iskaznica i značka ako je protiv njega povedena istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka, ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti

Članak 10.

Iskaznice i značke izdane po ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama i značkama utvrđenim ovim Pravilnikom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iskaznici i znački sanitarnog inspektora (»Narodne novine«, br. 106/99, 114/99 – ispravak, 107/00, 93/02 i 87/03) i Pravilnik o iskaznici i znaku graničnog sanitarnog inspektora (»Narodne novine« broj 11/92).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-04/55

Urbroj: 534-07-10-1

Zagreb, 14. prosinca 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.