Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe

NN 28/2011 (8.3.2011.), Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

585

Na temelju članka 203. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKRBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebni uvjeti koje mora ispunjavati javni isporučitelj vodne usluge za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj).

Djelatnost javne vodoopskrbe obuhvaća zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuku do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu vodoopskrbu te upravljanje tim građevinama.

Djelatnošću javne vodoopskrbe smatra se i preuzimanje vode od drugih javnog isporučitelja te transport i isporuka vode do krajnjeg korisnika putem građevina za javnu vodoopskrbu.

Upravljanje u smislu ovoga Pravilnika predstavlja redovito održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu vodoopskrbu, tekuće i investicijsko održavanje priključaka nekretnina na te građevine, umjeravanje i servisiranje vodomjera, donošenje općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, planiranje razvoja i drugi poslovi radi osiguranja stanja trajne funkcionalne sposobnosti građevina za javnu vodoopskrbu osim gradnje tih građevina.

II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 2.

Posebni uvjeti iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika su:

– tehnička opremljenost i

– brojnost i stručnost zaposlenika.

Članak 3.

Uz posebne uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika javni isporučitelj mora ispuniti uvjete pravne, poslovne i financijske sposobnosti.

Uvjete pravne, poslovne i financijske sposobnosti ispunjava javni isporučitelj:

1. koji je osnovan na neodređeno vrijeme,

2. koji nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije,

3. koji je u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja ili je sklopio nagodbu o podmirenju tih obveza i

4. koji je solventan u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja.

III. TEHNIČKA OPREMLJENOST

Članak 4.

Tehnička opremljenost javnog isporučitelja odnosi se na najmanji potrebni opseg opreme i strojeva za upravljanje i održavanje građevina za javnu vodoopskrbu.

Najmanji potrebni opseg opreme i strojeva u odnosu na ukupnu dužinu građevina za javnu vodoopskrbu kojima javni isporučitelj upravlja (glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža), određuju se prema Tablici 1.

Tablica 1. NAJMANJI POTREBNI OPSEG OPREME I STROJEVA ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU

Vrsta opreme/stroja

Ukupna dužina građevina za javnu vodoopskrbu kojom upravlja javni isporučitelj

do 200 km

201 – 500 km

501 – 1000 km

više od 1000 km

1. Kombinirani bager – rovokopač snage

1

2

3

4

2. Kombinirani bager – rovokopač snage

0

0

1

2

3. Vibronabijač

1

1

1

2

4. pokretna crpke za ispumpavanje vode u slučaju intervencija kapaciteta minimalno 750 l/min

1

2

3

4

5. Pokretne crpke za vodu kapaciteta većeg od 1500 l/min

0

0

1

2

6. Elektro agregati do 10 kW

1

1

2

2

7. Transportno vozilo do 3,5 t nosivosti

1

2

3

3

8. Autocisterna ili prijenosni spremnik za vodu minimalnog kapaciteta 1000 l

1

2

3

4

9. Vozilo za prijevoz radnika i materijala

1

2

3

4

10. Opremu za telemetrijski nadzor prema Pravilniku o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina (»Narodne novine« broj 81/2010)

Za zahvaćanje voda u količini većoj od 10 000 m3/godišnje

Opremu i strojeve iz stavka 2. ovoga članka javni isporučitelj mora imati u vlasništvu, leasingu ili dugoročnom najmu, a ista mora biti u ispravnom stanju što se dokazuje ispravama o tehničkoj ispravnosti.

Vrsta dugoročnog najma iz stavka 3. ovoga članka mora osiguravati neprekidnu i cjelodnevnu dostupnost opreme i strojeva na lokaciji najmoprimca (isporučitelja vodnih usluga) uz javnobilježnički ovjerenu izjavu najmodavca da predmetna oprema i strojevi nisu iznajmljeni drugom najmoprimcu.

Članak 5.

Javni isporučitelj mora osigurati sustavno i stalno praćenje zdravstvene ispravnosti vode za piće sukladno posebnim propisima o hrani.

IV. STRUČNA OSPOSOBLJENOST I BROJ ZAPOSLENIKA

Članak 6.

Najmanji potrebni broj i stručna osposobljenost zaposlenika određuje se u odnosu na dužinu građevina za javnu vodoopskrbu kojima javni isporučitelj upravlja odnosno kapacitet izvorišta.

Javni isporučitelj mora imati u radnom odnosu na neodređeno i puno radno vrijeme odgovarajući broj zaposlenika koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Za poslove rukovoditelja zahvaćanja, kondicioniranja i isporuke vode te za upravljanje građevinama za javnu vodoopskrbu:

– za kapacitet izvorišta do 50 l/s odnosno dužinu građevina za javnu vodoopskrbu do 50 km, najmanje jednog zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– za kapacitet izvorišta od 51 do 200 l/s odnosno dužinu građevina za javnu vodoopskrbu od 51 do 200 km, najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– za kapacitet izvorišta od 201 do 500 l/s odnosno dužinu građevina za javnu vodoopskrbu od 201 do 500 km, najmanje tri zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i

– za kapacitet izvorišta preko 501 l/s odnosno dužinu građevina za javnu vodoopskrbu preko 501 km, najmanje četiri zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

2. Za poslove razvoja (planiranje razvoja, priprema rada, nadzor i vođenje katastra građevina za javnu vodoopskrbu):

– za kapacitet izvorišta do 50 l/s odnosno dužinu građevina za javnu vodoopskrbu do 50 km, najmanje jednog zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog, strojarskog, geodetskog ili rudarsko-naftno-geološkog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog, strojarskog, geodetskog, rudarsko-naftno-geološkog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– za kapacitet izvorišta od 51 do 200 l/s odnosno dužinu građevina za javnu vodoopskrbu od 51 do 200 km najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog, strojarskog, geodetskog ili rudarsko-naftno-geološkog smjera s dvije godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog, strojarskog, geodetskog, elektrotehničkog ili rudarsko-naftno-geološkog smjera s tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– za kapacitet izvorišta od 201 do 500 l/s odnosno dužinu građevina za javnu vodoopskrbu od 201 do 500 km najmanje tri zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog, strojarskog, geodetskog ili rudarsko-naftno-geološkog smjera s najmanje dvije godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog, strojarskog, geodetskog, elektrotehničkog ili rudarsko-naftno-geološkog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i

– za kapacitet izvorišta preko 501 l/s odnosno dužinu građevina za javnu vodoopskrbu preko 501 km najmanje četiri zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog, strojarskog, geodetskog ili rudarsko-naftno-geološkog smjera s najmanje dvije godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog, strojarskog, geodetskog, elektrotehničkog ili rudarsko-naftno-geološkog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

3. Za poslove provedbe održavanja građevina za javnu vodoopskrbu:

3.1. Dovodnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže, na svakih 50 km dužine, jednog zaposlenika s nižom stručnom spremom, te na svakih 200 km, jednog zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera.

3.2. Vodozahvata, crpnih stanica, uređaja za kondicioniranje vode, vodosprema i dr., kapaciteta:

– do 50 l/s – dva zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera,

– od 51 do 200 l/s – četiri zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera,

– od 201 do 500 l/s – šest zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera i

– više od 501 l/s – deset zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera.

Ako sustav građevina za javnu vodoopskrbu kojim upravlja javni isporučitelj nema uređaj za kondicioniranje vode propisani broj zaposlenika iz stavka 2. točke 3. podtočke 3.2 ovoga članka umanjuje se za 50%.

Ako javni isporučitelj obavlja djelatnost javne vodoopskrbe na način iz članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika najmanji potrebni broj svih zaposlenika umanjuje se za 50 %, a iznosi najmanje 1.

Članak 7.

Posebni uvjeti iz članaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika moraju postojati u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta kao i sve vrijeme dok je to rješenje na snazi.

O prestanku postojanja posebnih uvjeta tijekom trajanja rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta javni isporučitelj je dužan obavijestiti Ministarstvo, pisanim putem, bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od prestanka postojanja istih.

V. ZAHTJEV STRANKE

Članak 8.

Neposredni zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta stranka podnosi ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Uz zahtjev se prilaže:

1. akt jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave o osnivanju javnog isporučitelja; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

2. akt kojim se dokazuje pravo korištenja korištenja (upravljanja) ili vlasništvo javnog isporučitelja nad vodnim građevinama za javnu vodoopskrbu; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

3. izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

4. izjava da nad pravnom osobom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije, odnosno da je otvoren stečajni postupak, ali da postoji pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe,

5. potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta ili tekst nagodbe o podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

6. isprava izdana od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost stranke, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

7. popis opreme i strojeva s oznakom pravne osnove za posjed na istima uz svaku od navedenih stavki (vlasništvo, leasing ili dugoročni najam) radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 4. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

8. popis zaposlenih u najmanjem propisanom broju iz članka 6. ovoga Pravilnika sa sljedećim podacima: imenom, prezimenom, datumom i mjestom rođenja, prebivalištem, stručnom spremom, stručnim zvanjem, radnim iskustvom u poslovima koji odgovaraju stručnom zvanju; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

9. radne knjižice za osobe s popisa iz točke 8. ovoga stavka; preslike stranica iz kojih su vidljivi podaci iz točke 8. ovoga stavka i

10. propisanu upravnu pristojbu.

VI. POSTUPAK UTVRĐIVANJA ISPUNJENJA POSEBNIH UVJETA

Članak 9.

Na temelju akta jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave o osnivanju javnog isporučitelja, Ministarstvo donosi rješenje kojim se dozvoljava upis djelatnosti javne vodoopskrbe u sudski registar.

Po upisu u sudski registar, a prije početka obavljanja djelatnosti javni isporučitelj je dužan ishoditi rješenje iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Postupak utvrđivanja ispunjenja posebnih uvjeta vodi Ministarstvo putem povjerenstva koje imenuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministar)

Postupak iz stavka 1. ovoga članka je upravni postupak, a provodi se kao posebni ispitni postupak.

Službene akte u postupku, osim upravnih akata, potpisuje predsjednik povjerenstva.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta u dokaznom dijelu postupka koji obuhvaća:

– uvid i ocjenu dostavljenih isprava,

– uvid na licu mjesta u dopunske isprave pohranjene kod stranke (osobito izvornike isprava koje su dostavljene uz zahtjev, evidenciju dugotrajne imovine, radne knjižice, račune za kupljene strojeve i opremu, ugovore o leasingu, ugovore o dugoročnom najmu, dokumentaciju vozila i dr.) i ocjenu istih i

– očevid na licu mjesta kod stranke odnosno pregled vodnih građevina kojima javni isporučitelj upravlja, te radnih prostorija, opreme i strojeva.

Članak 10.

Povjerenstvo iz članka 9. ovoga Pravilnika sastavlja zapisnik o obavljenom očevidu s prijedlogom za prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva stranke.

Javnom isporučitelju koji ispunjava uvjete iz članaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika izdaje se rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka donosi Ministarstvo.

VII. TROŠKOVI POSTUPKA

Članak 11.

Troškove rada povjerenstva iz članka 10. ovoga Pravilnika u vezi s izdavanjem rješenja snosi stranka.

VIII. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 12.

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Pravilnika provodi Ministarstvo putem državne vodopravne inspekcije.

Ako državna vodopravna inspekcija utvrdi prestanak postojanja posebnih uvjeta tijekom važenja rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta ili ako utvrdi nepostupanje imatelja toga rješenja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ovlaštena je odrediti rok u kojem se ti nedostaci moraju otkloniti. Ako se nedostaci ne otklone ni u ostavljenom roku, državna vodopravna inspekcija predlaže ukidanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta po službenoj dužnosti odnosno prestanak statusa javnog isporučitelja.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Javni isporučitelji kojima su izdana rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti (»Narodne novine«, broj 82/96 i 102/97 i 145/08) ili njihovi pravni slijednici dužni su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 14.

U slučaju da javni isporučitelj ne podnese zahtjev o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno odredbama ovoga Pravilnika u roku iz članka 13. ovoga Pravilnika, rješenje izdano sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti (»Narodne novine«, broj 82/96, 102/97 i 145/08) prestaje važiti na dan 31. prosinca 2012. godine.

Članak 15.

Upravni postupci izdavanja rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, po odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti (»Narodne novine«, broj 82/96 i 102/97 i 145/08) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti (»Narodne novine«, broj 82/96 i 102/97 i 145/08).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/55

Urbroj: 538-10-2/0263-11-10

Zagreb, 17. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.