Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje

NN 28/2011 (8.3.2011.), Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

586

Na temelju članka 203. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE ODVODNJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebni uvjeti koje mora ispunjavati javni isporučitelj vodne usluge za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj).

Djelatnost javne odvodnje obuhvaća skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode ili iznimno u podzemne vode, obradu mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu odvodnju te upravljanje tim građevinama.

Upravljanje u smislu ovoga Pravilnika predstavlja redovito održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu odvodnju uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda (u daljnjem tekstu: građevine za javnu odvodnju), donošenje općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, planiranje razvoja i drugi poslovi radi osiguranja stanja trajne funkcionalne sposobnosti građevina za javnu odvodnju osim gradnje tih građevina.

Posebni uvjeti za obavljanje javne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama te kemijskih WC kabina propisat će se Odlukom iz članka 67. Zakona o vodama.

II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 2.

Posebni uvjeti iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika su:

– tehnička opremljenost i

– brojnost i stručnost zaposlenika.

Članak 3.

Uz posebne uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika javni isporučitelj mora ispuniti uvjete pravne, poslovne i financijske sposobnosti.

Uvjete pravne, poslovne i financijske sposobnosti ispunjava javni isporučitelj:

1. koji je osnovan na neodređeno vrijeme,

2. koji nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije,

3. koji je u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja ili je sklopio nagodbu o podmirenju tih obveza i

4. koji je solventan u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja.

III. TEHNIČKA OPREMLJENOST

Članak 4.

Tehnička opremljenost javnog isporučitelja odnosi se na najmanji potrebni opseg opreme i strojeva za upravljanje i održavanje građevina za javnu odvodnju.

Najmanji potrebni opseg opreme i strojeva u odnosu na ukupnu dužinu građevina za javnu odvodnju kojima javni isporučitelj upravlja (glavni odvodni cjevovodi i sekundarna odvodna mreža), određuju se prema Tablici 1.

Tablica 1. NAJMANJI POTREBNI OPSEG OPREME I STROJEVA ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINA ZA JAVNU ODVODNJU

Vrsta opreme/ stroja

Ukupna dužina građevina za javnu odvodnju kojima upravlja javni isporučitelj

do 200 km

201 – 500 km

> 500 km

– oprema za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju (TV inspekcijska kamera s pripadajućom opremom)

0

1

2

– oprema za ispitivanje prisutnosti plinova i oprema za provjetravanje u građevinama za javnu odvodnju

1

1

2

– specijalno vozilo za strojno čišćenje sustava odvodnje

1

1

2

– visokotlačni uređaj za ispiranje građevina za javnu odvodnju

1

1

1

– visokotlačni uređaj za ispiranje muljnih crpki

1

1

1

– kombinirani bager – rovokopač do 50 kW

1

1

2

– kombinirani bager – rovokopač > 50 kW

0

0

1

– vibronabijači

1

1

2

– pokretne crpke za vodu > 1500 l/min

-

1

2

– elektro agregati do 10 kW

1

2

2

– transportno vozilo nosivosti do 3,5 t

1

1

2

– kamioni nosivosti > 3,5 t

1

1

2

– pokretne crpke za ispumpavanje vode u slučaju intervencija kapaciteta minimalno 750 l/min

1

2

3

– vozila za prijevoz radnika i materijala

2

3

4

Opremu i strojeve iz stavka 2. ovoga članka javni isporučitelj mora imati u vlasništvu, leasingu ili dugoročnom najmu, a ista mora biti u ispravnom stanju što se dokazuje ispravama o tehničkoj ispravnosti.

Vrsta dugoročnog najma iz stavka 3. ovoga članka mora osiguravati neprekidnu i cjelodnevnu dostupnost opreme i strojeva na lokaciji najmoprimca (isporučitelja vodnih usluga) uz javnobilježnički ovjerenu izjavu najmodavca da predmetna oprema i strojevi nisu iznajmljeni drugom najmoprimcu.

Članak 5.

Javni isporučitelj mora osigurati redovito uzorkovanje i ispitivanje sastava i mjerenje količine otpadnih voda sukladno Zakonu o vodama i na temelju njega donesenih provedbenih propisa.

Javni isporučitelj koji upravlja građevinama za javnu odvodnju i/ili uređajem za pročišćavanje otpadnih voda s prihvatnim opterećenjem većim od 100 000 ES mora imati vlastiti laboratorij koji je ovlašten za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje otpadnih voda.

Javni isporučitelj koji upravlja građevinama za javnu odvodnju i/ili uređajem za pročišćavanje otpadnih voda s prihvatnim opterećenjem manjim od 100 000 ES može obavljati uzorkovanje i ispitivanje otpadnih voda putem vlastitog laboratorija ili drugog laboratorija koji je ovlašten za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje otpadnih voda.

IV. STRUČNA OSPOSOBLJENOST I BROJ ZAPOSLENIKA

Članak 6.

Najmanji potrebni broj i stručna osposobljenost zaposlenika određuje se u odnosu na dužinu građevina za javnu odvodnju kojima javni isporučitelj upravlja.

Javni isporučitelj mora imati u radnom odnosu na neodređeno i puno radno vrijeme odgovarajući broj zaposlenika koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Za poslove rukovođenja i upravljanja građevinama za javnu odvodnju:

– za dužinu građevina za javnu odvodnju do 50 km, najmanje jednog zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– za dužinu građevina za javnu odvodnju od 51 do 200 km najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– za dužinu građevina za javnu odvodnju od 201 do 500 km najmanje tri zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– za dužinu građevina za javnu odvodnju od 501 do 1000 km najmanje četiri zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i

– za dužinu građevina za javnu odvodnju većom od 1000 km najmanje pet zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

2. Za poslove razvoja (planiranje razvoja, priprema rada, nadzor i vođenje katastra građevina za javnu odvodnju):

– za dužinu građevina za javnu odvodnju do 50 km najmanje jednog zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– za dužinu građevina za javnu odvodnju od 51 do 200 km najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– za dužinu građevina za javnu odvodnju od 201 do 500 km najmanje tri zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– za dužinu građevina za javnu odvodnju od 501 do 1000 km najmanje četiri zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i

– za dužinu građevina za javnu odvodnju većom od 1000 km najmanje pet zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

3. Za poslove provedbe održavanja građevina za javnu odvodnju:

3.1. Odvodnih cjevovoda i građevina za javnu odvodnju, na svakih 50 km dužine, jednog zaposlenika s nižom stručnom spremom, te na svakih 200 km, jednog zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera.

3.2. Crpnih stanica kapaciteta:

– do 1900 m3/dan ili 8.000 ES – najmanje jednog zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera,

– od 1901 do 3800 m3/dan ili 16.000 ES – najmanje dva zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera,

– od 3801 do 19 000 m3/dan ili 80.000 ES – najmanje tri zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera,

– od 19 001 do 38 000 m3/dan ili 160.000 ES – najmanje četiri zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera i

– više od 38 000 m3/dan ili 160.000 ES – najmanje pet zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera.

4. Za poslove upravljanja uređajem za pročišćavanje otpadnih voda:

– do 1900 m3/dan ili 8.000 ES – najmanje jednog zaposlenika sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem strojarskog, kemijskog, kemijsko inženjerskog, biotehnološkog, prehrambeno tehnološkog, biološkog ili sanitarno inženjerskog smjera i jednog zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera,

– od 1901 do 3800 m3/dan ili 16.000 ES – najmanje jednog zaposlenika sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem strojarskog, kemijskog, kemijsko inženjerskog, biotehnološkog, prehrambeno tehnološkog, biološkog ili sanitarno inženjerskog smjera i jednog zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera,

– od 3801 do 19 000 m3/dan ili 80.000 ES – najmanje dva zaposlenika sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem strojarskog, kemijskog, kemijsko inženjerskog, biotehnološkog, prehrambeno tehnološkog, biološkog ili sanitarno inženjerskog smjera i dva zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera,

– od 19 001 do 38 000 m3/dan ili 160.000 ES – najmanje dva zaposlenika sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem strojarskog, kemijskog, kemijsko inženjerskog, biotehnološkog, prehrambeno tehnološkog, biološkog ili sanitarno inženjerskog smjera i tri zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera i

– više od 38 001 m3/dan ili 160.000 ES – najmanje tri zaposlenika sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem strojarskog, kemijskog, kemijsko inženjerskog, biotehnološkog, prehrambeno tehnološkog, biološkog ili sanitarno inženjerskog smjera i četiri zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera.

Ako sustav građevina za javnu odvodnju kojim upravlja javni isporučitelj ima uređaj za pročišćavanje otpadnih voda samo prvog (I) stupnja pročišćavanja, propisani broj zaposlenika iz stavka. 2. točke 4. umanjuje se za 50%.

5. Za poslove uzorkovanja i ispitivanja voda ako te poslove obavlja putem vlastitog laboratorija:

– najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem: kemijskog, kemijsko inženjerskog, biotehnološkog, prehrambeno tehnološkog ili biološkog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– najmanje dva zaposlenika sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem kemijskog ili biološkog smjera ili sa srednjom stručnom spremom kemijskog ili ekološkog smjera s najmanje tri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i

– najmanje jednog zaposlenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem: kemijskog, kemijsko inženjerskog, biotehnološkog, prehrambeno tehnološkog ili biološkog smjera s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima uzorkovanja i ispitivanja voda za obavljanje poslova voditelja laboratorija.

Članak 7.

Posebni uvjeti iz članaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika moraju postojati u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavaju posebnih uvjeta kao i sve vrijeme dok je to rješenje na snazi.

O prestanku postojanja posebnih uvjeta tijekom trajanja rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta, javni isporučitelj dužan je obavijestiti Ministarstvo, pisanim putem, bez odgode a najkasnije u roku od 30 dana od prestanka postojanja istih.

V. ZAHTJEV STRANKE

Članak 8.

Neposredni zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta stranka podnosi ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Uz zahtjev se prilaže:

1. akt jedinice lokalne samouprave o osnivanju javnog isporučitelja; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

2. akt kojim se dokazuje pravo korištenja (upravljanja) ili vlasništvo javnog isporučitelja nad vodnim građevinama za javnu odvodnju; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

3. izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

4. izjava da nad pravnom osobom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije, odnosno da je otvoren stečajni postupak, ali da postoji pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe,

5. potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavaju posebnih uvjeta ili tekst nagodbe o podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

6. isprava izdana od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost stranke, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,

7. popis opreme i strojeva s oznakom pravne osnove za posjed na istima uz svaku od navedenih stavki (vlasništvo, leasing ili dugoročni najam) radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 4. ovoga Pravilnika; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

8. popis zaposlenih u najmanjem propisanom broju iz članka 6. ovoga Pravilnika sa sljedećim podacima: imenom, prezimenom, datumom i mjestom rođenja, prebivalištem, stručnom spremom, stručnim zvanjem, radnim iskustvom u poslovima koji odgovaraju stručnom zvanju; u izvorniku potpisanom od zakonskog zastupnika pravne osobe,

9. radne knjižice za osobe s popisa iz točke 8. ovoga stavka; preslike stranica iz kojih su vidljivi podaci iz točke 8. ovoga stavka i

10. propisanu upravnu pristojbu.

VI. POSTUPAK UTVRĐIVANJA ISPUNJENJA POSEBNIH UVJETA

Članak 9.

Na temelju akta jedinice lokalne samouprave o osnivanju javnog isporučitelja, Ministarstvo donosi rješenje kojim se dozvoljava upis djelatnosti javne odvodnje u sudski registar.

Po upisu u sudski registar, a prije početka obavljanja djelatnosti javni isporučitelj je dužan ishoditi rješenje iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Postupak utvrđivanja ispunjenja posebnih uvjeta vodi Ministarstvo putem povjerenstva koje imenuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministar).

Postupak iz stavka 1. ovoga članka je upravni postupak, a provodi se kao posebni ispitni postupak.

Službene akte u postupku, osim upravnih akata, potpisuje predsjednik povjerenstva.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta u dokaznom dijelu postupka koji obuhvaća:

– uvid i ocjenu dostavljenih isprava,

– uvid na licu mjesta u dopunske isprave pohranjene kod stranke (osobito izvornike isprava koje su dostavljene uz zahtjev, evidenciju dugotrajne imovine, radne knjižice, račune za kupljene strojeve i opremu, ugovore o leasingu, ugovore o dugoročnom najmu, dokumentaciju vozila i dr.) i ocjenu istih i

– očevid na licu mjesta kod stranke, odnosno pregled vodnih građevina kojima javni isporučitelj upravlja, te radnih prostorija, opreme i strojeva.

Članak 10.

Povjerenstvo iz članka 9. ovoga Pravilnika sastavlja zapisnik o obavljenom očevidu s prijedlogom za prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva stranke.

Javnom isporučitelju koji ispunjava uvjete iz članaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika izdaje se rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka donosi Ministarstvo.

Javni isporučitelj je obvezan prije početka obavljanja djelatnosti ishoditi rješenje iz stavka 2. ovoga članka.

VII. TROŠKOVI POSTUPKA

Članak 11.

Troškove rada povjerenstva iz članka 10. ovoga Pravilnika u vezi s izdavanjem rješenja snosi stranka.

VIII. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 12.

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Pravilnika provodi Ministarstvo putem državne vodopravne inspekcije.

Ako državna vodopravna inspekcija utvrdi prestanak postojanja posebnih uvjeta tijekom važenja rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta ili ako utvrdi nepostupanje imatelja toga rješenja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ovlaštena je odrediti rok u kojem se ti nedostatci moraju otkloniti. Ako se nedostatci ne otklone ni u ostavljenom roku, državna vodopravna inspekcija predlaže ukidanje rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta po službenoj dužnosti odnosno prestanak statusa javnog isporučitelja.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Javni isporučitelji kojima su izdana rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnosti odvodnje otpadnih voda (»Narodne novine«, broj 93/96, 53/97, 102/97 i 145/08) ili njihovi pravni slijednici dužni su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 14.

U slučaju da javni isporučitelj ne podnese zahtjev o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno odredbama ovoga Pravilnika u roku iz članka 13. ovoga Pravilnika, rješenje izdano sukladno odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnosti odvodnje otpadnih voda (»Narodne novine«, broj 93/96, 53/97, 102/97 i 145/08) prestaje važiti na dan 31. prosinca 2012. godine.

Članak 15.

Upravni postupci izdavanja rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, po odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnosti odvodnje otpadnih voda (»Narodne novine«, broj 93/96, 53/97, 102/97 i 145/08) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnosti odvodnje otpadnih voda (»Narodne novine«, broj 93/96, 53/97, 102/97 i 145/08).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/51

Urbroj: 538-10-2/0213-11-7

Zagreb, 17. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.