Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost

NN 28/2011 (8.3.2011.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

588

Na temelju članka 82. stavka 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 28/10), ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj službene iskaznice, izgled značke te način izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost u Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 2.

Inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost i viši inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: inspektor) imaju službenu iskaznicu i značku, kojima dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti i dužni su ih nositi tijekom obavljanja službe.

Iskaznice i značke inspektora s pripadajućim kožnim povezom izdaje Zavod.

Kožni povez iz stavka 2. ovoga članka crne je boje i trostrukog je pregiba. Veličina svakog pregiba je 8×12 cm. U prednjem pregibu kožnog poveza, s vanjske strane, otisnut je zlatnom bojom hrvatski grb i ispisuje se tiskanim štampanim slovima zlatne boje, u dva reda, natpis »DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST«.

Izgled iskaznice i značke dani su u Prilogu I ovog Pravilnika.

Članak 3.

Službena iskaznica inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: iskaznica), izrađuje se tehnikom »zaštitnog tiska« u obliku plastične kartice pravokutnog oblika veličine
55 mm×85 mm, od polikarbonatnog materijala.

Obrazac iskaznice dan je u prilogu I koji je sastavni dio ovog Pravilnika i sadrži:

1. Na prednjoj strani iskaznice:

a) utisnut grb Republike Hrvatske,

b) natpis: »Republika Hrvatska«,

c) natpis: »Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost«,

d) naziv: »Službena iskaznica; Viši inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost/Inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost«,

e) mjesto za sliku veličine 28×32 mm preko koje se u donjem lijevom kutu otiskuje pečat Zavoda,

f) ime i prezime nositelja iskaznice,

g) OIB i

h) serijski broj iskaznice.

2. Na poleđini iskaznice:

a) tekst o ovlastima nositelja iskaznice,

b) evidencijski broj iskaznice,

c) nadnevak izdavanja iskaznice i

d) mjesto za pečat Zavoda i potpis ravnatelja Zavoda.

Članak 4.

Značka inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: značka) izrađuje se od metala: podloga je mjedena, a aplikacija sjajno niklana.

Veličina značke je 60×55 mm.

Izgled značke dan je u prilogu I. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Značka je okružena hrvatskim pleterom koji je izveden u mesinganom reljefu na kojem su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska). U središtu značke na zrakasto pozlaćenom prostoru smješten je hrvatski grb, koji je izveden u crvenom i bijelom emajlu, a gornji dio grba je reljefno izveden. Na kružnom niklanom dijelu značke ispisan je tekst: »Inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost« u plavom emajlu. Donjim dijelom značke proteže se niklana lenta koja djelomično pokriva pleter. Na lenti je plavim emajlom upisan četveroznamenkasti broj. Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce.

Članak 5.

Troškove izdavanja iskaznice i značke snosi Zavod.

Članak 6.

O izdanim iskaznicama i značkama vodi se upisnik u Zavodu.

Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

a) redni broj,

b) ime i prezime inspektora,

c) serijski broj iskaznice,

d) serijski broj značke,

e) klasa i urbroj rješenja o rasporedu inspektora na radno mjesto,

f) nadnevak izdavanja,

g) nadnevak povrata,

h) potpis inspektora kao dokaz preuzimanja iskaznice i značke,

i) potpis inspektora kao dokaz razduženja iskaznice i značke,

j) odjeljak za napomene.

Članak 7.

Iskaznica i značka vrijede od dana izdavanja do primitka rješenja o prestanku državne službe ili rješenja o rasporedu na drugo radno mjesto.

Članak 8.

Inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku, ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, dužan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka proglase u »Narodnim novinama« nevažećima.

U slučaju kad je gubitak ili nestanak iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora radiološke i nuklearne sigurnosti, troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« te troškove izdavanja nove iskaznice ili značke snosi inspektor koji je izgubio iskaznicu ili značku ili je na drugi način ostao bez njih.

Članak 9.

Inspektor kojem prestane državna služba ili je raspoređen na drugo radno mjesto, obvezan je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili rješenja o novom rasporedu, vratiti iskaznicu i značku Zavodu, odnosno osobi koja vodi upisnik iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Vraćena iskaznica se poništava.

Vraćena značka pohranjuje se u Zavodu.

Članak 10.

Iskaznica i značka će se privremeno oduzeti inspektoru u slučaju udaljenja iz službe sukladno zakonu kojim se reguliraju prava i obveze državnih službenika. Privremeno oduzeta iskaznica i značka se pohranjuju i čuvaju u Zavodu.

Članak 11.

Inspektor smije koristiti iskaznicu i značku samo u okviru svoje ovlasti za obavljanje poslova inspekcije u skladu s propisima o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.

Članak 12.

Iskaznice i značke izdane na temelju Zakona o nuklearnoj sigurnosti proglasit će se nevažećima objavom u »Narodnim novinama«.

Osobe koje su obavljale poslove inspektora za nuklearnu sigurnost obvezne su vratiti iskaznice i značke osobi koja u Zavodu vodi upisnik iz članka 6. ovoga Pravilnika a u roku od 8 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/2

Urbroj: 542-01-11-3

Zagreb, 2. ožujka 2011.

Ravnatelj
doc. dr. sc. Dragan Kubelka, v. r.

PRILOG I.

IZGLED ZNAČKE INSPEKTORA TE PREDNJE STRANICE I POLEĐINE ISKAZNICE INSPEKTORA