Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom

NN 29/2011 (9.3.2011.), Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

610

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2010. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (»Narodne novine«, broj 132/2008) članak 4. mijenja se i glasi:

»OPT-AGENCIJA obavlja djelatnost sukladno članku 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i tehničkim propisima donesenim na temelju tog Zakona:

1. razvrstavanje opreme pod tlakom prema razini opasnosti;

2. prvi pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;

3. periodički pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;

4. izvanredni pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;

5. pregled prije ponovnog puštanja u rad opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;

6. provjera održavanja i podešavanja sigurnosnog pribora;

7. provođenje tehničkog nadzora nad postupcima popravaka i održavanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;

8. vođenje evidencije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i dokumentacije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;

9. vođenje evidencije i provođenje tehničkog nadzora nad pravnim osobama koje obavljaju poslove ispitivanja i podešavanja sigurnosnog pribora i pripreme opreme pod tlakom visoke razine opasnosti za periodičke preglede;

10. obavješćivanje nadležnih inspekcijskih tijela o opremi pod tlakom koju je potrebno staviti izvan uporabe zbog neispunjavanja sigurnosnih zahtjeva;

11. sudjelovanje u procesu donošenja tehničkih specifikacija i izobrazbe iz područja opreme pod tlakom.«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od 4 godine.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U Upravno vijeće Vlada Republike Hrvatske imenuje:

1. predsjednika vijeća koji je predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo;

2. jednog predstavnika ministarstva nadležnog za gospodarstvo;

3. jednog predstavnika ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo;

4. jednog predstavnika Državnog inspektorata;

5. jednog predstavnika Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.«.

Članak 3.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»OPT-AGENCIJA treba provesti postupak akreditacije kao inspekcijsko tijelo, sukladno tehničkim propisima za područje opreme pod tlakom do 31. prosinca 2011. godine.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske razriješit će postojećeg predsjednika i članove Upravnog vijeća OPT-AGENCIJE i imenovat će novog predsjednika i nove članove Upravnog vijeća OPT-AGENCIJE u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 383-01/10-02/01

Urbroj: 5030116-10-2

Zagreb, 30. prosinca 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.