Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu

NN 29/2011 (9.3.2011.), Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

611

Na temelju članka 8. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 2011. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se kriteriji za utvrđivanje korisnika i način raspodjele dijela prihoda od igara na sreću planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcijama za 2012. i 2013. godinu (»Narodne novine«, broj 140/2010), za financiranje programa organizacija koje djeluju u područjima propisanima člankom 8. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću (dalje u tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnog društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću, određenih člankom 8. stavkom 2. Zakona.

(2) Raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje se izdvajanje za organizacije, i to:

1. 34,47% onima koje promiču razvoj športa,

2. 5,42% onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti,

3. 19,98% onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću,

4. 12,46% onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom,

5. 3,97% onima koje se bave tehničkom kulturom,

6. 10,20% onima koje se bave kulturom,

7. 1,01% onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih,

8. 12,49% onima koje pridonose razvoju civilnog društva.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe raspoređuju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu na sljedeći način:

1. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 1., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Glava 05 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, za aktivnost A577030 – Poticanje Programa javnih potreba športa (HOO) – 91,63%, za aktivnost A577031 – Poticanje bavljenja športom invalidnih osoba – Hrvatski paraolimpijski odbor – 4,91%, za aktivnost A768039 – Hrvatski školski športski savez – 1,90%, za aktivnost A768040 – Hrvatski športski savez gluhih – 1,27% i za aktivnost A768016 – Hrvatski sveučilišni športski savez – 0,29%;

2. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 2., u razdjelu 046 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Glava 05 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, za aktivnost A558053 – Potpora za programe usmjerene djeci i mladima – 28,00% i u razdjelu 100 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Glava 05 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, za aktivnost A795004 – Prevencija, rano otkrivanje, liječenje, rehabilitacija ovisnika i smanjenje šteta – 72,00%;

3. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 3., u razdjelu 025 Ministarstvo financija, Glava 06 Ministarstvo financija – ostali izdaci države, za aktivnost A544024 – Pomoći organizacijama za humanitarne svrhe – 84,88%, u razdjelu 046 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Glava 05 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, za aktivnost A754015 – Zaklada »Hrvatska za djecu« – 7,96% i u razdjelu 100 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Glava 05 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, za aktivnost A803005 – Suradnja s udrugama građana – 5,58% i za aktivnost A734189 – Udruge u socijalnoj skrbi – 1,58%;

4. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 4., u razdjelu 046 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Glava 05 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnost, za aktivnost A754019 – Odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom – 53,50%, za aktivnost A753015 – Udruge branitelja iz Domovinskog rata – 10,80% i u razdjelu 100 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Glava 05 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, za aktivnost A734189 – Udruge u socijalnoj skrbi – 35,70%;

5. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 5., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Glava 05 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, za aktivnost A577028 – Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture – 100%;

6. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 6., u razdjelu 048 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Glava 05 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, za aktivnost T777036 – Promocija kulture u svijetu – 22,07%, za aktivnost A776010 – Pomoći nacionalnim manjinama u inozemstvu – 15,69%, i u razdjelu 055 Ministarstvo kulture, Glava 05 Ministarstvo kulture, za aktivnost A565027 – Programi muzejsko galerijske djelatnosti – 4,19%, za aktivnost A565030 – Programi kazališne i glazbeno scenske djelatnosti – 30,67%, za aktivnost A565033 – Nove medijske kulture – 12,13% i za aktivnost A565034 – Međunarodna kulturna suradnja – 15,25%;

7. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 7., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Glava 05 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, za aktivnost A577130 – Poticaji udrugama za izvannastavne aktivnosti – 100%;

8. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 8., u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 10 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, za aktivnost A509014 – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Udruge za razvoj zajednice – 81,40%, za aktivnost A509051 – Sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnog društva – 14,70% i u razdjelu 048 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Glava 05 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, za aktivnost A776056 – Programi društva prijateljstva Republike Hrvatske – 3,90%.

Članak 4.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo kulture, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i Ured za udruge izvještavaju Ministarstvo financija o utrošku sredstava raspoređenih sukladno članku 3. ove Uredbe, na sljedeći način:

– izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2011. godine dostavlja se do 15. listopada 2011. godine;

– izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine dostavlja se do 31. siječnja 2012. godine.

Članak 5.

Evidenciju o vrstama prihoda od igara na sreću iz kojih se izdvaja dio prihoda za financiranje programa organizacija, vodi Financijska agencija i to za:

– dobit od lutrijskih igara na sreću – ostvarena dobit Hrvatske Lutrije d.o.o.,

– mjesečnu naknadu od igara klađenja,

– mjesečnu naknadu od priređivanja lutrijskih igara na sreću,

– mjesečnu naknadu od priređivanja igara na sreću u casinima,

– mjesečnu naknadu od priređivanja igara na sreću na automatima,

– godišnju naknadu od igara klađenja,

– godišnju naknadu od priređivanja igara na sreću na automatima,

– godišnju naknadu od priređivanja igara na sreću u casinima.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 460-01/11-01/01

Urbroj: 5030120-11-1

Zagreb, 24. veljače 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.