Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona

NN 29/2011 (9.3.2011.), Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

626

Na temelju članka 142. točka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O OSPOSOBLJAVANJU, ISPITIMA, DOZVOLAMA I OVLAŠTENJIMA PILOTA BALONA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se osposobljavanje, ispiti, dozvole i ovlaštenja pilota balona.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na letenje balonima s posadom.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na letenje balona bez posade, meteoroloških pilot balona i svih zračnih brodova osim zračnih brodova uzgonjenih vrućim zrakom.

(4) Izrada, registracija, plovidbenost, održavanje, osiguranje i pravila letenja balona uređeni su posebnim propisima.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi i kratice koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Balon (balloon): zrakoplov lakši od zraka, bez motora;

2. Dozvola pilota balona (Balloon Pilot Licence (BPL)): dokument na osnovu kojeg se pilotu balona dopušta obavljanje dužnosti člana letačke posade u košari/kabini balona u skladu s ovlaštenjima iz dozvole;

3. Izdavanje (npr. pilotske dozvole ili ovlaštenja) (issue (of e.g. pilot licence or rating)): administrativni postupak koji se provodi za vrijeme valjanosti dozvole ili ovlaštenja i dopušta imatelju dozvole ili ovlaštenja provođenje poslova, za određeno razdoblje, a koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta;

4. Kandidat (applicant): podnositelj zahtjeva za polaganje ispita (teorijskog i/ili praktičnog) za stjecanje dozvole pilota ili za stjecanje ovlaštenja;

5. Nadležno tijelo (authority): tijelo koje obavlja poslove sukladno odredbama ovoga Pravilnika. U Republici Hrvatskoj nadležno tijelo je Agencija za civilno zrakoplovstvo;

6. Nalet ili vrijeme letenja (flight time): ukupno vrijeme od trenutka kada se košara balona odvoji od zemlje u svrhu uzlijetanja do trenutka kada se potpuno zaustavi na kraju leta;

7. Nalet s nastavnikom (dual instruction time): nalet balonom tijekom kojeg nastavnik letenja obavlja letačko osposobljavanje;

8. Obnavljanje valjanosti (npr. pilotske dozvole ili ovlaštenja) (renewal (of e.g. pilot licence or rating)): administrativni postupak koji se provodi nakon isteka valjanosti pilotske dozvole ili ovlaštenja, a u svrhu obnavljanja pilotske dozvole ili ovlaštenja, za određeno razdoblje koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta;

9. Organizirano letenje: letenje balonima u svrhu:

a) sportskog natjecanja ili zrakoplovne priredbe,

b) letenja skupine od dva ili više balona,

c) osposobljavanja;

10. Ovlaštenje (rating): upis u dozvolu koji određuje posebne uvjete, povlastice ili ograničenja sadržana u dozvoli.

11. Prelet (cross-country): let planiranom rutom od početne do završne točke uz korištenje uobičajenih navigacijskih postupaka;

12. Produljenje valjanosti (npr. pilotske dozvole ili ovlaštenja) (revalidation (of e.g. pilot licence or rating)): administrativni postupak koji se provodi za vrijeme valjanosti pilotske dozvole ili ovlaštenja, i dopušta imatelju daljnje provođenje poslova za određeno razdoblje koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta;

13. Razred balona (class of balloon): razvrstavanje balona prema načinu ostvarivanja statičkog uzgona potrebnog za održavanje u letu. Razlikuju se slijedeća 3 razreda:

– baloni uzgonjeni vrućim zrakom. U kupoli balona ne smije biti nikakav plin osim zraka i plinova koji nastaju prilikom zagrijavanja zraka pomoću gorionika,

– baloni uzgonjeni plinom lakšim od zraka,

– zračni brodovi uzgonjeni vrućim zrakom. U kupoli zračnog broda ne smije biti nikakav plin osim zraka i plinova koji nastaju zagrijavanjem zraka pomoću gorionika;

14. Sputan let balonom (tethered flight): let balonom koji je vezan za zemlju;

15. Zapreminska grupa (group of balloons): razvrstavanje balona prema zapremini kupole. Razlikujemo slijedeće zapreminske grupe:

Grupa A:

– baloni i zračni brodovi uzgonjeni vrućim zrakom s kupolom zapremine do 4000 m³,

– baloni uzgonjeni plinom s kupolom zapremine do 1260 m³,

Grupa B:

– baloni i zračni brodovi uzgonjeni vrućim zrakom s kupolom zapremine do 4001 m³ do 7000 m³

– baloni uzgonjeni plinom s kupolom zapremine više od 1260 m³,

Grupa C:

– baloni i zračni brodovi uzgonjeni vrućim zrakom s kupolom zapremine do 7001 m³ do 10500 m³,

Grupa D:

– baloni i zračni brodovi uzgonjeni vrućim zrakom s kupolom zapremine više od 10500 m³;

16. Zračni brod (airship): zrakoplov lakši od zraka pokretan motorom;

17. Zrakoplov (aircraft): svaka naprava koja se održava u atmosferi reakcijom zraka, osim reakcije zraka u odnosu na Zemljinu površinu.

Rukovoditelj letenja

Članak 3.

(1) Svako organizirano letenje balonima mora nadzirati rukovoditelj letenja. Rukovoditelj letenja mora imati važeću dozvolu pilota balona, a kada lete učenici piloti mora imati ovlaštenje nastavnika letenja.

(2) Dužnosti rukovoditelja letenja su sljedeće:

1. prije početka letenja provjeriti meteorološku situaciju i situaciju na mjestu uzlijetanja, odnosno na natjecanjima na mjestu slijetanja,

2. odlučiti o početku, prekidu i završetku letenja,

3. skrbiti za red i disciplinu na mjestu uzlijetanja, odnosno na natjecanjima na mjestu slijetanja,

4. zabraniti uporabu balona ili opreme za koju utvrdi da nije ispravna,

5. zabraniti letenje osobi za koju ocjeni da:

a) nije duševno i tjelesno sposobna letjeti,

b) je pod utjecajem alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih sredstava,

c) krši pravila letenja ili na drugi način ugrožava sigurnost letenja.

(3) Dužnosti rukovoditelja letenja iz stavka 2. ovoga članka odnose se i na nastavnike letenja kod praktičnog osposobljavanja s tim da je nastavnik letenja dodatno odgovoran za:

1. provjeru da li su učenici piloti upisani u evidenciju učenika,

2. dodjelu zadataka učenicima pilotima u okviru odobrenog programa osposobljavanja i nadziranje njihovog letenja balonom.

Osposobljavanje

Članak 4.

(1) Kandidat mora završiti teorijsko i praktično (letačko) osposobljavanje za stjecanje dozvole pilota balona ili odgovarajuće ovlaštenje prema odobrenom programu u organizaciji ovlaštenoj za osposobljavanje pilota balona. Ukoliko je kandidat završio teorijsko i praktično (letačko) osposobljavanje u organizaciji ovlaštenoj za osposobljavanje pilota balona izvan Republike Hrvatske, Agencija će utvrditi da li program po kojem je obavljeno osposobljavanje udovoljava minimalno zahtjevima propisanima u Dodacima 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(2) Okvirni program teorijskog osposobljavanja za stjecanje dozvole pilota balona naveden je u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

(3) Okvirni program praktičnog (letačkog) osposobljavanja za stjecanje dozvole pilota balona naveden je u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

(4) Prije početka osposobljavanja, maloljetni kandidat mora organizaciji ovlaštenoj za osposobljavanje pilota balona dostaviti pisanu suglasnost roditelja, odnosno staratelja.

Učenik pilot

Članak 5.

(1) Prije prvog samostalnog leta učenik pilot mora biti star najmanje 15 godina.

(2) Učenik pilot smije samostalno letjeti samo uz pisano odobrenje i uz nadzor nastavnika letenja.

(3) Učenik pilot smije samostalno letjeti samo ako posjeduje valjanu svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti prema propisu kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja.

Potrebno iskustvo i priznavanje naleta

Članak 6.

Kandidat za stjecanje dozvole pilota balona mora imati najmanje 16 sati ukupnog nesputanog letenja kao učenik pilot balonom istog razreda i zapreminske grupe, uključujući najmanje:

– 12 sati nesputanog letenja s nastavnikom letenja,

– 10 napuhivanja balona i 20 uzlijetanja i slijetanja,

– 1 samostalan nesputan let balonom u trajanju od najmanje 30 minuta pod nadzorom nastavnika letenja.

Ispit za stjecanje dozvole pilota balona

Članak 7.

(1) Prije pristupanja polaganju ispita za stjecanje dozvole pilota balona kandidat mora biti star najmanje 16 godina.

(2) U skladu s povlasticama koje stječe kao imatelj dozvole pilota balon, kandidat mora pokazati razinu teorijskog znanja iz sljedećih predmeta:

– Zrakoplovni propisi,

– Ljudske sposobnosti i ograničenja,

– Meteorologija,

– Komunikacije,

– Teorija letenja balonom,

– Operativni postupci pri letenju balonom,

– Planiranje leta balonom i performanse,

– Opće poznavanje balona,

– Navigacija pri letenju balonom.

Teorijski dio ispita

Članak 8.

(1) Kandidat mora pristupiti cjelokupnom teorijskom dijelu ispita za stjecanje dozvole pilota balona ili odgovarajućeg ovlaštenja kojeg organizira i provodi Agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Za pristupanje teorijskom dijelu ispita kandidat mora imati pisanu preporuku organizacije ovlaštene za osposobljavanje pilota balona u kojoj je obavljao osposobljavanje, nakon što je uspješno završio sve potrebne elemente programa teorijskog osposobljavanja. Preporuka izdana od organizacije ovlaštene za osposobljavanje pilota balona vrijedi 12 mjeseci. Ako u tom razdoblju kandidat ne pristupi polaganju teorijskog dijela ispita, kao dodatak mora predočiti dokaz o dodatnom osposobljavanju od organizacije ovlaštene za osposobljavanje pilota balona.

(3) Kandidat je uspješno položio teorijski dio ispita ako je ostvario najmanje 75% od broja bodova predviđenih za svaki pojedini predmet. Bodovi se daju samo za točne odgovore.

(4) Kandidat mora ponoviti cijeli teorijski dio ispita ako nije položio bilo koji predmet iz četvrtog pokušaja ili ako je isteklo razdoblje od 18 mjeseci koje započinje završetkom kalendarskog mjeseca u kojem je kandidat prvi puta pristupio ispitu. Prije ponovnog pristupanja teorijskom dijelu ispita kandidat mora, shodno preporuci Agencije, obaviti dodatno osposobljavanje u organizaciji ovlaštenoj za osposobljavanje pilota balona.

(5) Uspjeh na teorijskom dijelu ispita vrijedi u razdoblju od 24 mjeseca od dana kada je kandidat uspješno završio cjelokupan teorijski dio ispita. Ako u tom razdoblju kandidat ne pristupi polaganju praktičnog dijela ispita mora teorijski dio ispita ponoviti u cijelosti.

Praktični dio ispita

Članak 9.

(1) Prije pristupanja praktičnom dijelu ispita za stjecanje dozvole pilota balona ili za stjecanje ovlaštenja, kandidat mora uspješno položiti teorijski dio ispita.

(2) Za pristupanje praktičnom dijelu ispita kandidat mora imati pisanu preporuku organizacije ovlaštene za osposobljavanje pilota balona u kojoj je obavljao osposobljavanje, nakon što je uspješno završio sve potrebne elemente programa praktičnog osposobljavanja.

(3) Kandidat za stjecanje dozvole ili ovlaštenje mora dokazati razinu osposobljenosti da kao pilot balona uspješno obavi odgovarajuće postupke i vježbe u skladu s povlasticama koje mu pruža dozvola pilota balona ili ovlaštenje.

(4) Na praktičnom dijelu ispita koristit će se balon istog razreda i zapreminske grupe kao onaj na kojem se kandidat osposobljavao.

(5) Praktični dio ispita podijeljen je u nekoliko sekcija koje predstavljaju različite faze leta balonom. Sadržaj praktičnog dijela ispita naveden je u Dodatku 3. ovoga Pravilnika. Kandidat mora položiti sve dijelove jedne sekcije da bi se sekcija smatrala uspješno položenom. Ako kandidat ne položi samo jednu sekciju može ponoviti polaganje te sekcije. Ako ne položi više od jedne sekcije smatra se da nije uspješno položio praktični dio ispita.

(6) Ukoliko pri ponavljanju praktičnog dijela ispita kandidat ne položi bilo koju sekciju, uključujući i one sekcije koje je uspješno položio u prethodnom pokušaju, smatrat će se da nije uspješno položio praktični dio ispita.

(7) Kandidat koji tijekom prethodna dva pokušaja nije uspješno položio sve sekcije praktičnog dijela ispita bit će upućen na dodatno praktično osposobljavanje, prema pisanoj preporuci ispitivača.

Zahtjev za izdavanje, produljenje ili obnavljanje valjanosti dozvole i ovlaštenja

Članak 10.

(1) Zahtjev za izdavanje, produljenje ili obnavljanje valjanosti dozvole pilota balona i/ili odgovarajućeg ovlaštenja podnosi se Agenciji na obrascu i na način kako je to propisala Agencija. Uz zahtjev se prilažu potrebni dokazi o udovoljavanju uvjetima za izdavanje, produljenje ili obnavljanje valjanosti dozvole i/ili odgovarajućeg ovlaštenja kako je propisano ovim Pravilnikom i propisom kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja.

(2) Svako ograničenje ili proširenje povlastica koje se stječu dozvolom ili ovlaštenjem mora biti upisano u dozvolu i ovjereno od strane Agencije.

(3) Agencija ne smije istovremeno izdati više od jedne važeće dozvole pilota balona istoj osobi.

(4) Dozvola pilota balona izdaje se na obrascu iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika.

Ostvarivanje povlastica

Članak 11.

(1) Povlastica imatelja dozvole pilota balona je obavljanje dužnosti zapovjednika balona.

(2) Ostvarivanje povlastica dodijeljenih dozvolom pilota balona može biti uvjetovano valjanošću upisanih ograničenja i ovlaštenja, te valjanošću svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti.

(3) Povlastice imatelja dozvole pilota balona bit će ograničene na letenje bez naknade u nekomercijalnim operacijama sve dok ne budu ispunjeni sljedeći uvjeti:

– punoljetnost,

– letačko iskustvo od najmanje 50 sati nesputanog letenja i 50 uzlijetanja i slijetanja kao zapovjednik balona,

– provjera letačke sposobnosti od strane ovlaštenog ispitivača u nesputanom letu balonom određenog razreda i zapreminske grupe.

(4) Bez obzira na uvjete iz stavka 3. ovoga članka, povlastice imatelja dozvole pilota balona s ovlaštenjem nastavnika letenja su da smije primati naknadu za:

– osposobljavanja kandidata za stjecanje dozvole pilota balona ili ovlaštenja,

– provjeravanje letačke sposobnosti imatelja dozvole pilota balona ili ovlaštenja.

(5) Povlastice imatelja dozvole pilota balona bit će ograničene na letenja balonom u VFR uvjetima danju. Ovo ograničenje bit će uklonjeno kada pilot balona ostvari najmanje dva leta s nastavnikom letenja, u trajanju od najmanje sat vremena svaki, u VFR uvjetima noću.

(6) Pilot balona smije voziti putnike ako je, nakon izdavanja dozvole, ostvario najmanje 20 sati naleta ili 30 nesputanih letova kao zapovjednik balona, te ako je u prethodnih 180 dana obavio najmanje tri nesputana leta od kojih je najmanje jedan let balonom odgovarajućeg razreda i zapreminske grupe ili najmanje jedan nesputan let pod nadzorom nastavnika letenja balonom odgovarajućeg razreda i zapreminske grupe.

Obaveza nošenja i davanja na uvid dokumenata

Članak 12.

(1) Pilot balona mora uvijek sa sobom imati valjanu dozvolu i valjanu svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kada koristi povlastice koje mu ta dozvola omogućava.

(2) Učenik pilot ili pilot balona mora uvijek sa sobom imati identifikacijski dokument sa slikom radi lakše identifikacije.

(3) Učenik pilot ili pilot balona mora bez odlaganja dati na uvid dokumente iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i knjižicu letenja ovlaštenom predstavniku nadležnog tijela.

Knjižica letenja

Članak 13.

Detalje o svim letovima učenik pilot ili pilot balona mora zabilježiti u knjižicu letenja u formi i na način kako je opisano u Dodatku 4. ovoga Pravilnika.

Oduzimanje, privremeno oduzimanje i ograničenje dozvola i ovlaštenja

Članak 14.

(1) Agencija može oduzeti, privremeno oduzeti ili ograničiti dozvolu pilota balona i/ili odgovarajuće ovlaštenje, izdano u skladu s ovim Pravilnikom, ako ustanovi da pilot ne ispunjava uvjete koji su propisani ovim Pravilnikom, propisom kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja ili drugim nacionalnim propisima.

(2) Kada Agencija odluči oduzeti, privremeno oduzeti ili ograničiti dozvolu pilota balona i/ili odgovarajuće ovlaštenje, pilot balona mora odmah vratiti dozvolu Agenciji.

Proširenje povlastica za sputano letenje balonom

Članak 15.

(1) Povlastice pilota balona bit će ograničene samo na nesputano letenje balonom. Ovo ograničenje bit će otklonjeno kada pilot balona, u ovlaštenoj organizaciji za obuku pilota balona, s nastavnikom letenja dodatno izvrši 3 uzlijetanja i slijetanja u sputanom letu balonom.

(2) Dodatno osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka mora biti upisano u knjižicu letenja pilota i ovjereno od strane nastavnika letenja.

(3) U svrhu održavanja povlastice za sputano letenje, pilot balona mora imati najmanje 2 sputana leta balonom tijekom prethodna 24 mjeseca.

(4) Ukoliko pilot balona ne udovolji zahtjevima iz stavka 3. ovoga članka mora, u svrhu obnove povlastice, obaviti dodatni broj sputanih letova s nastavnikom ili samostalno pod nadzorom nastavnika letenja.

Proširenje povlastica na drugi razred ili zapreminsku grupu balona

Članak 16.

(1) Povlastice pilota balona bit će ograničene samo na razred i zapreminsku grupu balona na kojem je kandidat položio praktični dio ispita. Ovo ograničenje bit će otklonjeno kada pilot balona postigne sljedeće:

a) u slučaju proširenja na drugi razred unutar iste zapreminske grupe, kada pilot balona u ovlaštenoj organizaciji za obuku pilota balona izvrši najmanje 5 letova s nastavnikom letenja na balonu odgovarajućeg razreda,

b) u slučaju proširenja na drugu zapreminsku grupu unutar istog razreda, kada pilot balona u ovlaštenoj organizaciji za obuku pilota balona izvrši najmanje 2 leta s nastavnikom letenja na balonu odgovarajuće zapreminske grupe i kada postigne slijedeće letačko iskustvo:

– za balone zapreminske grupe B, najmanje 100 sati letenja kao zapovjednik balona,

– za balone zapreminske grupe C, najmanje 200 sati letenja kao zapovjednik balona,

– za balone zapreminske grupe D, najmanje 300 sati letenja kao zapovjednik balona.

(2) Po uspješno završenom osposobljavanju za proširenje povlastica, organizacija ovlaštena za osposobljavanje pilota balona izdat će potvrdu u svrhu upisivanja proširenih povlastica u dozvolu.

Održavanje valjanosti dozvole

Članak 17.

(1) Dozvola pilota balona izdaje se bez ograničenja roka valjanosti.

(2) Imatelj dozvole smije ostvarivati povlastice koje su mu dodijeljene dozvolom pilota balona samo ako je u zadnjih 24 mjeseca, leteći balone jednog razreda, ostvario najmanje:

– 6 sati letenja kao zapovjednik balon, uključujući 10 uzlijetanja i slijetanja,

– 1 let s nastavnikom letenja u balonu odgovarajućeg razreda i najveće zapreminske grupe za koju ima upisano proširenje povlastica,

– 3 sata letenja kao zapovjednik balona uključujući 3 uzlijetanja i slijetanja za svaki dodatni razred balona za koji ima upisano proširenje povlastica.

(3) Ukoliko pilot balona propusti ispuniti uvjete navedene u stavku 2. ovoga članka, prije ponovnog ostvarivanja povlastica koje su mu dodijeljene mora:

– obaviti dodatni nalet i/ili dodatna uzlijetanja i slijetanja leteći s nastavnikom ili pod nadzorom nastavnika sa svrhom ispunjenja uvjeta iz stavka 2. ovoga članka i

– položiti provjeru stručne osposobljenosti s nastavnikom u letenju balonom odgovarajućeg razreda i najveće zapreminske grupe za koju ima upisano proširenje povlastica.

Ovlaštenje nastavnika letenja

Članak 18.

(1) Pilot balona smije obavljati osposobljavanje učenika pilota samo ako ima odgovarajuće ovlaštenje nastavnika letenja.

(2) Povlastice imatelja dozvole pilota balona s ovlaštenjem nastavnika letenja su izvođenje osposobljavanja kandidata za stjecanje dozvole pilota balona ili odgovarajućeg ovlaštenja.

(3) Prije pristupanja polaganju ispita za stjecanje ovlaštenje nastavnika letenja kandidat mora biti star najmanje 18 godina.

(4) Prije pristupanja polaganju ispita za stjecanje ovlaštenje nastavnika letenja kandidat mora ostvariti ukupni nalet od najmanje 100 sati kao zapovjednik balona, a od toga najmanje 15 sati naleta i najmanje 15 letova na balonima odgovarajućeg razreda na kojem će vršiti osposobljavanje.

(5) Tijekom osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja kandidat mora obaviti dodatno teorijsko osposobljavanje u trajanju od najmanje 30 sati predavanja, te dodatno letačko osposobljavanje od najmanje 6 sati naleta i najmanje 20 letova kao metodski nalet.

(6) Tijekom osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja kandidat mora pokazati sljedeće sposobnosti:

– Pripremiti resurse za osposobljavanje,

– Stvoriti ozračje za učenje,

– Prezentirati znanje,

– Integrirati načela upravljanja prijetnjama i pogreškama,

– Upravljati vremenom radi postizanja ciljeva obuke,

– Olakšati učenje,

– Procijeniti učinak učenika,

– Pratiti i procijeniti napredak učenika,

– Ocijeniti proces osposobljavanja,

– Izvijestiti o postignutom.

(7) Kandidat za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja mora, ispitivaču određenom od strane Agencije u ovu svrhu, pokazati sposobnost osposobljavanja učenika pilota balona do potrebne razine za stjecanje dozvole pilota balona. Provjera sposobnosti uključuje:

– prikaz sposobnosti opisanih u stavku 6. ovoga članka kroz prijeletnu i poslijeletnu razradu kao i tijekom teorijskog predavanja na zadanu temu i

– prikaz usmene vježbe provođenja osposobljavanja na zemlji, pri prijeletnoj i poslijeletnoj razradi, te tijekom leta.

(8) Rok valjanost ovlaštenja nastavnika letenja je 3 godine.

(9) Prije produljenja valjanosti ovlaštenja nastavnik letenja mora ostvariti najmanje dva od sljedeća tri uvjeta:

– najmanje 6 sati naleta kao nastavnik letanja balonom odgovarajućeg razreda i zapreminske grupe tijekom valjanosti ovlaštenja,

– prisustvovati seminaru osvježavanja znanja za nastavnike letenja,

– položiti provjeru praktične osposobljenosti unutar 12 mjeseci prije isteka ovlaštenja.

(10) Ukoliko je rok valjanosti ovlaštenja istekao nastavnik letenja mora unutar 12 mjeseci prije obnavljanja ovlaštenja:

– prisustvovati seminaru osvježavanja znanja za nastavnike letenja,

– položiti provjeru praktične osposobljenosti.

(11) Polaznik koji prije isteka roka valjanosti ovlaštenja ne uspije zadovoljiti u svim elementima provjere praktične osposobljenosti, ne smije koristiti povlastice tog ovlaštenja dok s uspjehom ne završi provjeru.

(12) Povlastice imatelja ovlaštenja nastavnika letenja ograničene su na izvođenje praktičnog (letačkog) osposobljavanja za stjecanje dozvole pilota balona pod nadzorom nastavnika mentora, sve dok nije obavio 15 sati letačkog osposobljavanja i dok nije nadgledao najmanje 50 letova učenika. Ograničenje će se ukinuti kad se ispune navedeni uvjeti, a na preporuku instruktora koji ga je nadzirao.

(13) Povlastice imatelja ovlaštenja nastavnika letenja ograničene su na odgovarajući razred i zapreminsku grupu balona upisanu u dozvolu pilota balona.

Priznavanje inozemnih dozvola

Članak 19.

Na temelju važeće dozvole pilota balona izdane u inozemstvu, Agencija može, na zahtjev imatelja, izdati hrvatsku dozvolu pilota balona uz uvjet polaganja razlike u teorijskim predmetima i provjere u letu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Dodaci

Članak 20.

(1) Dodaci 1., 2., 3., 4. i 5. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodatke iz stavka 1. ovoga članka čine:

a) Dodatak 1. – Okvirni programi teorijskog osposobljavanja,

b) Dodatak 2. – Okvirni programi praktičnog (letačkog) osposobljavanja,

c) Dodatak 3. – Sadržaj praktičnog dijela ispita i provjera letačke sposobnosti,

d) Dodatak 4. – Obrazac knjižice letenja za pilote balona,

e) Dodatak 5. – Obrazac dozvole pilota balona.

Stupanje na snagu

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/14

Urbroj: 530-09-11-2

Zagreb, 24. veljače 2011.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK 1.

OKVIRNI PROGRAMI TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA

A. OKVIRNI PROGRAM TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA ZA STJECANJE DOZVOLE PILOTA BALONA

1. Zrakoplovni propisi:

a) Međunarodni zrakoplovni propisi (konvencije, sporazumi i organizacije),

b) Plovidbenost zrakoplova,

c) Oznake nacionalne pripadnosti i registracija zrakoplova,

d) Letačke dozvole,

e) Pravila letenja zrakoplovima,

f) Postupci zrakoplovne navigacije – operativni postupci zrakoplovima,

g) Postupci upravljanja zračnim prometom – podjela zračnog prostora,

h) Pružanje usluga u zračnom prometu, upravljanje zračnim prometom,

i) Usluge zrakoplovnog informiranja,

j) Aerodromi, mjesta izvanaerodromskog uzlijetanja i slijetanja,

k) Potraga i spašavanje,

l) Sigurnost,

m) Izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću,

n) Nacionalni zrakoplovni propisi.

2. Ljudske sposobnosti i ograničenja:

a) Osnove ljudske sposobnosti,

b) Osnove održavanje zdravlja,

c) Osnove zrakoplovne psihologije.

3. Meteorologija:

a) Atmosfera,

b) Vjetar,

c) Osnove termodinamike atmosfere,

d) Oblaci i magla,

e) Oborine,

f) Zračne mase i frontovi,

g) Ciklonalni i anticiklonalni sustavi,

h) Klimatologija,

i) Meteorološke opasnosti za letenja,

j) Meteorološke informacije.

4. Komunikacije:

a) VFR komunikacija,

b) Definicije,

c) Opći operativni postupci,

d) Odgovarajući termini informacija o vremenu (VFR),

e) Postupci u slučaju prekida komunikacije,

f) Komunikacija u slučaju nevolje i hitnosti,

g) Opća načela širenja VHF valova i dodijeljene frekvencije.

5. Teorija letenja balonom:

a) Teorija letenja (općenito),

b) Aerostatika,

c) Ograničenja opterećenja,

d) Operativna ograničenja.

6. Operativni postupci pri letenju balonom:

a) Opći zahtjevi,

b) Posebni operativni postupci i rizici (opće napomene),

c) Postupci u slučaju nevolje i hitnosti.

7. Planiranje leta balonom i performanse:

a) Masa balona:

– Svrha razmatranja mase balona,

– Opterećenja.

b) Performanse balona:

– Općenito,

– Planiranje i praćenje leta,

– Planiranje leta – općenito,

– Planiranje goriva,

– Prijeletna priprema,

– ICAO plan leta,

– Praćenje leta, izmjena plana u letu.

8. Opće poznavanje balona – kupola i sustavi, oprem za slučaj nevolje i hitnosti:

a) Konstrukcijske izvedbe, opterećenja, naprezanja, održavanje,

b) Kupola,

c) Gorionici (balon uzgonjen vrućim zrakom),

d) Spremnici plina (balon uzgonjen vrućim zrakom),

e) Košara (gondola),

f) Uzgonski plin (baloni uzgonjeni plinom),

g) Plin za sagorijevanje (balon uzgonjen vrućim zrakom),

h) Balast (baloni uzgonjeni plinom),

i) Instrumenti,

j) Oprema za slučaj nevolje i hitnosti.

9. Navigacija pri letenju balonom:

a) Općenito o navigaciji,

b) Navigacijske osnove,

c) Zemaljski magnetizam i kompasi,

d) Karte,

e) Računska navigacija,

f) Navigacija tijekom leta,

g) Satelitska navigacija (GPS uređaj).

B. OKVIRNI PROGRAM TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PROŠIRENJE POVLASTICA DODIJELJENIH DOZVOLOM PILOTA BALONA NA LETENJE BALONOM DRUGOG RAZREDA

1. Teorija letenja balonom:

a) Ograničenja opterećenja,

b) Operativna ograničenja.

2. Operativni postupci pri letenju balonom:

a) Posebni operativni postupci i rizici,

b) Postupci u slučaju nevolje i hitnosti.

3. Planiranje leta balonom i performanse:

a) Svrha razmatranja mase balona,

b) Opterećenja,

c) Performanse balona (balon uzgonjen vrućim zrakom, baloni uzgonjeni plinom, zračni brodovi uzgonjeni vrućim zrakom),

d) Planiranje leta

e) Planiranje goriva,

f) Praćenje leta.

4. Opće poznavanje balona – kupola i sustavi, oprem za slučaj nevolje i hitnosti:

a) Konstrukcijske izvedbe, opterećenja, naprezanja, održavanje,

b) Kupola,

c) Gorionici (balon uzgonjen vrućim zrakom, zračni brod uzgonjen vrućim zrakom),

d) Spremnici plina (balon uzgonjen vrućim zrakom, zračni brod uzgonjen vrućim zrakom),

e) Košara (gondola),

f) Uzgonski plin (baloni uzgonjeni plinom),

g) Plin za sagorijevanje (balon uzgonjen vrućim zrakom, zračni brod uzgonjen vrućim zrakom),

h) Balast (balon uzgonjen plinom),

i) Instrumenti,

j) Oprema za slučaj nevolje i hitnosti.

DODATAK 2.

OKVIRNI PROGRAMI PRAKTIČNOG (LETAČKOG) OSPOSOBLJAVANJA

A. OKVIRNI PROGRAMA PRAKTIČNOG (LETAČKOG) OSPOSOBLJAVANJA ZA STJECANJE DOZVOLE PILOTA BALONA

1. Pristupanje osposobljavanju

Prije prijema na osposobljavanje kandidat za pilota balona treba biti obaviješten o potrebi posjedovanja odgovarajuće svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti prije prvog samostalnog leta.

2. Letačko osposobljavanje

Program osposobljavanja treba obuhvaćati sljedeće:

a) Prijeletne provjere, uključujući proračun opterećenja, te pregled balona,

b) Priprema posade i putnika,

c) Napuhivanje balona,

d) Upravljanje balonom korištenjem vanjskih orijentira,

e) Uzlijetanja pri različitim jačinama vjetra,

f) Niski i visoki prilaz na slijetanje,

g) Slijetanje na različite površine pri različitim jačinama vjetra,

h) Preleti, vizualno orijentiranje, računska navigacija,

i) Postupci u slučaju nevolje i hitnosti uključujući simulacije neispravnosti opreme balona,

j) Postupci pri komuniciranju s kontrolom letenja,

k) Izbjegavanje zaštićenih prirodnih područja, pristojno komuniciranje s vlasnicima i korisnicima zemljišta.

Osim navedenoga, program osposobljavanja treba obuhvaćati i postupke u nevolji i hitnosti, te upravljanje pogreškama.

Prije nego učeniku pilotu dozvoli prvi samostalan let, nastavnik letenja mora biti uvjeren da je u potpunosti sposoban upravljati sustavima i opremom balona.

3. Sadržaj programa osposobljavanja (baloni uzgonjeni vrućim zrakom)

Navedeni redoslijed treba ponajprije koristiti kao referentni popis vježbi i kao vodič nastavniku letenja. Stvarni poredak i sadržaj ovisiti će o sljedećim, međusobno povezanim, čimbenicima:

– napretku i sposobnosti kandidata,

– meteorološkim uvjetima koji utječu na let,

– raspoloživom vremenu leta,

– nastavnim tehnikama,

– lokalnom radnom okruženju,

– primjenjivost vježbe za određeni tip balona.

Pri izvođenju svake od navedenih vježbi učenik pilot treba biti svjestan potrebe postizanja dobre zrakoplovne vještine i sposobnosti, što se treba naglašavati u svakom trenutku.

Vježba 1: Upoznavanje s balonom

– karakteristike balona

– komponente i sustav

– punjenje plina u spremnike

– instrumenti i oprema

– korištenje liste provjera i postupci

Vježba 2: Priprema leta

– dokumentacija i oprema

– meteorološka prognoza i aktualnosti

– planiranje leta (NOTAM, struktura zračnog prostora, osjetljiva područja (npr. područja zaštićene prirode), očekivani pravac leta i udaljenosti, moguća mjesta slijetanja)

– mjesto uzlijetanja (suglasnost vlasnika, odnosno korisnika zemljišta, odabir mjesta uzlijetanja, ponašanje, susjedni tereni)

– proračun opterećenja

Vježba 3: Priprema posade i putnika

– odjeća

– priprema posade

– priprema putnika

Vježba 4: Sastavljanje i priprema balona

– nadzor prisutnih promatrača

– pripremanje kupole, košare i gorionika

– testiranje gorionika

– korištenje užeta za privezivanje

– provjera prije napuhivanja

Vježba 5: Napuhivanje kupole

– nadzor prisutnih promatrača

– napuhivanje hladnim zrakom

– upotreba ventilatora

– zagrijavanje zraka

Vježba 6: Uzlijetanje pri različitim jačinama vjetra

– priprema i provjere prije uzlijetanja

– zagrijavanje zraka za kontrolirano uzdizanje

– »DRŽITE ME / PUSTITE ME« postupak zemaljske posade

– procjena brzine uzdizanja

– korištenje naprave za brzo otpuštanje

– procjena jačine vjetra i uočavanje prepreka

– uzlijetanje pri različitim jačinama vjetra bez zaklona

– priprema za izbjegavanje lažnog uzgona

Vježba 7: Uspon na visinu leta

– uspon unaprijed određenom brzinom uspinjanja

– postupci osmatranja

– učinak temperature kupole

– najveća brzina uspona prema letačkom priručniku proizvođača

– održavanje odabrane visine

Vježba 8: Horizontalan let

– održavanje visine leta korištenjem instrumenata i orijentira,

– korištenje odzračnog otvora na vrhu kupole (ako je primjenjivo).

Vježba 9: Spuštanje na visinu leta

– spuštanje određenom brzinom spuštanja,

– brzo spuštanje,

– postupci osmatranja,

– najveća brzina spuštanja prema letačkom priručniku proizvođača,

– korištenje glavnog odzračnog otvora i bočnih odzračnih otvora ako postoje,

– zaglavljivanje padobrana odzračnog otvora

– hladno spuštanje,

– zadržavanje na odabranoj visini.

Vježba 10A: Slučajevi nevolje i hitnosti - sustavi

– kvar pilot-gorionika

– kvar glavnog gorionika, propuštanje ventila, gašenje plamena, ponovno paljenje

– istjecanje plina

– previsoka temperatura kupole

– oštećenje kupole u letu

– neispravnost glavnog odzračnog otvora i bočnih odzračnih otvora ako postoje

Vježba 10B: Ostali slučajevi nevolje i hitnosti

– aparati za gašenje požara

– požar na terenu

– požar u zrak

– udar u električne vodove

– izbjegavanje prepreka

Vježba 11: Navigacija

– izbor navigacijskih karata

– ucrtavanje očekivane rute

– upisivanje pozicije i vremena

– izračunavanje udaljenosti, brzine i potrošnje goriva

– maksimalna visina (kontrola letenja, vrijeme, temperatura kupole)

– planiranje unaprijed

– praćenje razvoja meteorološke situacije i djelovanja u skladu s time,

– praćenje potrošnje goriva i temperature kupole

– komunikacija s kontrolom letenja (ako je primjenjivo)

– komunikacija sa zemaljskom posadom

– korištenje GPS uređaja (ako je primjenjivo)

Vježba 12: Korištenje plina

– povezivanje spremnika plina i sustav gorionika

– pilot gorionik

– korištenje glavnog spremnika plina (ako je primjenjivo)

– potrebne količine plina i očekivana potrošnja plina

– stanje plina i tlak

– rezerva plina

– mjerači sadržaja spremnika plina i postupak izmjene

– korištenje razdjelnih ventila

Vježba 13: Nizak prilaz

– provjera prije slijetanja

– priprema putnika za slijetanje

– odabir mjesta slijetanja

– brzina spuštanja

– korištenje glavnog odzračnog otvora i bočnih odzračnih otvora ako postoje,

– postupak osmatranja

– nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja

Vježba 14: Visok prilaz

– provjera prije slijetanja

– priprema putnika za slijetanje

– odabir mjesta slijetanja

– brzina spuštanja

– korištenje gorionika i glavnog odzračnog otvora i bočnih odzračnih otvora ako postoje

– postupak osmatranja

– nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja

Vježba 15: Nisko letenje

– korištenje gorionika i glavnog odzračnog otvora i bočnih odzračnih otvora ako postoje

– postupak osmatranja

– izbjegavanje niskih prepreka

– izbjegavanje zaštićenih područja

– pristojan odnos prema vlasnicima zemljišta

Vježba 16: Slijetanje pri različitim jačinama vjetra

– provjera prije slijetanja

– priprema putnika prije slijetanja

– odabir mjesta slijetanja

– turbulencije (u slučaju slijetanja pri jakom vjetru)

– korištenje gorionika i pilot gorionika

– korištenje glavnog odzračnog otvora i bočnih odzračnih otvora ako postoje

– postupak osmatranja

– povlačenje i ispuhivanje

– pristojan odnos prema vlasnicima zemljišta

Vježba 17: Prvi samostalan let

– priprema nadziranog leta

– priprema, promatranje i razrada leta nastavnika

4. Sadržaj programa osposobljavanja (baloni uzgonjeni plinom)

Navedeni redoslijed treba ponajprije koristiti kao referentni popis vježbi i kao vodič nastavniku letenja. Stvarni poredak i sadržaj ovisiti će o sljedećim, međusobno povezanim, čimbenicima:

– napretku i sposobnosti kandidata,

– meteorološkim uvjetima koji utječu na let,

– raspoloživom vremenu leta,

– nastavnim tehnikama,

– lokalnom radnom okruženju,

– primjenjivost vježbe za određeni tip balona.

Pri izvođenju svake od navedenih vježbi učenik pilot treba biti svjestan potrebe postizanja dobre zrakoplovne vještine i sposobnosti, što se treba naglašavati u svakom trenutku.

Vježba 1: Upoznavanje s balonom

– karakteristike balona

– komponente i sustav

– instrumenti i oprema

– korištenje liste provjera i postupci

Vježba 2: Priprema leta

– dokumentacija i oprema

– meteorološka prognoza i aktualnosti

– planiranje leta (NOTAM, struktura zračnog prostora, osjetljiva područja (npr. područja zaštićene prirode), očekivani pravac leta i udaljenosti, moguća mjesta slijetanja)

– mjesto uzlijetanja (suglasnost vlasnika, odnosno korisnika zemljišta, odabir mjesta uzlijetanja, ponašanje, susjedni tereni)

– proračun opterećenja

Vježba 3: Priprema posade i putnika

– odjeća

– priprema posade

– priprema putnika

Vježba 4: Sastavljanje i priprema balona

– nadzor prisutnih promatrača

– pripremanje kupole, košare (baloni s mrežom)

– pripremanje kupole, košare (baloni bez mreže)

– provjera balasta

Vježba 5: Napuhivanje kupole

– nadzor prisutnih promatrača

– postupak napuhivanja kupole u skladu s letačkim priručnikom proizvođača,

– izbjegavanje pražnjenja elektrostatičkog naboja

Vježba 6: Uzlijetanje pri različitim jačinama vjetra

– priprema i provjere prije uzlijetanja

– priprema za kontrolirano uzdizanje

– »DRŽITE ME / PUSTITE ME« postupak zemaljske posade

– procjena jačine vjetra i uočavanje prepreka

– priprema za izbjegavanje lažnog uzgona

Vježba 7: Uspon na visinu leta

– uspon unaprijed određenom brzinom uspinjanja

– postupci osmatranja

– učinak temperature kupole

– najveća brzina uspona prema letačkom priručniku proizvođača

– održavanje odabrane visine

Vježba 8: Horizontalan let

– održavanje visine leta korištenjem instrumenata i orijentira,

– korištenje odzračnog otvora na vrhu kupole (ako je primjenjivo).

Vježba 9: Spuštanje na visinu leta

– spuštanje određenom brzinom spuštanja,

– brzo spuštanje,

– postupci osmatranja,

– najveća brzina spuštanja prema letačkom priručniku proizvođača,

– korištenje glavnog odzračnog otvora,

– zadržavanje na odabranoj visini.

Vježba 10: Slučajevi nevolje i hitnosti

– zatvoren odzračni ventil tijekom polijetanja i uspinjanja

– istjecanje plina

– udar u električne vodove

– izbjegavanje prepreka

– oštećenje kupole u letu

– neispravnost glavnog odzračnog otvora.

Vježba 11: Navigacija

– izbor navigacijskih karata

– ucrtavanje očekivane rute

– upisivanje pozicije i vremena

– izračunavanje udaljenosti, brzine i potrošnje goriva

– maksimalna visina (kontrola letenja, vrijeme, temperatura kupole)

– planiranje unaprijed

– praćenje razvoja meteorološke situacije i djelovanja u skladu s time,

– praćenje potrošnje goriva i temperature kupole

– komunikacija s kontrolom letenja (ako je primjenjivo)

– komunikacija sa zemaljskom posadom

– korištenje GPS uređaja (ako je primjenjivo)

Vježba 12: Korištenje balasta

– minimalni balast

– raspored i osiguranje balasta

– potreban balast i očekivana potrošnja balasta

– rezerva balasta

Vježba 13: Nizak prilaz

– provjera prije slijetanja

– priprema putnika za slijetanje

– odabir mjesta slijetanja

– brzina spuštanja

– korištenje balasta i glavnog odzračnog otvora,

– korištenje zaustavnog užeta (ako je primjenjivo)

– postupak osmatranja

– nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja

Vježba 14: Visok prilaz

– provjera prije slijetanja

– priprema putnika za slijetanje

– odabir mjesta slijetanja

– brzina spuštanja

– korištenje balasta i glavnog odzračnog otvora,

– korištenje zaustavnog užeta (ako je primjenjivo)

– postupak osmatranja

– nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja

Vježba 15: Nisko letenje

– korištenje balasta i glavnog odzračnog otvora,

– postupak osmatranja

– izbjegavanje niskih prepreka

– izbjegavanje zaštićenih područja

– pristojan odnos prema vlasnicima zemljišta

Vježba 16: Slijetanje pri različitim jačinama vjetra

– provjera prije slijetanja

– priprema putnika prije slijetanja

– odabir mjesta slijetanja

– turbulencije (u slučaju slijetanja pri jakom vjetru)

– korištenje balasta glavnog odzračnog otvora,

– postupak osmatranja

– korištenje poteznog ventila za trenutno otvaranje kupole (rip panel)

– povlačenje

– ispuhivanje

– izbjegavanja elektrostatičkog pražnjenja

– pristojan odnos prema vlasnicima zemljišta

Vježba 17: Prvi samostalan let

– priprema nadziranog leta

– priprema, promatranje i razrada leta nastavnika

B. OKVIRNI PROGRAM LETAČKOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PROŠIRENJE POVLASTICA DODIJELJENIH DOZVOLOM PILOTA BALONA NA LETENJE SPUTANIM BALONOM

1. Svrha ovoga programa je osposobljavanje imatelja dozvole pilota balona za izvođenje letova sputanim balonom.

2. Program osposobljavanja treba obuhvaćati sljedeće:

– zemaljska priprema

– meteorološka priprema

– točke sputavanja (uz vjetar, niz vjetar)

– užad za sputavanje (sustav sa tri točke)

– ograničenje najveće težine

– nadzor prisutnih promatrača

– priprema i provjere prije uzlijetanja

– zagrijavanje zraka za kontrolirano uzdizanje

– »DRŽITE ME / PUSTITE ME« postupak zemaljske posade

– procjena brzine uzdizanja

– procjena jačine vjetra i uočavanje prepreka

– uzlijetanje i kontrolirano uspinjanje (do visine od najmanje 20 m)

C. OKVIRNI PROGRAM LETAČKOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PROŠIRENJE POVLASTICA DODIJELJENIH DOZVOLOM PILOTA BALONA – LETENJE BALONOM UZGONJENIM VRUĆIM ZRAKOM NA LETENJE ZRAČNIM BRODOM UZGONJENIM VRUĆIM ZRAKOM

Preduvjet proširenju povlastica na zračne brodove uzgonjene vrućim zrakom je važeća dozvola pilota balona s povlasticom za letenje balonom uzgonjenim vrućim zrakom zato jer se zračni brod uzgonjen vrućim zrakom pri otkazu motora ponaša jednako kao balon uzgonjen vrućim zrakom.

Vježba 1: Upoznavanje sa zračnim brodom uzgonjenim vrućim zrakom

– karakteristike zračnog broda uzgonjenog vrućim zrakom

– komponente i sustav

– instrumenti i oprema

– korištenje liste provjera i postupci

Vježba 2: Priprema leta

– dokumentacija i oprema

– meteorološka prognoza i aktualnosti

– planiranje leta (NOTAM, struktura zračnog prostora, osjetljiva područja (npr. područja zaštićene prirode), očekivani pravac leta i udaljenosti, moguća mjesta slijetanja)

– mjesto uzlijetanja (suglasnost vlasnika, odnosno korisnika zemljišta, odabir mjesta uzlijetanja, ponašanje, susjedni tereni)

– proračun opterećenja

Vježba 3: Priprema posade i putnika

– odjeća

– priprema posade

– priprema putnika

Vježba 4: Sastavljanje i priprema zračnog broda

– nadzor prisutnih promatrača

– pripremanje kupole, košare, gorionika i motora

– testiranje gorionika

– korištenje užeta za privezivanje

– provjera prije napuhivanja

Vježba 5: Napuhivanje kupole

– nadzor prisutnih promatrača

– napuhivanje hladnim zrakom

– upotreba ventilatora

– zagrijavanje zraka

Vježba 6: Motor

– upoznavanje s osnovnim dijelovima i upravljačkim polugama

– upoznavanje načina korištenja i provjere ispravnosti rada motora

– provjera ispravnosti rada motora prije uzlijetanja

Vježba 7: Izjednačavanje tlaka

– korištenje ventilatora za izjednačavanje tlaka

– nadtlak i uravnoteženje između tlaka i temperature

– granične vrijednosti tlaka

Vježba 8: Uzlijetanje

– priprema i provjere prije uzlijetanja

– zagrijavanje zraka za kontrolirano uzdizanje

– »DRŽITE ME / PUSTITE ME« postupak zemaljske posade

– procjena jačine vjetra i uočavanje prepreka

– priprema za izbjegavanje lažnog uzgona

Vježba 9: Uspon na visinu leta

– uspon unaprijed određenom brzinom uspinjanja

– učinak temperature i tlaka kupole

– najveća brzina uspona prema letačkom priručniku proizvođača

– održavanje odabrane visine

Vježba 10: Horizontalan let

– održavanje visine leta korištenjem instrumenata i orijentira,

– održavanje visine leta pri različitim horizontalnim brzinama uzimajući u obzir aerodinamički uzgon

Vježba 11: Spuštanje na visinu leta

– spuštanje određenom brzinom spuštanja,

– najveća brzina spuštanja prema letačkom priručniku proizvođača,

– korištenje glavnog odzračnog otvora i bočnih odzračnih otvora ako postoje,

– zadržavanje na odabranoj visini.

Vježba 12A: Slučajevi nevolje i hitnosti - sustavi

– kvar motora

– kvar sustava za nadzor tlaka u kupoli

– kvar kormila smjera

– kvar pilot-gorionika

– kvar glavnog gorionika, propuštanje ventila, gašenje plamena, ponovno paljenje

– istjecanje plina

– previsoka temperatura kupole

– oštećenje kupole u letu

Vježba 12B: Ostali slučajevi nevolje i hitnosti

– aparati za gašenje požara

– požar na terenu

– požar u zrak

– udar u električne vodove

– izbjegavanje prepreka

– Oprema za slučaj nevolje i hitnosti i vježba napuštanja zračnog brada

Vježba 13: Navigacija

– izbor navigacijskih karata

– ucrtavanje očekivane rute

– upisivanje pozicije i vremena

– izračunavanje udaljenosti, brzine i potrošnje goriva

– maksimalna visina (kontrola letenja, vrijeme, temperatura kupole)

– planiranje unaprijed

– praćenje razvoja meteorološke situacije i djelovanja u skladu s time,

– praćenje potrošnje goriva, te temperature i tlaka kupole

– komunikacija s kontrolom letenja (ako je primjenjivo)

– komunikacija sa zemaljskom posadom

– korištenje GPS uređaja (ako je primjenjivo)

Vježba 14: Korištenje plina i tekućeg goriva

– sustav rezervoara za tekuće gorivo motora

– povezivanje spremnika plina i sustav gorionika

– pilot gorionik

– potrebne količine plina i očekivana potrošnja tekućeg goriva za motor

– stanje plina i tlak

– rezerva plina i rezerva tekućeg goriva

– mjerači sadržaja spremnika plina i spremnika tekućeg goriva

Vježba 15: Prilaz na slijetanje

– provjera prije slijetanja

– odabir mjesta slijetanja u smjeru vjetra

– korištenje gorionika i motora,

– postupak osmatranja

– nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja

Vježba 16: Prilaz sa simulacijom otkaza motora

– provjera prije slijetanja

– odabir mjesta slijetanja

– korištenje samo gorionika

– postupak osmatranja

– nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja

Vježba 17: Nisko letenje

– korištenje gorionika i motora

– postupak osmatranja

– izbjegavanje niskih prepreka

– izbjegavanje zaštićenih područja

– pristojan odnos prema vlasnicima zemljišta

Vježba 18: Smjerno upravljanje

– procjena smjera i jačine vjetra

– korekcija zanosa vjetra i letenje u željenom smjeru

Vježba 19: Slijetanje

– provjere prije slijetanja

– korištenje gorionika i motora

– postupak osmatranja

– ispuhivanje

– pristojan odnos prema vlasnicima zemljišta

D. OKVIRNI PROGRAM LETAČKOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PROŠIRENJE POVLASTICA DODIJELJENIH DOZVOLOM PILOTA BALONA NA LETENJE BALONOM DRUGOG RAZREDA ILI DRUGE ZAPREMINSKE GRUPE

1. Svrha ovoga programa je osposobljavanje imatelja dozvole pilota balona za izvođenje letova balonom drugog razreda ili druge zapreminske grupe.

2. Proširenje povlastica imatelju dozvole pilota balona na letenje balonima grupe B vrijedi i za letenje balonima grupe A. Isto tako, proširenje povlastica na letenje balonima grupe C vrijedi i za letenje balonima grupa A i B. Nastavno, proširenje povlastica na letenje balonima grupe D vrijedi i za letenje balonima grupa A, B i C.

3. Sadržaj ovoga programa osposobljavanja jednak je sadržaju programa osposobljavanja za stjecanje dozvole pilota balona za odgovarajući razred, opisan u točki A. ovoga Dodatka.

DODATAK 3.

SADRŽAJI PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA I PROVJERA LETAČKE SPOSOBNOSTI

A. SADRŽAJ PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA ZA STJECANJE DOZVOLE PILOTA BALONA

1. Kandidat treba izabrati mjesto uzlijetanja balona ovisno o stvarnim meteorološkim uvjetima, području koje se planira preletjeti i mogućim pogodnim mjestima slijetanja. Odgovornost kandidata je ukrcaj potrebne opreme i dokumentacije, te priprema leta.

2. Kandidat treba ispitivaču jasno navesti sve dužnosti i provjere koje provodi. Provjere treba provoditi u skladu s letačkim priručnikom i/ili listom provjera balona kojim se provodi ispitni let. Tijekom prijeletne pripreme kandidat treba ispitivaču objasniti kako se obavlja priprema posade i putnika za let i pokazati sposobnost kontroliranja eventualne gužve. Proračun opterećenja kandidat treba izvesti u skladu s letačkim priručnikom balona kojim se provodi ispitni let.

3. Tijekom ispitnog leta kandidat treba pokazati:

a) sposobnost upravlja balonom u okviru propisanih ograničenja letenja,

b) smireno i točno izvođenje letačkih manevara,

c) zrakoplovne vještine i sposobnost donošenja odluka,

d) primjenu zrakoplovnih znanja,

e) sposobnost upravljanja balonom tijekom cijelog leta na način da ne dovede u pitanje uspješan završetak svih postupaka i manevara.

4. Sadržaj ispitnog leta (balon uzgonjen vrućim zrakom):

Sekcija 1 – Priprema, napuhivanje balona i uzlijetanje

a) Prijeletna priprema (dokumentacija, plana leta, NOTAM, meteorološka izvješća),

b) Prijeletni pregled balona,

c) Izračun opterećenja,

d) Priprema posade i putnika,

e) Sklapanje balona,

f) Napuhivanje i prijeletni postupci,

g) Uzlijetanje,

h) Koordinacija s kontrolom letenja.

Sekcija 2 – Općenito upravljanje balonom

a) Uzdizanje do razine leta,

b) Horizontalan let,

c) Spuštanje do razine leta,

d) Letenje na malim visinama,

e) Koordinacija s kontrolom letenja.

Sekcija 3 – Postupci na ruti

a) Računska navigacija i korištenje navigacijske karte,

b) Označavanje pozicija i vremena,

c) Orijentacija, struktura zračnog prostora,

d) Održavanje stalne visine,

e) Upravljanje gorivom,

f) Komuniciranje sa zemaljskom posadom,

g) Koordiniranje s kontrolom letenja.

Sekcija 4 – Postupci prilaza na slijetanje i slijetanja

a) Niski prilaz, prekid prilaza, nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja,

b) Visok prilaz, prekid prilaza, nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja,

c) Provjere prije slijetanja,

d) Priprema posade i putnika za slijetanje,

e) Odabir mjesta slijetanja,

f) Slijetanje, povlačenje i ispuhivanje balona,

g) Koordiniranje s kontrolom letenja,

h) Postupci nakon slijetanja.

Sekcija 5 – Postupci u slučaju nevolje i hitnosti (mogu se kombinirati zajedno s postupcima sekcija 1 do 4)

a) Simulacija požara na zemlji i u zraku,

b) Simulacija kvara pilot-gorionika i glavnog gorionika,

c) Ostali postupci u slučaju nevolje sukladno letačkom priručniku,

d) Usmeno ispitivanje.

5. Sadržaj ispitnog leta (balon uzgonjen plinom):

Sekcija 1 – Priprema, napuhivanje balona i uzlijetanje

a) Prijeletna priprema (dokumentacija, plana leta, NOTAM, meteorološka izvješća),

b) Prijeletni pregled balona,

c) Izračun opterećenja,

d) Priprema posade i putnika,

e) Sklapanje balona,

f) Napuhivanje i prijeletni postupci,

g) Uzlijetanje,

h) Koordinacija s kontrolom letenja.

Sekcija 2 – Općenito upravljanje balonom

a) Uzdizanje do razine leta,

b) Horizontalan let,

c) Spuštanje do razine leta,

d) Letenje na malim visinama,

e) Koordinacija s kontrolom letenja.

Sekcija 3 – Postupci na ruti

a) Računska navigacija i korištenje navigacijske karte,

b) Označavanje pozicija i vremena,

c) Orijentacija, struktura zračnog prostora,

d) Održavanje stalne visine,

e) Upravljanje balastom,

f) Komuniciranje sa zemaljskom posadom,

g) Koordiniranje s kontrolom letenja.

Sekcija 4 – Postupci prilaza na slijetanje i slijetanja

a) Niski prilaz, prekid prilaza, nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja,

b) Visok prilaz, prekid prilaza, nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja,

c) Provjere prije slijetanja,

d) Priprema posade i putnika za slijetanje,

e) Odabir mjesta slijetanja,

f) Slijetanje, povlačenje i ispuhivanje balona,

g) Koordiniranje s kontrolom letenja,

h) Postupci nakon slijetanja.

Sekcija 5 – Postupci u slučaju nevolje i hitnosti (mogu se kombinirati zajedno s postupcima sekcija 1 do 4)

a) Simulacija zatvorene cijevi za punjenje plinom tijekom uzlijetanja i uzdizanja,

b) Simulacija kvara ventila ili padobrana odzračnog otvora,

c) Ostali postupci u slučaju nevolje sukladno letačkom priručniku,

d) Usmena pitanja.

B. SADRŽAJ PROVJERE LETAČKE SPOSOBNOSTI ZA PROŠIRENJE POVLASTICA DODIJELJENIH DOZVOLOM PILOTA BALONA, LETENJE BALONOM UZGONJENIM VRUĆIM ZRAKOM NA LETENJE ZRAČNIM BRODOM UZGONJENIM VRUĆIM ZRAKOM

1. Kandidat treba izabrati mjesto uzlijetanja zračnog broda ovisno o stvarnim meteorološkim uvjetima, području koje se planira preletjeti i mogućim pogodnim mjestima slijetanja. Odgovornost kandidata je ukrcaj potrebne opreme i dokumentacije, te priprema leta.

2. Kandidat treba ispitivaču jasno navesti sve dužnosti i provjere koje provodi. Provjere treba provoditi u skladu s letačkim priručnikom i/ili listom provjera zračnog broda kojim se provodi provjera letačke sposobnosti. Tijekom prijeletne pripreme kandidat treba ispitivaču objasniti kako se obavlja priprema posade i putnika za let i pokazati sposobnost kontroliranja eventualne gužve. Proračun opterećenja kandidat treba izvesti u skladu s letačkim priručnikom zračnog broda kojim se provodi provjera letačke sposobnosti.

3. Tijekom provjere letačke sposobnosti kandidat treba pokazati:

a) sposobnost upravlja zračnim brodom u okviru propisanih ograničenja letenja,

b) smireno i točno izvođenje letačkih manevara,

c) zrakoplovne vještine i sposobnost donošenja odluka,

d) primjenu zrakoplovnih znanja i

e) sposobnost upravljanja zračnim brodom tijekom cijelog leta na način da ne dovede u pitanje uspješan završetak svih postupaka i manevara.

4. Sadržaj provjere letačke sposobnosti:

Sekcija 1 – Priprema, napuhivanje balona i uzlijetanje

a) Prijeletna priprema (dokumentacija, plana leta, NOTAM, meteorološka izvješća),

b) Prijeletni pregled zračnog broda,

c) Izračun opterećenja,

d) Priprema posade i putnika,

e) Sklapanje zračnog broda,

f) Napuhivanje i prijeletni postupci,

g) Uzlijetanje,

h) Koordinacija s kontrolom letenja.

Sekcija 2 – Općenito upravljanje zračnim brodom

a) Uzdizanje do razine leta,

b) Horizontalan let,

c) Spuštanje do razine leta,

d) Letenje na malim visinama,

e) Koordinacija s kontrolom letenja.

Sekcija 3 – Postupci na ruti

a) Računska navigacija i korištenje navigacijske karte,

b) Označavanje pozicija i vremena,

c) Orijentacija, struktura zračnog prostora,

d) Usmjeravanje zračnog broda u zadanom smjeru,

e) Održavanje stalne visine,

f) Upravljanje gorivom,

g) Komuniciranje sa zemaljskom posadom,

h) Koordiniranje s kontrolom letenja.

Sekcija 4 – Postupci prilaza na slijetanje i slijetanja

a) Prilaz, prekid prilaza i nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja,

b) Provjere prije slijetanja,

c) Odabir mjesta slijetanja,

d) Slijetanje, i ispuhivanje kupole zračnog broda,

e) Koordiniranje s kontrolom letenja,

f) Postupci nakon slijetanja.

Sekcija 5 – Postupci u slučaju nevolje i hitnosti (mogu se kombinirati zajedno s postupcima sekcija 1 do 4)

a) Simulacija požara na zemlji i u zraku,

b) Simulacija kvara pilot-gorionika, glavnog gorionika i motora,

c) Prilaz uz simulaciju otkaza motora, prekid prilaza i nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja,

d) Ostali postupci u slučaju nevolje sukladno letačkom priručniku,

e) Usmeno ispitivanje.

C. SADRŽAJ PROVJERE LETAČKE SPOSOBNOSTI PILOTA BALONA ZA OTKLANJANJE OGRANIČENJA POVLASTICA DODIJELJENIH DOZVOLOM PILOTA BALONA, LETENJE BEZ NAKNADE U NEKOMERCIJALNIM OPERACIJAMA

1. Kandidat treba izabrati mjesto uzlijetanja balona ovisno o stvarnim meteorološkim uvjetima, području koje se planira preletjeti i mogućim pogodnim mjestima slijetanja. Odgovornost kandidata je ukrcaj potrebne opreme i dokumentacije, te priprema leta. Kandidat mora obaviti dva leta u svrhu provjere letačke sposobnosti u ukupnom trajanju od najmanje 60 minuta.

2. Kandidat treba ispitivaču jasno navesti sve dužnosti i provjere koje provodi. Provjere treba provoditi u skladu s letačkim priručnikom i/ili listom provjera balona kojim se provodi provjera letačke sposobnosti. Tijekom prijeletne pripreme kandidat treba ispitivaču objasniti kako se obavlja priprema posade i putnika za let i pokazati sposobnost kontroliranja eventualne gužve. Proračun opterećenja kandidat treba izvesti u skladu s letačkim priručnikom balona kojim se provodi provjera letačke sposobnosti.

3. Tijekom provjere letačke sposobnosti kandidat treba pokazati:

a) sposobnost upravlja balonom u okviru propisanih ograničenja letenja,

b) smireno i točno izvođenje letačkih manevara,

c) zrakoplovne vještine i sposobnost donošenja odluka,

d) primjenu zrakoplovnih znanja,

e) sposobnost upravljanja balonom tijekom cijelog leta na način da ne dovede u pitanje uspješan završetak svih postupaka i manevara.

4. Slijedeća ograničenja navedena su kao općenit naputak. Ispitivač će uzeti u obzir uvjete turbulencije, upravljivost i operativne karakteristike balona uzgonjenog vrućim zrakom kojim se provodi provjera letačke sposobnosti:

– visina tijekom normalnog leta ± 100 stopa,

– visina tijekom leta uz simulaciju postupaka u slučaju nevolje i hitnosti ± 150 stopa.

5. Sadržaj provjere letačke sposobnosti (baloni uzgonjeni vrućim zrakom):

Sekcija 1 – Priprema, napuhivanje balona i uzlijetanje

a) Prijeletna priprema (dokumentacija, plana leta, NOTAM, meteorološka izvješća),

b) Prijeletni pregled balona,

c) Izračun opterećenja,

d) Priprema posade,

e) Priprema putnika,

f) Sklapanje balona,

g) Napuhivanje i prijeletni postupci,

h) Uzlijetanje,

i) Koordinacija s kontrolom letenja.

Sekcija 2 – Općenito upravljanje balonom

a) Uzdizanje do razine leta,

b) Horizontalan let,

c) Spuštanje do razine leta,

d) Letenje na malim visinama,

e) Koordinacija s kontrolom letenja.

Sekcija 3 – Postupci na ruti

a) Računska navigacija i korištenje navigacijske karte,

b) Označavanje pozicija i vremena,

c) Orijentacija, struktura zračnog prostora,

d) Održavanje stalne visine,

e) Upravljanje gorivom,

f) Komuniciranje sa zemaljskom posadom,

g) Koordiniranje s kontrolom letenja.

Sekcija 4 – Postupci prilaza na slijetanje i slijetanja

a) Niski prilaz, prekid prilaza, nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja,

b) Visok prilaz, prekid prilaza, nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja,

c) Provjere prije slijetanja,

d) Priprema posade i putnika za slijetanje,

e) Odabir mjesta slijetanja,

f) Slijetanje, povlačenje i ispuhivanje balona,

g) Koordiniranje s kontrolom letenja,

h) Postupci nakon slijetanja.

Sekcija 5 – Postupci u slučaju nevolje i hitnosti (mogu se kombinirati zajedno s postupcima sekcija 1 do 4)

a) Simulacija požara na zemlji i u zraku,

b) Simulacija kvara pilot-gorionika i glavnog gorionika,

c) Simulacija pogoršanja zdravlja putnika,

d) Ostali postupci u slučaju nevolje sukladno letačkom priručniku,

e) Usmeno ispitivanje.

6. Sadržaj provjere letačke sposobnosti (baloni uzgonjeni plinom):

Sekcija 1 – Priprema, napuhivanje balona i uzlijetanje

a) Prijeletna priprema (dokumentacija, plana leta, NOTAM, meteorološka izvješća),

b) Prijeletni pregled balona,

c) Izračun opterećenja,

d) Priprema posade,

e) Priprema putnika,

f) Sklapanje balona,

g) Napuhivanje i prijeletni postupci,

h) Uzlijetanje,

i) Koordinacija s kontrolom letenja.

Sekcija 2 – Općenito upravljanje balonom

a) Uzdizanje do razine leta,

b) Horizontalan let,

c) Spuštanje do razine leta,

d) Letenje na malim visinama,

e) Koordinacija s kontrolom letenja.

Sekcija 3 – Postupci na ruti

a) Računska navigacija i korištenje navigacijske karte,

b) Označavanje pozicija i vremena,

c) Orijentacija, struktura zračnog prostora,

d) Održavanje stalne visine,

e) Upravljanje balastom,

f) Komuniciranje sa zemaljskom posadom,

g) Koordiniranje s kontrolom letenja.

Sekcija 4 – Postupci prilaza na slijetanje i slijetanja

a) Niski prilaz, prekid prilaza, nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja,

b) Visok prilaz, prekid prilaza, nastavak leta u slučaju promašivanja mjesta slijetanja,

c) Provjere prije slijetanja,

d) Priprema posade i putnika za slijetanje,

e) Odabir mjesta slijetanja,

f) Slijetanje, povlačenje i ispuhivanje balona,

g) Koordiniranje s kontrolom letenja,

h) Postupci nakon slijetanja.

Sekcija 5 – Postupci u slučaju nevolje i hitnosti (mogu se kombinirati zajedno s postupcima sekcija 1 do 4)

a) Simulacija zatvorene cijevi za punjenje plinom tijekom uzlijetanja i uzdizanja

b) Simulacija kvara ventila ili padobrana odzračnog otvora

c) Simulacija pogoršanja zdravlja putnika,

d) Ostali postupci u slučaju nevolje sukladno letačkom priručniku,

e) Usmeno ispitivanje.

DODATAK 4.

OBRAZAC KNJIŽICE LETENJA ZA PILOTE BALONA

Knjižica letenja omogućava pilotu vođenje evidencije o naletu na konvencionalan način tako da osigurava trajni zapis. Piloti koji lete različite kategorije zrakoplova trebaju za svaku kategoriju imati zasebnu knjižicu letenja.

1. Zapisi u knjižicu letenja trebaju biti upisani tintom ili neizbrisivom olovkom, čim je prije moguće nakon svakog leta.

2. Knjižica letenja u koju se upisuju letovi balonom treba sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) Osobne podatke: prezime i ime, te adresu pilota imatelja knjižice letenja,

b) Za svaki let:

– datum leta,

– mjesto i vrijeme uzlijetanja i slijetanja,

– tip (izvedba, model, varijacija tipa) i registracija zrakoplova,

– razred balona,

– ukupno vrijeme leta (nalet),

– dužnost tijekom leta (zapovjednik, pilot, učenik pilot, nastavnik, ispitivač),

– uvjeti letenja (dan, noć),

– udaljenost preleta,

– ovjera.

3. Zbrajanje naleta

a) Nalet u svojstvu zapovjednika balona može se zbrajati u sljedećim slučajevima:

– Kada pilot balona tijekom leta obnaša dužnost zapovjednika,

– Kada učenik pilot balona leti samostalno,

– Kada nastavnik letenja tijekom leta obnaša dužnost nastavnika ili ispitivača.

b) Nalet u svojstvu nastavnika letenja balonom može se zbrajati u slučajevima kada pilot balona tijekom leta obnaša dužnost nastavnika letenja ili ispitivača,

4. Prihvatljive su knjižice dimenzije standardnog formata od najmanjeg A6 do najviše A4 sa čvrsto uvezanim i numeriranim stranicama.

DODATAK 5.

OBRAZAC DOZVOLE PILOTA BALONA

1. Obrazac dozvole pilota balona (prednja stranica) dimenzije 95x75 mm.

2. Obrazac dozvole pilota balona (zadnja stranica) dimenzije 95x75 mm.

3. Obrazac potvrde o valjanosti (prednja stranica) dimenzije 95x75 mm.

4. Obrazac potvrde o valjanosti (zadnja stranica) dimenzije 95x75 mm.