Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pomoćnom zrakoplovnom osoblju koje obavlja poslove upravljanja i održavanja ATM opreme odobrene za operativno korištenje

NN 29/2011 (9.3.2011.), Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pomoćnom zrakoplovnom osoblju koje obavlja poslove upravljanja i održavanja ATM opreme odobrene za operativno korištenje

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

627

Na temelju članka 142. točka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA, PRODUŽAVANJA I OBNAVLJANJA DOZVOLA I OVLAŠTENJA POMOĆNOM ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU KOJE OBAVLJA POSLOVE UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ATM OPREME ODOBRENE ZA OPERATIVNO KORIŠTENJE

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

a) uvjeti i način stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvola i ovlaštenja pomoćnom zrakoplovnom osoblju koje obavlja poslove upravljanja i održavanja ATM opreme odobrene za operativno korištenje vezane uz sigurnost zračnog prometa (u daljnjem tekstu: zrakoplovno-tehničko osoblje),

b) uvjeti kojima moraju udovoljavati operativna organizacija, organizacija koja provodi osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja (u daljnjem tekstu: organizacija za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja) i organizacija koja izdaje dozvole i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkom osoblju (u daljnjem tekstu: organizacija za izdavanje dozvola i ovlaštenja).

(2) Poslovi iz stavka 1. točke a) ovoga članka uključuju:

a) preventivno održavanje CNS/ATM sustava i uređaja;

b) korektivno održavanje CNS/ATM sustava i uređaja;

c) umjeravanje sustava za zrakoplovnu navigaciju na zemlji i iz zraka;

d) instalaciju CNS/ATM sustava i uređaja;

e) provjeru i certifikaciju CNS/ATM sustava i uređaja glede spremnosti za operativni rad;

f) nadzor, kontrolu i upravljanje operativnim CNS/ATM sustavima i uređajima;

g) promjene i nadogradnje operativnih CNS/ATM sustava.

Pojmovi

Članak 2.

U smislu odredaba ovoga Pravilnika, pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:

1. ATM oprema odobrena za operativno korištenje: svi zrakoplovno-tehnički sustavi, objekti i uređaji koje izravno ili neizravno koriste korisnici zračnog prostora (npr. objekti zemaljske navigacije), ili koji se koriste prilikom pružanja operativnih usluga upravljanja zračnim prometom. To su sustavi, objekti ili uređaji kojima se operativno koristi i nadzire ih operativna organizacija ili pružatelj usluga upravljanja zračnim prometom, u svrhu zračne plovidbe. Takva oprema koja služi za izvođenje zadaća vezanih za upravljanje zračnim prometom može biti dostupna na tržištu ili se može posebno izraditi na temelju specifičnih zahtjeva koji proizlaze iz upravljanja zračnim prometom;

2. CNS/ATM sustavi: komunikacijski, navigacijski i nadzorni sustavi koji se, primjenjujući analognu i digitalnu tehnologiju i uključujući satelitske sustave, zajedno s različitim stupnjevima automatizacije, koriste za pomoć cjelovitom globalnom sustavu upravljanja zračnim prometom;

3. kvalifikacija: područje komunikacije ili navigacije ili nadzora ili obrade podataka za koje je osoba koja pripada zrakoplovno-tehničkom osoblju osposobljena da može obavljati poslove iz tog područja;

4. odobreni program osposobljavanja: program koji osigurava odgovarajuću razinu stručne sposobnosti zrakoplovno-tehničkog osoblja da bi moglo izvršavati svoje poslove, koji u sebi može uključivati i praktičnu primjenu stečenog znanja i vještina;

5. operativna organizacija: organizacija odgovorna za pružanje usluga inženjeringa i tehničkih usluga koje služe kao podrška operativnim uslugama u zračnom prometu, te uslugama komunikacije, navigacije i nadzora;

6. organizacija: ustrojstvena jedinica, služba ili odjel operativne organizacije;

7. organizacija za izdavanje dozvola i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja: unutarnja ustrojstvena jedinica operativne organizacije, koja je nadležna za izdavanje, obnavljanje i produžavanje dozvola i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja;

8. organizacija za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja: unutarnja ustrojstvena jedinica operativne organizacije, koja je nadležna za osiguravanje osposobljenosti zrakoplovno-tehničkog osoblja;

9. ovlaštenje: dokaz na kojoj konkretno opremi ili sustavu je osoba koja pripada zrakoplovno-tehničkom osoblju ovlaštena raditi svoje poslove vezane uz sigurnost zračnog prometa;

10. psihoaktivne supstance: alkohol, opioidi, kanaboidi, sedativi i hipnotici, kokain, drugi psihostimulansi, halucinogeni, isparljiva otapala; kava i duhanski proizvodi su isključeni;

11. stručnost (competence): posjedovanje tražene razine znanja, vještina i iskustva, u cilju sigurnog i učinkovitog obavljanja poslova vezanih uz sigurnost zračnog prometa;

12. osoblje treće strane: osoblje koje nije zaposleno u operativnoj organizaciji, ali obavlja poslove na temelju drugih sporazuma;

13. zrakoplovno-tehničko osoblje: pomoćno zrakoplovno osoblje koje obavlja poslove vezane uz sigurnost zračnog prometa tako što upravlja i održava ATM opremu odobrenu za operativno korištenje.

DIO DRUGI
UVJETI SIGURNOSTI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKO OSOBLJE, OPERATIVNA ORGANIZACIJA, ORGANIZACIJA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA, ORGANIZACIJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA I OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA I AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

Opći uvjeti sigurnosti

Članak 3.

(1) Opći uvjeti iz ovoga članka primjenjuju se na zrakoplovno-tehničko osoblje, operativnu organizaciju, organizaciju za izdavanje dozvola, organizaciju za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja i Agenciju za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Osobe koje pripadaju zrakoplovno-tehničkom osoblju dužne su kod izvođenja poslova vezanih uz sigurnost zračnog prometa voditi računa:

a) da imaju potrebnu stručnost, posjeduju važeću dozvolu i pripadajuća važeća ovlaštenja potrebna za poslove koje rade, izdane u skladu s ovim Pravilnikom;

b) da održavaju stručnu sposobnost na način da redovito rade na sustavima za koje imaju ovlaštenja sukladno intervalima koje propisuje operativna organizacija u Shemi stručnosti (Competence Scheme);

c) mora udovoljavati uvjetima za zdravstvenu sposobnost za obavljanje određenih poslova za koje je to potrebno (npr. rad na visini).

(3) Operativna organizacija dužna je kao dio svoje sveukupne odgovornosti za pravilno izvođenje poslova vezanih uz sigurnost zračne plovidbe (safety related tasks) osigurati da zrakoplovno-tehničko osoblje posjeduje zahtjevanu stručnost potrebnu za sigurno obavljanje takvih poslova za koje su nadležni, kao i da ispunjava važeće uvjete zdravstvene sposobnosti.

(4) Operativna organizacija utvrđuje uvjete zdravstvene sposobnosti kojima mora udovoljavati zrakoplovno-tehničko osoblje. Utvrđene uvjete zdravstvene sposobnosti odobrava Agencija.

(5) Agencija je dužna kroz primjenu odgovarajućih regulatornih načela i postupaka, osigurati stručnost organizacija i zrakoplovno-tehničkog osoblja. Agencija je dužna pomagati operativnoj organizaciji u utvrđivanju zadaća za koje se smatra da su povezane sa sigurnošću tijekom pružanja usluga u zračnom prometu ili koje podupiru pružanje usluga u zračnom prometu.

Posebni uvjeti sigurnosti kojima mora udovoljavati operativna organizacija

Članak 4.

(1) Uz opće uvjete sigurnosti iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, operativna organizacija dužna je prilikom raspoređivanja zrakoplovno-tehničkog osoblja na poslove upravljanja i održavanja ATM opreme odobrene za operativno korištenje i prilikom kontinuiranog nadzora njihovog rada ispunjavati sljedeće posebne uvjete sigurnosti:

a) zaposliti dovoljan broj kvalificiranog i stručnog zrakoplovno-tehničkog osoblja.

b) osigurati da je zrakoplovno-tehničko osoblje odgovarajuće osposobljeno i kvalificirano za obavljanje dodijeljenih zadaća;

c) osigurati uvjete da zrakoplovno-tehničko osoblje:

– posjeduje i održava znanje potrebno za dobru upućenost u usluge u zračnom prometu koje podupiru te stvarne i moguće učinke svog rada na sigurnost navedenih usluga;

– posjeduje i održava potrebno znanje o ograničenjima koja se primjenjuju kod obavljanja poslova u svezi sigurnosti;

d) osigurati da su dokumentirani i dostupni Agenciji na njezin zahtjev dokazi o raspoređivanju i kvalifikacijama zrakoplovno-tehničkog osoblja za obavljanje poslova u svezi sigurnosti, a posebice:

– postojanje odgovarajuće stručne sposobnosti osoblja koje obavlja poslove u svezi sigurnosti i udovoljavanje zahtjevima koji mogu proizaći iz nadzora sigurnosti u skladu sa člankom 6. točkom b) ovoga Pravilnika.;

– politike i kvalifikacijske sheme zrakoplovno-tehničkog osoblja u operativnoj organizaciji;

– stručnu sposobnost, specijalizaciju i redovite provjere osoblja operativne organizacije;

– politiku osposobljavanja i planove osposobljavanja zrakoplovno-tehničkog osoblja operativne organizacije;

– evidenciju o osposobljavanju zrakoplovno-tehničkog osoblja operativne organizacije;

– postupke operativne organizacije za nadzor nekvalificiranog osoblja;

e) osigurati da se zrakoplovno-tehničkom osoblju ne dozvoli obavljanje operativnih poslova u svezi sigurnosti ako operativna organizacija zna ili sumnja da zbog fizičkog ili mentalnog stanja pojedinci nisu sposobni obavljati takve poslove;

f) osigurati da se, s aspekta sigurnosti, uspostave metode kojima se osigurava da pojedinci koji obavljaju operativne poslove u svezi sigurnosti udovoljavaju odredbama ovoga Pravilnika;

g) izvijestiti Agenciju o svim događajima koji su utjecali na sigurnost, a u kojima je sudjelovalo zrakoplovno-tehničko osoblje te uređaji za upravljanje zračnim prometom s odobrenjem za operativni rad; s razinom izvješćivanja dogovorenom između operativne organizacije i nadležnog tijela;

h) pobrinuti se za vođenje evidencije o kvalifikacijama i stručnoj sposobnosti zrakoplovno-tehničkog osoblja koja obavlja operativne poslove u svezi sigurnosti, te slanje iste na uvid nadležnom tijelu na njegov zahtjev.

(2) Operativna organizacija mora osigurati udovoljavanje zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka na način da:

a) uspostavi i stavi u funkciju organizaciju za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja i imenuje odgovornu osobu te organizacije,

b) da uspostavi i stavi u funkciju organizaciju za izdavanje dozvola i ovlaštenja, i imenuje odgovornu osobu te organizacije, osim u slučaju iz članka 8. ovoga Pravilnika,

c) se odgovorna osoba organizacije za izdavanje dozvola i ovlaštenja obavijesti, ukoliko postoje saznanja, o svakom odstupanju od zahtjeva koji se odnose na na stručnost i/ili zdravstvenu sposobnost zrakoplovno-tehničkog osoblja,

d) održava evidenciju zrakoplovno-tehničkog osoblja iz članka 7. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika,

e) ima Shemu stručnosti prihvaćenu od strane Agencije, uključujući postupke osposobljavanja radi osvježenja znanja i provjere stručnosti, koji osiguravaju kontinuirano održavanje sposobnosti zrakoplovno-tehničkog osoblja.

Posebni uvjeti sigurnosti kojima mora udovoljavati zrakoplovno-tehničko osoblje

Članak 5.

Uz opće uvjete sigurnosti iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, osobe koje pripadaju zrakoplovno-tehničkom osoblju dužne su ispunjavati sljedeće posebne uvjete sigurnosti:

a) postupati sukladno uvjetima i planovima operativne organizacije u cilju osiguranja trenutne i kontinuirane osposobljenosti;

b) postupati prema dodatnim uvjetima koje može odrediti nadležno tijelo sukladno članku 6. točki b) ovoga Pravilnika;

c) suzdržavati se od obavljanja poslova u svezi sigurnosti ako znaju ili sumnjaju da zbog svog fizičkog ili psihičkog stanja nisu sposobni obavljati takve poslove;

d) pobrinuti se da imaju primjereno znanje koje im omogućuje dobru upućenost u:

– usluge u zračnom prometu koje podupiru te u stvarne i moguće učinke svog rada na sigurnost navedenih usluga;

– odgovarajuća radna ograničenja koja se primjenjuju kod obavljanja operativnih poslova vezanih za sigurnost;

e) sistematski i dosljedno izvješćivati o događajima povezanima sa sigurnošću u kojima su sudjelovali ili o kojima imaju saznanja, a za koje smatraju da su predstavljali potencijalnu opasnost za sigurnost letenja ili su ugrozili mogućnost pružanja usluga u zračnom prometu, u skladu sa posebnim propisom o izvješćivanju o događajima povezanima sa sigurnošću.

f) pokrenuti odgovarajuće korektivne mjere u slučaju kada uvjeti iz točaka a) do e) ovoga članka nisu ispunjeni.

Posebni uvjeti sigurnosti kojima mora udovoljavati Agencija

Članak 6.

Uz opće uvjete sigurnosti iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika, Agencija je dužna ispunjavati sljedeće posebne uvjete sigurnosti:

a) osigurati odgovarajući nadzor primjene odredaba ovoga Pravilnika u pogledu zrakoplovno-tehničkog osoblja kojeg je operativna organizacija imenovala za obavljanje operativnih poslova vezanih uz sigurnost;

b) iz utemeljenih razloga, nakon nadzora, poduzeti odgovarajuće regulatorne mjere prema operativnoj organizaciji i/ili njezinom zrakoplovno-tehničkom osoblju koje ne udovoljava odredbama ovoga Pravilnika;

c) potvrditi da su, sa stajališta sigurnosti, uspostavljene odgovarajuće metode kojima se osigurava da osoblje treće strane imenovano za obavljanje operativnih poslova vezanih za sigurnost udovoljava primjenjivim odredbama ovoga Pravilnika.

Osiguranje kvalitete raspoređivanja i kontrole rada zrakoplovno-tehničkog osoblja

Članak 7.

(1) Odgovorna osoba operativne organizacije mora kroz uspostavljene postupke osiguranja kvalitete potvrditi da procesi vezani uz raspoređivanje i kontrolu rada zrakoplovno-tehničkog osoblja udovoljavaju zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, a osobito:

1. da je zrakoplovno-tehničko osoblje kontinuirano stručno za obavljanje poslova sukladno dozvoli i ovlaštenjima;

2. da se, u slučajevima nevaljanosti dozvole i/ili ovlaštenja i/ili privremenog oduzimanja i/ili trajnog oduzimanja dozvole i/ili ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja, imatelj dozvole i/ili ovlaštenja ne raspoređuje za obavljanje poslova vezanih uz tu dozvolu i/ili ovlaštenje;

3. da ima propisane postupke nadzora zrakoplovno-tehničkog osoblja radi utvrđivanja zloupotrebe psihoaktivnih tvari koje umanjuju psihofizičku sposobnost, i davanja savjeta zrakoplovno-tehničkom osoblju koje koristi lijekove;

4. da se imatelja dozvole, u slučajevima kada je ocijenjen zdravstveno nesposobnim ili u slučajevima kada je utvrđeno da je imatelj dozvole pod utjecajem bilo koje psihoaktivne supstance koja ga može (ili jest) učiniti nesposobnim za izvršavanje poslova na siguran i pravilan način, ne raspoređuje za obavljanje poslova;

5. da odgovorna osoba operativne organizacije obavještava odgovornu osobu organizacije za izdavanje dozvola i ovlaštenja u slučaju kada:

a) postoji sumnja glede stručnosti za obavljanje poslova zrakoplovno-tehničkog osoblja, ili

b) se provjerom stručnosti utvrdi da zrakoplovno-tehničko osoblje nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova vezanih uz valjanu dozvolu i/ili ovlaštenje, ili

c) je sukladno utvrđenim uvjetima zdravstvene sposobnosti iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika zrakoplovno-tehničko osoblje ocijenjeno zdravstveno nesposobnim za obavljanje poslova vezanih uz valjanu dozvolu i/ili ovlaštenje, ili

d) se instruktor osposobljavanja na radnom mjestu više ne smatra stručnim za provođenje praktičnog osposobljavanja.

6. da operativna organizacija vodi registar podataka o broju, statusu i radnom rasporedu zrakoplovno-tehničkog osoblja. U tom je registru potrebno:

a) odrediti osobe odgovorne za funkcije vezane uz sigurnost ;

b) upisati postojeće kvalifikacije zrakoplovno-tehničkog osoblja u odnosu na tražene kvalifikacije i zahtjeve glede stručne osposobljenosti;

c) specificirati lokacije i poslove na koje je raspoređeno zrakoplovno-tehničko osoblje, uključujući metodu raspoređivanja na rad u smjenama.

7. da imatelj dozvole zrakoplovno-tehničkog osoblja udovoljava uvjetima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Odgovorna osoba operativne organizacije treba osigurati obavljanje internog audita najmanje jednom svake dvije godine.

Udovoljavanje zahtjevima bez uspostave sustava dozvola i ovlaštenja

Članak 8.

(1) Iznimno od članka 3. ovoga Pravilnika, operativna organizacija koji zapošljava manje od 20 zaposlenika sa statusom zrakoplovno-tehničkog osoblja ne mora primjenjivati sustav dozvola i ovlaštenja kako je propisano u Dijelu četvrtom ovoga Pravilnika. U tom slučaju mora izraditi i ažurirati prikaz sustava kojim osigurava kontinuirano udovoljavanje dodatnim zahtjevima iz članka 21. ovoga Pravilnika i ishoditi prihvaćanje tog prikaza od strane Agencije.

(2) Operativna organizacija iz stavka 1. ovoga članka dužna je u svakom trenutku pridržavati se prihvaćenog prikaza sustava.

DIO TREĆI
OSPOSOBLJAVANJE ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA

Organizacija za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja

Članak 9.

(1) Operativna organizacija mora uspostaviti i staviti u funkciju organizaciju za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja.

(2) Organizacija za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:

a) nominirati odgovornu osobu za upravljanje osposobljavanjem zrakoplovno-tehničkog osoblja koja mora biti prihvaćena od strane Agencije,

b) izraditi operativni priručnik i pisane procedure za osposobljavanje i provjeru teorijske i praktične osposobljenosti,

c) izraditi programe osposobljavanja za sva područja za koje se osposobljavanje provodi, koji:

– udovoljavaju zahtjevima iz dokumenta »Eurocontrol Specification for Air Traffic Safety Electronics Personnel Common Core Content Initial Training«,

– sadrže područja osposobljavanja, organizaciju i trajanje osposobljavanja, i

– moraju biti obuhvaćeni sustavom kvalitete operativne organizacije.

d) uspostaviti postupke osiguranja kvalitete procesa osposobljavanja.

(3) Organizacija za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja dužna je za sve programe osposobljavanja prethodno ishoditi njihovo odobravanje od strane Agencije.

(4) Nominirana odgovorna osoba organizacije za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja dužna je, prije podnošenja programa osposobljavanja Agenciji na odobravanje, evaluirati program te u programu utvrditi i izjaviti:

a) sukladnost programa sa potrebama organizacije i radnih mjesta za koja se program namjerava koristiti,

b) sukladnost programa sa primjenjivim standardima.

(5) Organizacija za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja mora u svom operativnom priručniku definirati ovlaštenja za obavljanje poslova zrakoplovno-tehničkog osoblja te utvrditi kriterije stručnosti i kvalifikacija osoba koje mogu sudjelovati u izradi i evaluaciji programa osposobljavanja.

(6) Organizacija za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja dužna je prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, revidirati svoj operativni priručnik, kao i programe osposobljavanja.

(7) Organizacija za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja mora udovoljavati zahtjevima ICAO Aneksa 1 Dodatka 2.- Odobrene organizacije za osposobljavanje.

(8) Zahtjev za osposobljavanje (planove osposobljavanja) utvrđuje odgovorna osoba organizacije koja nadzire, upravlja i održava ATM opremu odobrenu za operativno korištenje:

(9) Osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja na operativnim zrakoplovno-tehničkim sustavima i uređajima (praktično osposobljavanje) smije provoditi zrakoplovno-tehničko osoblje sa ovlaštenjem Instruktora osposobljavanja na radnom mjestu, upisanim u dozvolu zrakoplovno-tehničkog osoblja.

(10) Uvjeti kandidata za stjecanje ovlaštenja Instruktora osposobljavanja na radnom mjestu su:

– da posjeduje valjanu dozvolu i ovlaštenje zrakoplovno-tehničkog osoblja,

– da posjeduje najmanje dvije godine radnog iskustva nakon stjecanja dozvole zrakoplovno-tehničkog osoblja vezanog za ovlaštenje iz te dozvole,

– da udovoljava propisanim kriterijima stručnosti i kvalifikacija, i

– da posjeduje uspješno završeno interno osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja Instruktora osposobljavanja na radnom mjestu.

(11) Osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja Instruktora osposobljavanja na radnom mjestu provodi se prema programu osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja Instruktora osposobljavanja na radnom mjestu, odobrenom od strane Agencije.

Osiguranje kvalitete procesa osposobljavanja zrakoplovno-
-tehničkog osoblja

Članak 10.

(1) Nominirana odgovorna osoba organizacije za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja će kroz uspostavljene postupke osiguranja kvalitete potvrditi:

a) da programi osposobljavanja ispunjavaju zahtjeve u njihovoj primjeni;

b) da se provodi ono što je utvrđeno u odobrenim programima osposobljavanja.

(2) Nominirana odgovorna osoba organizacije za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja dužna je osigurati obavljanje internog audita najmanje jednom svake dvije godine.

DIO ČETVRTI
IZDAVANJE, PRODUŽAVANJE I OBNAVLJANJE DOZVOLE I/ILI OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNO-
-TEHNIČKOG OSOBLJA

Organizacija za izdavanje dozvola i ovlaštenja zrakoplovno-
-tehničkog osoblja

Članak 11.

(1) Dozvole i ovlaštenja izdaje, produžava i obnavlja organizacija za izdavanje dozvola i ovlaštenja.

(2) Organizacija za izdavanje dozvola i ovlaštenja mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:

a) izraditi i ažurirati prikaz Organizacije za izdavanje dozvola i ovlaštenja, načina udovoljavanja propisanim zahtjevima i administriranja dozvola i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja,

b) izraditi i ažurirati Priručnik o izdavanju dozvola i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja, odnosno procedure i upute za rad,

c) uspostaviti i održavati bazu podataka o izdanim dozvolama i ovlaštenjima.

(3) Organizaciju predstavlja nominirana odgovorna osoba prihvaćena od strane Agencije. Ta osoba ima sveukupnu odgovornost za proces izdavanja, produžavanja, obnavljanja, suspenzije dozvole i/ili ovlaštenja i oduzimanja dozvole i/ili ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja, i koja je ovlaštena za potpisivanje dozvola.

Osiguranje kvalitete procesa izdavanja dozvola i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja

Članak 12.

(1) Odgovorna osoba iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika mora kroz uspostavljene postupke osiguranja kvalitete potvrditi procese vezane za izdavanje dozvola i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja, i to:

a) da se dozvole i ovlaštenja izdaju samo osobama koje su upisane u Registar iz članka 5. stavka 2. točke d) ovoga Pravilnika,

b) da se provjera osposobljenosti obavlja na propisan način,

c) da se vodi evidencija i praćenje informacija o imateljima dozvola i kontinuiranom udovoljavanju uvjetima za izdavanje dozvole i ovlaštenja,

d) da organizacija za izdavanje dozvola i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja redovno ažurira prikaz organizacije te priručnike/upute za rad,

e) da se postupci navedeni u priručniku organizacije za izdavanje dozvola i ovlaštenja primjenjuju učinkovito i na način kako je propisano,

g) da se dosjei imatelja dozvola redovno ažuriraju,

h) da se žalbeni postupci vode kako je propisano.

(2) Nominirana odgovorna osoba organizacije za izdavanje dozvola i ovlaštenja dužna je osigurati obavljanje internog audita najmanje jednom svake dvije godine.

Obrazac dozvole

Članak 13.

(1) Obrazac dozvole mora sadržavati minimalno sljedeće podatke:

(I) naziv dozvole;

(II) broj dozvole s odgovarajućom kombinacijom brojki i slova;

(III) ime i prezime imatelja;

(IV) datum i mjesto rođenja imatelja;

(V) državljanstvo imatelja;

(VI) potpis imatelja;

(VII) potpis ovlaštene osobe i datum izdavanja;

(VIII) popis svih ovlaštenja.

(2) Izgled obrasca dozvole mora biti propisan u priručniku organizacije za izdavanje dozvola i ovlaštenja.

Izdavanje dozvola i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja

Članak 14.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi osoba koja je uspješno završila inicijalno osposobljavanje u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja i ispunila uvjete za početak praktičnog osposobljavanja na radnom mjestu za ovlaštenje. Zahtjev se podnosi odgovornoj osobi organizacije za izdavanje dozvola i ovlaštenja.

(2) Zahtjev za upis ovlaštenja u dozvolu podnosi osoba koja je uspješno završila praktično osposobljavanje prema odobrenom programu osposobljavanja za ovlaštenje za rad na određenom sustavu ili uređaju.

(3) Zahtjev obrađuje organizacija za izdavanje dozvola i ovlaštenja.

(4) Odgovorna osoba organizacije za izdavanje dozvola i ovlaštenja odgovorna je za:

a) otvaranje dosjea i prilaganje zahtjeva tom dosjeu;

b) utvrđivanje udovoljavanja propisanim uvjetima za izdavanje dozvole i/ili ovlaštenja;

c) izdavanje dozvole ili upisivanja ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja i prilaganje kopije u dosje;

d) redovito ažuriranje dosjea imatelja dozvole;

e) unošenje relevantnih detalja u bazu podataka iz članka 11. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika.

(5) Dozvola zrakoplovno-tehničkog osoblja vrijedi koliko i upisana valjana ovlaštenja, osim u slučaju iz stavka 6. ovoga članka i u slučaju ako ne prestane vrijediti u slučajevima iz članaka 17. i 18. ovoga Pravilnika.

(6) Dozvola zrakoplovno-tehničkog osoblja bez upisanih ili bez valjanih ovlaštenja vrijedi isključivo u svrhu praktičnog osposobljavanja, a maksimalno tri godine od datuma izdavanja dozvole ili datuma isteka ovlaštenja.

(7) Ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja izdaju se s rokom valjanosti najduže na 3 godine.

(8) Ovlaštenje Instruktora osposobljavanja na radnom mjestu izdaje se najduže na tri godine.

Produžavanje i obnavljanje dozvole i/ili ovlaštenja

Članak 15.

Valjanost dozvole i/ili ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja se produžava i obnavlja sukladno prihvaćenoj Shemi stručnosti operativne organizacije.

DIO PETI
PRIVREMENA ZABRANA OBAVLJANJA POSLOVA, SUSPENZIJA I ODUZIMANJE DOZVOLE I/ILI OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA

Privremena zabrana obavljanja poslova

Članak 16.

(1) Odgovorna osoba operativne organizacije ovlaštena je i obvezna donijeti odluku o privremenoj zabrani obavljanja poslova za osobu koja pripada zrakoplovno-tehničkom osoblju u čiju stručnost, vezano uz dozvolu i/ili ovlaštenja, se osnovano sumnja.

(2) Osoba koja pripada zrakoplovno-tehničkom osoblju iz stavka 1. ovoga članka smije koristiti povlastice dozvole i/ili ovlaštenja isključivo pod nadzorom Instruktora osposobljavanja na radnom mjestu koji posjeduje valjano ovlaštenje primjereno za uslugu koja se pruža.

(3) Odgovorna osoba operativne organizacije dužna je o odluci o privremenoj zabrani obavljanja poslova bez odlaganja obavijestiti nominiranu odgovornu osobu organizacije za izdavanje dozvola i ovlaštenja.

(4) Osoba koja pripada zrakoplovno-tehničkom osoblju iz stavka 1. ovoga članka uputit će se na provjeru stručnosti sukladno prihvaćenoj Shemi stručnosti.

(5) Ako se provjerom u operativnoj organizaciji utvrdi stručnost osobe koja pripada zrakoplovno-tehničkom osoblju iz stavka 1. ovoga članka, odgovorna osoba operativne organizacije donijet će odluku kojom se stavlja izvan snage odluka o privremenoj zabrani obavljanja poslova, a informaciju o tome mora dostaviti nominiranoj odgovornoj osobi organizacije za izdavanje dozvola i ovlaštenja koja je tu informaciju dužna evidentirati u bazi iz članka 11. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika.

Suspenzija dozvole i/ili ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja

Članak 17.

(1) Ako se, nakon provjere iz članka 16. ovoga Pravilnika, ustanovi da osoba koja pripada zrakoplovno-tehničkom osoblju ne udovoljava zahtjevima stručnosti, odgovorna osoba operativne organizacije obavijestit će odgovornu osobu organizacije za izdavanje dozvola i ovlaštenja koja je dužna evidentirati tu informaciju te suspendirati dozvolu i/ili ovlaštenja imatelja.

(2) Zapisi o provjeri stručnosti moraju se čuvati i na zahtjev Agencije dati na uvid.

(3) Odluka o suspenziji dozvole i/ili ovlaštenja mora sadržavati uvjete i rokove koje osoba čija je dozvola i/ili ovlaštenje suspendirano mora ispuniti kako bi se suspenzija opozvala. Ukoliko zrakoplovno tehničko osoblje udovolji uvjetima i rokovima utvrđenim suspenzijom, suspenzija će se opozvati.

(4) Zrakoplovno-tehničko osoblje može nastaviti koristiti povlastice ovlaštenja iz dozvole koja ne podliježu suspenziji, ukoliko se ne radi o suspenziji dozvole.

Oduzimanje dozvole i/ili ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja

Članak 18.

(1) Zrakoplovno-tehničkom osoblju čija dozvola i/ili ovlaštenje je suspendirana sukladno članku 17. ovoga Pravilnika, a koje ne udovolji uvjetima i rokovima utvrđenim suspenzijom, dozvola i/ili ovlaštenja će se oduzeti.

(2) Odgovorna osoba organizacije za izdavanje dozvola i ovlaštenja donosi odluku o oduzimanju dozvole i/ili ovlaštenja osobe koja ne može udovoljiti rokovima i uvjetima utvrđenima suspenzijom i čije je daljnje osposobljavanje neuspješno ili se smatra neprikladnim.

(3) Protiv odluke o oduzimanju dozvole i/ili ovlaštenja, osoba koja pripada zrakoplovno-tehničkom osoblju može uložiti prigovor sukladno internim aktima operativne organizacije.

(4) U slučaju oduzimanja dozvole, odgovorna osoba organizacije za izdavanje dozvola i ovlaštenja dužna je zatražiti predaju dozvole i odložiti je u dosje.

(5) U slučaju oduzimanja ovlaštenja, odgovorna osoba organizacije za izdavanje dozvola i ovlaštenja dužna je zatražiti od osobe da dostavi svoju dozvolu kako bi se ovlaštenja oduzela, a dozvolu vraća osobi kako bi mogla nastaviti koristiti povlastice ovlaštenja iz dozvole koja nisu obuhvaćena odlukom o oduzimanju ovlaštenja.

DIO ŠESTI
NADZOR

Provedba nadzora

Članak 19.

(1) Agencija vrši nadzor nad provedbom odredaba ovoga Pravilnika i poduzima mjere, sukladno ovlastima propisanima Zakonom o zračnom prometu.

(2) Postupanje protivno odredbama ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o zračnom prometu.

DIO SEDMI
USKLAĐENOST S MEĐUNARODNIM PROPISIMA

Međunarodni propisi

Članak 20.

Ovaj je Pravilnik usklađen sa sljedećim međunarodnim propisima:

a) Odredbama »EUROCONTROL-ovih Sigurnosnih zahtjeva koji se primjenjuju na osoblje koje obavlja poslove vezane uz pružanje usluga u zračnom prometu« (EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement ESARR 5 - ATM Services´ personnel) koje se odnose na osoblje koje obavlja poslove upravljanja i održavanja ATM opreme odobrene za operativno korištenje vezane uz sigurnost zračnog prometa, izdanje 11. travnja 2002.,

b) Uredba Komisije (EZ) br. 2096/2005 od 20. prosinca 2005. kojom se utvrđuju zajednički zahtjevi za pružanje usluga u zračnoj plovidbi.

Prihvatljivi načini udovoljavanja i upute

Članak 21.

(1) Osim udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika, zadnje važeće verzije sljedećih dokumenata se prihvaćaju kao preporučena praksa za provedbu ovoga Pravilnika:

1. smjernice EUROCONTROL-a »EAM 5/GUI 3 Explanatory Material on ESARR 5 Requirements for Engineers and Technical Personnel Undertaking Operational Safety-Related Tasks«;

2. smjernice EUROCONTROL-a »Guidance Material for Air Navigation Services Providers compliance with the Common Requirements No 2096/2005;

3. smjernice EUROCONTROL-a »Guidance for ATSEP Training Progression and Concepts (Eurocontrol);

4. dokument Eurocontrola »Specification for Air Traffic Safety Electronics Personnel Common Core Content Initial Training;

5. smjernice Eurocontrola »EUROCONTROL Guidelines for Traffic Safety Electronics Personnel System/Equipment Rating Training«;

6. dokument ICAO-a Doc 7192 Training Manual Part E-2 Air Traffic Safety Electronic Personnel (ATSEP).

(2) Zadnja važeća verzija EUROCONTROL-ovog dokumenta »EAM 5/GUI 4 ESARR 5 and Related Safety Oversight for Engineering and Technical Personnel Undertaking Operational Safety-Related Tasks« prihvaća se kao preporučena praksa za obavljanje administrativnih poslova i procedura koje obavlja Agencija sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 22.

(1) Operativna organizacija dužna je najkasnije u roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uspostaviti i staviti u funkciju Organizaciju za osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja.

(2) Operativna organizacija dužna je najkasnije 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uspostaviti i staviti u funkciju sustav izdavanja dozvola i ovlaštenja iz Dijela trećeg ovoga Pravilnika.

(3) Operativna organizacija dužna je najkasnije 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uspostaviti i učinkovito primijeniti sustav internog auditiranja kvalitete udovoljavanja zahtjevima ovoga Pravilnika.

(4) Operativna organizacija dužna je najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika provesti potrebna osposobljavanja i uskladiti dozvole i ovlaštenja za upravljanje i održavanje zrakoplovno-tehničkih sustava i uređaja, izdane temeljem ranijih propisa, s odredbama ovoga Pravilnika, na način da svake godine tijekom te tri godine provede potrebna osposobljavanja i provjere za najmanje jednu trećinu od ukupnog broja zaposlenog zrakoplovno-tehničkog osoblja.

Stupanje na snagu

Članak 23.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje – zrakoplovno-tehničko osoblje kontrole zračne plovidbe (»Narodne novine« broj 102/01 i 106/03).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-05/3

Urbroj: 530-09-11-2

Zagreb, 22. veljače 2011.

Ministar mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.