Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 29/2011 (9.3.2011.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

628

Na osnovi članka 103. stavka 4., a u svezi s člankom 131. i 132. točkom 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09, 71/10. i 139/10), i članka 26. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 19. sjednici održanoj 28. veljače 2011. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SADRŽAJU I OBLIKU ISPRAVE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 4/07., 91/09., 113/09., 4/10., 13/10. i 43/10.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

» Ovom Odlukom propisuju se tri vrste isprava (isprava 1, isprava 2 i isprava 3) kojima se dokazuje status osigurane osobe Zavoda.«

U stavku 3. riječ: »Obje« zamjenjuje se riječima: »Sve tri«.

Članak 2.

U članku 3., 7., 8. stavku 1., članku 16. stavku 1., članku 17., 18., 19. i 20. stavku 1., riječi: »4. i 6.« zamjenjuju se riječima: »4., 6. i 6.a«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. pod točkom e) alineja 6. briše se.

U stavku 2. tekst naputka mijenja se i glasi:

»Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu i ako je potpisana.

Korištenje tuđe iskaznice predstavlja osnovu za kaznenu i materijalnu odgovornost korisnika iskaznice.

Korisnik je obvezan oštećenu iskaznicu dostaviti Zavodu.

Gubitak iskaznice korisnik je obvezan prijaviti Zavodu.«

Članak 4.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

Iskaznica (isprava 3) izrađena je od tvrde plastike u dvije nijanse plave boje s pet crvenih kvadrata, te reljefno otisnutim podacima, chipom, magnetskom trakom i trakom za potpis.

Iskaznica iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeća obilježja:

1. na prednjoj strani (lice iskaznice):

a) otisnuti logotip Zavoda u crvenoj i plavoj boji te tekst: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE« koji je u plavoj boji.

b) otisnuti tekst: »ISKAZNICA ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE« koji je u plavoj boji

c) otisnuti grb Republike Hrvatske u svijetlo plavoj boji

d) chip

e) reljefno otisnute sljedeće podatke:

– brojčano oznaku matičnog broja osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

– OIB osigurane osobe

– ime i prezime osigurane osobe

– dan, mjesec i godinu rođenja osigurane osobe

– oznaku: »HB«

– serijski broj iskaznice

2. na poleđini iskaznice (naličje iskaznice):

– magnetsku traku za upis podataka

– traku za potpis osigurane osobe

– tekst naputka o korištenju i odgovornost u svezi s upotrebom iskaznice, koji glasi:

»Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu i ako je potpisana.

Korištenje tuđe iskaznice predstavlja osnovu za kaznenu i materijalnu odgovornost korisnika iskaznice.

Korisnik je obvezan oštećenu iskaznicu dostaviti Zavodu.

Gubitak iskaznice korisnik je obvezan prijaviti Zavodu«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 2. iza riječi: »iz članka 6.« dodaju se riječi: »(ispravi 3) iz članka 6.a«.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

» Iskaznica iz članka 6.a ove Odluke sa oznakom: »HB« izdavat će se osiguranim osobama koje su temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., i 137/09.) oslobođeni od obveze sudjelovanja u dijelu troškova zdravstvene zaštite.«

Članak 7.

Članak 12. briše se.

Članak 8.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zavod ima pravo za osigurane osobe kojima su izdane iskaznice iz članka 4., 6. i 6.a ove Odluke provjeravati postojanja okolnosti na osnovi kojih je osiguranoj osobi utvrđen status u obveznom zdravstvenom osiguranju i to za cijelo vrijeme postojanja tog statusa.«

Članak 9.

Osigurane osobe koje posjeduju iskaznicu izdanu u skladu s člankom 4. i člankom 6. Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 4/07., 91/09., 113/09., 4/10., 13/10., i 43/10.), a kojoj je rok važenja otisnut na njoj istekao, prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju i dalje osnovom te iskaznice za vrijeme dok imaju utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Članak 10.

Sadržaj i oblik izmijenjene iskaznice iz članka 3. i iskaznice iz članka 4. ove Odluke otisnut je uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/12

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 28. veljače 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.

PRILOG 1

ISKAZNICA (ISPRAVA 2)PRILOG 2

ISKAZNICA (ISPRAVA 3)