Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

NN 30/2011 (11.3.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

651

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 32. stavaka 2. i 3., članka 33. stavaka 6. i 7., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 4., članka 39. stavka 6., članka 40. stavka 5., članka 41. stavka 6., članka 42. stavaka 6. i 7., članka 43. stavaka 2. i 6., članka 44. stavka 2., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA NAMIJENJENIH ZA PROIZVODNJU VOĆA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (»Narodne novine« broj 100/09, 153/09 i 72/10) članak 9. stavak 3. briše se.

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. riječi »31. svibnja« zamjenjuju se riječima: »30. travnja«.

U istom članku iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»4) Ako Zavod utvrdi da Prijava za stručni nadzor nije potpuna, pismenim putem će o tome obavijestiti dobavljača (podnositelja prijave) i zatražiti dopunu u roku od 30 dana.

5) Ako dobavljač ne dostavi dopunu Prijave za stručni nadzor u roku iz stavka 4. ovoga članka, Prijava za stručni nadzor smatrat će se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje.«

Članak 3.

U PRIJELAZNIM I ZAVRŠNIM ODREDBAMA, u članku 25. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»4) Odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća a koje se odnose na izdavanje Uvjerenja o sadnom materijalu za reprodukcijski sadni materijal kategorije certificirani materijal, odnose se na reprodukcijski sadni materijal koji se stavlja na tržište danom stupanja na snagu ovog Pravilnika.«

Članak 4.

U DODATKU 1. ZAHTJEVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI REPRODUKCIJSKI SADNI MATERIJAL I SADNICE NAMIJENJENI ZA PROIZVODNJU VOĆA, točki 1. ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVSTVENOG STANJA, u stavku 3. druga rečenica mijenja se i glasi:

»Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja objavit će na svojim web-stranicama EPPO certifikacijske sheme i metode uzorkovanja po pojedinim vrstama.«

Članak 5.

U DODATKU 2. STRUČNI NADZOR REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA I SADNICA, OPĆE ODREDBE, u stavku 2. riječi: »sljedećih vrsta« zamjenjuju se riječima: »po pojedinim voćnim vrstama.«

U istom stavku, podstavci 1., 2., 3., 4. i 5. brišu se.

U istom Dodatku, Poglavlju 4. PROIZVODNJA I ODRŽAVANJE OSNOVNIH MATIČNIH BILJAKA točki 7) u drugoj rečenici riječi: »virusa i virusu sličnih« brišu se.

U istom Dodatku, Poglavlju 4. točki 7) treća rečenica briše se.

U istom Dodatku, istom Poglavlju, točki 10) riječi:« ili je zaražena karantenski štetnim organizmima, virusima ili virusu sličnim«, brišu se.

U istom Dodatku, Poglavlju 5. PROIZVODNJA CERTIFICIRANIH SADNICA u točki 2) dodaje se rečenica:

»Dobavljač je dužan do 15. rujna u godini prije sadnje, a iznimno uz prethodnu najavu najkasnije do 30. travnja u godini sadnje prijaviti broj i veličinu katastarske čestice na kojoj će proizvoditi sadnice iz rodova Prunus L. i Olea europea L. kategorije certificirani materijal.«

U istom Dodatku, istom Poglavlju, točki 5) u prvoj rečenici riječi: »virusa i virusu sličnih« te u drugoj rečenici riječi: »virusom i virusu sličnim«, brišu se.

U istom Dodatku, Poglavlju 8. CERTIFIKACIJA ILI POTVRĐIVANJE NASADA OSNOVNIH MATIČNIH BILJAKA, točki 2) podstavku 7. riječi: »virusa i virusu sličnih« brišu se.

U istom Dodatku, istom Poglavlju, točki 4) podstavku 4. riječi: »virusa i virusu sličnih« brišu se.

U istom Dodatku, Poglavlju 9. STRUČNI NADZOR I POTVRĐIVANJE MATIČNIH NASADA CAC, točka 5) briše se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/14

Urbroj: 525-02-1-0005/11-1

Zagreb, 24. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.