Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze

NN 30/2011 (11.3.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

653

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 32. stavka 2. i 3., članka 33. stavka 6. i 7., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 37. stavka 2., članka 38. stavka 5., članka 39. stavka 2. i 4., članka 40. stavka 4., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6., članka 43. stavka 2. i 5., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8., članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 3. i 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE MATERIJALA ZA VEGETATIVNO UMNAŽANJE LOZE

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze (»Narodne novine« broj 133/06, 67/10) članak 8. stavak 3. briše se.

Članak 2.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Dobavljač podnosi Zavodu Prijavu za stručni nadzor svih kategorija reprodukcijskog sadnog materijala loze najkasnije do 30. travnja, a sadnica loze najkasnije do 31. svibnja tekuće godine.«

U istom članku iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»4) Ako Zavod utvrdi da Prijava za stručni nadzor nije potpuna, pismenim putem će o tome obavijestiti dobavljača (podnositelja prijave) i zatražiti dopunu u roku od 30 dana.

5) Ako dobavljač ne dostavi dopunu Prijave za stručni nadzor u roku iz stavka 4. ovoga članka, Prijava za stručni nadzor smatrat će se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 3.

U DODATKU 3. ŠTETNI ORGANIZMI KOJI UZROKUJU VIRUSNE I VIROZAMA SLIČNE BOLESTI LOZE TE METODE ANALIZE ZA UTVRĐIVANJE, stavku 1. Napomena podstavci b) i c) mijenjaju se i glase:

»b) Sve biljke svakih 6 godina ravnomjerno raspoređeno u tom periodu, počevši nakon 3. godine starosti biljaka, ili ako se izvode godišnji službeni vizualni pregledi svih biljaka u matičnom nasadu, počevši nakon 6. godine starosti matičnih biljaka.

c) Sve biljke svakih 10 godina ravnomjerno raspoređeno u tom periodu (10% matičnih biljaka godišnje), počevši od 5. godine starosti biljaka ili počevši od 10. godine starosti matičnih biljaka ako se izvode godišnji stručni vizualni pregledi svih biljaka u matičnom nasadu.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja objavit će EPPO shemu i metode uzorkovanja na svojim web-stranicama.«

Članak 4.

U DODATKU 4. METODE I POSTUPCI ZA DOBIVANJE
PREDOSNOVNIH, OSNOVNIH I CERTIFICIRANIH MATIČNIH NASADA, poglavlju 8. PREGLED TLA ZA OSNOVNE I CERTIFICIRANE MATIČNE NASADE TE PRPORIŠTA u točki 1) iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Iznimno uz prethodnu najavu, dobavljač može najkasnije do 30. travnja u godini sadnje, prijaviti zemljište na kojemu planira proizvoditi sadnice loze.«

U istom Dodatku u poglavlju 11. CERTIFIKACIJA ILI POTVRĐIVANJE OSNOVNIH I CERTIFICIRANIH SADNICA VINOVE LOZE točki 1) riječi »30. travnja« zamjenjuju se riječima: »31. svibnja«.

U istom Dodatku poglavlju 16. STRUČNI NADZOR PRPORIŠTA I UKORIJENJENIH LOZNIH CIJEPOVA KATEGORIJE STANDARD točki 2) riječi »30. travnja« zamjenjuju se riječima: »31. svibnja«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/13

Urbroj: 525-02-1-0005/11-1

Zagreb, 24. veljače 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.