Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

NN 30/2011 (11.3.2011.), Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

672

Na temelju članka 8. stavka 1. i članka 15. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«140/05.) i članka 115. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« 88/08, 146/08 i 74/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela je

PRAVILNIK

O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA ZA PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik, način i rokovi izrade i dostave nadzornih izvještaja kojima pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) o uspješnosti pružanja investicijskih usluga i obavljanju investicijskih aktivnosti, zaštiti imovine klijenata, financijskom stanju, te za potrebe istraživanja, razvoja i izvještavanja korisnika usluga i javnosti.

SADRŽAJ NADZORNIH IZVJEŠTAJA

Članak 2.

(1) Sadržaj nadzornih izvještaja iz članka 1. ovog Pravilnika propisan je obrascima (Prilog 1) koji čine sastavni dio ovog Pravilnika, i to:

a) Opći podaci o pravnoj osobi (Obrazac OP),

b) Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti (Obrazac PR),

c) Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenata (Obrazac US).

d) Izvještaj o upravljanju portfeljem: strukturi imovine, klijenata i naknadama (Obrazac UP)

e) Opći podaci o transakcijskim računima (Obrazac TR)

f) Izvještaj o stanju novčanih sredstava klijenata (Obrazac NS – sredstva nalogodavaca i Obrazac NS – sredstva klijenata skrbništva)

g) Izvještaj o prometu po računima poslovnih namjena (Obrazac UI)

h) Izvještaj o ostvarenom prometu i obračunatim prihodima s osnove pružanja odabranih investicijskih usluga (Obrazac PP), te danim/primljenim kreditima i zajmovima (Obrazac ZK).

(2) Za potrebe istraživanja i razvoja investicijskih usluga i aktivnosti te izvještavanja korisnika usluga i javnosti, Agencija može koristiti podatke sadržane na propisanim financijskim izvještajima i propisanim nadzornim izvještajima, a u iznimnim situacijama i podatke iz izvješća čiji sadržaj, oblik i rokove definira ovisno o potrebi.

OBVEZNICI IZRADE NADZORNIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 2. stavak 1. točke a. – d. su investicijska društva, kreditne institucije i druge pravne osobe koje su sukladno ZTK ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti.

(2) Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 2. stavak 1. točke e. – f. su investicijska društva i kreditne institucije ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti.

(3) Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 2. stavak 1. točke g. – h. su investicijska društva ovlaštena za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka nadzorni izvještaj Opći podaci o pravnoj osobi (Obrazac OP) nisu obvezna izrađivati investicijska društva.

NAČIN DOSTAVE

Članak 4.

Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 3. ovog Pravilnika dužni su iste dostavljati Agenciji isključivo elektroničkim putem na način propisan u tehničkoj uputi Agencije.

ROKOVI DOSTAVE

Članak 5.

(1) Nadzorne izvještaje iz članka 2. stavak 1. točka a) do c) ovog Pravilnika, obveznici sastavljaju i dostavljaju za poslovnu godinu i izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine.

(2) Za potrebe izrade i dostave izvještaja iz stavka 1. ovog članka poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini, a izvještajna razdoblja tijekom godine jednaka su tromjesečnom, šestomjesečnom i devetomjesečnom razdoblju.

(3) Izvještaje iz stavka 1. ovog članka obveznici izrade dužni su dostaviti Agenciji u roku od trideset (30) dana od zadnjeg dana izvještajnog razdoblja.

(4) Nadzorni izvještaji iz članka 2. stavak 1. točke d) i h) sastavljaju se i dostavljaju Agenciji za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine jednaka mjesečnom razdoblju, najkasnije u roku od sedam (7) dana od zadnjeg dana izvještajnog razdoblja.

(5) Nadzorni izvještaj iz članka 2. stavak 1. točka e) sastavlja se i dostavlja Agenciji odmah po nastanku obveze primjene te po svakoj promjeni podatka koja nastupi u navedenom izvještaju.

(6) Nadzorni izvještaj iz članka 2. stavak 1. točke f) i g) sastavljaju se za svaki radni dan, a dostavljaju se Agenciji za izvještajna razdoblja jednaka kalendarskom tjednu, najkasnije drugi radni dan do 12 sati po isteku izvještajnog razdoblja.

Članak 6.

Obveza primjene nadzornih izvještaja iz članka 2. stavak 1. točke d) do h) počinje od 1. travnja 2011. godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti (»Narodne novine«, broj 20/10).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-04/7

Urbroj: 326-01-11-1

Zagreb, 3. ožujka 2011.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

Obrazac OP – Opći podaci o pravnoj osobi

Obrazac: OP – Opći podaci o pravnoj osobi

 

 

 

Naziv pravne osobe

 

Identifikacijski broj kod Agencije

 

MBS pravne osobe

 

OIB

 

Izvještajno razdoblje

 

Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)

 

Telefon i faks

 

E-adresa

 

Web-stranica

 

Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)

 

Ime, prezime predsjednika i članova uprave

 

Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora

 

Ukupan iznos temeljnog kapitala

 

Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime, prezime, adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe, postotak udjela u vlasništvu)

 

Broj zaposlenih

 

Ime i prezime odgovornih osoba za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

 

Ime i prezime ovlaštenih brokera i investicijskih savjetnika

 

Ime i prezime vezanih zastupnika

 

Naziv revizorskog društva koje je revidiralo zadnje godišnje financijske izvještaje

 

Poslovna banka pravne osobe

 

Broj računa

 

Obrazac PR – Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti

Obrazac PR – Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti

Naziv pravne osobe

 

Izvještajno razdoblje

 

Pozicija

Prethodna godina

Tekuća godina

Kumulativ

Tekuće razdoblje

Kumulativ

Tekuće razdoblje

I. Prihodi temeljem obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti

0

0

0

0

1. Prihod od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata za izvršavanje naloga klijenata

 

 

 

 

2. Prihod od izvršenja naloga za klijenta

 

 

 

 

3. Prihodi od aktivnosti trgovanja za vlastiti račun

 

 

 

 

4. Prihod od upravljanja portfeljem

 

 

 

 

5. Prihod od investicijskog savjetovanja

 

 

 

 

6. Prihod od usluga ili aktivnosti provedbom ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

 

 

 

 

7. Prihod od usluga ili aktivnosti provedbom ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa

 

 

 

 

8. Prihod od upravljanja MTP-om

 

 

 

 

II. Prihodi temeljem obavljanja pomoćnih usluga

0

0

0

0

1. Prihod od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva

 

 

 

 

2. Naknada depozitne banke

 

 

 

 

3. Prihod od kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije

 

 

 

 

4. Prihod od savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima

 

 

 

 

5. Prihod od obavljanja usluga deviznog poslovanja vezane uz pružanje investicijskih usluga

 

 

 

 

6. Ostali prihodi od pomoćnih usluga

 

 

 

 

Ukupno prihodi

0

0

0

0

III. Rashod od provizija i naknada

0

0

0

0

1. Troškovi usluga uređenog tržišta

 

 

 

 

2. Troškovi usluga MTP-a

 

 

 

 

3. Troškovi usluga klirinške organizacije

 

 

 

 

4. Troškovi usluga drugog investicijskog društva

 

 

 

 

5. Troškovi vezanog zastupnika

 

 

 

 

6. Troškovi naknada za Fond za zaštitu ulagatelja

 

 

 

 

7. Vrijednosno usklađenje potraživanja za naknade i provizije

 

 

 

 

8. Realizirani i nerealizirani gubici od financijske imovine po FER vrijednosti kroz dobit ili gubitak

 

 

 

 

9. Ostali troškovi u svezi obavljanja investicijskih usluga

 

 

 

 

Ukupno rashodi

0

0

0

0

Razlika prihoda iz rashoda

0

0

0

0

Obrazac US – Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenata

Obrazac US – Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenata

Naziv pravne osobe

 

Izvještajno razdoblje

 

 

Financijski instrumenti

Novčana
sredstva

Ukupno

Depoziti

Sredstva na računu

1. Upravljanje portfeljem

 

 

 

 

2. Skrbništvo nad financijskim instrumentima

2.1. Imovina pod upravljanjem portfeljem

 

 

 

 

2.2. Ostala imovina

 

 

 

 

3. Sredstva na računu klijenata za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata

 

 

 

 

Napomena:

1. Upravljanje portfeljem – sredstva klijenata koja su vezana isključivo uz ugovor o upravljanju portfeljem temeljem članka 5. stavak 1. točka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« 88/08, 146/08, 74/09)

2. Skrbništvo nad financijskim instrumentima – sredstva klijenata kojima pravna osoba može upravljati po nalogu klijenta, a vezano uz ugovor za pomoćne usluge članak 5. stavak 2. točka 1. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« 88/08, 146/08, 74/09)

Pod točku 2.1. upisuje se vrijednost imovine pod upravljanjem portfeljem na skrbničkom računu

Sredstva na računu klijenata za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata – ostala sredstva klijenata dana na upravljanje pravnoj osobi

 

Datum sastavljanja izvještaja:

 

Sastavio:

 

Telefon:

 

Ovlaštena osoba:

 

Obrazac UP – Izvještaj o upravljanju portfeljem: strukturi imovine, klijenata i naknadama

Obrazac UP – Izvještaj o upravljanju portfeljem: strukturi imovine, klijenata i naknadama

Naziv pravne osobe:

 

Izvještajno razdoblje:

 

OIB:

 

 

Financijski instrumenti

Depoziti

Novčana sredstva na računu

Ukupno

I.

UPRAVLJANJE PORTFELJEM

0,00

 

 

0,00

1.1.

SKRBNIŠTVO NAD FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA

 

 

 

0,00

II.

STRUKTURA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

Vrijednost na datum izvještaja (HRK)

2.1.

VLASNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI

0,00

2.1.1.

Domaći

 

2.1.2.

Strani

 

2.2.

UDJELI U FONDOVIMA

0,00

2.2.1.

Domaći

 

2.2.2.

Strani

 

2.3.

DRŽAVNE OBVEZNICE

 

2.4.

TREZORSKI ZAPISI MINISTARSTVA FINANCIJA RH

 

2.5.

KORPORATIVNE OBVEZNICE

 

2.6.

KOMERCIJALNI ZAPISI

 

2.7.

OSTALO

 

III.

STRUKTURA KLIJENATA

 

3.1.

UKUPAN BROJ KLIJENATA

0

3.1.1.

FIZIČKE OSOBE

0

3.1.1.1.

Mali ulagatelji

 

3.1.1.2.

Profesionalni ulagatelji

 

3.1.2.

PRAVNE OSOBE

0

3.1.2.1.

Mali ulagatelji

 

3.1.2.2.

Profesionalni ulagatelji

 

IV.

OBRAČUNATA NAKNADA ZA UPRAVLJANJE PORTFELJEM

0,00

4.1.

Brokerska naknada

 

4.2.

Upravljačka naknada

 

4.3.

Naknada za uspješnost

 

4.4.

Ulazna/izlazna naknada

 

4.5.

Ostale naknade vezane za upravljanje portfeljem

 

Obrazac TR – Opći podaci o transakcijskim računima

Obrazac TR – Opći podaci o transakcijskim računima

Naziv pravne osobe:

 

OIB:

 

Izvještajno razdoblje:

 

Računi poslovnih namjena

Oznaka valute

Opunomoćenici

Funkcija opunomoćenika

I.

Računi nalogodavaca

Naziv kreditne institucije

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

II.

Skrbnički računi

Naziv kreditne institucije

Oznaka valute

Opunomoćenici

Funkcija opunomoćenika

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

III.

Redovni računi

Naziv kreditne institucije

Oznaka valute

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Obrazac NS (sredstva nalogodavaca) – Izvještaj o stanju novčanih sredstava klijenata

Obrazac NS – Izvještaj o stanju novčanih sredstava klijenata

Naziv pravne osobe:

 

OIB:

 

Izvještajno razdoblje:

dd.mm.yyyy.

dd.mm.yyyy.

dd.mm.yyyy.

dd.mm.yyyy.

Oznaka

Opis

STANJE RAČUNA

STANJE RAČUNA

STANJE RAČUNA

STANJE RAČUNA

I.

Popis računa nalogodavaca

OZNAKA VALUTE

u VALUTI

u HRK

u VALUTI

u HRK

u VALUTI

u HRK

u VALUTI

u HRK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Stanje novčanih sredstava nalogodavaca na poslovnim računima otvorenim u kreditnim institucijama

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Stanje novčanih sredstava nalogodavaca u internim evidencijama investicijskog društva (po valutama)

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

RAZLIKA

0,00

0,00

0,00

0,00

BILJEŠKA VEZANA ZA RAZLIKU:

 

 

 

 

Obrazac NS (sredstva klijenata skrbništva) – Izvještaj o stanju novčanih sredstava klijenata

Obrazac NS – Izvještaj o stanju novčanih sredstava klijenata

Naziv pravne osobe:

OIB:

 

Izvještajno razdoblje:

dd.mm.yyyy.

dd.mm.yyyy.

dd.mm.yyyy.

dd.mm.yyyy.

Oznaka

Opis

STANJE RAČUNA

STANJE RAČUNA

STANJE RAČUNA

STANJE RAČUNA

I.

Popis skrbničkih računa

OZNAKA VALUTE

u VALUTI

u HRK

u VALUTI

u HRK

u VALUTI

u HRK

u VALUTI

u HRK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Stanje novčanih sredstava klijenata na skrbničkim računima otvorenim u kreditnim institucijama

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Stanje novčanih sredstava klijenata skrbništva u internim evidencijama investicijskog društva (po valutama)

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

RAZLIKA

0,00

0,00

0,00

0,00

BILJEŠKA VEZANA ZA RAZLIKU:

 

 

 

 

Obrazac UI – Izvještaj o prometu po računima poslovnih namjena

Obrazac UI – Izvještaj o prometu po računima poslovnih namjena

 

Naziv pravne osobe:

 

OIB:

 

Izvještajno razdoblje

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

I.

UPLATE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNE NALOGODAVACA I SKRBNIČKE RAČUNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

UPLATE NALOGODAVACA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Klijenti

 

 

 

 

 

1.2.

Relevantne osobe

 

 

 

 

 

2.

UPLATE S REDOVNOG RAČUNA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Za vlastito trgovanje

 

 

 

 

 

2.2.

Pozajmice klijentima

 

 

 

 

 

2.3.

Ostale uplate s redovnog računa investicijskog društva

 

 

 

 

 

3.

UPLATE SKDD-a

 

 

 

 

 

4.

UPLATE SKRBNIKA

 

 

 

 

 

5.

OSTALE UPLATE

 

 

 

 

 

II.

ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA S RAČUNA NALOGODAVACA I SKRBNIČKIH RAČUNA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

ISPLATE NALOGODAVCIMA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Klijenti

 

 

 

 

 

1.2.

Relevantne osobe

 

 

 

 

 

2.

ISPLATE NA REDOVNI RAČUN INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Za prodane financijske instrumente

 

 

 

 

 

2.2.

Provizije i naknade

 

 

 

 

 

2.3.

Povrat pozajmica danih klijentima

 

 

 

 

 

2.4.

Ostale isplate na redovni račun investicijskog društva

 

 

 

 

 

3.

ISPLATE SKDD-u

 

 

 

 

 

4.

ISPLATE SKRBNIKU

 

 

 

 

 

5.

OSTALE ISPLATE

 

 

 

 

 

III.

NETO IZNOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrazac PP – Izvještaj o ostvarenom prometu i obračunatim prihodima s osnove pružanja investicijskih usluga

Obrazac PP – Izvještaj o ostvarenom prometu i obračunatim prihodima s osnove pružanja investicijskih usluga

Naziv pravne osobe:

 

OIB:

 

Izvještajno razdoblje:

 

 

I.

OSTVARENI PROMET NA TRŽIŠTIMA KAPITALA

0,00

1

DOMAĆE TRŽIŠTE KAPITALA

0,00

1.1.

Kupnja

 

1.2.

Prodaja

 

2

INOZEMNA TRŽIŠTA KAPITALA

0,00

2.1.

Kupnja

 

2.2.

Prodaja

 

II.

PREGLED OSTVARENOG PROMETA

0,00

1.

PROMET REDOVNIH KLIJENATA

 

1.1.

Promet po osobnim transakcijama

 

2.

PROMET PORTFELJNIH KLIJENATA

 

3.

PROMET OD VLASTITOG TRGOVANJA

 

III.

NAKNADE I PROVIZIJE S OSNOVE PRUŽANJA ODABRANIH INVESTICIJSKIH USLUGA

0,00

1

Prihod od zaprimanja i prijenosa naloga

 

2

Prihod od izvršenja naloga za klijenta

 

3

Prihod od pohrane i administriranja FI

0,00

3.1.

Naknada za pohranu

 

3.2.

Transakcijski troškovi

 

3.3.

Ostalo

 

4

Prihodi od usluge upravljanja portfeljem

0,00

4.1.

Brokerska provizija za upravljanje portfeljem

 

4.2.

Upravljačka naknada

 

4.3.

Naknada za uspješnost

 

4.4.

Ulazna/izlazna naknada

 

4.5.

Ostalo

 

Obrazac ZK – Izvještaj o danim/primljenim kreditima i zajmovima

Obrazac ZK – Izvještaj o danim/primljenim kreditima i zajmovima

Naziv pravne osobe:

 

OIB:

 

Izvještajno razdoblje:

 

I.

MARGIN KREDITI

 

1.

UKUPNO ODOBRENI MARGIN KREDITI

 

2.

UKUPNA POKRIVENOST ODOBRENIH MARGIN KREDITA

 

3.

OSTVARENI PRIHODI

 

II.

ZAJMOVI/KREDITI

 

1.

DANI ZAJMOVI INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

0,00

1.1.

Fizičkim osobama

 

1.1.1.

Povezanim fizičkim osobama

 

1.2.

Pravnim osobama

 

1.2.1.

Povezanim pravnim osobama

 

2.

PRIMLJENI ZAJMOVI/KREDITI INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

0,00

2.1.

Od fizičkih osoba

 

2.1.1.

Od povezanih fizičkih osoba

 

2.2.

Od pravnih osoba

 

2.2.1.

Od povezanih pravnih osoba