Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine

NN 31/2011 (16.3.2011.), Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

682

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/2004, 111/2006, 60/2008 i 87/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. ožujka 2011. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE

PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE 2007. – 2015. GODINE

U Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (»Narodne novine«, br. 85/2007 i 126/2010), u poglavlju 5. PLAN ORGANIZACIJE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE, iza odlomka 3. dodaju se odlomci 4. i 5. koji glase:

»Sustav gospodarenja otpadom u RH na razini županije, odnosno kod regionalnih centara za gospodarenje otpadom (CGO) na razini više županija, provodit će se na način istovremenog zatvaranja postojećih odlagališta i izgradnje CGO-a, ovisno o raspoloživim sredstvima za sufinanciranje iz fondova EU.

Dinamiku istovremene sanacije i zatvaranja odlagališta treba prilagoditi konkretnoj situaciji izgradnje pojedinog CGO-a, a to treba riješiti prilikom izrade projektne dokumentacije.«.

Dosadašnji odlomak 4. postaje odlomak 6.

U točki 6.1.3. Sredstva JLS-a i JRS-a, komunalnih društava i krediti, iza zadnjeg odlomka dodaje se novi odlomak koji glasi:

»Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) može beskamatnim zajmovima financirati otkup zemljišta, ukoliko to nije već prethodno provedeno, radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nužnih za realizaciju projekata CGO-a i sanacija odlagališta koji se sufinanciraju iz sredstava EU fondova.«.

U točki 6.4.1. Uvjeti sufinanciranja, u prvom odlomku, prva rečenica mijenja se i glasi:

»Sredstvima FZOEU-a financirat će se do 100% iznosa izrade projektno-tehničke dokumentacije i istražnih radova na lokacijama CGO-a i odlagališta koje treba sanirati, te priprema projektnih aplikacija za sufinanciranje projekta sredstvima EU. Što se tiče CGO-a, to se odnosi na financiranje:«.

U poglavlju 6.5. STRATEGIJA SUFINANCIRANJA GRADNJE CGO-A I USPOSTAVE SUSTAVA, točka A. mijenja se i glasi:

»Javnim sredstvima sufinancirat će se gradnja cjelovitog CGO-a i uspostave sustava (odlagališta, MBO postrojenja, za rad centra potrebne zgrade, postrojenja za obradu otpadnih voda, unutrašnja infrastruktura, druga oprema, pretovarne stanice), uključujući i sanaciju svih odlagališta otpada na području županije koja je obuhvaćena županijskim ili regionalnim CGO-om.

FZOEU može beskamatnim zajmovima financirati otkup zemljišta, ukoliko to nije već prethodno provedeno, radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nužnih za realizaciju projekata CGO-a i sanacija odlagališta koji se sufinanciraju iz sredstava EU fondova. Javnim sredstvima lokalne/regionalne samouprave ili kreditom banaka (Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka i sl.) financirat će se:

– gradnja komunalne infrastrukture (pristupni putevi, vodovod, odvodnja, el. energija) do budućeg CGO-a.

Udjeli u financiranju izgradnje CGO:

– Odlagalište i infrastruktura: (EU + FZOEU) 80% + (JLS) 20%

– MBO: (EU) cea 40-60% + (JLS) 60-40%

– Pretovarne stanice: (EU + FZOEU) 80% + (JLS) 20%

– Sanacija odlagališta: (EU + FZOEU) 100%.«.

Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-33/07-02/06

Urbroj: 5030105-11-1

Zagreb, 3. ožujka 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.