Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice te iskaznice zaštitara-tehničara

NN 31/2011 (16.3.2011.), Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice te iskaznice zaštitara-tehničara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

694

Na temelju članka 42. stavka 1. podstavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj: 31/10.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I IZGLEDU ČUVARSKE I ZAŠTITARSKE ISKAZNICE TE ISKAZNICE ZAŠTITARA – TEHNIČARA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, izgled i način izdavanja iskaznice za čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara.

Članak 2.

Obrazac iskaznica iz članka 1. ovoga Pravilnika pravokutnog je oblika, veličine 55 mm × 85 mm, s naizmjence utisnutim grbom Republike Hrvatske i slovima »RH«.

Iskaznice se zaštićuju prozirnim plastičnim termičkim laminatom na kojemu je utisnut okrugli žig s grbom Republike Hrvatske i slova »Republika Hrvatska«.

Članak 3.

Obrazac čuvarske iskaznice (Obrazac 1) zelene je boje i na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu grb Republike Hrvatske, tiskan u izvornim bojama;

– u gornjem desnom dijelu tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«;

– ispod teksta »REPUBLIKA HRVATSKA«, tekst »ČUVARSKA ISKAZNICA«;

– prostor za upis imena i prezimena čuvara;

– ispod prostora za upis imena i prezimena, tekst »ČUVAR«;

– u donjem lijevom kutu ispod grba Republike Hrvatske, mjesto za sliku, izmjere 30 mm × 35 mm;

– prostor za upis serijskog broj iskaznice.

Na poleđini Obrasca 1 tiskan je tekst o ovlastima čuvara koji glasi:

»OVLASTI:

Nositelj ove iskaznice ovlašten je obavljati poslove propisane Zakonom o privatnoj zaštiti te drugim podzakonskim propisima koje je na temelju ovlasti iz tog Zakona donio ministar unutarnjih poslova.

Čuvar je ovlašten postupati u skladu s člankom 27. Zakona i to:

– provjeriti identitet osoba,

– izdavati upozorenja i zapovijedi,

– privremeno ograničiti slobodu kretanja,

– pregledati osobe, predmete i prometna sredstva,

– osiguravati mjesto događaja.«

Poleđina Obrasca 1 sadrži i prostor za upis datuma izdavanja, mjesto za potpis službene osobe i pečat.

Članak 4.

Obrazac zaštitarske iskaznice (Obrazac 2) plave je boje i na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu grb Republike Hrvatske tiskan u izvornim bojama;

– u gornjem desnom dijelu tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«;

– ispod teksta »REPUBLIKA HRVATSKA«, tekst »ZAŠTITARSKA ISKAZNICA«;

– prostor za upis imena i prezimena zaštitara;

– ispod prostora za upis imena i prezimena, tekst »ZAŠTITAR«;

– u donjem lijevom kutu ispod grba Republike Hrvatske, mjesto za sliku, izmjere 30 mm × 35 mm;

– prostor za upis serijskog broj iskaznice.

Na poleđini Obrasca 2 tiskan je tekst o ovlastima zaštitara koji glasi:

»OVLASTI:

Nositelj ove iskaznice ovlašten je obavljati poslove propisane Zakonom o privatnoj zaštiti te drugim podzakonskim propisima koje je na temelju ovlasti iz tog Zakona donio ministar unutarnjih poslova.

Zaštitar je ovlašten postupati u skladu s člankom 27. Zakona i to:

– provjeriti identitet osoba,

– izdavati upozorenja i zapovijedi,

– privremeno ograničiti slobodu kretanja,

– pregledati osobe, predmete i prometna sredstva,

– osiguravati mjesto događaja,

– uporabiti zaštitarskog psa,

– uporabiti tjelesnu snagu,

– uporabiti vatreno oružje.«

Poleđina Obrasca 2 sadrži i prostor za upis datuma izdavanja, mjesto za potpis službene osobe i pečat.

Članak 5.

Obrazac iskaznice za zaštitara – tehničara (Obrazac 3) oker je boje i na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu, grb Republike Hrvatske, tiskan u izvornim bojama;

– u gornjem desnom dijelu, tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«;

– ispod teksta »REPUBLIKA HRVATSKA«, tekst »ZAŠTITARSKA ISKAZNICA«;

– prostor za upis imena i prezimena zaštitara – tehničara;

– ispod prostora za upis imena i prezimena, tekst »ZAŠTITAR – TEHNIČAR«;

– u donjem lijevom kutu ispod grba Republike Hrvatske, mjesto za sliku, izmjere 30 mm × 35 mm;

– prostor za upis serijskog broj iskaznice.

Na poleđini Obrasca 3 tiskan je tekst o ovlastima zaštitara – tehničara koji glasi:

»OVLASTI:

Nositelj ove iskaznice ovlašten je obavljati poslove propisane Zakonom o privatnoj zaštiti te drugim podzakonskim propisima koje je na temelju ovlasti iz tog Zakona donio ministar unutarnjih poslova.

Zaštitar – tehničar je ovlašten, ovisno o stručnoj spremi, postupati u skladu s člankom 45. Zakona i to:

– obavljati poslove postavljanja zaštitno-alarmnih sustava te održavanja tehničkih naprava i sredstava,

– obavljati poslove izrade prosudbe ugroženosti štićene građevine ili prostora te projektiranja tehničkih zaštitnih sustava,

– obavljati poslove nadzora nad izvođenjem radova tehničkih zaštitnih sustava, revizije projektne dokumentacije tehničkih zaštitnih sustava, tehničkog primitka te pružanja intelektualnih usluga u području tehničke zaštite.«

Poleđina Obrasca 3 sadrži i prostor za upis datuma izdavanja, mjesto za potpis službene osobe i pečat.

Članak 6.

Zahtjev za izdavanje iskaznica za čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara podnosi se policijskoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta odnosno boravišta podnositelja zahtjeva.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– potvrda o radnom odnosu;

– dvije fotografije veličine 30 mm × 35 mm;

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi;

– dokaz o podmirenju troškova izdavanja čuvarske odnosno zaštitarske iskaznice.

Službena osoba u policijskoj upravi će, po službenoj dužnosti, izvršiti uvid u rješenje kojim je podnositelju zahtjeva izdano dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite.

Ministar unutarnjih poslova utvrđuje visinu troškova izdavanja iskaznica iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Nadležna policijska uprava vodi evidencije o izdanim, oduzetim, nestalim ili izgubljenim, zamijenjenim i vraćenim iskaznicama.

Evidencije iz stavka 1. ovog članka vode se u kartoteci i na sustavu za elektroničku obradu podataka.

Članak 8.

Čuvar, zaštitar i zaštitar – tehničar je dužan zamijeniti dotrajalu i oštećenu iskaznicu, iskaznicu na kojoj slika više ne odgovara izgledu osobe ili vratiti iskaznicu koja iz bilo kojega razloga više ne služi svrsi.

U slučaju nestanka, gubitka ili krađe iskaznice čuvar, zaštitar i zaštitar – tehničar je dužan pisanom izjavom o tome bez odgode izvijestiti nadležnu policijsku upravu.

Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena, otuđena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Trošak objave u »Narodnim novinama« snosi osoba koja je podnijela zahtjev za izdavanje nove iskaznice.

Članak 9.

Obrasci 1., 2. i 3. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 10.

Iskaznice čuvara koje su izdane prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do 31. prosinca 2011. godine, u kojem roku su ih čuvari dužni zamijeniti novim čuvarskim iskaznicama propisanim ovim Pravilnikom.

Iskaznice zaštitara koje su izdane prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do zamjene radi dotrajalosti ili gubitka te se po navedenim okolnostima zamjenjuju novima, propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o čuvarskoj i zaštitarskoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 202/03. i 86/08.).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-83493-10

Zagreb, 7. ožujka 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG 1

Predložak čuvarske iskaznice – Obrazac 1PRILOG 2

Predložak zaštitarske iskaznice – zaštitar – Obrazac 2

PRILOG 3

Predložak zaštitarske iskaznice – zaštitar – tehničar – Obrazac 3