Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije

NN 31/2011 (16.3.2011.), Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

695

Na temelju članka 54. stavka 1. točke 10. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj: 106/99, 117/2001, 96/2003, 174/2004, 38/2009 i 80/2010) ministar unutarnjih poslova, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ZAŠTITNU I DRUGU OSOBNU OPREMU KOJU PRIPADNICI VATROGASNIH POSTROJBI KORISTE PRILIKOM VATROGASNE INTERVENCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se zaštitna i druga osobna oprema koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija, tehnički zahtjevi za zaštitnu i drugu osobnu opremu te namjena zaštitne i druge osobne opreme pripadnika javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava, profesionalnih vatrogasnih društava, dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu te intervencijskih vatrogasnih postrojbi.

Članak 2.

Zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi iz članka 1. ovoga Pravilnika je osobna zaštitna oprema i zajednička zaštitna oprema.

Osobna zaštitna oprema je oprema koju vatrogasac tijekom vatrogasne intervencije koristi osobno.

Zajednička zaštitna oprema vatrogasne postrojbe je oprema koju tijekom vatrogasne intervencije može koristiti bilo koji vatrogasac.

Osobnu zaštitnu opremu vatrogasci moraju nositi pri gašenju požara, spašavanju osoba i imovine, zaštiti okoliša i drugim intervencijama u kojima se susreću s opasnostima za njihovu sigurnost i zdravlje.

II. ZAŠTITNA I DRUGA OSOBNA OPREMA

Članak 3.

Osobna zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi iz članka 1. ovoga Pravilnika je:

– zaštitna odjeća za vatrogasce,

– zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru,

– zaštitna vatrogasna potkapa,

– obuća za vatrogasce,

– zaštitne vatrogasne rukavice,

– zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri,

– zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru,

– maska za cijelo lice,

– polumaska ili četvrtmaska,

– zaštitni pojas za vatrogasce,

– zaštitne vatrogasne naočale,

– rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika.

Zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi iz članka 1. ovoga Pravilnika je:

– osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine,

– osobna zaštitna oprema protiv pada s visine,

– naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine,

– spasilačka oprema,

– samostalni ronilački uređaji,

– ronilačka odijela,

– reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara,

– odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od tekućih kemikalija, odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce,

– odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama,

– vatrogasna užad,

– naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave),

– filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica,

– filtarska polumaska za zaštitu od čestica,

– rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama,

– zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru,

– ribarske čizme,

– kišno odijelo.

Članak 4.

Druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi iz članka 1. ovoga Pravilnika je:

– prijenosni uređaji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku (eksplozimetri), otrovnih i štetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku,

– osobni dozimetar za očitavanje primljene doze zračenja tijekom intervencije,

– detektor radioaktivnog zračenja,

– protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka,

– baterijska svjetiljka,

– torba s kompletom za pružanje prve pomoći.

III. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU

Članak 5.

Osobna zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi iz članka 1. ovoga Pravilnika mora zadovoljiti zahtjeve iz posebnog propisa o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme.

Osobna zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi iz članka 1. ovoga Pravilnika mora imati dokumente o sukladnosti i oznake sukladnosti prema posebnom propisu o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme.

Osobna zaštitna oprema mora biti ispravna i omogućiti odgovarajuću zaštitu od predvidivih rizika koji se susreću na intervencijama.

IV. NAMJENA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

Članak 6.

Zaštitna odjeća za vatrogasce koristi se u intervencijama gašenja požara i drugim intervencijama u kojima se javlja opasnost od topline, plamena i mehaničkih ozljeda.

Zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru koristi se u intervencijama gašenja požara na otvorenom prostoru tijekom visokih temperatura zraka.

Zaštitna odjeća iz stavka 1. i 2. ovoga članka i zaštitna vatrogasna potkapa iz članaka 7. ovoga Pravilnika mora biti tamno plave boje. Iznimno, boja može biti drugačija ako je to iz tehničkih razloga opravdano zbog nemogućnosti izbora boje.

Članak 7.

Zaštitna vatrogasna potkapa koristi se u intervencijama gašenja požara.

Članak 8.

Obuća za vatrogasce koristi se u intervencijama gašenja požara i drugim intervencijama u kojima se javljaju opasnosti od topline i plamena, opasnih tvari i mehaničkih ozljeda.

Članak 9.

Zaštitne vatrogasne rukavice koriste se u intervencijama gašenja požara i drugim intervencijama u kojima se javlja opasnost od topline, plamena i mehaničkih ozljeda.

Članak 10.

Zaštitna vatrogasna kaciga koristi se u intervencijama gašenja požara u zgradama i drugim građevinama i drugim intervencijama u kojima se javlja opasnost od topline, plamena i mehaničkih ozljeda.

U intervencijama gašenja požara na otvorenom prostoru koristi se zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru.

Kao kaciga iz stavka 2. ovoga članka može se koristiti industrijska zaštitna kaciga ili kaciga za planinare koje ispunjavaju zahtjeve otpornosti na plamen prema normi za kacige za gašenje požara u zgradama i drugim građevinama i/ili otpornosti na udar pri visokoj temperaturi i/ili otpornosti na prskotine rastaljenog metala prema normi za industrijske zaštitne kacige.

Članak 11.

Maska za cijelo lice koristi se za zaštitu organa za disanje u kombinaciji sa samostalnim uređajem za disanje ili s filtrom.

Polumaska i četvrtmaska koriste se za zaštitu organa za disanje u kombinaciji s filtrom.

Filtarska polumaska koristi se za zaštitu organa za disanje od tekućih i čvrstih čestica i izrađena je od filtarskog materijala.

Članak 12.

Zaštitni pojas za vatrogasce s karabinerom koristi se za sprečavanje pada s visine.

Članak 13.

Reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara koristi se u intervencijama u kojima se javlja posebno velika opasnost od toplinskog zračenja.

Članak 14.

Odjeća za zaštitu od kemikalija koristi se u intervencijama u kojima se javlja opasnost od opasnih tvari.

Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama koriste se samostalno ili u kombinaciji s odjećom za zaštitu od kemikalija.

Članak 15.

Odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama koristi se u intervencijama u kojima se javlja opasnost od nakupljanja radioaktivnih čestica na tijelu korisnika.

Članak 16.

Vatrogasna užad koristi se za spuštanje osoba te za podizanje i spuštanje tereta.

Članak 17.

Samostalni uređaj za disanje koristi se u intervencijama u kojima se javlja opasnost od otrovnih i štetnih tvari u zraku i nedostatka kisika u zraku.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi (»Narodne novine« broj: 61/94.).

Zaštitna i druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi propisana Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka, može se koristiti do isteka predviđenog roka trajanja.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-77519-2010.

Zagreb, 7. ožujka 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.