Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem

NN 31/2011 (16.3.2011.), Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

696

Na temelju članka 54. stavka 1. točke 12. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj: 106/99, 117/2001, 96/2003, 174/2004, 38/2009 i 80/2010) ministar unutarnjih poslova, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice, donosi

PRAVILNIK

O USTROJU, OPREMANJU, OSPOSOBLJAVANJU, NAČINU POKRETANJA I DJELOVANJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI TE NAKNADI TROŠKOVA NASTALIH NJIHOVIM DJELOVANJEM

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se ustroj, opremanje, osposobljavanje, način pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknada troškova nastalih njihovim djelovanjem.

II. USTROJ INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 2.

Intervencijske vatrogasne postrojbe djeluju iz svojih sjedišta (baza) određenih unutarnjim ustrojstvom Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Tijekom ljetne požarne sezone intervencijske vatrogasne postrojbe mogu djelovati i iz privremenih ispostava utvrđenih planovima i programima Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju iznimnih potreba, intervencijske vatrogasne postrojbe mogu djelovati i iz privremenih ispostava koje izravno, putem pisane zapovjedi, odredi glavni vatrogasni zapovjednik.

Privremenom ispostavom upravlja osoba koju za to pisanom zapovjedi ovlasti glavni vatrogasni zapovjednik.

Pisanom zapovijedi iz stavka 4. ovoga članka utvrđuju se prava, obveze i ostale ovlasti osobe koja upravlja privremenom ispostavom.

Članak 3.

Intervencijske vatrogasne postrojbe čine stalni pripadnici i dopunske snage.

Stalni pripadnici intervencijske vatrogasne postrojbe su zaposlenici Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Dopunske snage čine pripadnici javnih vatrogasnih postrojbi.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, dopunske snage mogu se popunjavati i iz drugih vatrogasnih postrojbi.

Članak 4.

Stalni pripadnici intervencijske vatrogasne postrojbe su zapovjednik, zamjenik zapovjednika i profesionalni vatrogasci koji su određeni propisima o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Zapovjednik intervencijske vatrogasne postrojbe dužan je, uz redovite zadaće, voditi evidenciju rada pripadnika dopunskih snaga, provjeravati ispravnost njihove opreme i tehnike te poduzimati daljnje mjere u slučaju njihovog oštećenja ili neispravnosti.

Evidencije rada su službeni dokumenti koji se, odmah po izvršenju naložene zadaće, ovjereni dostavljaju zapovjedniku postrojbe iz koje dolaze dopunske snage.

Sadržaj evidencije rada u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi propisan je na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1).

Članak 5.

Intervencijska vatrogasna postrojba se popunjava posebno osposobljenim dopunskim snagama u sljedećim prilikama:

– u vrijeme povećane opasnosti od požara, prvenstveno na području priobalja,

– pružanja međunarodne pomoći,

– u drugim prilikama prema zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika.

III. OPREMANJE INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 6.

Intervencijska vatrogasna postrojba mora biti opremljena najmanje opremom navedenom u popisu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 2).

Pripadnici intervencijske vatrogasne postrojbe moraju biti opremljeni najmanje zaštitnom i drugom osobnom opremom navedenom u popisu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 3).

Članak 7.

Pripadnik intervencijske vatrogasne postrojbe dužan je zaštitnu i drugu osobnu opremu koristiti i održavati u ispravnom stanju.

Evidenciju zaduženja zaštitne i druge osobne opreme vodi postrojba iz koje pripadnik dolazi.

Osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je nadređenom zapovjedniku, u pisanom obliku prijaviti oštećenje ili uništenje zadužene zaštitne i druge osobne opreme.

Okolnosti, datum i vrijeme, stupanj oštećenja, odnosno uništenje zaštitne i druge osobne opreme utvrđuje se komisijski.

Nadležni zapovjednik dostavit će glavnom vatrogasnom zapovjedniku odgovarajuće izvješće i komisijski zapisnik.

Zamjena zaštitne i druge osobne opreme pripadnika intervencijske vatrogasne postrojbe obavlja se nakon uništenja ili uslijed dotrajalosti u istom omjeru.

Uništena i dotrajala zaštitna i druga osobna oprema nakon zamjene komisijski se otpisuje.

Pripadnik intervencijske vatrogasne postrojbe će upozoriti nadređenog zapovjednika ako nije opremljen zaštitnom i drugom osobnom opremom propisanom ovim Pravilnikom.

IV. OSPOSOBLJAVANJE PRIPADNIKA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 8.

Za potrebe popunjavanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi, javne i druge vatrogasne postrojbe dužne su staviti na raspolaganje određeni broj vatrogasaca za osposobljavanje koji ispunjavaju propisane uvjete tjelesne i duševne sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Godišnjim planom i programom, koji donosi i provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje utvrđuje se potrebni broj vatrogasaca po postrojbama koji će pristupiti osposobljavanju iz stavka 1. ovoga članka.

Za osposobljene članove intervencijskih vatrogasnih postrojbi, sukladno stavku 2. ovoga članka izdaje se isprava o osposobljenosti, o čemu se vodi evidencija.

Članak 9.

Provjera tjelesnih sposobnosti pripadnika intervencijske vatrogasne postrojbe provodi se jednom godišnje prema Programu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 4).

Provjeru tjelesnih sposobnosti provodi osoba koju ovlasti glavni vatrogasni zapovjednik.

Članak 10.

Oznaka specijalnosti nosi se na lijevoj prednjoj strani zaštitne odjeće u predjelu ramena, a dužan je i smije je nositi samo pripadnik intervencijske vatrogasne postrojbe koji ispunjava sljedeće kriterije:

– da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

– da je osposobljen prema članku 8. ovoga Pravilnika,

– da je opremljen zaštitnom i drugom osobnom opremom prema Prilogu 3. ovoga Pravilnika,

– da ispunjava kriterije tjelesne sposobnosti prema članku 9. ovoga Pravilnika.

Izgled oznake specijalnosti propisan je na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 5).

Državna uprava za zaštitu i spašavanje vodi evidenciju o osobama iz stavka 1. ovoga članka, prema podacima iz matičnih vatrogasnih postrojbi u koju se unose najmanje sljedeći podaci:

– ime i prezime,

– zvanje i dužnost,

– godina rođenja,

– OIB,

– vatrogasna postrojba kojoj pripada,

– zadužena oprema,

– datum osposobljavanja,

– liječnički pregled s datumom isteka,

– specijalističko osposobljavanje,

– razdoblje provedeno u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi,

– krvna grupa.

Sadržaj evidencije iz stavka 3. ovoga članka propisan je na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 6).

Članak 11.

Pripadniku dopunskih snaga intervencijske vatrogasne postrojbe vrijeme provedeno na osposobljavanju, uključujući vrijeme dolaska i odlaska na osposobljavanje računa se kao redovno angažiranje u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi.

V. NAČIN POKRETANJA I DJELOVANJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 12.

Glavni vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik ili osoba koju oni ovlaste pokreću intervencijsku vatrogasnu postrojbu preko Vatrogasnog operativnog središta Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Zapovjednik vatrogasne postrojbe dužan je na temelju pisane zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika uputiti pripadnike dopunskih snaga, potrebnu opremu i tehniku na mjesto određeno u zapovjedi, vodeći računa da pri tome bitno ne umanji operativnu sposobnost vlastite postrojbe.

Zapovjednik vatrogasne postrojbe dužan je prije upućivanja pripadnika dopunskih snaga obaviti njihovu smotru, pregledati opremu i tehniku i provjeriti njezinu ispravnost te o tome izvijestiti glavnog vatrogasnog zapovjednika u pisanom obliku.

Pripadniku dopunskih snaga za potrebe odlaska i dolaska u intervencijsku vatrogasnu postrojbu osigurava se suhi obrok.

Kada se pripadnik dopunskih snaga upućuje izravno na požarište ili drugo mjesto intervencije, osigurava mu se dnevni suhi obrok.

Članak 13.

Zapovjednik u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom odgovaran je za učinke intervencije, operativno djelovanje i sigurnost pripadnika postrojbe kojom zapovijeda.

Zapovjednik intervencijske vatrogasne postrojbe mora voditi evidenciju rada pripadnika postrojbe na propisanom obrascu iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

Članak 14.

Glavni vatrogasni zapovjednik određuje raspored radnog vremena i način obavljanja poslova intervencijske vatrogasne postrojbe.

VI. NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH DJELOVANJEM INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 15.

Troškovima nastalim djelovanjem intervencijske vatrogasne postrojbe, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se troškovi:

– nabave vatrogasne opreme, sprava i uređaja oštećenih u intervenciji i/ili osposobljavanju, a na temelju zahtjeva nadležnog zapovjednika i zapisnika koji ovjerava odgovorna osoba u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi,

– naknade štete na vozilima, opremi i tehnici koja nastane tijekom intervencije i/ili osposobljavanja, a na temelju zahtjeva zapovjednika postrojbe pripadnika dopunskih snaga i zapisnika koji ovjerava odgovorna osoba u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi,

– utrošenih sredstava za gašenje požara, na temelju zahtjeva nadležnog zapovjednika i zapisnika koji ovjerava odgovorna osoba u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi,

– prehrane i smještaja,

– naknade u visini 170,00 kn (neto po angažiranome pripadniku i po danu),

– povećanih rashoda redovnog poslovanja, nastalih preustrojem redovnog sustava rada zbog angažiranja pripadnika dopunskih snaga,

– osiguranja pripadnika dopunskih snaga od posljedica nesretnog slučaja, ako nisu osigurani u postrojbi iz koje dolaze.

Sredstva za naknadu troškova iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na posebnoj poziciji i vode se izdvojeno.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (»Narodne novine«, broj 96/02 i 102/02).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-77983-2010.

Zagreb, 7. ožujka 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC EVIDENCIJE RADA U INTERVENCIJSKOJ VATROGASNOJ POSTROJBI

Godina:

 

Evidencija rada u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi

mjesec:

 

IVP/ispostava:

 

IME:

 

Matična vatrogasna postrojba:

 

PREZIME:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum dolaska:

 

Sat dolaska:

 

Datum odlaska:

 

Sat odlaska:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovni rad (h):

Prekovremeni rad (h):

noć (h):

subota (h):

nedjelja (h):

blagdan (h):

smjena (h):

turnus (h):

Pripravnost (h):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJESEČNI FOND SATI (h):

 

UKUPNO DANA

 

OSTVARENA RAZLIKA (h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan

u tjednu:

Datum:

REDOVNI RAD

PRIPRAVNOST

PREKOVREMENI RAD

VRIJEME

RAD (h):

Dodaci po Kolektivnom ugovoru:

VRIJEME

AKTIVA (h):

VRIJEME

RAD (h):

noć (h):

subota (h):

nedjelja (h):

smjena (h):

turnus (h):

blagdan (h):

OD

DO

noć (h):

subota (h):

nedjela (h):

smjena (h):

turnus (h):

blagdan (h):

OD

DO

OD

DO

ponedjeljak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utorak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

srijeda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

četvrtak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

petak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDJELJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ponedjeljak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utorak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

srijeda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

četvrtak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

petak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDJELJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ponedjeljak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utorak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

srijeda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

četvrtak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

petak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDJELJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ponedjeljak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utorak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

srijeda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

četvrtak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

petak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDJELJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ponedjeljak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utorak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

srijeda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

četvrtak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

petak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDJELJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ponedjeljak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utorak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO SATI:

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

0

0

0

0

                                                         U ___________________________________, dana ________________________ .

ZAPOVJEDNIK IVP:                                         POMOĆNIK GVZ:                                       GLAVNI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK:


PRILOG 2

ZAJEDNIČKA OPREMA

NAZIV

KOLIČINA

Vozilo za gašenje šumskog požara

2 komada

Terensko vozilo za prijevoz vatrogasaca

2 komada

Vatrogasno vozilo za prijevoz vode

1 komad

Zapovjedno vozilo

1 komad

Prijenosna motorna pumpa s pripadajućim

spremnikom goriva

6 komada

Mlaznica »C«

6 komada

Mlaznica »D«

10 komada

Cijev »B«

20 komada

Cijev »C«

100 komada

Cijev »D« (20 m)

200 komada

Vodeni kradljivac »D«

6 komada

Naprtnjača

50 komada

Razdjelnica C/C2D

10 komada

Puhalica

1 komad

Ručna lančana motorna pila

4 komada

Kosijer ili mačeta za sječenje grana

10 komada

Agregat za struju

1 komad

Ručne radiostanice

10 komada

Gumeni spremnik za vodu kapaciteta od 1600 do 2000 litara prikladan za prijenos helikopterom

10 komada

Gumeni spremnik za vodu s plutajućim otvorom kapaciteta najmanje 8000 litara

2 komada

Uže statik promjera 10,5 mm, dužine 50 m

2 komada

Torbica prve pomoći

1 komad

Nosila

1 komad

Vreća za spavanje

30 komada

Zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru

10 komada


PRILOG 3.

ZAŠTITNA I DRUGA OSOBNA OPREMA

NAZIV

KOLIČINA

Zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru

2 komada

Čizme za gašenje požara na otvorenom prostoru

1 par

Zaštitne rukavice pogodne za desantiranje iz helikoptera pomoću brzog užeta

1 par

Zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru

1 komad

Pojas s uprtačima i torbicom

1 komplet

Ranac za opremu

1 komad

Zaštitne naočale

1 komad

Kombinirani alat s nožićem

1 komad

Ručna svjetiljka za zaštitnu kacigu

1 komad

Oprema za izbavu iz helikoptera (sprava za spuštanje » 8«, aluminijski karabiner s maticom i 6 m užeta statik promjera 8 mm)

1 komplet

Reflektirajući prsluk

1 komad

Osobna prva pomoć

1 komplet

Rolo flis vesta (pulover)

1 komad

Polo majica s kratkim rukavima

2 komada

Kapa s okruglim obodom

1 komad

Ljetne čarape

4 para

Zaštitna potkapa

1 komad

Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika

1 par

Donje rublje

4 kompleta

Kišna kabanica

1 komad


PRILOG 4.

PROGRAM PROVJERE TJELESNIH SPOSOBNOSTI PRIPADNIKA DOPUNSKIH SNAGA INTERVENCIJSKE VATROGASNE POSTROJBE

1.1. Snaga

Eksplozivna snaga nogu testira se izvođenjem troskoka. Test se izvodi na tvrdoj podlozi u dvorani ili otvorenom prostoru. Ispitanik stoji na liniji početnog položaja, noge su razmaknute u širini kukova. Zadatak je ispitanika da u tri snažna sunožna skoka prijeđe što veću udaljenost. Mjeri se ukupno preskočeni put i to od vrha prstiju na startu do peta nakon trećeg doskoka.

Snagu ruku i ramena testira se izvođenjem vježbi sklekova na ravnoj podlozi. Test se izvodi na ravnoj podlozi u dvorani ili otvorenom prostoru. Ispitanik je u stavu za sklek, ruke su razmaknute u širini ramena, tijelo je vodoravno ispruženo. Zadatak je ispitanika da u 1 minuti, napravi što više pravilnih spuštanja i podizanja.

Snaga izdržljivosti testira se izvođenjem motoričkih testova i »skijaškim čučnjem«. Test se izvodi na ravnoj podlozi u dvorani. Ispitanik se postavi uz zid kao da sjedi na stolici, ruke moraju biti opuštene uz tijelo. Kada ispitanik zauzme stav za početak testa, daje znak mjeritelju »spreman«, na što mjeritelj uključuje štopericu. Mjeri se koliko je ispitanik izdržao u položaju »skijaškog čučnja«. U listu se upisuje vrijeme izdržano u položaju.

Testiranje repetitivne snage fleksora trupa izvodi se na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, minimalnih dimenzija 2¤2 metra. Ispitanik leži na leđima, koljena zgrčena, stopala razmaknuta u širini kukova, ruke su pogrčene i sa dlanovima na zatiljku. Pomoćni ispitivač (netko od ispitanika) fiksira ispitanikova stopala na podlogu. Na znak za početak, ispitanik što brže izvrši podizanje u sijed – dotičući laktovima koljena i nazad na leđa. Sve ponavlja 1 minutu. Ispitivač broji pravilno izvedene pokušaje i u listu upisuje ukupan broj pravilno izvedenih pokušaja u 1 minuti.

1.2. Izdržljivost

Izdržljivost se testira trčanjem. Cooperov test (12 minuta) se izvodi na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Zadatak ispitanika je da za 12 minuta prijeđe što više metara. Važno je da ispitanik kontinuirano savlada prostor u zadanoj jedinici vremena. Prekidom testiranja ne smatra se ako ispitanik dio staze savlada i hodanjem. Rezultat se mjeri u prijeđenim metrima posebno za svakog ispitanika.

1.3. Koordinacija

Testiranje koordinacije provodi se izvođenjem kombiniranih vježbi. Posebnost kombinirane vježbe je u kombinaciji različitih motoričkih temeljnih sposobnosti.

Pritom treba:

1. Preskočiti poprijeko švedski sanduk ili drugu prepreku,

2. Provući se ispod postavljene prepreke,

3. Prijeći gimnastičku gredu,

4. Napraviti dva koluta naprijed i

5. Popeti se na kvadratne ljestve ili kukače, dotaknuti oznaku na vrhu,

6. Spustiti se s kvadratnih ljestvi ili kukača, te otrčati na startnu liniju.

U slučaju da ispitanik padne sa gimnastičke grede ili ne dotakne oznaku kod penjanja, izvedba je pogrešna.

1.4. Pokretljivost (fleksibilnost)

Pokretljivost mišića, tetiva i zglobova testira se zajedno s koordinacijom.

1.5. Rad na visini

Sposobnost rada na visini testira se spuštanjem vatrogasaca niz debelo uže s visine 10–12 metara, samoizbavom s trećeg kata i spuštanjem niz alpinističke uže u slobodnom prostoru sa 15 metara. Cilj je utvrditi ponašanje vatrogasca i eventualno postojanje straha od visine. Visinska provjera je neizbježna, jer se ostala obuka bazira na radu s helikopterom, te desantiranju iz helikoptera.

2. NORME PROVJERE

MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

NORME

1. SKLEKOVI U 1 MINUTI

20 sklekova

2. TROSKOK

6,50 metara

3. PODIZANJE TRUPA U 1 MINUTI

25 podizanja

4. SKIJAŠKI ČUČANJ

80 sekundi

5. KOMBINIRANA VJEŽBA

33,00 sekundi

6. COOPEROV TEST 12 MINUTA

po tablicama

K. Coopera

COOPEROV TEST (12 MINUTA)

Daljina u metrima koja se prolazi za 12 minuta za muškarce

KATEGORIJA TJELESNIH SPOSOBNOSTI

ISPOD 30 GODINA

OD 30 DO 39 GODINA

OD 40 DO 49 GODINA

OD 50 NA VIŠE GODINA

I. VRLO SLABO

do 1600 m

do 1520 m

do 1360 m

do 1280 m

II. SLABO

1600–2000

1520–1840

1360–1680

1280–1600

III. OSREDNJE

2000–2400

1840–2240

1680–2080

1600–2000

IV. DOBRO

2400–2800

2240–2640

2080–2480

2000–2400

V. ODLIČNO

2800 i više

2640 i više

2480 i više

2400 i više

3. OSTALO

– na listu provjera tjelesnih sposobnosti upisuje se postignuti rezultat ispitanika,

– na listu provjera tjelesnih sposobnosti navedene su minimalne vrijednosti (norme).

– ako se traženi učinak ne postigne iz prvog pokušaja, vježba se može ponoviti još dva puta. Izuzetak je Cooperov test, u tom se slučaju rezultat smatra zadovoljavajući, ako je ispitanik bez izuzetka zadovoljio preostale vježbe.

– ako ispitanik ne zadovolji u dvije ili tri vježbe, postoji mogućnost da u sljedećem terminu provjere ponovi cijelu provjeru tjelesnih sposobnosti. Ponavljanje cjelokupne provjere potrebno je stoga što cjelokupna spremnost ispitanika odražava toliko važno kondicijsko stanje.

– ispitanici koji nisu prošli četiri ili više vježbi gube pravo na ponavljanje provjere. Tjelesna sposobnost takvih ispitanika ne odgovara traženim sposobnostima vatrogasaca za intervencijske vatrogasne postrojbe.

– ispitanici trebaju proći dobrovoljno visinsku provjeru,

– ako se ispitanik boji visine, odnosno odbije se spustiti niz uže nije prošao visinsku provjeru,

– ako ispitanik pokaže znakove straha (drhtanje, bljedilo, ukočenost ili uspaničenost) ispitaniku se neće dozvoliti da pristupi visinskoj provjeri,

– ispitanici su dužni na fizičko testiranje doći u sportskoj odjeći i obući,

– na visinsku provjeru ispitanici su dužni doći u zaštitnoj odjeći i obući s kacigom, zaštitnim pojasom i rukavicama.

PRILOG 5.

OZNAKA SPECIJALNOSTI ZA PRIPADNIKE INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI


PRILOG 6.

OBRAZAC EVIDENCIJE PRIPADNIKA INTERVENCIJSKE VATROGASNE POSTROJBE

FOTO

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNA UPRAVA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

EVIDENCIJA

pripadnika intervencijske vatrogasne postrojbe

BROJ KARTONA:

Ime, prezime, OIB

Dan, mjesec i godina rođenja

Mjesto rođenja

Broj osobne iskaznice

Mjesto izdavanja osobne iskaznice (PU)

Broj putovnice:

Mjesto izdavanja putovnice (PU)

Putovnica vrijedi do:

Stručna sprema (SSS, VŠS, VSS)

Zvanje

Matična postrojba

Dužnost u postrojbi

KRVNA GRUPA

Pripadnik IVP od – do (datum):

Zdravstveni pregled (vrijedi do):

Godišnja provjera (tjelesna):

Godišnja provjera (helikopter):

SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE

Red. br.

Vrsta/naziv/stupanj:

Datum:

1.

2.

3.

4.

5.

ANGAŽIRANJE U INTERVENCIJSKOJ VATROGASNOJ POSTROJBI

Red. br.

Mjesto/vrsta:

Početak (datum/vrijeme):

Kraj (datum/vrijeme):

Ukupno:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ZADUŽENJE OPREME

Red. broj

Naziv opreme

Kom/pari

Zaduženo (DA/NE)

Veličina

Datum zaduženja

1.

Zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru

2

2.

Čizme za gašenje požara na otvorenom prostoru

1

3.

Zaštitne rukavice pogodne za desantiranje iz helikoptera

1

4.

Zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru

1

5.

Pojas s uprtačima i torbicom

1

6.

Ranac za opremu

1

7.

Zaštitne naočale

1

8.

Kombinirani alat s nožićem

1

9.

Ručna svjetiljka za zaštitnu kacigu

1

10.

Oprema za izbavu iz helikoptera (komplet)

1

11.

Reflektirajući prsluk

1

12.

Osobna prva pomoć

1

13.

Rolo flis vesta (pulover)

1

14.

Polo majica s kratkim rukavima

2

15.

Kapa s okruglim obodom

1

16.

Ljetne čarape

4

17.

Zaštitna potkapa

1

18.

Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika

1

19.

Donje rublje

4

20.

Kišna kabanica

1

                      Datum otvaranja kartona:                                               Karton ispunio:

                 _______________________                                   _____________________