Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom

NN 31/2011 (16.3.2011.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

706

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, br. 85/06, 75/09 i 43/10) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM[1]

Članak 1.

U Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09) u članku 56. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U proizvodnji bočica za hranjenje dojenčadi koje su izrađene od polikarbonata ne smije se koristiti 4,4’-dioksi-difenil-2,2-propan (Bisfenol A).

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U Prilogu II. POPIS MONOMERA I TEMELJNIH ULAZNIH SIROVINA KOJE SE MOGU KORISTITI ZA PROIZVODNJU PLASTIČNIH MATERIJALA I PROIZVODA, u »POPISU ODOBRENIH MONOMERA I DRUGIH TEMELJNIH ULAZNIH SIROVINA« u retku s referentnim brojem 13480, u stupcu 4. »Ograničenja i/ili specifikacije«, riječi: »SML = 3 mg/kg« zamjenjuju se riječima: »SML (T)= 0,6 mg/kg. Ne smije se koristiti za proizvodnju bočica za hranjenje dojenčadi[2] koje su izrađene od polikarbonata.«.

Članak 3.

Od 1. travnja 2011. godine nije dopuštena proizvodnja plastičnih materijala i predmeta u dodiru s hranom koji nisu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Od 1. lipnja 2011. godine nije dopušten uvoz i stavljanje na tržište Republike Hrvatske plastičnih materijala i predmeta u dodiru s hranom koji nisu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-02/23

Urbroj: 534-07-11-2

Zagreb, 9. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Komisije 2011/8/EU od 28. siječnja 2011. o izmjeni Direktive Komisije 2002/72/EZ od 6. kolovoza 2002. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodiru s hranom

[2] Dojenčad u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao u članku 2. stavku 1. točki 5. Pravilnika o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu (»Narodne novine« broj 74/08 i 106/10).