Odluka o dopuni Odluke o standardima i normativnima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

NN 31/2011 (16.3.2011.), Odluka o dopuni Odluke o standardima i normativnima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

714

Na osnovi članka 68. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 158/09., 71/10. i 139/10.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 19. sjednici održanoj 28. veljače 2011. godine uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora i suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI S OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA

Članak 1.

U Odluci o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (»Narodne novine« 1/11. i 6/11.) u članku 7. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Ako je, u okviru specifične zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka, potrebno uputiti osiguranika na provođenje određenih postupaka laboratorijske dijagnostike na primarnoj razini, doktor specijalist medicine rada izdaje uputnicu za primarni laboratorij u skladu s odredbama Pravilnika iz stavka 2. ovog članka.

Iznimno, ako je u okviru specifične zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka potrebno uputiti osiguranika na provođenja određenih dijagnostičkih postupaka koje ne obavljaju ugovorne zdravstvene ustanove/ugovorni privatni zdravstveni radnici, Zavod će omogućiti plaćanje takvih usluga putem suradne ustanove.«

Članak 2.

Iza članka 16. dodaje se novi članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

Zavod, radi osiguranja kontinuiranosti i dostupnosti specifične zdravstvene zaštite radnika, može raspisati natječaj za sklapanje ugovora o provođenju laboratorijske dijagnostike za potrebe specifične zdravstvene zaštite radnika s medicinsko-biokemijskim laboratorijima.

Odredbe članka 13. stavka 2., 3., 4. i 5. ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se i na ponuditelje iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 3.

Iza članka 25. dodaje se novi članak 25.a koji glasi:

»Članak 25.a

Cijena laboratorijske dijagnostike iz članka 16.a utvrđuje se u skladu s općim aktom Zavoda.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/10-01/14

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 28. veljače 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.