Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

NN 32/2011 (18.3.2011.), Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

726

Temeljem članka 44. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 141/06 i 38/09) u svezi s Odlukom o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet (»Narodne novine«, br. 31/96), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE

I.

Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet na području Istarske županije razvrstavaju se kao:

1. Luke županijskog značaja:

1) luka Pula – putnička i teretna luka

2) luka Umag – putnička luka

3) luka Novigrad – putnička luka

4) luka Poreč – putnička luka

5) luka Rovinj – putnička luka

6) luka Plomin – teretna luka

7) luka Brijuni – putnička luka

8) luka Antenal – teretna luka

9) luka Brestova – putnička luka

2. Luke lokalnog značaja:

1) luka Kanegra

2) luka Savudrija

3) luka Zambratija

4) luka Bašanija – Gamboc

5) luka Katoro

6) luka Stella Maris – Mandrač

7) luka Lovrečica

8) luka Dajla

9) luka Karigador

10) luka Funtana

11) luka Vrsar

12) luka Červar porat

13) luka Vrh Lima

14) luka Peroj

15) luka Fažana

16) luka Valbandon

17) luka Ribarska koliba – Pula

18) luka Banjole

19) luka Polje (Permantura)

20) luka Runke

21) luka Medulin

22) luka Ližnjan – Kuje

23) luka Krnica

24) luka Trget

25) luka Tunarica

26) luka Sveta Marina

27) luka Rabac

II.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije istarske (»Narodne novine« br. 2/97, 118/97, 21/98 i 36/01).

III.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/15

Urbroj: 530-04-11-1

Zagreb, 3. ožujka 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.