Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom

NN 32/2011 (18.3.2011.), Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

732

Na temelju članka 106. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10 i 127/10) i na temelju članka 3. stavka 6. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 26/11, 29/11 i 31/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

ODLUKU

O KRITERIJIMA RASPODJELE TRAJNE I GODIŠNJE IZLOVNE KVOTE ZA RIBOLOV TUNE (Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM

I.

Ovom Odlukom određuju se:

– Kriteriji dodjele trajne individualne izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (u daljnjem tekstu: trajna kvota) te individualne izlovne kvote za ribolov tune u 2011. godini (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (u daljnjem tekstu: kvota).

– Pravo ribolova tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom u 2011. godini.

II.

Ova Odluka primjenjuje se na ovlaštenike povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru plivaricom tunolovkom koji su stekli pravo upisa u registar ICCAT-a sukladno Odluci o kriterijima za ribarskih plovila u registar ICCAT –a (ICCAT record of BFT catching vessels) (»Narodne novine«, br. 46/10) za 2010. godinu.

III.

Trajna kvota i kvota za 2011. godinu za ribolov tuna (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom rasporedit će se na sljedeći način:

– 40 % kvote za plivarice rasporedit će se ravnomjerno na plovila ovlaštenika/vlasnika povlastica iz točke II. ove odluke,

– 60% kvote za plivarice raspodijelit će se temeljem povijesnog ulova u razdoblju 2001.-2008. i tonaže plovila (GT) u omjeru 70% povijesni ulov i 30% tonaža plovila (GT).

Popis plovila s dodijeljenim trajnim kvotama u postotku i dodijeljenim kvotama za 2011 godinu temeljem kriterija iz stavka 1. ove točke nalazi se u Dodatku I. i sastavni je dio ove Odluke.

IV.

Pravo ribolova tune plivaricom tunolovkom u 2011. godini ima najviše 20 plovila s najvećom kvotom nakon prebacivanja kvote za 2011. godinu sukladno odredbama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 26/11, 29/11 i 31/11) (u daljnjem tekstu: Pravilnika) i točke V. ove Odluke i to po kategorijama sukladno stavku 5. članka 9. Pravilnika.

Pravo ribolova smije se prenijeti na drugo plovilo temeljem odredbi članka 9. Pravilnika.

Za ulov tune u Jadranu veličine 8 – 30 kg namijenjene uzgoju smije se iskoristiti najviše 90% od dodijeljene individualne kvote iz stavka 1. ove točke.

V.

Dodijeljena kvota za 2011. godinu smije se ustupiti drugim plovilima ovlaštenika povlastice koji imaju dodijeljenu kvotu, o čemu se mora obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju odredbi Pravilnika.

Dodijeljena trajna kvota smije se ustupiti drugim plovilima ovlaštenika povlastice koji imaju dodijeljenu kvotu, o čemu se mora obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju odredbi Pravilnika. Ustupanje dodijeljene trajne kvote plovilima iz ovog stavka smatra se trajnim ustupanjem.

Dodijeljena trajna kvota smije se ustupiti i drugim plovilima ovlaštenika povlastice koji su upisani u Registar ribarske flote Republike Hrvatske i koji imaju upisanu plivaricu tunolovku a o čemu moraju obavijestiti Ministarstvo na temelju odredbi Pravilnika. Ustupanje dodijeljene trajne kvote plovilima iz ovog stavka smatra se trajnim ustupanjem.

Ukoliko nakon isteka razdoblja navedenog u stavcima 9., 10., 14 i 15. članka 3. Pravilnika i prebacivanja kvote broj plovila s izlovnom kvotom za 2011. godinu pređe broj naveden u članku 9. Pravilnika, kvota prekobrojnih plovila ravnomjerno će se razdijeliti na plovila koja imaju pravo sudjelovanja u ribolovu u 2011. godini.

Maksimalni udio u ukupnoj kvoti RH za mreže plivarice tunolovke po jednom ovlašteniku bez obzira na broj plovila smije biti najviše 30%.

VI.

Stupanjem na snagu Ove odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom u 2010. godini (»Narodne novine«, br. 51/10 i 53/10).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/11-01/96

Urbroj: 525-08-1-0314/11-2

Zagreb, 14. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.