Odluka o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u sporovima u vezi s primjenom Zakona o potrošačkom kreditiranju, Zakona o platnom prometu i Zakona o kreditnim institucijama

NN 32/2011 (18.3.2011.), Odluka o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u sporovima u vezi s primjenom Zakona o potrošačkom kreditiranju, Zakona o platnom prometu i Zakona o kreditnim institucijama

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

738

Na temelju članka 24., stavak 3. Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine« br. 75/2009.), članka 57. stavak 3. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine« br. 133/2009.), članka 309.a stavak 3. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine« br. 117/2008, 74/2009, 153/2009.), i članka 10. Pravilnika o mirenju Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 140/2009.) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore, uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra financija, donosi

ODLUKU

O TROŠKOVIMA MIRENJA PRED CENTROM ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, U SPOROVIMA U VEZI S PRIMJENOM ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, ZAKONA O PLATNOM PROMETU I ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se pravila o troškovima u postupku mirenja u potrošačkim sporovima sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju, Zakonu o platnom prometu, Zakonu o kreditnim institucijama i Pravilniku o mirenju.

Članak 2.

Troškovi postupka iz članka 1. ove Odluke sastoje se od:

– administrativnih troškova

– nagrade izmiritelju

– materijalnih troškova postupka (naknade troškova izmiriteljima, nagrada vještaku i naknada troškova vještačenja te troškova prevođenja).

Članak 3.

Administrativni troškovi u potrošačkom sporu pred Centrom za mirenje pri HGK ukupno iznose 300,00 kuna i namijenjeni su za pokriće troškova dostave, fotokopiranja, prijepisa i drugih administrativnih poslova vezanih uz navedeni potrošački spor.

Članak 4.

Nagrada izmiritelju po provedenom predmetu utvrđuje se u iznosu 1.200,00 kuna koji iznos uključuje poreze i ostala javna davanja naplativa iz naknade uključujući doprinose iz i na pripadajuću naknadu.

Članak 5.

Izmiriteljima Centra za mirenje u smislu ove Odluke pripada pravo na naknadu troškova koji podrazumijevaju naknadu putnih troškova, kao i troškova smještaja ako imaju prebivalište odnosno boravište izvan mjesta održavanja mirenja.

Putni troškovi obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta do sjedišta Centra, odnosno mjesta u kojem se održava mirenje, kao i povratak u mjesto prebivališta, odnosno boravišta.

Putni troškovi obuhvaćaju naknadu za prijevoz sredstvima javnog prijevoza (tramvaj, vlak, autobus, brod, zrakoplov).

Naknada za prijevoz pripada za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom.

Visina naknade za prijevoz utvrđuje se na osnovi odgovarajuće dokumentacije koja se prilaže uz putni nalog.

Ako je putovanje obavljeno vlastitim prijevoznim sredstvom, visina naknade za prijevoz priznaje se u visini cijene javnog prijevoza.

Članak 6.

Troškovi smještaja obuhvaćaju nužne izdatke za smještaj za vrijeme zadržavanja izmiritelja izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta, u trajanju dužem od 12 do 24 sata, računajući i vrijeme potrebno za dolazak u sjedište Centra, odnosno mjesto održavanja mirenja, kao i za povratak u mjesto prebivališta, odnosno boravišta.

Naknada troškova iz stavka 1. ovoga članka priznaje se u visini punog iznosa hotelskog računa u hotelu do četiri zvjezdice i to samo za jedno noćenje.

Članak 7.

Prevoditelji, zapisničari, vještaci, snimatelji i druge osobe koje obavljaju određene poslove u postupcima mirenja pred Centrom za mirenje imaju pravo na nagradu u iznosu kojeg utvrdi predsjednik Centra vodeći računa o prilikama konkretnog slučaja i o uobičajenim nagradama za takav rad, s tim da iznos nagrade ne može biti veći od 40 posto iznosa koji kao nagrada pripada izmiriteljima.temeljem članka 4. ove Odluke.

Osobe koje poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju kao zaposlenici Hrvatske gospodarske komore u okviru obveza iz radnog odnosa, nemaju pravo na nagradu na temelju stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

Prevoditelji, zapisničari, vještaci, snimatelji i druge osobe koje obavljaju određene poslove u postupcima mirenja pred Centrom za mirenje, imaju pravo na naknadu troškova u vezi s obavljanjem svojih dužnosti.

Osobama iz stavka 1. ovoga članka koji imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan mjesta održavanja rasprave, pripada pravo na naknadu putnih troškova pod uvjetima propisanim u članku 5. stavak 2. do 6. ove Odluke.

Članak 9.

Naloge za isplatu troškova izdaje tajnik Centra, a isplatu odobrava Glavni tajnik Hrvatske gospodarske komore.

Članak 10.

Troškovi nastali u potrošačkim sporovima pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori osiguravaju se iz državnog proračuna u skladu s odredbom članka 24., stavak 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine« br. 75/2009.), članka 57. stavak 5. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine« br. 133/2009.) i članka 309.a stavak 5. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine br. 117/2008, 74/2009 i 153/2009.), članka 10. Pravilnika o mirenju (»Narodne novine« br. 140/2009.)

Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori dužan je Ministarstvu financija dostaviti polugodišnje izvješće o utrošenim financijskim sredstvima i izvršenim aktivnostima najkasnije do 31. srpnja tekuće godine, te godišnje izvješće o utrošenim financijskim sredstvima i izvršenim aktivnostima najkasnije do 31. siječnja naredne godine.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/11-02/01

Urbroj: 311-01/01-11-01

Zagreb, 8. veljače 2011.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.