Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva

NN 33/2011 (21.3.2011.), Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

744

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 178/2004 i 60/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 2011. godine donijela

UREDBU

O KAKVOĆI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju granične vrijednosti sastavnica i značajki kakvoće tekućih naftnih goriva, način utvrđivanja i praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva, način dokazivanja sukladnosti, označivanje proizvoda te način i rok dostave izvješća o kakvoći tekućih naftnih goriva Agenciji za zaštitu okoliša.

Članak 2.

(1) Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na skupine tekućih naftnih goriva koja se koriste za izgaranje kod motora s unutarnjim izgaranjem cestovnih vozila, necestovnih pokretnih strojeva, plovila za unutarnju plovidbu i plovidbu unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem i morem nad kojim Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava prema posebnim propisima, poljoprivrednih i šumskih traktora, ložišta i rasvjetnih tijela, i to:

– benzin,

– dizelsko gorivo,

– plinsko ulje,

– loživo ulje,

– brodsko gorivo,

– petrolej.

(2) Sastavnice tekućih naftnih goriva za koje se propisuju granične vrijednosti jesu sumpor, olovo, olefini, aromati, benzen, kisik, policiklički aromatski ugljikovodici, oksigenati i metilni ester masne kiseline (FAME).

(3) Značajke kakvoće tekućih naftnih goriva za koje se propisuju granične vrijednosti jesu istraživački oktanski broj, motorni oktanski broj, tlak para, destilacija, cetanski broj i gustoća kod 15 °C.

Članak 3.

Ova Uredba ne primjenjuje se na tekuća naftna goriva:

(a) koja su namijenjena za potrebe istraživanja i testiranja;

(b) koja su namijenjena za obradu prije konačnog izgaranja;

(c) koja će biti prerađena u rafinerijskoj proizvodnji;

(d) koja upotrebljavaju ratni brodovi i ostala plovila koji se koriste u vojnoj službi;

(e) koja se upotrebljavaju u plovilu za specifičnu svrhu osiguravanja sigurnosti broda ili spašavanja života na moru;

(f) loživa ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za izgaranje u uređajima za loženje ako izgaranjem loživog ulja u uređajima za loženje nije prekoračena propisana granična vrijednost emisije sumporovog dioksida prema posebnom propisu kojim se određuju granične vrijednosti emisija u zrak; uređaji za loženje moraju posjedovati dozvolu izdanu po posebnom propisu;

(g) loživa ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za izgaranje u rafinerijama, ako mjesečni prosjek emisije sumporovog dioksida, prosječno po svim postrojenjima u rafineriji i neovisno o vrsti korištenog goriva ili kombinacije goriva, udovoljava propisanim graničnim vrijednostima emisije sumporovog dioksida u zrak prema posebnom propisu kojim se određuju granične vrijednosti emisija u zrak; rafinerije moraju posjedovati dozvolu izdanu po posebnom propisu;

(h) koja se koriste u pomorstvu, a nisu goriva određena člankom 4. točkom 6. ove Uredbe;

(i) brodska goriva koja se upotrebljavaju na plovilu koji ima ugrađene uređaje za smanjenje emisije koje je najmanje jednako onom smanjenju koje bi se postiglo uporabom brodskog goriva kakvoće propisane ovom Uredbom, ima instaliranu opremu za kontinuirano mjerenje emisija te posjeduje dozvolu za rad ovih postrojenja izdanu po posebnom propisu;

(j) koja se iz potrebe upotrebljavaju na plovilu zbog pretrpljenog oštećenja ili oštećenja brodske opreme, pod uvjetom da su odmah nakon nastanka oštećenja poduzete sve neophodne mjere da se spriječi ili svede na minimum pretjerana emisija te da se oštećenje popravi u što kraćem roku.

Članak 4.

U smislu ove Uredbe:

1. benzin je isparivo mineralno ulje koje spada pod tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 i 2710 11 59; namijenjeno je za rad motora s unutarnjim izgaranjem i paljenjem na svjećicu koji se koristi za pogon cestovnih vozila;

2. dizelsko gorivo je plinsko ulje koje spada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 41; rabi se za rad motora s unutarnjim izgaranjem i kompresionim paljenjem namijenjenih za pogon cestovnih i pružnih samohodnih vozila za prijevoz putnika i robe;

3. plinsko ulje za grijanje i slično je tekuće gorivo dobiveno iz nafte, (izuzimajući brodsko gorivo i goriva koja se koriste za necestovna vozila, poljoprivredne i šumske traktore i plovila za unutarnju plovidbu), koje spada pod tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45, 2710 19 49, ili bilo koje drugo tekuće gorivo dobiveno od nafte, izuzimajući brodsko gorivo, kojeg se manje od 65% obujma (uključujući gubitke) predestilira do 250 °C i kod kojeg se najmanje 85% volumena (uključujući gubitke) predestilira do 350 °C prema metodi ASTM D 86;

4. plinsko ulje namijenjeno za uporabu kod necestovnih pokretnih strojeva, poljoprivrednih i šumskih traktora i plovila za unutarnju plovidbu su tekuća naftna goriva koja spadaju pod tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 19 41 i 2710 19 45, namijenjena za uporabu u motorima s kompresijskim paljenjem prema posebnom propisu kojim se uređuje homologacija;

5. loživo ulje je tekuće gorivo dobiveno iz nafte, izuzev plinskog ulja prema definiciji iz točke 3. ovog članka i brodskog goriva prema definiciji iz točke 6. ovog članka, koje spada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 51 do 2710 19 69 i koje, zbog svojih destilacijskih granica spada u kategoriju loživih ulja namijenjenih za uporabu kao goriva i kod kojih se manje od 65% obujma (uključujući i gubitke) destilira do 250 °C prema metodi ASTM D 86. Ako se destilacija ne može odrediti tom metodom, naftni proizvod se isto tako svrstava u kategoriju loživog ulja;

6. brodsko gorivo je svako tekuće naftno gorivo namijenjeno za uporabu ili koje je u uporabi na plovnim objektima, uključujući goriva definirana u normi HRN ISO 8217. Pojam obuhvaća i svako tekuće naftno gorivo koje je u uporabi na plovilima za unutarnju plovidbu prema posebnim propisima, kad plove morem;

a. brodsko dizelsko gorivo je brodsko gorivo koje ima gustoću i kinematičku viskoznost u granicama gustoće i kinematičke viskoznosti za kategoriju goriva DMB i DMZ iz tablice 1. u HRN ISO 8217,

b. brodsko plinsko ulje je brodsko gorivo koje ima gustoću i kinematičku viskoznost u granicama gustoće i kinematičke viskoznosti za kategoriju goriva DMX i DMA iz tablice 1. u HRN ISO 8217.

7. petrolej je tekuće gorivo dobiveno iz nafte, koje spada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 25, odnosno atmosferski destilat koji destilira između benzina i plinskog ulja, čije je destilacijsko područje obično između 150 i 300 °C; po potrebi obrađen može udovoljavati zahtjevima za razne uporabe;

8. granična vrijednost je najmanja ili najveća dozvoljena količina ukupnog sumpora, olova, olefina, aromata, benzena, kisika, policikličkih aromatskih ugljikovodika, oksigenata, metilnog estera masne kiseline (FAME) te najmanja i/ili najveća vrijednost značajki kakvoće tekućeg naftnog goriva;

9. ASTM metode su metode koje je 1976. godine propisalo Američko udruženje za ispitivanje i materijale u publikaciji definicija metoda i specifikacijama za naftu te sredstava za podmazivanje;

10. praćenje kakvoće je utvrđivanje propisanih graničnih vrijednosti i značajki kakvoće tekućih naftnih goriva uzorkovanjem i laboratorijskom analizom tekućeg naftnog goriva, s ciljem zaštite i poboljšanja kakvoće zraka;

11. dobavljač je pravna ili fizička osoba – proizvođač, uvoznik i/ili distributer tekućih naftnih goriva;

12. distributer je pravna ili fizička osoba koja u lancu nabave u svojstvu trgovca stavlja tekuće naftno gorivo na tržište;

13. pošiljka je određena količina tekućeg naftnog goriva koja se dostavlja autocisternom, vagon-cisternom, cjevovodom ili brodom od dobavljača do benzinske postaje, skladišta goriva za opskrbu plovila te skladišta stacionarnog izvora; postaje, skladišta goriva za opskrbu plovila te skladišta stacionarnog izvora;

14. uređaj za loženje je tehnički uređaj u kojem se izgaranjem goriva proizvodi toplina;

15. MARPOL podrazumijeva Međunarodnu konvenciju za sprječavanje onečišćenja s brodova, iz 1973., izmijenjenu i dopunjenu Protokolom iz 1978.;

16. Prilog VI. Protokola iz 1997. godine ima naziv »Pravila za sprječavanje onečišćivanja zraka s brodova« kojim se mijenja i dopunjuje Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova iz 1973., izmijenjena i dopunjena Protokolom iz 1978.;

17. kontrolna područja emisija SOx podrazumijeva morska područja definirana kao takva od strane Svjetske pomorske organizacije (IMO) u Dodatku VI. MARPOL-a;

18. plovilo je plovni objekt sukladno zakonu kojim se uređuje pomorstvo, rekreacijsko plovilo i objekt prikladan za plovidbu, isključujući plutanje na vodi sukladno zakonu kojim se uređuje plovidba unutarnjim vodama;

19. putnički brodovi su brodovi koji prevoze više od 12 putnika, gdje je putnik svaka osoba koja nije:

a. zapovjednik i članovi posade ili neka druga osoba zaposlena ili koja sudjeluje u bilo kojem svojstvu na brodu u djelatnosti tog broda,

b. dijete ispod jedne godine starosti;

20. redovite usluge podrazumijevaju niz putovanja putničkih brodova koji djeluju tako da pružaju uslugu prijevoza između iste dvije ili više luka, ili niz putovanja iz i prema istoj luci, bez kratkih pristajanja između, i to bilo:

a. prema obavljenom rasporedu, ili

b. ako se radi o putovanjima koja su toliko redovita ili česta da sačinjavaju prepoznatljiv raspored;

21. ratni brod je brod koji pripada oružanim snagama države te nosi vanjske oznake prema kojima se ti brodovi razlikuju po državnoj pripadnosti, pod zapovjedništvom propisno imenovanog časnika od strane vlade države i čije se ime pojavljuje na primjerenoj službenoj listi ili njenom ekvivalentu, te je opskrbljen posadom koja podliježe redovitoj disciplini oružanih snaga;

22. brod na vezu je brod koji je sigurno privezan i usidren u luci dok utovaruje/istovaruje teret ili pruža smještaj, kada je u raspremi ili se nalazi na popravku u brodogradilištu uključujući vrijeme provedeno kada nije uključen u operacije s teretom;

23. stavljanje na tržište brodskog goriva ima značenje snabdijevati ili činiti dostupnim trećim osobama, uz plaćanje ili bez naplate, brodsko gorivo za izgaranje na brodu. Ono isključuje dobavljanje ili stavljanje na raspolaganje brodska goriva za izvoz u teretnim spremnicima brodova;

24. tehnologija smanjivanja emisija podrazumijeva sustav čišćenja ispušnih plinova, ili bilo koju drugu tehnološku metodu koja je provjerljiva i najpovoljnija za okoliš.

II. KAKVOĆA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

Benzin

Članak 5.

(1) Granične vrijednosti sastavnica i značajki kakvoće benzina na domaćem tržištu namijenjenog uporabi u vozilima s motorima s vanjskim izvorom paljenja su:

Granične
vrijednosti (2)

Sastavnica i značajka kakvoće (l)

Jedinica

najmanje

najviše

istraživački oktanski broj

95

motorni oktanski broj

85

tlak para, ljetno razdoblje (3)

kPa

60,0

destilacija:

– postotak koji evaporira na 100 °C

% v/v

46,0

– postotak koji evaporira na 150 °C

% v/v

75,0

analiza ugljikovodika:

– olefini

% v/v

18,0

– aromati

% v/v

35,0

– benzen

% v/v

1,0

sadržaj kisika

% m/m

3,7

oksigenati:

– metanol

% v/v

3,0

– etanol (mogu biti potrebni stabilizatori)

% v/v

10,0

– izo-propil alkohol

% v/v

12,0

– tert-butil alkohol

% v/v

15,0

– izo-butil alkohol

% v/v

15,0

– eteri sa sadržajem pet ili više atoma ugljika po molekuli

% v/v

22,0

– drugi oksigenati (4)

% v/v

15,0

sadržaj sumpora

mg/kg

10,0

sadržaj olova

g/1

0,005

(1) Ispitne metode su metode navedene u normi HRN EN 228. Mogu se koristiti metode ispitivanja navedene u Prilogu 1. ako se za njih može dokazati da daju istu točnost i istu razinu preciznosti kao metode ispitivanja prema normi HRN EN 228 koje zamjenjuju.

(2) Vrijednosti navedene u specifikaciji su »stvarne vrijednosti«. Kod utvrđivanja graničnih vrijednosti primijenjena je norma HRN EN ISO 4259 »Naftni proizvodi – određivanje i primjena podataka preciznosti u odnosu na ispitne metode«, a kod određivanja minimalne vrijednosti u obzir je uzeta minimalna razlika 2R iznad nule (R = mjerna obnovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na osnovi kriterija opisanih u normi HRN EN ISO 4259.

(3) Ljetno razdoblje počinje najkasnije 1. svibnja i završava najranije 30. rujna.

(4) Drugi mono-alkoholi i eteri s konačnim vrelištem do točke navedene u normi HRN EN 228.

(2) Distributer mora do 1. siječnja 2013. godine osigurati da je na domaćem tržištu dostupan benzin koji sadrži najviše 2,7 % kisika i 5 % etanola.

Članak 6.

(1) Vlada Republike Hrvatske može odlukom, na usuglašeni prijedlog ministarstva nadležnog za energetiku i ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), dozvoliti stavljanje na domaće tržište tijekom ljetnog razdoblja benzin, koji sadrži bioetanol, s odstupanjem od granične vrijednosti tlaka para određene u članku 5. stavku 1. ove Uredbe, ovisno o sadržaju bioetanola u benzinu.

(2) Ovisno o sadržaju bioetanola u benzinu, dozvoljeno odstupanje tlaka para za benzin je:

Sadržaj bioetanola (% v/v)

Odobreno odstupanje tlaka pare (kPa)

0

0

1

3,65

2

5,95

3

7,20

4

7,80

5

8,0

6

8,0

7

7,94

8

7,88

9

7,82

10

7,76

(3) Odstupanje tlaka para iz stavka 2. ovoga članka za sadržaj bioetanola između propisanih vrijednosti utvrđuje se pravocrtnom interpolacijom između sadržaja bioetanola neposredno iznad i neposredno ispod međuvrijednosti.

(4) Odluka iz stavka 1. ovoga članka s obrazloženjem razloga i roka na koje se izuzeće dozvoljava dostavlja se na odobrenje Europskoj komisiji.

(5) Po primitku odobrenja Europske komisije, odnosno ako u roku od šest mjeseci od primitka odluke iz stavka 1. ovoga članka Europska komisija ne izrazi prigovor, odluka se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Dizelsko gorivo

Članak 7.

Granične vrijednosti sastavnica i značajki kakvoće dizelskog goriva na domaćem tržištu namijenjenog uporabi u vozilima s motorima s unutarnjim izgaranjem su:

Sastavnica i značajka kakvoće (l)

Jedinica

Granične vrijednosti (2)

najmanje

najviše

cetanski broj

51,0

gustoća kod 15 °C

kg/m (3)

845,0

destilacija:

– 95% (v/v) predestiliranoga do

°C

360,0

policiklički aromatski ugljikovodici

% m/m

8,0

sadržaj sumpora

mg/kg

10,0

sadržaj metil ester masnih kiselina FAME – EN 14078

% v/v

7,0 (3)

(1) Ispitne metode su metode navedene u normi HRN EN 590. Mogu se koristiti metode ispitivanja navedene u Prilogu 1. ako se za njih može dokazati da daju istu točnost i istu razinu preciznosti kao metode ispitivanja prema normi HRN EN 590 koje zamjenjuju.

(2) Vrijednosti navedene u tablici su »stvarne vrijednosti«. Kod utvrđivanja graničnih vrijednosti primijenjena je norma HRN EN ISO 4259 »Naftni proizvodi – određivanje i primjena podataka preciznosti u odnosu na metode ispitivanja«, a kod određivanja najmanje dozvoljene vrijednosti u obzir je uzeta minimalna razlika 2R iznad nule (R = mjerna obnovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na osnovi kriterija opisanih u normi HRN EN ISO 4259.

(3) FAME odgovara normi HRN EN 14214.

Petrolej

Članak 8.

Granične vrijednosti sastavnica petroleja za loženje i rasvjetu su:

Sastavnica

Jedinica

Granična vrijednost, najviše

sadržaj sumpora

% m/m

0,04

sadržaj aromata

% m/m

1,0

Plinsko ulje, loživo ulje i brodska goriva

Članak 9.

(1) Granična vrijednost sadržaja sumpora u plinskom ulju za grijanje je najviše 0,1 % m/m.

(2) Granična vrijednost sadržaja sumpora u plinskom ulju za uporabu u necestovnim pokretnim strojevima (uključujući plovila za unutarnju plovidbu), poljoprivrednim i šumskim traktorima i rekreacijskim plovilima je najviše 10 mg/kg.

(3) Iznimno, ukoliko dođe do poremećaja u lancu opskrbe, radi njegova smanjenja, plinsko ulje iz stavka 2. ovoga članka može sadržavati do 20 mg/kg sumpora na mjestu konačne distribucije krajnjim korisnicima.

Članak 10.

Granična vrijednost sadržaja sumpora u loživom ulju je najviše 1,0 % m/m.

Članak 11.

(1) Granične vrijednosti sadržaja sumpora u brodskim gorivima koja se koriste u plovidbi unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem i morem nad kojim Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava prema posebnim propisima su:

BRODSKA GORIVA

Sastavnica i značajka kakvoće

Oznaka goriva(1)

Jedinica

Granična

vrijednost, najviše

sadržaj sumpora

DMB, DMZ (brodsko dizelsko gorivo)

% m/m

1,5

sadržaj sumpora

DMX, DMA (brodsko plinsko ulje)

% m/m

0,1

(1) Oznaka DM (B ili Z ili X ili A) znači:

D – destilatno;

M – brodsko;

B ili Z ili X ili A – označuje posebno svojstvo goriva prema najvišoj dopuštenoj kinematičkoj viskoznosti (mm2/s na 40 °C)

(2) Brodovi na vezu moraju koristiti brodska goriva s količinom sumpora do 0,1% m/m.

Članak 12.

(1) Sadržaj metilciklopentadienil manganovog trikarbonila (MMT) kao metalnog aditiva u tekućem naftnom gorivu ograničava se na 6 mg mangana po litri.

(2) Sadržaj metilciklopentadienil manganovog trikarbonila (MMT) kao metalnog aditiva u tekućem naftnom gorivu od 1. siječnja 2014. godine ograničava se na 2 mg mangana po litri.

Članak 13.

Iznimno, odredba članka 11. stavka 2. ove Uredbe ne primjenjuje se na plovila u redovitim linijama koja se u luci zadržavaju manje od dva sata prema redu plovidbe i plovila koja isključe sve strojeve za vrijeme boravka u luci, a opskrbljuju se električnom energijom s kopna.

Članak 14.

(1) Zabranjuje se upotreba brodskih goriva s količinom sumpora višom od 1,5% m/m u dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora, uključujući i luke koje Međunarodna pomorska organizacija (IMO) označava kao područja kontrole emisija SOx, sukladno propisu 14(3)(b) Priloga VI. Protokola i to 12 mjeseci nakon označivanja tog područja kontroliranim.

(2) Putnički brodovi koji plove na redovnim brodskim linijama u i iz luka na teritoriju Republike Hrvatske dužni su koristiti brodsko gorivo DMB i DMZ s količinom sumpora do najviše 1,5% m/m.

Članak 15.

(1) Vlasnik i/ili korisnik putničkog broda, broda na vezu i plovila za unutarnju plovidbu, dužan je:

– voditi evidenciju o dobavljaču brodskoga goriva,

– posjedovati tovarni list skladišta (otpremnicu) od kojeg je primio brodsko gorivo, s podacima o vrsti i količini brodskoga goriva,

– posjedovati presliku Izjave o sukladnosti iz članka 23. stavka 1. ove Uredbe,

– unositi u brodski dnevnik podatke o nabavljenom brodskom gorivu i podatke o operacijama prebacivanja goriva.

(2) Uvjet za dobivanje dozvole ulaska plovila iz stavka 1. ovoga članka u luku je vođenje podataka o nabavljenom brodskom gorivu u brodskom dnevniku, uključujući i podatke o operacijama prebacivanja goriva.

Članak 16.

(1) Brodovi na vezu moraju osigurati da se promjena goriva obavi u što kraćem vremenu nakon priveza, i što kraćem vremenu prije isplovljenja iz luke.

(2) Vlasnik i/ili korisnik plovila iz stavka 1. ovoga članka mora zabilježiti svaku promjenu goriva u brodskom dnevniku.

(3) Nadzor nad provedbom stavaka 1. i 2. ovoga članka i članka 15. ove Uredbe obavlja Inspekcija sigurnosti plovidbe.

Članak 17.

(1) Ako na tržištu uslijed izvanrednog događaja dođe do poremećaja u opskrbi sirovom naftom ili tekućim naftnim gorivima čije su granične vrijednosti sastavnica i značajki kakvoće utvrđene ovom Uredbom, Vlada Republike Hrvatske može odlukom, na usuglašeni prijedlog ministarstva nadležnog za energetiku i Ministarstva, odobriti, za razdoblje od najviše šest mjeseci, primjenu viših graničnih vrijednosti za jednu ili više sastavnica i značajki tekućega naftnog goriva koje se smije stavljati na domaće tržište.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Europskoj komisiji na odobrenje.

(3) Po primitku odobrenja Europske komisije odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 18.

(1) Zbog sigurnosti opskrbe tržišta tekućim naftnim gorivima Vlada Republike Hrvatske može odlukom, na usuglašeni prijedlog ministarstva nadležnog za energetiku i Ministarstva, odrediti godišnju količinu tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati na domaće tržište, a ne udovoljava graničnim vrijednostima sastavnica i značajki kakvoće tekućih naftnih goriva utvrđenih ovom Uredbom.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se i najveće dopušteno odstupanje od graničnih vrijednosti sastavnica i značajki kakvoće tekućih naftnih goriva utvrđenih ovom Uredbom.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 19.

Ministarstvo nadležno za energetiku sukladno odluci iz članka 18. stavka 1. ove Uredbe izdaje dozvolu o kakvoći i godišnjoj količini tekućih naftnih goriva koju smije distributer stavljati na domaće tržište, a koje ne udovoljava graničnim vrijednostima sastavnica i značajki kakvoće tekućih naftnih goriva utvrđenih ovom Uredbom.

Označivanje benzina i dizelskog goriva na benzinskim postajama i informiranje potrošača

Članak 20.

Dizelsko gorivo iz članka 18. stavka 1. ove Uredbe ne smije u svom nazivu na benzinskoj postaji sadržavati riječ »euro« i/ili oznaku »BS«.

Članak 21.

(1) Distributer benzina osigurava da potrošači dobiju odgovarajuće informacije o sadržaju biogoriva u benzinu. Benzin sa sadržajem biogoriva do 5 % označava se oznakom E5, a benzin sa sadržajem biogoriva od 5 % do 10 % označava se oznakom E10.

(2) Distributer dizelskog goriva osigurava da potrošači dobiju odgovarajuće informacije o sadržaju biogoriva, posebno metil estera masnih kiselina (FAME). Dizelsko gorivo sa sadržajem biogoriva do 7 % označava se oznakom B7.

(3) Distributer tekućeg naftnog goriva dužan je osigurati naljepnicu s podacima o sadržaju metalnog aditiva u gorivu koja mora biti izložena na svim prodajnim mjestima na kojima je gorivo s metalnim aditivima dostupno potrošačima.

(4) Naljepnica iz stavka 3. ovoga članka sadrži sljedeći tekst: »Sadrži metalne aditive« i pričvršćuje se na mjesto na kojem se prikazuje informacija o vrsti goriva, u jasno vidljivom položaju. Naljepnica je takve dimenzije i sadrži slova takve veličine da je jasno vidljiva i lako čitljiva.

III. NAČIN UTVRĐIVANJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

Članak 22.

Utvrđivanje kakvoće tekućih naftnih goriva određene ovom Uredbom obavlja se laboratorijskom analizom primjenom metoda ispitivanja iz Priloga 1. ove Uredbe.

Izjava o sukladnosti

Članak 23.

(1) Tekuća naftna goriva koja se stavljaju u promet na domaće tržište moraju biti popraćena Izjavom o sukladnosti s propisanim graničnim vrijednostima sastavnica i značajki kakvoće tekućih naftnih goriva utvrđenih ovom Uredbom (u daljnjem tekstu: Izjava o sukladnosti).

(2) Izjavu o sukladnosti izdaje proizvođač i/ili uvoznik na temelju izvještaja o ispitivanju tekućeg naftnog goriva obavljenog u akreditiranom laboratoriju prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

(3) Izjava o sukladnosti koja se izdaje na temelju izvještaja o ispitivanju tekućeg naftnog goriva izdanog u inozemstvu, može se izdati ukoliko je uz izvještaj priložena potvrda o provjeri tog izvještaja od strane pravne osobe akreditirane prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste.

(4) Dobavljač je dužan uz pošiljku tekućih naftnih goriva priložiti Izjavu o sukladnosti na Obrascu TNG-1.

(5) Izjavom o sukladnosti dobavljač daje pismeno jamstvo da tekuće naftno gorivo odgovara graničnim vrijednostima propisanima ovom Uredbom.

(6) Izjava o sukladnosti u preslici slijedi pošiljku, a dobavljač zadržava izvornik Izjave o sukladnosti.

(7) Izjava o sukladnosti u izvorniku i preslici te izvještaj akreditiranog laboratorija o obavljenom ispitivanju moraju se čuvati dvije godine od dana izdavanja.

Članak 24.

(1) U slučaju sumnje da tekuće naftno gorivo koje je stavljeno u promet na domaće tržište ne odgovara kakvoći propisanoj ovom Uredbom gospodarski inspektor može odrediti ponovno ispitivanje.

(2) Ispitivanje iz stavka 1. ovoga članka povjerava se akreditiranom laboratoriju prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Članak 25.

(1) Dobavljač je dužan voditi evidenciju o količini tekućih naftnih goriva stavljenih u promet na domaće tržište ili uvezenih za vlastite potrebe.

(2) Podaci iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Agenciji za zaštitu okoliša do 31. siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu na Obrascu TNG-2 u pisanom ili elektroničkom obliku uz traženje potvrde primitka.

(3) Agencija za zaštitu okoliša izdaje potvrdu dobavljaču o primitku podataka iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka u elektroničkom obliku.

Praćenje kakvoće tekućih naftnih goriva

Članak 26.

Dobavljač je dužan osigurati praćenje kakvoće tekućih naftnih goriva koje je stavio u promet na domaće tržište ili koje koristi za vlastite potrebe.

Članak 27.

(1) Praćenje kakvoće tekućih naftnih goriva dobavljač provodi sukladno godišnjem programu praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva (u daljnjem tekstu: Program).

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Ministarstvo.

Članak 28.

Program iz članka 27. stavka 1. ove Uredbe sadrži osobito:

– način uzorkovanja tekućih naftnih goriva posebno za benzinske postaje, plovila, skladišta i cisterne za prijevoz goriva,

– broj i učestalost uzimanja uzoraka,

– lokacije uzorkovanja ovisno o količini tekućih naftnih goriva koje je dobavljač stavio u promet na domaće tržište ili koje koristi za vlastite potrebe,

– laboratorijsku analizu uzoraka tekućih naftnih goriva.

Članak 29.

(1) Uzorkovanje i laboratorijsku analizu goriva može obavljati akreditirani laboratorij prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili pravna osoba koja stručno i tehnički udovoljava zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste i ima ugovor s akreditiranim laboratorijem prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

(2) Uzorkovanje tekućeg naftnog goriva na skladištu, plovilu i cisterni za prijevoz goriva izvodi se prema normi HRN EN ISO 3170 i HRN EN ISO 3171, a na benzinskim postajama prema normi HRN EN 14275.

Članak 30.

(1) Izvještaj o obavljenim ispitivanjima tekućih naftnih goriva prema Programu iz članka 27. stavka 1. ove Uredbe dobavljač dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu na Obrascu TNG-3 za benzin, Obrascu TNG-4 za dizelsko gorivo i Obrascu TNG-5 za plinsko ulje, loživo ulje i brodska goriva, u pisanom ili elektroničkom obliku.

(2) Agencija za zaštitu okoliša izdaje potvrdu dobavljaču o primitku izvještaja iz stavka 1. ovoga članka u elektroničkom obliku.

(3) Agencija za zaštitu okoliša izrađuje izvještaj o obavljenom ispitivanju tekućih naftnih goriva na teritoriju Republike Hrvatske na temelju prikupljenih podataka iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Izvještaj iz stavka 3. ovoga članka Agencija za zaštitu okoliša dostavlja Europskoj komisiji do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Odredbe članaka 18. i 19. ove Uredbe primjenjuju se do 31. prosinca 2011. godine za dizelsko gorivo, a do 31. prosinca 2012. godine za plinsko i loživo ulje te brodsko plinsko ulje.

Članak 32.

Prilog 1., Obrazac TNG-1, TNG-2, TNG-3, TNG-4 i TNG-5 s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovu Uredbu i čine njezin sastavni dio.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 53/2006, 154/2008 i 81/2010).

Članak 34.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 6. stavka 4., članka 17. stavka 2. i članka 30. stavka 4., koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 310-05/11-01/02

Urbroj: 5030105-11-1

Zagreb, 3. veljače 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

METODE ISPITIVANJA*

Benzin

• istraživački oktanski broj

HRN EN ISO 5164

ASTM D 2699

• motorni oktanski broj

HRN EN ISO 5163

ASTM D 2700

• tlak para

HRN EN 13016-1

ASTM D 5191

• destilacija

HRN EN ISO 3405

ASTM D 86

• količina ugljikovodika: (1)

– olefini

– aromati

HRN EN 15553

HRN EN 14517

HRN EN ISO 22854

ASTM D 1319

• količina benzena

HRN EN 238

HRN EN 12177

HRN EN 14517

HRN EN ISO 22854

ASTM D 4053

• količina kisika (2)

• količina oksigenata

HRN EN 1601

HRN EN 14517

HRN EN ISO 22854

HRN EN 13132

ASTM D 4815

• količina ukupnog sumpora do najviše 10 mg/kg

HRN EN ISO 20846

HRN EN ISO 20884

HRN EN ISO 14596

ASTM D 5453

• količina olova

HRN EN 237

HRN EN 13723

Dizelsko gorivo

• cetanski broj (3)

HRN EN ISO 5165

HRN EN 15195

ASTM D 613

• gustoća kod 15 °C (4)

HRN EN ISO 3675

HRN EN ISO 12185

ASTM D 1298

ASTM D 4052

• destilacija

HRN EN ISO 3405

ASTM D 86

• količina policikličkih aromatskih ugljikovodika

HRN EN 12916

• količina ukupnog sumpora:

do najviše 10 mg/kg (5)

više od 10 mg/kg

HRN EN ISO 20846

HRN EN ISO 20884

HRN EN ISO 14596

ASTM D 5453

HRN EN ISO 8754

HRN EN ISO 14596

ASTM D 2622

ASTM D 4294

• količina metilnih estera masnih kiselina (FAME)

HRN EN 14078

Petrolej

• količina sumpora

HRN EN ISO 8754

HRN EN ISO 14596

ASTM D 2622

ASTM D 4294

• količina aromata

HRN EN 12916

Plinsko ulje, loživo ulje i brodska goriva

• količina sumpora

HRN EN ISO 8754

HRN EN ISO 14596

ASTM D 2622

ASTM D 4294

Legenda:

* U slučaju spora glede interpretacije rezultata ispitivanja primjenjuje se HRN EN ISO 4259.

(1) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja količine ugljikovodika primjenjuje se HRN EN 14517

(2) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja količine kisika primjenjuje se HRN EN 1601

(3) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja cetanskoga broja primjenjuje se HRN EN ISO 5165

(4) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja gustoće primjenjuje se HRN EN ISO 3675

(5) U slučaju spora glede količine sumpora međulaboratorijska ispitivanja nisu utvrdila razliku u točnosti rezultata između metoda HRN EN ISO 20846 i HRN EN ISO 20884.

OBRAZAC TNG – 1

Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva

IZJAVA O SUKLADNOSTI

(1) Broj: __________________________________________

(2) Osobni identifikacijski broj (OIB)dobavljača: _____________

(3) Naziv dobavljača: _________________________________

Ulica i broj: ___________________Grad: ______________

Telefon: _________________ Telefaks:________________

Ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi dobavljača:

______________________________________________

(4) Naziv proizvoda: _________________________________

Količina pošiljke: _________________________________

Broj otpremnice i datum i/ili broj carinske deklaracije i datum:

______________________________________________

(5) Država proizvodnje tekućeg naftnog goriva: _____________

(6) Tekuće naftno gorivo ispitano je u akreditiranom laboratoriju:

______________________________________________

broj i datum izvještaja o ispitivanju: ___________________

(7) Broj i datum dozvole Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva:

_______________________________________

(8) S potpunom odgovornošću izjavljujem da je kakvoća tekućeg naftnog
goriva za koje se izdaje ova Izjava sukladna zahtjevima propisanima u
Uredbi o kakvoći tekućih naftnih goriva i da je ispitivanje izvedeno po
propisanim metodama u Uredbi o kakvoći tekućih naftnih goriva.

(9) Oznaka i broj norme za proizvod:

(10) U ____________________________________________
                          
                                                   Odgovorna osoba:

                                       M.P. ____________________
                                                             (potpis)

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE IZJAVE O SUKLADNOSTI

(1) Svaka Izjava o sukladnosti mora imati slijedni broj.

Treba upisati:

(2) Osobni identifikacijski broj (OIB) dobavljača tekućeg naftnog goriva; vodi se u Evidenciji Ministarstva financija – Porezna uprava.

(3) Naziv i adresu dobavljača. Za veće trgovačko društvo može se naznačiti tehnološka jedinica, upisati ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi dobavljača.

(4) Naziv proizvoda, odnosno tekućeg naftnog goriva. Za određeni proizvod upisati količinu pošiljke te broj otpremnice i/ili carinske deklaracije i njihov datum.

(5) Državu proizvodnje tekućeg naftnog goriva.

(6) Podatke o akreditiranom laboratoriju, te broj i datum izvještaja o ispitivanju.

(7) Broj i datum dozvole izdane od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kojom se dozvoljava stavljanje u promet na domaćem tržištu količina tekućih naftnih goriva koja ne udovoljava kakvoći utvrđenoj odredbama Uredbe.

(8) Odgovorna osoba potvrđuje navedeno u točki 8.

(9) Upisuje se oznaka i broj norme za proizvod.

(10) Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime odgovorne osobe, potpis i pečat tvrtke.

Napomena:

– Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

– Izjava o sukladnosti je A4 formata, izvornik se predaje carinskoj službi, odnosno zadržava ga dobavljač, a preslika Izjave o sukladnosti slijedi pošiljku do benzinske postaje i skladišta vlasnika i/ili korisnika stacionarnog izvora.

OBRAZAC TNG – 2

Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva

EVIDENCIJA O KOLIČINI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA STAVLJENIH U PROMET NA DOMAĆE TRŽIŠTE

Dio I. Osnovni podaci poslovnog subjekta

1. Naziv tvrtke:

2. Osobni identifikacijski broj (OIB):

3. Adresa tvrtke:

Ulica i broj __________________________

Poštanski broj i naziv grada/naselja _______

Županija ___________________________

Telefon ____________________________

Faks ______________________________

e-mail adresa ________________________

4. Glavna djelatnost (NKD)

5. Ime i prezime odgovorne osobe:

6. Ukupan broj benzinskih postaja:

7. Godina za koju se daju podaci:

1. Tvrtka ili naziv – upisuje se puni naziv trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kako je upisana u registar Trgovačkog suda, odnosno fizičke osobe kako je upisana u obrtni registar, a koja stavlja na tržište tekuća naftna goriva za prodaju krajnjim kupcima odnosno proizvođač i /ili uvoznik tekućeg naftnog goriva.

2. Osobni identifikacijski broj (OIB) – vodi se u Evidenciji Ministarstva financija – Porezna uprava.

3. Adresa tvrtke – upisuje se točna adresa tvrtke iz sudskog registra koja je u protekloj godini stavila u promet na domaće tržište određene količine tekućih naftnih goriva.

4. Glavna djelatnost – upisuje se razred i naziv djelatnosti prema važećoj Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD-razred.

5. Ime i prezime odgovorne osobe – upisuju se podaci o osobi koja je u pravnoj osobi tvrtke.

6. Ukupan broj benzinskih postaja – upisuje se ukupan broj benzinskih postaja tvrtke, putem kojih su stavljene u promet količine tekućih naftnih goriva za prethodnu godinu.

– Obrazac TNG-2 mora biti potpuno, dosljedno i vjerodostojno popunjen i dostavljen Agenciji za zaštitu okoliša do 31. siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

Dio II. Podaci o količini tekućih naftnih goriva stavljenih u promet na domaćem tržištu i uvoz za vlastite potrebe u razdoblju siječanj – prosinac _________ godine

Naziv tekućeg naftnog goriva

siječanj

I.

veljača

II.

ožujak

III.

travanj

IV.

svibanj

V.

lipanj

VI.

srpanj

VII.

kolovoz

VIII.

rujan

IX.

listopad

X.

studeni

XI.

prosinac

XII.

Ukupna količina

I.-XII.

Upisati jedinicu u kojoj su izražene količine, po volumenu (litre pri temperaturi +15 oC) ili po masi (toni neto težine)

Motorni benzin

Sa količinom sumpora do 10 mg/kg

Dizelsko gorivo

sa količinom sumpora do 10 mg/kg

sa količinom sumpora više od 10 mg/kg

Plinsko ulje

sa količinom sumpora do 10 mg/kg (*)

sa količinom sumpora do 1000 mg/kg

sa količinom sumpora više od 1000 mg/kg

Loživo ulje

sa količinom sumpora do 1,0 mg/kg

sa količinom sumpora više od 1,0 mg/kg

Brodska goriva

brodsko dizelsko gorivo DMB/DMZ sa količinom sumpora do 1,5 %m/m

brodsko plinsko ulje DMX/DMA

s količinom sumpora do 0,1 %m/m

s količinom sumpora više od 0,1 % m/m

Petrolej

(*) Podatke o prometu plinskim uljem s količinom sumpora od 10 mg/kg do 20 mg/kg potrebno iskazati izdvojeno.

U ___________________

                                                                    M.P.

                                                                                       Odgovorna osoba:
                                                                             ________________________
                                                                                             Potpis