Uredba o izmjenama Uredbe o kakvoći biogoriva

NN 33/2011 (21.3.2011.), Uredba o izmjenama Uredbe o kakvoći biogoriva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

746

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 178/2004 i 60/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 2011. godine donijela

UREDBA

O IZMJENAMA UREDBE O KAKVOĆI BIOGORIVA

Članak 1.

U Uredbi o kakvoći biogoriva (»Narodne novine«, broj 141/2005), u članku 2. riječi: »i druga obnovljiva goriva« brišu se.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

U smislu ove Uredbe:

– biogorivo je tekuće ili plinovito gorivo za pogon motornih vozila i brodova za potrebe prijevoza, proizvedeno iz biomase;

– biomasa je biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede (uključujući tvari biljnoga i životinjskoga podrijetla), šumarstva i srodnih proizvodnih djelatnosti uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada;

– energijska vrijednost je donja ogrjevna vrijednost goriva;

– dobavljač je pravna ili fizička osoba – proizvođač i/ili uvoznik, odnosno distributer gorivom prema posebnom propisu o biogorivima za prijevoz;

– pošiljka biogoriva je određena količina biogoriva, u obliku čistog biogoriva ili umiješanog u dizelsko gorivo ili motorni benzin, koju dobavljač dostavlja do prodajnog mjesta.«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Proizvodi koji se smatraju biogorivima jesu:

– bioetanol je etanol koji se proizvodi od biomase i/ili biorazgradivoga dijela otpada, da bi se koristio kao biogorivo;

– biodizel je metilni ester masnih kiselina (FAME) koji se proizvodi od biljnog ili životinjskog ulja, koji ima svojstva dizela, da bi se koristio kao biogorivo;

– bioplin je plinovito gorivo koje se proizvodi od biomase i/ili od biorazgradivoga dijela otpada, koje se može pročistiti do kvalitete prirodnoga plina, da bi se koristilo kao biogorivo za umješavanje s prirodnim plinom ili generatorski plin;

– biometanol je metanol koji se proizvodi od biomase, da bi se koristio kao biogorivo;

– biodimetileter je dimetileter koji se proizvodi od biomase, da bi se koristio kao biogorivo;

– bio-ETBE (etil-terc-butil-eter) je ETBE koji se proizvodi na bazi bioetanola. Volumni postotak bio-ETBE-a koji se računa kao biogorivo je 47%;

– bio-MTBE (metil-terc-butil-eter) je gorivo koje se proizvodi na bazi biometanola; Volumni postotak bio-MTBE-a koji se računa kao biogorivo je 36%;

– bio-TAEE (tercijarni-amil-etil-eter) je TAEE koji se proizvodi na bazi bioetanola;

– biobutanol je butanol koji se proizvodi od biomase, da bi se koristio kao biogorivo;

– Fisher-tropschov dizel (sintetička biogoriva) su sintetički ugljikovodici ili mješavine ugljikovodika koji su proizvedeni od biomase;

– biovodik je vodik koji se proizvodi od biomase, i/ili od biorazgradivoga dijela otpada, da bi se koristio kao biogorivo;

– čisto biljno ulje je ulje koje se proizvodi od biljaka uljarica prešanjem, ekstrakcijom ili sličnim postupcima, sirovo ili rafinirano, ali kemijski neizmijenjeno, u slučajevima kada je kompatibilno s određenim tipovima motora i odgovarajućim uvjetima u pogledu emisije;

– biljno ulje obrađeno vodikom je biljno ulje termo-kemijski obrađeno vodikom.«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Biogoriva koja se stavljaju u promet na domaće tržište su:

– biodizel koji dolazi u obliku čistoga biogoriva ili je umiješan u tekuće naftno gorivo i udovoljava propisanim graničnim vrijednostima značajki kakvoće iz članka 7. ove Uredbe;

– bioetanol koji je umiješan u tekuće naftno gorivo i udovoljava propisanim graničnim vrijednostima značajki kakvoće iz članka 8. ove Uredbe;

– bioplin koji udovoljava propisanim graničnim vrijednostima značajki kakvoće iz članka 9. ove Uredbe;

– čisto biljno ulje koje udovoljava propisanim graničnim vrijednostima značajki kakvoće iz članka 10. ove Uredbe;

– tekućine dobivene iz biogoriva, kao što je ETBE (etil-terc-butil-eter), u kojem je postotak biogoriva kako je propisano u članku 4. alineji 6. ove Uredbe.«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Tekuća naftna goriva u koja su umiješana biogoriva iz članka 5. ove Uredbe, u količini koja prelazi graničnu vrijednost od 7% (v/v) metilnog estera masnih kiselina (FAME) ili 10% (v/v) bioetanola, prilikom stavljanja u promet na domaće tržište, moraju biti prikladno označena na svim prodajnim mjestima.«.

Članak 6.

U članku 7. stavak 1. briše se.

Stavak 2. postaje stavak 1., mijenja se i glasi:

»(1) Granične vrijednosti značajki kakvoće biodizela koji dolazi u obliku čistoga biogoriva ili je umiješan u tekuće naftno gorivo te metode ispitivanja za utvrđivanje propisanih graničnih vrijednosti značajki kakvoće moraju udovoljavati zahtjevu norme HRN EN 14214:2010.«.

Stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Članak 8.

Granične vrijednosti značajki kakvoće bioetanola koji je umiješan u tekuće naftno gorivo u postotku do 85% moraju udovoljavati zahtjevu norme HRN EN 15376:2010.«.

Članak 8.

U članku 19. riječi: »Tablica 1. i« brišu se, a riječ: »obrazac« zamjenjuje se riječju: »Obrazac«.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/11-01/01

Urbroj: 5030105-11-1

Zagreb, 3. veljače 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.