Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba

NN 33/2011 (21.3.2011.), Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

751

Na temelju članka 52. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva uz suglasnost ministra nadležnog za ribarstvo, donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU PODRUČJA VODA POGODNIH ZA ŽIVOT SLATKOVODNIH RIBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba.

Područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba su područja salmonidnih voda ili područja ciprinidnih voda.

Članak 2.

Pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

Ciljne vrste riba su autohtone vrste riba, prisustvo kojih je pretežito u određenoj vodi ili njezinom odsječku i kao takvo određuje te vode kao salmonidne vode ili ciprinidne vode;

Druge vrste riba su autohtone vrste riba koje su prisutne u nepretežitom broju u određenoj vodi ili njezinom odsječku a koje su zaštićene po posebnom propisu o zaštiti prirode.

Članak 3.

Granice područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba određene su početnom i krajnjom koordinatnom točkom na površini voda u Prilogu 1 ovoj Odluci.

Prilog 1 ovoj Odluci, uz podatke iz stavka 1. ovoga članka, sadržava i ciljne vrste riba i druge vrste riba pripadajuće određenoj vodi, s oznakom akta na temelju kojeg su zaštićene.

Članak 4.

Sastavni dio ove Odluke je i kartografski prikaz salmonidnih i ciprinidnih voda na području Republike Hrvatske u Prilogu 2 ove Odluke.

Članak 5.

Prilozi 1 i 2 sastavni su dio ove Odluke i objavljuju se uz ovu Odluku.

Članak 6.

Nijedna odredba ove Odluke ne prejudicira državnu granicu Republike Hrvatske s Republikom Slovenijom.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/14

Urbroj: 538-09-1/0187-11-18

Zagreb, 1. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG 1

GRANICE PODRUČJA VODA POGODNIH ZA ŽIVOT SLATKOVODNIH RIBA

Vodno područje rijeke Dunav

Broj

Vodotok

Odsječak

Koordinate

sal

cip

Ciljne vrste riba

Zaštita

Druge vrste riba

Zaštita

X

Y

Hrv

Lat

Hrv

Lat

1

Mura

OD: granice sa Slovenijom

5601127

5154231

 

cip

crnooka deverika

Abramis sapa

Z

kečiga

Acipenser ruthenus

H, Z

 

 

DO: utok u Dravu

5645160

5130528

 

 

bolen

Aspius aspius

H, Z

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

 

 

 

 

 

mrena

Barbus barbus

H, Z

potočna mrena

Barbus balcanicus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

vijun

Cobitis elongatoides

N, H, SZ

podust

Chondrostoma nasus

 

 

 

 

 

 

 

 

šaran

Cyprinus carpio

Z

velika ozimica

Coregonus lavaretus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

dunavska paklara

Eudontomyzon danfordi

H, SZ

koljuška

Gasterosteus aculeatus

SZ

 

 

 

 

 

 

 

bijelopera(jna) krkuša

Gobio albipinnatus

H, SZ

keslerova krkuša

Gobio kesslerii

SZ

 

 

 

 

 

 

 

krkuša

Gobio gobio

Z

tankorepa krkuša

Gobio uranoscopus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

balonijev balavac

Gymnocephalus baloni

N, H, SZ

mladica

Hucho hucho

H, Z

 

 

 

 

 

 

 

prugasti balavac

Gymnocephalus schraetser

N, H, SZ

klenić

Leuciscus leuciscus

 

 

 

 

 

 

 

 

piškur

Misgurnus fossilis

N, H, SZ

manjić

Lota lota

Z

 

 

 

 

 

 

 

sabljarka

Pelecus cultratus

SZ

zlatni vijun

Sabanejewia balcanica

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

gavčica

Rhodeus amarus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plotica

Rutilus pigus

H, Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crvenperka

Scardinius erythrophthalmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som

Silurus glanis

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crnka

Umbra krameri

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nosara

Vimba vimba

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mali vretenac

Zingel streber

H, SZ

 

 

 

2

Drava

OD: granice sa Slovenijom (Zavrč)

5582062

5139272

 

cip

kosalj

Abramis ballerus

Z

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

DO: utok u Dunav

5806880

5051888

 

 

crnooka deverika

Abramis sapa

Z

brkica

Barbatula barbatula

 

 

 

 

 

 

 

 

kečiga

Acipenser ruthenus

H, Z

podust

Chondrostoma nasus

 

 

 

 

 

 

 

 

dunavska haringa

Alosa immacullata

N, H, SZ

velika ozimica

Coregonus lavaretus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

bolen

Aspius aspius

N, H, Z

peš

Cottus gobio

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

mrena

Barbus barbus

H, Z

mladica

Hucho hucho

H, Z

 

 

 

 

 

 

 

vijun

Cobitis elongatoides

N, H, SZ

klenić

Leuciscus leuciscus

 

 

 

 

 

 

 

 

šaran

Cyprinus carpio

Z

manjić

Lota lota

Z

 

 

 

 

 

 

 

dunavska paklara

Eudontomyzon danfordi

N, H, SZ

zlatni vijun

Sabanejewia balcanica

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

bijelopera(jna) krkuša

Gobio albipinnatus

N, H, SZ

crnka

Umbra krameri

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

krkuša

Gobio gobio

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

balonijev balavac

Gymnocephalus baloni

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prugasti balavac

Gymnocephalus schraetser

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jez

Leuciscus idus

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piškur

Misgurnus fossilis

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabljarka

Pelecus cultratus

N, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mramorasti glavoč

Proterorhinus marmoratus

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gavčica

Rhodeus amarus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plotica

Rutilus pigus

H, Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smuđ

Sander lucioperca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crvenperka

Scardinius erythrophthalmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som

Silurus glanis

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linjak

Tinca tinca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nosara

Vimba vimba

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mali vretenac

Zingel streber

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veliki vretenac

Zingel zingel

H, SZ

 

 

 

3

Bednja

OD: Ivanca

5586460

5122067

 

cip

mrena

Barbus barbus

H, Z

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

DO: utoka u Dravu

5635347

5129746

 

 

vijun

Cobitis elongatoides

N, H, SZ

podust

Chondrostoma nasus

 

 

 

 

 

 

 

 

dunavska paklara

Eudontomyzon danfordi

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gavčica

Rhodeus amarus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plotica

Rutilus pigus

H, Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crvenperka

Scardinius erythrophthalmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som

Silurus glanis

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nosara

Vimba vimba

Z

 

 

 

4

Dunav

OD: granice s Mađarskom (uzvodno od Batine)

5796292

5092039

 

cip

kosalj

Abramis ballerus

Z

jesetra

Acipenser gueldenstaedtii

H, SZ

 

 

DO: granice sa Srbijom (nizvodno od Iloka)

5847547

5019430

 

 

crnooka deverika

Abramis sapa

Z

sim

Acipenser nudiventris

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

kečiga

Acipenser ruthenus

H, Z

podust

Chondrostoma nasus

 

 

 

 

 

 

 

 

dunavska haringa

Alosa immacullata

N, H, SZ

manjić

Lota lota

Z

 

 

 

 

 

 

 

bolen

Aspius aspius

N, H, Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mrena

Barbus barbus

H, Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karas

Carassius carassius

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vijun

Cobitis elongatoides

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šaran

Cyprinus carpio

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukrajinska paklara

Eudontomyzonmariae

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijelopera(jna) krkuša

Gobio albipinnatus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krkuša

Gobio gobio

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

balonijev balavac

Gymnocephalus baloni

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prugasti balavac

Gymnocephalus schraetser

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jez

Leuciscus idus

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piškur

Misgurnus fossilis

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabljarka

Pelecus cultratus

N, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mramorasti glavoč

Proterorhinus marmoratus

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gavčica

Rhodeus amarus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plotica

Rutilus pigus

H, Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smuđ

Sander lucioperca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smuđ kamenjak

Sander volgense

SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crvenperka

Scardinius erythrophthalmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som

Silurus glanis

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linjak

Tinca tinca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nosara

Vimba vimba

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mali vretenac

Zingel streber

SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veliki vretenac

Zingel zingel

H, SZ

 

 

 

5

Bosut

OD: Štitara

5789844

5003470

 

cip

gavčica

Rhodeus amarus

H, SZ

 

 

 

 

 

DO: granice sa Srbijom (nizvodno od Lipovca)

5823407

4998368

 

 

crvenperka

Scardinius erythrophthalmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smuđ

Sander lucioperca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veliki vretenac

Zingel zingel

H, SZ

 

 

 

6

Sava

OD: granice sa Slovenijom (uzvodno od Sutle)

5553018

5080747

 

cip

kosalj

Abramis ballerus

Z

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

OD: granice sa Srbijom (nizvodno od Gunje)

5818271

4975806

 

 

crnooka deverika

Abramis sapa

Z

dunavska haringa

Alosa immacullata

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

kečiga

Acipenser ruthenus

H, Z

brkica

Barbatula barbatula

 

 

 

 

 

 

 

 

bolen

Aspius aspius

N, H, Z

karas

Carassius carassius

Z

 

 

 

 

 

 

 

mrena

Barbus barbus

H, Z

podust

Chondrostoma nasus

 

 

 

 

 

 

 

 

velika pliska

Chalcalburnus chalcoides

H, SZ

veliki vijun

Cobitis elongata

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

vijun

Cobitis elongatoides

N, H, SZ

keslerova krkuša

Gobio kesslerii

SZ

 

 

 

 

 

 

 

šaran

Cyprinus carpio

Z

tankorepa krkuša

Gobio uranoscopus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

dunavska paklara

Eudontomyzon danfordi

N, H, SZ

mladica

Hucho hucho

H, Z

 

 

 

 

 

 

 

bijelopera(jna) krkuša

Gobio albipinnatus

N, H, SZ

belica

Leucaspius delineatus

SZ

 

 

 

 

 

 

 

krkuša

Gobio gobio

Z

klenić

Leuciscus leuciscus

 

 

 

 

 

 

 

 

prugasti balavac

Gymnocephalus schraetser

N, H, SZ

manjić

Lota lota

Z

 

 

 

 

 

 

 

jez

Leuciscus idus

Z

zlatni vijun

Sabanejewia balcanica

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

piškur

Misgurnus fossilis

H, SZ

blistavac

Telestes souffia

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

sabljarka

Pelecus cultratus

SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gavčica

Rhodeus amarus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plotica

Rutilus pigus

N, H, Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smuđ

Sander lucioperca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crvenperka

Scardinius erythrophthalmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som

Silurus glanis

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linjak

Tinca tinca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crnka

Umbra krameri

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nosara

Vimba vimba

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mali vretenac

Zingel streber

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veliki vretenac

Zingel zingel

H, SZ

 

 

 

7

Česma

OD: Pavlovca

5660000

5066437

 

cip

bolen

Aspius aspius

N, H, Z

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

DO: Novoselca (sela Razljev)

5621888

5056944

 

 

vijun

Cobitis elongatoides

N, H, SZ

potočna mrena

Barbus balcanicus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

dunavska paklara

Eudontomyzon danfordi

N, H, SZ

jez

Leuciscus leuciscus

 

 

 

 

 

 

 

 

bijelopera(jna) krkuša

Gobio albipinnatus

N, H, SZ

manjić

Lota lota

Z

 

 

 

 

 

 

 

piškur

Misgurnus fossilis

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gavčica

Rhodeus amarus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plotica

Rutilus pigus

H, Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som

Silurus glanis

Z

 

 

 

8

Ilova

OD: sela Jasenaš

5688770

5066680

 

cip

bolen

Aspius aspius

N, H, Z

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

DO: sela Kajgana

5655245

5050758

 

 

bijelopera(jna) krkuša

Gobio albipinnatus

N, H, SZ

potočna mrena

Barbus balcanicus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klenić

Leuciscus leuciscus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manjić

Lota lota

Z

9

Una

OD: izvora Une – Unsko Vrelo

5588386

4917861

sal

 

peš

Cottus gobio

N, H, SZ

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

DO: granice s BiH

5575460

4952326

 

 

mladica

Hucho hucho

N,H, Z

brkica

Barbatula barbatula

 

 

 

 

 

 

 

 

pastrva

Salmo trutta

Z

potočna mrena

Barbus balcanicus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

lipljen

Thymallus thymallus

H, Z

pijor

Phoxinus phoxinus

 

10

Una

OD: granice s BiH

5602040

4984332

 

cip

kečiga

Acipenser ruthenus

H, Z

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

DO: utoka u Savu

5650884

5015774

 

 

bolen

Aspius aspius

H, Z

potočna mrena

Barbus balcanicus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

mrena

Barbus barbus

H, Z

velika pliska

Chalcalburnus chalcoides

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

veliki vijun

Cobitis elongata

N, H, SZ

podust

Chondrostoma nasus

 

 

 

 

 

 

 

 

vijun

Cobitis elongatoides

N, H, SZ

mladica

Hucho hucho

N, H, Z

 

 

 

 

 

 

 

šaran

Cyprinus carpio

Z

pijor

Phoxinus phoxinus

 

 

 

 

 

 

 

 

dunavska paklara

Eudontomyzon danfordi

H, SZ

zlatni vijun

Sabanejewia balcanica

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

krkuša

Gobio gobio

Z

pastrva

Salmo trutta

Z

 

 

 

 

 

 

 

keslerova krkuša

Gobio kesslerii

SZ

lipljen

Thymallus thymallus

H, Z

 

 

 

 

 

 

 

jez

Leuciscus idus

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gavčica

Rhodeus amarus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plotica

Rutilus pigus

N, H, Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nosara

Vimba vimba

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mali vretenac

Zingel streber

H, SZ

 

 

 

11

Petrinjčica

OD: Donje Budičine

5602607

5027935

 

cip

mrena

Barbus barbus

H, Z

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

DO: utoka u Kupu

5599790

5034188

 

 

veliki vijun

Cobitis elongata

N, H, SZ

potočna mrena

Barbus balcanicus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

gavčica

Rhodeus amarus

N, H, SZ

podust

Chondrostoma nasus

 

 

 

 

 

 

 

 

smuđ

Sander lucioperca

 

manjić

Lota lota

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zlatni vijun

Sabanejewia balcanica

N, H, SZ

12

Kupa

OD: izvora Kupe

5476120

5038596

sal

 

peš

Cottus gobio

N, H, SZ

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

DO: Ozlja

5537650

5052388

 

 

mladica

Hucho hucho

N, H, Z

potočna mrena

Barbus balcanicus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

pastrva

Salmo trutta

Z

veliki vijun

Cobitis elongata

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

lipljen

Thymallus thymallus

H, Z

dunavska paklara

Eudontomyzon danfordi

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keslerova krkuša

Gobio kesslerii

N, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tankorepa krkuša

Gobio uranoscopus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pijor

Phoxinus phoxinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plotica

Rutilus pigus

N, H, Z

13

Kupa

OD: Ozlja

5537650

5052388

 

cip

bolen

Aspius aspius

N, H, Z

velika pliska

Chalcalburnus chalcoides

N, H, SZ

 

 

DO: utoka u Savu

5609666

5036069

 

 

mrena

Barbus barbus

H, Z

podust

Chondrostoma nasus

 

 

 

 

 

 

 

 

šaran

Cyprinus carpio

Z

veliki vijun

Cobitis elongata

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

dunavska paklara

Eudontomyzon danfordi

N, H, SZ

keslerova krkuša

Gobio kesslerii

N, SZ

 

 

 

 

 

 

 

bijelopera(jna) krkuša

Gobio albipinnatus

N, H, SZ

tankorepa krkuša

Gobio uranoscopus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

krkuša

Gobio gobio

Z

klenić

Leuciscus leuciscus

 

 

 

 

 

 

 

 

jez

Leuciscus idus

Z

manjić

Lota lota

Z

 

 

 

 

 

 

 

gavčica

Rhodeus amarus

N, H, SZ

zlatni vijun

Sabanejewia balcanica

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

plotica

Rutilus pigus

N, H, Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smuđ

Sander lucioperca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som

Silurus glanis

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nosara

Vimba vimba

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mali vretenac

Zingel streber

H, SZ

 

 

 

14

Kupica

OD: izvora

5488946

5031853

sal

 

peš

Cottus gobio

N, H, SZ

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

DO: utoka u Kupu

5489219

5035647

 

 

mladica

Hucho hucho

N, H, Z

potočna mrena

Barbus balcanicus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

pastrva

Salmo trutta

Z

veliki vijun

Cobitis elongata

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

lipljen

Thymallus thymallus

H, Z

dunavska paklara

Eudontomyzon danfordi

N, H, SZ

15

Dobra

OD: Donje Dobre

5498170

5033755

sal

 

peš

Cottus gobio

N, H, SZ

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

DO: Vučić Sela

5517208

5012153

 

 

mladica

Hucho hucho

N, H, Z

potočna mrena

Barbus balcanicus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

pastrva

Salmo trutta

Z

pijor

Phoxinus phoxinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plotica

Rutilus pigus

N, H, Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Dobra

OD: HE Gojak

5521000

5017040

 

cip

bolen

Aspius aspius

H, Z

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

DO: utoka u Kupu

5541235

5045188

 

 

mrena

Barbus barbus

H, Z

potočna mrena

Barbus balcanicus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

vijun

Cobitis elongatoides

N, H, SZ

podust

Chondrostoma nasus

 

 

 

 

 

 

 

 

dunavska paklara

Eudontomyzon danfordi

N, H, SZ

krkuša

Gobio gobio

Z

 

 

 

 

 

 

 

bijelopera(jna) krkuša

Gobio albipinnatus

H, SZ

mladica

Hucho hucho

N, H, Z

 

 

 

 

 

 

 

gavčica

Rhodeus amarus

H, SZ

zlatni vijun

Sabanejewia balcanica

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

plotica

Rutilus pigus

N, H, Z

 

 

 

17

Korana

OD: Plitvica

5548510

4973327

sal

 

peš

Cottus gobio

N, H, SZ

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

DO: Slunja

5546642

4997637

 

 

pijor

Phoxinus phoxinus

 

potočna mrena

Barbus balcanicus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

pastrva

Salmo trutta

Z

 

 

 

18

Korana

OD: Slunja

5546642

4997637

 

cip

bolen

Aspius aspius

H, Z

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

DO: utoka u Kupu

5545305

5039779

 

 

mrena

Barbus barbus

H, Z

podust

Chondrostoma nasus

 

 

 

 

 

 

 

 

vijun

Cobitis elongatoides

N, H, SZ

krkuša

Gobio gobio

Z

 

 

 

 

 

 

 

dunavska paklara

Eudontomyzon danfordi

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gavčica

Rhodeus amarus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plotica

Rutilus pigus

N, H, Z

 

 

 

19

Mrežnica

OD: izvora Mrežnice – Vrelo Mrežnice

5539312

4994159

sal

 

peš

Cottus gobio

N, H, SZ

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

DO: Mrežničkog Briga

5539411

5031556

 

 

pijor

Phoxinus phoxinus

 

potočnamrena

Barbus balcanicus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

pastrva

Salmo trutta

Z

 

 

 

20

Mrežnica

OD: Mrežničkog Briga

5539411

5031556

 

cip

bolen

Aspius aspius

H, Z

dvoprugasta uklija

Alburnoides Bipunctatus

Z

 

 

DO: utoka u Koranu

5544602

5035837

 

 

mrena

Barbus barbus

H, Z

podust

Chondrostoma nasus

 

 

 

 

 

 

 

 

vijun

Cobitis elongatoides

N, H, SZ

krkuša

Gobio gobio

Z

 

 

 

 

 

 

 

dunavska paklara

Eudontomyzon danfordi

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gavčica

Rhodeus amarus

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plotica

Rutilus pigus

H, Z

 

 

 

21

Sutla

OD: Lupinjaka

5560297

5118953

 

cip

bolen

Aspius aspius

H, Z

dvoprugasta uklija

Alburnoides bipunctatus

Z

 

 

DO: utoka u Savu

5553581

5080132

 

 

mrena

Barbus barbus

H, Z

potočnamrena

Barbus balcanicus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

vijun

Cobitis elongatoides

N, H, SZ

podust

Chondrostoma nasus

 

 

 

 

 

 

 

 

dunavska paklara

Eudontomyzon danfordi

N, H, SZ

veliki vijun

Cobitis elongata

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

krkuša

Gobio gobio

Z

peš

Cottus gobio

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

plotica

Rutilus pigus

H, Z

keslerova krkuša

Gobio kesslerii

N, SZ

 

 

 

 

 

 

 

som

Silurus glanis

Z

tankorepa krkuša

Gobio uranoscopus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

nosara

Vimba vimba

Z

klenić

Leuciscus leuciscus

 

 

 

 

 

 

 

 

mali vretenac

Zingel streber

N, H, SZ

piškur

Misgurnus fossilis

H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pastrva

Salmo trutta

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blistavac

Telestes souffia

H, SZ

22

Krbava

OD: Kumazečeva Draga

5565311

4932310

 

cip

krbavski pijor

Delminichthys krbavensis

N, H, SZ

 

 

 

 

 

DO: Rebić

5559629

4934549

 

 

krbavska gaovica

Telestes fontinalis

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrvatski pijor

Telestes croaticus

N, H, SZ

 

 

 

23

Krbavica

OD: Ševeri

5550420

4948583

 

cip

krbavski pijor

Delminichthys krbavensis

N, H, SZ

 

 

 

 

 

DO: Vidrovac

5555471

4944066

 

 

krbavska gaovica

Telestes fontinalis

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrvatski pijor

Telestes croaticus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadransko vodno područje

Broj

Vodotok

Odsječak

Koordinate

sal

cip

Ciljne vrste riba

Zaštita

Druge vrste riba

Zaštita

X

Y

Hrv

Lat

Hrv

Lat

1

Jadova

OD: utoka Kovačice

5545937

4927656

 

cip

jadovska gaovica

Delminichthys jadovensis

N, H, SZ

 

 

 

 

 

DO: utoka u Liku

5534325

4933302

 

 

jadovski vijun

Cobitis jadovaensis

N, H, SZ

 

 

 

2

Dragonja

OD: Merišća

5398270

5035040

 

cip

primorska uklija

Alburnus arborella

N, H, SZ

jegulja

Anguilla anguilla

Z

 

 

DO: nizvodno od graničnog prijelaza Plovanija

5392492

5036442

 

 

mren

Barbus plebejus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijeli klen

Squalius squalus

Z

 

 

 

3

Mirna

OD: sela Kotli

5423457

5025303

 

cip

primorska uklija

Alburnus arborella

N, H, SZ

jegulja

Anguilla anguilla

Z

 

 

DO: mosta kod Ponte Portona

5401412

5024482

 

 

mren

Barbus plebejus

N, H, SZ

koljuška

Gasterosteus aculeatus

SZ

 

 

 

 

 

 

 

bijeli klen

Squalius squalus

Z

slatkovodni glavočić

Padogobius bonelli

SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pijor

Phoxinus phoxinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pastrva

Salmo trutta

Z

4

Raša

OD: Podpićana

5429398

5006228

 

cip

mren

Barbus plebejus

N, H, SZ

primorska uklija

Alburnus arborella

N, H, SZ

 

 

DO: mosta na Raši

5424947

4991085

 

 

bijeli klen

Squalius squalus

Z

jegulja

Anguilla anguilla

Z

5

Zrmanja

OD: izvora – Vrelo Zrmanje

5587044

4896193

sal

 

peš

Cottus gobio

N, H, SZ

mren

Barbus plebejus

N, H, SZ

 

 

DO: HE Velebit

5561405

4895269

 

pijor

Phoxinus phoxinus

 

dvoprugasti vijun

Cobitis bilineata

N, SZ

 

 

 

 

 

 

 

pastrva

Salmo trutta

Z

koljuška

Gasterosteus aculeatus

SZ

 

 

 

 

 

 

 

zrmanjska pastrva

Salmo zrmanjaensis

Z

riječna babica

Salaria fluviatilis

SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drlja

Scardinius dergle

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilirski klen

Squalius illyricus

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zrmanjski klen

Squalius zrmanjae

SZ

6

Zrmanja

OD: HE Velebit

5560663

4895681

 

cip

mren

Barbus plebejus

N, H, SZ

pastrva

Salmo trutta

Z

 

 

DO: do Obrovca

5555078

4895265

 

 

dvoprugasti vijun

Cobitis bilineata

N, SZ

koljuška

Gasterosteus aculeatus

SZ

 

 

 

 

 

 

 

drlja

Scardinius dergle

Z

riječna babica

Salaria fluviatilis

SZ

 

 

 

 

 

 

 

ilirski klen

Squalius illyricus

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zrmanjski klen

Squalius zrmanjae

SZ

 

 

 

7

Krupa

OD: izvora – Vrelo Krupe

5573032

4895163

sal

 

peš

Cottus gobio

N, H, SZ

mren

Barbus plebejus

N, H, SZ

 

 

DO: utoka u Zrmanju

5565516

4893840

 

 

pastrva

Salmo trutta

Z

ilirski klen

Squalius illyricus

Z

 

 

 

 

 

 

 

zrmanjska pastrva

Salmo zrmanjaensis

Z

 

 

 

8

Krka

OD: izvora Krčića

5607519

4876515

sal

 

zubatak

Salmo dentex

SZ

oštrulja

Aulopyge huegelii

N, SZ

 

 

DO: Roškog slapa

5578552

4862799

 

 

glavatica

Salmo marmoratus

N, H, SZ

mren

Barbus plebejus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

pastrva

Salmo trutta

Z

ilirski klen

Squalius illyricus

Z

 

 

 

 

 

 

 

zlousta

Salmothymus obtusirostris

N, SZ

zrmanjski klen

Squalius zrmanjae

SZ

9

Krka

OD: Roškog slapa

5578552

4862799

 

cip

primorska uklija

Alburnus arborella

N, H, SZ

jegulja

Anguilla anguilla

Z

 

 

DO: Skradinskog buka

5577457

4852090

 

 

oštrulja

Aulopyge huegelii

N, SZ

koljuška

Gasterosteus aculeatus

SZ

 

 

 

 

 

 

 

mren

Barbus plebejus

N, H, SZ

cipal glavaš

Mugil cephalus

Z

 

 

 

 

 

 

 

visovački glavočić

Knipowitschia mrakovcici

SZ

riječna babica

Salaria fluviatilis

SZ

 

 

 

 

 

 

 

dalmatinska gaovica

Phoxinellus dalmaticus

N, H, SZ

zubatak

Salmo dentex

SZ

 

 

 

 

 

 

 

drlja

Scardinius dergle

Z

glavatica

Salmo marmoratus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

ilirski klen

Squalius illyricus

Z

pastrva

Salmo trutta

Z

 

 

 

 

 

 

 

zrmanjski klen

Squalius zrmanjae

SZ

visovačka pastrva

Salmo visovacensis

SZ

10

Čikola

OD: Cerja

5606984

4851258

 

cip

oštrulja

Aulopyge huegelii

N, SZ

 

 

 

 

 

DO: Drniša

5593576

4857574

 

 

dalmatinska gaovica

Phoxinellus dalmaticus

N, H, SZ

 

 

 

11

Vrba

OD: Vrbe

5613272

4842843

 

cip

oštrulja

Aulopyge huegelii

N, SZ

 

 

 

 

 

DO: utoka u Čikolu

5606099

4851409

 

 

dalmatinska gaovica

Phoxinellus dalmaticus

N, H, SZ

 

 

 

12

Cetina

OD: izvora Cetine

5615087

4871283

sal

 

pijor

Phoxinus phoxinus

 

oštrulja

Aulopyge huegelii

N, SZ

 

 

DO: Zadvarja

5653101

4811547

 

 

zubatak

Salmo dentex

SZ

podbila

Chondrostoma phoxinus

N, SZ

 

 

 

 

 

 

 

pastrva

Salmo trutta

Z

cetinski vijun

Cobitis dalmatina

N, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pijurica

Phoxinellus alepidotus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilirski klen

Squalius illyricus

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sitnoljuskavi klen

Squalius tenellus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cetinska ukliva

Telestes ukliva

SZ

13

Cetina

OD: Zadvarja

5652550

4811426

 

cip

oštrulja

Aulopyge huegelii

N, SZ

jegulja

Anguilla anguilla

Z

 

 

DO: Radmanovih mlinica

5642037

4812108

 

 

podbila

Chondrostoma phoxinus

N, SZ

cipal glavaš

Mugil cephalus

Z

 

 

 

 

 

 

 

cetinski vijun

Cobitis dalmatina

N, SZ

riječnaBabica

Salaria fluviatilis

SZ

 

 

 

 

 

 

 

ilirski klen

Squalius illyricus

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cetinska ukliva

Telestes ukliva

SZ

 

 

 

14

Jadro

OD: izvora – Vrilo Jadra

5623466

4823209

sal

 

mekousna

Salmothymus obtusirostris

N, Z

jegulja

Anguilla anguilla

Z

 

 

DO: uzvodno od ušća

5620384

4822075

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Žrnovnica

OD: izvor – Vrilo

5627686

4821113

sal

 

mekousna

Salmothymus obtusirostris

N, Z

jegulja

Anguilla anguilla

Z

 

 

DO: uzvodno od ušća

5624464

4819309

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Vrljika

OD: između Prološca i Glavine

5676199

4814518

sal

 

mekousna

Salmothymus obtusirostris

N, Z

imotska gaovica

Delminichthys adspersus

N, H, SZ

 

 

DO: Kamenog (Starog)mosta

5678108

4812004

 

 

 

 

 

basak

Rutilus basak

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peškelj

Scardinius plotizza

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

makal

Squalius microlepis

N, SZ

17

Vrljika

OD: Kamenog (Starog)mosta

5678131

4812004

 

cip

imotska gaovica

Delminichthys Adspersus

N, H, SZ

mekousna

Salmothymus obtusirostris

N, SZ

 

 

DO: Granice s BiH

5683924

4805745

 

 

basak

Rutilus basak

Z

makal

Squalius microlepis

N, SZ

 

 

 

 

 

 

 

peškelj

Scardinius plotizza

Z

 

 

 

18

Matica

OD: Vučije

5694103

4783944

 

cip

ilirski vijun

Cobitis illyrica

N, SZ

primorska paklara

Lampetra zanandreai

N, H, SZ

 

 

DO: Ponora

5703361

4777004

 

 

imotska gaovica

Delminichthys adspersus

N, H, SZ

makal

Squalius microlepis

N, SZ

 

 

 

 

 

 

 

vrgoračka gobica

Knipowitschia croatica

N, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basak

Rutilus basak

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peškelj

Scardinius plotizza

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijeli klen

Squalius squalus

Z

 

 

 

19

Neretva

OD: uzvodno od Metkovića

5717185

4770913

 

cip

primorska uklija

Alburnus neretvae

N, SZ

čepa

Alosa fallax

N, H, SZ

 

 

DO: Kule Norinske

5712946

4768359

 

 

podustva

Chondrostoma kneri

N, Z

jegulja

Anguilla anguilla

Z

 

 

 

 

 

 

 

neretvanski vijun

Cobitis narentana

N, SZ

koljuška

Gasterosteus aculeatus

SZ

 

 

 

 

 

 

 

neretvanski vijun

Knipowitschia croatica

N, SZ

primorska paklara

Lampetra zanandreai

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

radovićev glavočić

Knipowitschia radovici

SZ

morska paklara

Petromyzonmarinus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

cipalGlavaš

Mugil cephalus

Z

basak

Rutilus basak

Z

 

 

 

 

 

 

 

peškelj

Scardinius plotizza

Z

riječna babica

Salaria fluviatilis

SZ

 

 

 

 

 

 

 

bijeli klen

Squalius squalus

Z

zubatak

Salmo dentex

N, SZ

 

 

 

 

 

 

 

svalić

Squalius svallize

N, SZ

glavatica

Salmo marmoratus

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pastrva

Salmo trutta

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neretvanska mekousna

Salmothymus obtusirostris

N, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

makal

Squalius microlepis

N, SZ

20

Norin

OD: Izvor

5713693

4775643

 

cip

neretvanska uklija

Alburnus neretvae

N, SZ

koljuška

Gasterosteus aculeatus

SZ

 

 

DO: utok u Neretvu

5713214

4768630

 

 

podustva

Chondrostoma kneri

N, Z

primorska paklara

Lampetra zanandreai

N, H, SZ

 

 

 

 

 

 

 

neretvanski vijun

Cobitis narentana

N, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrgoračka gobica

Knipowitschia croatica

N, SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

radovićev glavočić

Knipowitschia radovici

SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basak

Rutilus basak

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peškelj

Scardinius plotizza

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijeli klen

Squalius squalus

Z

 

 

 

21

Ljuta

OD: izvora

5778035

4716199

sal

 

pastrva

Salmo trutta

Z

gatačka gaovica

Telestes metohiensis

H, SZ

 

 

DO: sela Popovići

5774471

4714821

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: N – Natura 2000 – vrsta prema prijedlogu Državnog zavoda za zaštitu prirode

H – Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (92/43/EEC), dodatak 2 i/ili 5 prema Pravilniku o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova, (NN 7/06)

SZ – Strogo zaštićena divlja svojta prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09)

Z – Zaštićena divlja svojta prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09)


PRILOG 2

KARTOGRAFSKI PRIKAZ SALMONIDNIH I CIPRINIDNIH VODA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE