Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru

NN 34/2011 (23.3.2011.), Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru

HRVATSKI SABOR

763

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Proglašavam Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. ožujka 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/42

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 16. ožujka 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje uspostava, ustroj i vođenje Registra zaposlenih u javnom sektoru.

Članak 2.

Registar zaposlenih u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: Registar) je skup podataka o zaposlenima u javnom sektoru koji se vodi radi uspostave kvalitetnog i učinkovitog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim potencijalima.

Članak 3.

Pojedini izrazi u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

1. zaposleni u javnom sektoru su državni službenici i namještenici, službenici i namještenici u javnim službama, državni dužnosnici imenovani na dužnost u državnom tijelu ili javnoj službi i pravosudni dužnosnici,

2. državna tijela su tijela državne uprave, pravosudna tijela, stručna služba Hrvatskoga sabora, Ured predsjednika Republike Hrvatske, stručna služba i uredi Vlade Republike Hrvatske, stručna služba Ustavnog suda Republike Hrvatske, stručna služba pučkog pravobranitelja, stručna služba pravobranitelja za djecu, stručna služba pravobranitelja za ravnopravnost spolova, stručna služba pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Državni ured za reviziju, stručna služba Državnog izbornog povjerenstva i druga tijela koja se osnivaju za obavljanje državne službe,

3. javne službe su javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Članak 4.

(1) Svako državno tijelo, odnosno javna služba vodi u Registru podatke o službenicima i namještenicima koji su zaposleni u njemu.

(2) Podatke o državnim dužnosnicima u Registru vode državna tijela, odnosno javne službe u kojima su imenovani na dužnost.

(3) Podatke o pravosudnim dužnosnicima u Registru vodi Ministarstvo pravosuđa.

(4) Ministarstvo uprave vodi Registar za potrebe Vlade Republike Hrvatske i državnih tijela, odnosno javnih službi.

(5) Uz Registar se vodi i zbirka isprava o zaposlenima (osobni dosje) na temelju kojih se obavlja upis podataka u Registar.

Članak 5.

(1) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

(2) Izvršitelja obrade podataka u Registru određuje odlukom Vlada Republike Hrvatske.

Članak 6.

(1) Na prikupljanje i dalju obradu podataka iz Registra primjenjuju se propisi kojima se uređuju zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i informacijska sigurnost.

(2) Službenik, namještenik i dužnosnik ima pravo od službe zadužene za vođenje podataka tražiti uvid u podatke koji se na njega odnose.

Članak 7.

Sadržaj podataka u Registru i zbirke isprava o zaposlenima (osobni dosje), način njihovog prikupljanja i obrade, pravo pristupa podacima, čuvanje podataka i mjere za zaštitu podataka propisuje uredbom Vlada Republike Hrvatske.

Članak 8.

(1) Svako državno tijelo, odnosno javna služba korisnik je podataka o zaposlenima u tom tijelu.

(2) Ministarstvo uprave i Ministarstvo financija korisnici su svih podataka o zaposlenima sadržanim u Registru radi obavljanja redovitih poslova u okviru njihovog zakonom utvrđenog djelokruga.

(3) Ostala središnja tijela državne uprave korisnici su podataka o zaposlenima u pojedinim javnim službama i državnim tijelima nad kojima obavljaju nadzor sukladno zakonu.

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske će donijeti najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona:

1. uredbu iz članka 7. ovoga Zakona kojom će se urediti sadržaj podataka u Registru i zbirke isprava o zaposlenima (osobni dosje), način njihovog prikupljanja i obrade, pravo pristupa podacima, čuvanje podataka i mjere za zaštitu podataka,

2. odluku iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona kojom će odrediti izvršitelja obrade podataka u Registru.

Članak 10.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članaka 140. i 141. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07. i 27/08.).

(2) Odredbe Uredbe o sadržaju i načinu vođenja osobnih očevidnika i središnjeg popisa državnih službenika i namještenika (»Narodne novine«, br. 113/06.) ostaju na snazi do stupanja na snagu Uredbe iz članka 7. ovoga Zakona i preuzimanja svih podataka određenih Uredbom o sadržaju i načinu vođenja osobnih očevidnika i središnjeg popisa državnih službenika i namještenika.

(3) Danom stupanja na snagu Odluke iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona prestaje važiti točka II. Odluke o vođenju Registra zaposlenih u državnim i javnim službama (»Narodne novine«, br. 83/10.).

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 119-03/11-01/01

Zagreb, 11. ožujka 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.